TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

GOD. XXI — Br. 27

DUBROVNIK, 5 Lipnja 1939

CIJENA Din. 1,50

 

Gostovanje Matice Hrvatskih Kazališnih Dobrovoljaca
u Dubrovniku

Interes dubrovačkog gragjanstva za
ovo gostovanje bio je neobično velik,
a uspjeh polučen sa svakog gledišta
dokazuje da se gragjanstvo nije pre-

varilo u svojim nadama i očekivanju. '

Prvi nastup u Dubrovniku ove simpa-
tične grupe idealnih pregaoca na sa-
čuvanju, produbljenju i afirmaciji čisto
hrvatske narodne umjetnosti tako je
silan i neobično imponentan, da joj
služi na čast i njoj i aranžeru našem
Dubrovačkom  Kazališuom Društvu.
Naše mjesno Kazelišno društvo upo-
trebilo je ovu prigodu gostovanja za-
grebačke braće, da se bar nešto oduži
onom divnom gostoprimstvu, susretlji-
vosti i pažnji Zagrebčana, što su je
bili iskazali Dubrovčanima prigodom
gostovanja u Zagrebu g. 1936. Tu je
dužnost shvatilo i dubrovačko gragjan-
stvo, a nadamo se na obostrano za-
dovoljstvo. To se je pokazalo i pri
dolasku zagrebačke braće u Dubrov-
nik, jer im je priregjea neobično srdačni
SVEČANI DOČEK.

U Gružu dočekaše mile goste Upra-
va i članovi Dubrov. Kazal. Društva.
Svečani, veličanstveni pak doček iza-
slanika hrvat. kult. društava i gragjan-
stva bio je pred Hotelom Imperial na
Pilama. Tu se sakupilo nebrojeno
mnoštvo članova hrvatskih kulturnih
društava predvogjeno »Gundulićevom
glazbom«, koja je goste pri dolasku
pozdravila hrvatskom davorijom. Zatim
se je formirala nepregledna povorka i
uputila prema gradu. Povorku otvara
»Gundulićeva glazba“, za kojom stu-
paju predstavnici mjesnih hrvat, kult.
društava, Na to draga braća iz Zagre-
ba nose osebujni vijenac od žita i
poljskog cvijeća zagrebačke okolice,
što ga žele položiti na Gundulićev
spomenik, Za njima stupa nebrojeno
mnoštvo gragjanstva. Dok povorka u-
lazi u grad odjekuju hitci zračnih bom-
bi, što u svakomu budi veselje i naj-
ugodnije raspoloženje. Povorka prolazi
kroz gusti špalir gragjana na Pilama i
preko svega Straduna, a iz špalira kiša
cvijeća pada na mile goste, koji su
neprestano pozdravljani sa pljeskanjem
ruku i poklicima: ,Dobro došli“ i
s Živjeli“, Povorka se je zaustavila na
Gundulićevoj poljani, jer su zagrebačka
braća htjela da izvrše

poklon pjesniku slobode
pred Gundulićevim spomenikom. Gun-
dulićev trg bio je prepun gragjana,
koje je klicalo dragoj braći iz Zagreba.
A tada je uz opću pažnju g. Aleksan-
dar Freudenreich, vogja Matice Hrvat.
Kaz. Dobrovoljaca pun zanosa izrekao
ovaj pozdravni govor:

»Često puta stajao sam s uzbugje-
njem u srcu na ovome mjestu. Pro-
matrajući djelo majstora Rendića oživ-

ljavao sam u duhu gosparski lik ve-:

likog pjesnika. Ne pjesnika Dubrovni-
ka, ne pjesnika slobodne republike
dubrovačke, Ne. Snaga duha, silan za-
nos, kojim je veliki pjesnik izražavao
svoje misli, preletjela je preko granica
ovog dragulja megju hrvatskim grado-
vima, zahvatila je sva srca, koja biju

poput naših, osvojila je sve krajeve u
kojima živu Hrvati, I mi u Zagrebu
svojatamo za nas pjesnika Djivu, jer
je ispjevao himnu onim idejama, koje
svi nosimo u srcu, koje svi želimo i
njegujemo. On je opjevao ideal hrvat-
skoga naroda! A taj je sloboda! G.
Freudenreich citira Gundulićeve stiho-
ve, pa nastavlja: ,Nu nikad nisam
stajao pred ovim likom tako uzbugjen
kao danas u času, kad želimo s du-
bokim počitanjem položiti vijenac pred
njegov spomenik. Ako je istina da duh
ne prestaje, već da žive vječno, onda
danas njegov duh, njegove misli ispu-
njuju srca naša. Njegov duh lebdi da-
nas ovdje i vidi, da kod Hrvata još
živu njegovi zanosni ideali, I ako je
pepeo njegov smiren u svetom hramu
Male Braće duh njegov živi, postao je
svojinom i idealom cijelog njegovog
naroda, bez obzira da li su taj narod
gospari, gragjani ili seljaci, koji u zno-
ju lica svoga stvaraju kruh naš svag-
danji. Svima je u srcu njegov ideal
— a taj je vječan: Sloboda“.

