TAKSA PLACENA U GOTOVO

Narod

KA

tašlikico 4

Unu Grke

na

ON e
tik iaai hin #. zi s a

jesi

 

GOD. XXIII — Br. 11

,U sunčanom svijetlu idealnosti, ili
bolje, u njezinim najodličnijim poja-
vama ukazuje se katol. Crkva kao
grad na gori“ (Lechler, protestant)
koji u ovim tragičnim časovima uba-
cuje svijetlo istine, pravde i ljubavi
u tminu raspaljenih ljuđskih strasti.

Mnogi napadaju Crkvu, nekii pro-
gone, a ona proslijeđuje svoju histo-
rijsku misiju ne gledajući na interese
prilika i vremena. Izumiru narodi i
dinastije, smiruju se duhovne oluje i
vihori, a Crkva ostaje čvrsta kao sta-
nac kamen ujedinjena pod vrhovnom
upravom Kristovog Namjesnika, Oca
kršćanstva. Koliko li nisu učinili Pe-
trovi nasljednici za svoje kršćansko
stado i čitav ljudski rod. Koliko li,
ne nastoji samo današnji sv. Otac
Pijo XII da se povrati mir u svijet,
ili ako se mit odmah ne može povra-
titi, jer su strasti previše raspaljene,
barem da se ublaže posljedice ratne.
U svojoj božićnoj alokuciji g. 1939
udara temelje budućim pregovorima
o miru. Prema prvom i glavnom u-
vjetu časnog i pravednog mira imaju
sve narodnosti, i velike i male, slabe
i jake, pravo na život i neovisnost,
Ako neki narod hoće da živi potpu-
nim životom ta njegova volja za ži-
vot ne smije donositi sobom smrtnu
osudu: samostalnosti drugog naroda.
Da se izbjegnu sukobi potrebno je
urediti ne samo prave potrebe: i pra-
vedne zahtjeve naroda, već i narod-
nih manjina.

Narodi se u svojim nevoljama kao
djeca utječu Kristovom Namjesniku
za utjehu i pomoć i njegovo očinsko
srce saučestvuje,

s onima koji su
progonjeni, s onima koji trpe. Kao
pravi Otac raduje se i s onima koji
se raduju.

Kad se hrvatski narod obratio preko
političkog i duhovnog vodstva sv. Sto-
lici, odao joj svoju privrženost i svoju
ljubav, obnovio ugovor sklopljen s pa-
pom Agatonom, Pijo XII. nazivlje ga
svojim dragim narodom dostojnim na-
ziva predziđe kršćanstva, obasiplje ga
tolikim duhovnim milostima, svojim
posebnim blagoslovom i konačno ju-
bilarnom godinom.

Drugo se i ne može. očekivati od
Oca, o kojem se iz najvjerodostojni-
jeg izvora _u Rimu pripovjeda slije-
deći karakteristični događaj. Kao kar-
dinal legat na euharistijskom kongre-
su u Buenos Aires god. 1934 bio je
najsvečanije dočekan. U noći, kad su
već svi počivali, stigne brzojav iz Va-
tikana. Hitan brzojav. Pratnja se uzne-
mirila i jedan monsignor odluči da
ga probudi. Kuca... Pričinulo mu se
da je odgovorio: Napred! Uđe i na-
đe kardinala legata. gdje spava na
tlu, uz postelju. Sav smeten. promu-
ca: Šta, pa Vi... a kardinal odgovori
ponizno : Troppo onore, ttoppo ono-
re... (Previše časti, previše časti!)

Takvom čovjeku i takvom očinskom
srcu dugujemo prigodom papinog da-
na posebnu zahvalnost i posebnu lju-
bav da se nad nama ispuni obećanje
Ivana VIII. našim ocima : ,Budite vjerni
Bogu i sv. Petru do smrti i primiti
ćete krunu života, što ju je Bog o-
bećao onima koji ga ljube...

$ o. Mihael dr. Brlek

DUBROVNIK, 13 Ožujka 1941

Otac kršćanstva ,Pravdom k miru!“

Dne 2. ožujka 1939. godine, Krist
je stavio u ruke Petrovo kormilo sa-
dašnjem slavno - vladajućem Papi
Piju XII., koji je okrunjen za Papu
12. ožujka 1939. god. Uzeo je za ži-
votno načelo: , Opus justitiae pax —
pravdom k miru 1“ Uopće papinstvo i
ne teži ni za čim drugim nego za
pravdom i mirom. Savremenije ge-
slo nije mogao uzeti.

Sa svih strana čuju se vapaji :
Gospodine, spasi nas : izgibosmo!/“
(Mat. 8, 25) Gospodin je čuo vapaje
i dao nam je ,Papu mira“ u najgo-
re i najstrašnije vrijeme — u vrijeme,
možda, najveće duhovne krize, u
vrijeme propasti i ruševina. Rat bje-
sni, a tisuće i tisuće stoje jedni napra-
ma drugima, da jedni druge ubiju. Ru-
še se tisuću-godišnje tekovine kulture-
kulture duha. Izvanjska kultura bez
nutarnje je bez smisla i snage. U
današnje doba prevladala je izvanj-
ska kultura, koja ne može proniknuti
dubćko - život naroda, Božje kraljev-
stvo istine i pravde. Današnji čovjek
teži samo za nekom socijalnom sre-
ćom, koja mu je postala idol, i misli,
da je tim riješio pitanje života na
zemlji. Materijalna kultura mora da
bude uvjet i sredstvo više kulture.
Kulture idealne i etične, kulture
srdaca i daš: Prvo je kraljevstvo
Božje : pravde, mira i ljubavi. A što
će nam sve drugo, ako toga nema?
To je što Papa traži. Traži to, jer
osjeća, da ie na njemu odgovornost
i teška zadaća, da radi za pravdu,
mir i ljubav. On sam posreduje i daje
svojim zastupnicima u zaraćenim
kao i u neutralnim državama upute
i moli ih, neka sve upotrijebe, kako
bi se stišala uzbuktala mržnja. Svi-

 

jestan svoje dužnosti stoji čvrsto i
nepomično i ustrajno radi za pravdu
i mir — za kraljevstvo Božje.

Svi žele i hoće mir. A svaki da
kontrolira drugoga i da čini ravno-
težu i da je nad svima. Svi hoće mir
proizveden silom, pohlepom i spletka-
ma. Takav mir vodi u još gori ne-
mir i revoluciju, u još gori i strašniji
rat, da se jedan dan podjarmljeni
digne protiv svog tlačitelja.

Mi hoćemo mir, koji Papa hoće.
A to je izvršavanje Božjeg zakona.
Božji zakon je zakon harmonije, har-
monije među duhovnim i tjelesnim,
među čovjekom i prirodom, među
prirodom i Bogom. Takva će harmo-
nija usrećiti čovjeka. Dat će mu prav-
du i ljubav, sporazum i bratstvo,
međusobno povjerenje i bratski mir.
A to je što propovijeda i traži Pijo
XUI.

Molimo zajedno s Papom za Pa-
pin-kršćanski mir... ,O Isuse, Spa-
sitelju naš ! Moli za nas kod svoga
i našega Oca nebeskog! Moli za
našu Crkvu i za sve ljude, koje si
otkupio svojom krvlju !“...  , Neka
pravednost s kršćanskom ljubavlju
sve izjednači tako, da se ukloni sva-
ka nepravda, da se pravo opet uspo-
stavi, da ugasne svaka nesloga i
svaka mržnja u dušama 1! Neka pravi;
uređeni i trajni mir opet oživi: mir
koji će sve narode pobratiti u jednoj
obitelji pod Tvojom moćnom zašti-
tom! Amen“ (Iz molitve Pape Pija
X. za mir). Taj mir, koji hoće Papa
postići ćemo radeći na duhovnoj o-
bnovi srdacd, držeći se evanđeoske
nauke. I to će ,Papi mira“ biti naj-
milija čestitka za Papin dan.

ALFA.

Ai

 

Poplava loših filmova.

»Slovenec“ od 6 - Ill - 41. donosi
o lošim filmovima, vrlo značajan čla-
nak te ga zbog aktuelnosti prenosimo.

Borba protiv loših filmova ne može
se provađati s uspjehom u državama,
koje nemaju razvijenu filmsku pro-
dukciju. Zbog toga male su države
morale uvažati većinom one filmove,
koje su im servirala razna židovska
poduzeća. Film je do najnovijega do-
ba bio potpuno rukama u židovskog
kapitala, a za isti je važno samo
jedno: što veća zarada:

Uviđajući štetne posljedice toga ne-
ke su države zahvatile u filmsku pro-
dukciju. Tu se je osobito istakla Sje-
verna Amerika, gdje su u prvom redu
nastupile proti loših filmova mnogo-
brojne kršćanske organizacije, koje u
javnom životu znače mnogo. Borba
se je vodila godinama i organiziran
je bojkot = kinematografa, koji
prikazuju loše filmove i poduzeća,
koja izrađuju takav šund. Uspjeh nije
izostao. Filmska su poduzeća započela
izrađivati filmove koji ne vrijeđaju
moral, tim više, što su se uvjerili

.da ništa manje zarade ne donose fil-

movi, koji vode računa o kršćanskom
moralu. Tako danas šalje američka

filmska industrija u svijet mnogo fil-
mova koji su na visini u odgojnom
moralnom i umjetničkom pogledu. Nji-
hov je uspjeh izvanredan. Ova država
uvažala je mnogo američkih filmova,
a uz ove još i francuske i njemačke.
Uslijed ratnih prilika glavni je doba-
vljač filmova ostala Njemačka, koja
ne može zadovoljiti svim zahtjevima
naše kinematografije. Kad je ova
država sklopila trgovački ugovor sa
Sovjetskom Rusijom preuzeta je oba-
veza uvoza sovjetskih filmova, čime
se je imala popuniti praznina na-
stala uslijed pomanjkanja američkih i
francuskih filmova.