G. Freudenreich se zahvaljuje Du-
brov. kazal. društvu, bratskim hrvat-
skim društvima Dubrovnika, pak zatim
pozdravlja okupljene gragjane Dubrov-
nika. ,Vas, braćo, koji ste čuvari toli-
kih plemenitih tradicija koji ljubomor-
no čuvate ove mire, kojima se divimo,
Vama koji ste odoljevali i odoljevate
svim silama, nasiljima, koja su sto-
lječa navalila na ovaj krasni grad,
na Vas, na očeve i djedove Vaše, ali
grad Dubrovnik je odolio svima. I-
deal slobode gori danas kao živa ba-
klja, oko koje se okupio čitav hrvat-
ski narod, jednodušno, snažno i neu-
strašivo kao još nikad u narodnom ži-
votu. I u ovom času moramo se sje-
titi onoga, koji danas visoko uzdiže
baklju ideala slobode hrvatskog naro-
da, a to je vogja Hrvata dr. Maček.
U ovom svečanom času sjećamo se
njega i šaljemo mu izraze naše iskre-
ne odanosti,

A tebi, veliki pjesniče, ponose svih
Hrvata, polažemo ovaj vijenac najple-
menitijeg, najljepšeg i najboljeg čim
rodi hrvatska zemlja u mašem kraju.
Vijenac je to s naših Dubrava, vije-
nec žita i poljskog cvijeća s ravnica
oko Zagreba, onkraj mora i onkraj vi-
sokih kršnih gora. Sretni smo i po-
nosni, što smo pripadnici hrvat. naro-
da, koji je rodio ovakove sinove, ova-
kove duhove. Polažem ti ovaj vijenac
s živom željom da se Tvoji veliki i-
deali što prije ostvare !“

Govor g. Freudenreicha više puta
bio je prekidan burnim pljeskanjem i
odobravanjem, jer je govorio iz duše
svih prisutnih. Nakon govora ,Gundu-
lićeva glazba“ intonira hrvatsku na-
rodnu himnu, koju prihvaća i pjeva
čitavo mnoštvo. Redaju se zatim po-
klici M. H. K. D., Hrvatskom narodu,
Dru Mačku, hrvatskom Dubrovniku.
Na to g. Vlaho Turčinović, predsjednik
Dubrovačkog Kazališnog Društva po-
zdravlja goste zaželivši im  srdačnu
dobrodošlicu i ugodan boravak u na-
šem gradu ovim riječima :

»Draga braćo i drugovi! Stari Du-
brovnik, naša Hrvatska Alena, dočekao
Vas je pomlagjenim srcem koje još
življe kuca skupa sa Vašim. Želimo
Vam da ovo nekoliko dana boravka u
našem i Vašem Dubrovniku provedete
u bratskoj ljubavi, veselju i zadovolj-
stvu i da se osjećate kao i u samom
našem Zagrebu. U to ime ime dobro
nam došli i živjeli |“

Nakon ponovnih poklika glazba ot-
prati goste sve do stana, u komu su
gosti smješteni a nebrojeno gragian-
stvo razigje se mirno s veseljem u
srcu da je moglo zagrebačku braću
bratski dočekati i pozdraviti.

GLEDALIŠT E.

Za ovo gostovanje M. H.K.D. ure-
gjeno je posebno gledalište na Trgu
Kralja Tomislava izmegju Stolne crkve
i biskupske palače. Pred pročeljem
Stolne Crkve na stepenicama podignu-
ta je prostrana jednostavna pozornica
sa kulisama od zelenila. Na trgu pak
izmegju stepenica Stolne crkve i okoli-
šnih zgrada poredane su sjedalice i
tribine za sjedanje; sa strana pak u-
regjeni su prostori za stajanje. Tako
je gledalište moglo da primi do 1500
osoba, od kojih do 900 sjedaćih mje-
sta. Na zgodnim mjestima  vis-a-vis
Stolnoj crkvi postavljeni su reflektori.
Cio taj prostor -rasvijetljen je sa 6
električnih lampiona visećih na žica-
ma, tako da je rasvjeta cijelog prosto-
ra bila danja. Otvori okolnih ulica
zetvoreni su daskama, te je čitav pro-
strani trg pretvoren u veliku sjajnu
dvoranu.