Ako usporedimo sovjetske filmove
s ostalim filmovima čitavog svijeta,
vidimo, da se oni od ovih bitno raz-
likuju po tomu, što su svi tendecijozni
i služe propagandi komunističke so-
cijalne ideje.

Vlasnici kinematografa imaju pred
očima samo jedan cilj: na svakom
filmu što više zaraditi. Za njih su fil-
movi uprav takova trgovina kao za
onog koji prodaje uz zdrava i muč-
kava jaja. Ako. znadu da film nema
nikakvu vrijednost onda kinovlasnici

nastoje reklamom uvjeriti posjetioce

CIJENA Din. 1:50

o vrijednosti produkcije i ne štede su-
perlativima o velefilmovima. To je
reklamno napuhivanje vrijednosti lo-
ših filmova postalo do smješnosti ka-
rakteristično, tako, da ozbiljni posje-
tioci kinematografa redovito izo -
ljaju iz svog programa te »Vele-pro-
dukcije“. Karakteristično je da tako-
va bučna reklama predhodi i sovjet-
ske filmove. Publika je ipak često
nasjela zbog novotarije, ali se brzo
uvjerila da ti filmovi nemaju u sebi
ništa umjetničkoga i da su više ili
manje prikrivena komunistička propa-
ganda. Da su ti filmovi još za 500/o
bolji nego su i da su, metnimo, ame-
ričke ili njemačke produkcije, ne bi
se održali, jer bi ih publika odbila.
Razlozi uspjeha ovako loših filmova
leže drugdje. Za sovjetske filmove
zauzeli su se oduševljeni borci za
komunističku ideologiju, naši domaći
marksisti i filokomunisti. Oni upotreb-
ljavaju sovjetske filmove za propa-
gandu i potkrepu svojih ideja. Bila
je unaprijed organizirana prodaja u-
laznica, a na blagajnama su stražili
neki ,kontrolori“ i pazili da ne bi
koji nepoćudan dobio ulaznicu. Ne-
informirani su se neugodno iznenadili
kad su opazili sve nedostatke i ma-
ne, a pritom čuli aplauze i odobra-
vanja nekih skupina u vrijeme i ne-
vrijeme. Radi toga došlo je i do pro-
testa, koji su od prestave do prestave
rasli.

Nepobitna je istina, da zadnji so-
vjetski filmovi nijesu ni izdaleka u-
dovoljili = umjetničkim zahtjevima  o-
zbiljnih  kino-posjetilaca. Stoga je
pravo i dužnost svih nas da tu lošu
produkciju odbijemo, kako bi odbili
svaku lošu produkciju,

 

ako ona još
k tome ne odgovara našim kulturnim
i vjerskim nazorima.

To su glavne misli ,Slovenčeva“
članka. Ovome mi možemo dodati,
da smo gornja zapažanja mogli pro-
vjeriti i u Dubrovniku, prigodom pri-
kazivanja filmske revije ,Parada mla-
dosti“.

Ovom zgodom htjeli bi za-
pitati vlasnike kinematografa je li im
poznato tko prvi dolazi pod udar ko-
munističke ,slobode“.?|

 

Remek-djelo

savremene duh. književnosti, prevod s

njemačkog, izvrstan priručnik za razma-

tranje, duh. štivo, propovijedi i kate-
heze. Najbolji tumač misnih tekstova.

Baur: ,RASVIJETLI SE!“

1, dio: 336 strana, od Došašća do Se-
damdesetnice, broš. Din. 35.- vez.
Din. 45.-

II. dio : 388 strana, od Sedamdesetni-
ce do Duhova, broš. Đin. 38.- vez.
Dia. 50,-

ll. dio : u pripremi, završni dio; 540
strana, broš. Din. 45.- vez. Din.
60.- Poštarina Din. 4.- Kompletno
djelo, tri sveska, broš. Din. 110.-
a vez. u platno Din. 147.-

Najnovije izdanje ! Prevod s francuskog

M. Zunđel :

NUTARNJE EVANĐELJE

Nove i divne misli o svijetu i zbivanju.

Narudžbe prima svaka bolja knjižara ili

Franjevačka Prokuratura, Zagreb
Kaptol br. 9, Ček. rač. 36-153.