IZVEDBA , ČOVJEKA“

U četvrtak, ua blagdan sv. Petra i
Pavla, u večer izveden je ,Čovjek“ od
Huga von Hofmansthala u redakciji
Maxa Reinhardta. Pjesničko djelo, od-
jeveno u lijepom ruhu rimovanih sti-
hova našeg prevodioca, djeluje uvjer-
ljivo, jer prikazuje očitu istinu o ljud-
skom životu i umiranju, prolaznosti i
taštini naslada, realnoj vrijednosti do-
brih djela i Vjere, koja čovjeka čini
učovjekom“ i uregjuje mu život, umi-
ranje.i vječnost. Izvedba je uspjela iz-
nad očekivanja. Glavnu ulogu igrao je
g. inž. Aleks, Freudenreich proćućeno
i dotjeranim izražavanjem raznih du-
ševnih raspoloženja i dokazao svoje
odlične umjetničke kvalitete. Od osta-
lih treba istaknuti g. J. Krameršeka
u ulozi smrti, koji je uspješno maski-
ran, a mističnim nastupom i kretnja-
ma postigao dotjeranu iluziju njene
jezovitosti. Isto je tako dao karakteris-
tičnu igru g. Marko Leventić u ulozi
Djavla. Značajan je bio i g. Gj. Kahn
kao Mamon pun sarkastičkog cinizma.
Odličnu igru dala je g.gia Draga Le-
ventić kao Covjekova mati, te g.gja
Olga Freudenraich kao Vjera a i gca
Lenka Vrdovac kao Djela. A i ostali
svi bili su na visini, osobito g. Fabi-
jan Fabricio kao Dužnik i g. Mito Mi-
loradović kao Debeli rogjak te g. Fra-
njo Šojat kao čovjekov drug. Jedino
se može opaziti da su manjkali raz-
nobojni reflektori da 1azne momente

zgodno ilustriraju. Uza svu tu manj-
kavost ipak izvrstan ambijenat proče-
lja katedrale, majstorska igra glumaca,
mistika zvonjave i orgulja sa vrsnim
ženskim zborom, dalo je ovoj izvedbi
velebni uzvišeni ton i karakter sveča-
nih igara. Znali smo unaprijed, da će
izvedba ,Čovjeka“ biti nešto lijepoga
i zato je rasprodano bilo do zadnjeg
mjesta, ali da će polučiti ovako veliki
uspjeh, tome se nijesmo nadali.

BHRVATSKI PEESOVI
izvedeni su u petak i subotu uz isto
tako veliki interes gragjana i stranaca.
U svojim plesovima naš je narod izra-
zio svoje osjećaje; svoju nutrinu iska-
zao je u onim odmjerenim i uglagje-
nim kretnjama, što dokazuje, da maš
narod ima plemenitu lijepu dušu. S
izvedbom Hrvatskih plesova M.H.K.D.
upoznala je i strani svijet prigodom
natjecanja na XI. Olimpijadi u Berlinu
g. 1936 i po Švajcarskoj g. 1938
s našim narodnim folklorom i pobrala
priznanje stranog svijeta, a ujedno a-
firmirala po svijetu našu lijepu mnaro-
dnu izvornu kulturu i umjetnost, M.
H. K. D. izvodila je ovih večeri na-
rodne plesove iz Istre, Slavonije, Po-
savine, Dalmacije, a sve u originalnim
divnim narodnim nošnjama iz raznih
hrv. krajeva. Glazbenu pratnju izvodio
je pojačani Gradski turistički orhestar
iz Dubrovnika i Tamburaški zbor M.
H. K. D. iz Zagreba. — Gradski tu-
ristički orhestar imao je dirigirati M.o
Rudoli Matz iz Zagreba, ali radi bo-
lesti zapriječen nije mogao doći u Du-
brovnik, pa ga je zamijenio u zadnji
čas g. M.o Josip Vlach Vruticky tako
uspješno, da mu je g. Freudenreich
javno pred publikom izrazio zasluženo
priznanje njemu i cijelom orhestru i
predao mu na dar lovor-vijenac, —
Tamburaški zbor Matice takogjer je
sastavljen od majstora pa i ako nije
brojan ipak lijepo zvuči puninom i t-
glagjenošću. Od skupnih plesova svi
se lijepo doimlju, a sigurno odvajaju
»Hrvatsko slavonsko kolo“ i ,Junačko
kolo“ s dalm. bos. planina.

Scenski obregjene lirske narodne
pjesme od g. Freudenreicha ,Ljubilo
se momče i djevojče“ i ,Djevojčica
vodu gazi“ zorni su prikaz našeg na-
rodnog života, ali osobito prva odu-
ševljava svojom naravnošću i mnepo-
srednošću, te djeluje nadasve simpa-
tično. G. Freudenreich krenuo je ovom
granom umjetničkog stvaranja zahval-
nim putem umjetničkog prikazivanja
narodnog folklora. Na reprizi hrvat.
plesova g.ja Afrić, solo plesačica da-
rovana je sa tri kite cvijeća.

Prve večeri izvedbe Hrvat. plesova
mjesno Kazališno društvo i ostala Hr-
vatska kulturna društva te gragjani
predali su našim vrlim umjetnicima
krasne lovor-vjenće uz znak priznanja
za njihovo zaslužno kulturno nastoja-
nje oko širenja hrvatske narodne kul-
ture i umjetnosti. Na uzvrat je M. H.
K. D. darovala Dubr. Kaz. Društvu

krasni umjetnički album grada Zagre-
ba sa posvetom na uspomenu ovog
uspjelog gostovanja.