TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 17.

DUBROVNIK, 29 Travnja 1936.

O" Čekovnog računa našeg lista

Da es 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. i: 50.

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

,PROPOVJEDNIK NOVOG DOBA“

Utorak dne 21;-0. mj. održao je
već ranije najavljeno predavanje gosp.
Miljenko Vidović. Naslov u Bondinu
teatru održanog predavanja bio je ,Na
pragu novog doba“.

Predavanje je trajalo oko 1 i po
sat, Predavač je najprije ustanovio či-
njenicu sveopće krize /|pokušao anali-
zovati uzroke te krize i na koncu dao
nekoliko slika iz života čovječanstva,
novog doba, koje ima tek da nadogje.

Moramo _ istaknuti da je predava-
nje bilo zapravo nabacivanje pojedinih
ideja i refleksija, koje nijesu bile me-
gjusobno povezane strogim logičnim
vezom, niti su dane tako, da se ne bi
moglo govoriti i o po kojoj nedos-
ljednosti.

Ne dostaje nam prostora da se
osvrnemo na sve izvode i tvrdnje pre-
davača, osobito na polju filozofije pra-
va, feminizma i politike, niti ćemo
analizovati neke njegove malo čudne
nazore o inteligenciji. Ograničićemo se
samo na neke najvažnije momente
njegova predavanja.

1. Svijet spoznaje ono je glavno po-
lje za g. Vidovića, gdje treba tražiti uz-
roke postojećoj sveopćoj krizi. U čov-
jeku su dvije sile: razum i ,čula“.
Te su dvije sile potpuno različite i
megjusobno suprotne. ,Čula“ nas ne-
prestano varaju, rekao je g. Vidović.
Tek je razum ona jedina sila, koja
nas upoznaje s istinom... ,Zatvorimo
oči i onda ćemo istom moći spoznati
pravu istinu“. Istina je, da je razum jed-
no, a osjetila drugo, prema tome da
su to po naravi dvije različite sile. Ali
nije istina da su te dvije sile megju-
sobno suprotne, niti nas osjetila ,ne-
prestano“ varaju. Naprotiv nas psiho-
logija kao i nauka o spoznaji uči, da
su osjetila neophodno potrebna za
spoznaju barem onoga što je osjetno.
Bez osjetila nemoguće su spoznaje,
jer spoznaja nastaje ma osnovu utisa-
ka, što ih o predmetu dobivamo preko
osjetila. Stoga izreka ,zatvori oči, pak
ćeš spoznati pravu istinu“ može da
stoji u tom smislu, da oslobogjenje
od vanjskih daljnih uticaja olakšava
spoznaju onoga, o čemu smo meč do-
bili utiske preko osjetila: oka, uha i
\ d. Istina, ,osjetila nas ne uvode u
pravo stanje i suštinu stvari“, nego
razum kao spoznajna sila, ali svakako
ne bez osjetila, nego na osnovu, od-
nosno preko osjetila, Priznajemo i to,
da nas osjetila kadkada varaju i da je
razum onaj sudac, koji kontroliše, ali
\0 se ne dogagja vazda i neprestano,
a opet ni te kontrole razum ne bi mo-
840 da izvrši bez baze što mu je daju
opet osjetila. Kad bi bila istina, da
nas osjetila neprestano varaju i da
tloje u suprotnosti s razumom, onda
bi ta sila, kako Vidović zove osjetila
bila jedna ne samo suvišna nego ta-

Kogjer štetna prirodna naprava, što bi
u daljnjim izvagjanjima znečilo, da je
Bog naopako stvorio i udesio čovjeka.
Stoga ne bi preostejalo drugo nego,
da priznamo potrebu stvaranja novog
čovjeka bez osjetila, koji bi razvio
sasvim novi spoznajni život, život
potpuno novog bezosjetnog dobal!

2. Drugi uzrok krize čovječanstva
nalazi u tome, što je ekonomska pri-
vreda odvojena od etike, Savremenom
je čovječanstvu etika otok snova“
dok je privreda učinila čovjeka oru-

gjem drugog čovjeka koji ga iskoriš-
ćuje. Predavač je učinio poredbu sa
predindustrijskim i predkapitalističkim
dobom, kad je radnik i vlasnik bio
jedno. ,Nastupom tehnike, industrije,
kapitalizma, odvojeni su radnik i vlas-
nik. Težnja za profitom, odnosno nov-
cem koji je postao mjera i ključ rada
prouzročila je iskorištavanje ljudi. Teh-
nika i moderna privreda približuju s
jedne strane pojedince i marode ali
ujedno ih rastavljaju te se tako vrši
proces raspadanja, individualizacije
društva. U daljnjem izlaganju ustvrdio
je g. Vidović, da kultura otkida čov-
jeka od zajednice i stvara od njega
životinju, koja je za lični profit kadra
uništiti milijone ljudi“.

U ovim izlaganjima predavač je
ostavio mnogo nejasnoće, Ispravno je,
da se priroda mora rukovoditi etičkim
načelima. Ali koja je to etika ? Gosp.
Vidović toga nije kazao. Biće da je to
etika ,novog čovjeka“, ali baš zato što
je to etika ,čovjeka“ makar i ,novog“
ne može ona imati dovoljno auktori-
teta niti sankcija, jer privredni život
stvaraju ljudi, dakle opet čovjek, a
čovjek je prema drugom čovjeku ra-
van te ako je čovjek polazna tačka i

 

TRGOVAČKA KUĆA

 

«vila tiskana ,;&lmprim€“

QIlarocaine i Crepe će Chine na cvjetove !
gatt, Georgette, QMarquisette itd.

More krasnih raznobojnih šarenih svila. Najnoviji deseni
u svim bojama i najrazličitijim šarama.

Cijene vrlo solidne počam od Din. 45 na više !
Za iste cijene dajemo na 6 mjesečnu otplatu !

Razgledajte naše izloge! Posjetite nas bez obaveze na kupnju !
Tražite posjet naših zastupnika.

, REKORD“ Zagreb Dubrovnik

norma etičkog života, onda je isko-
rištavanje drugoga što ga vrši čovjek
etičko s njegovog ,čovječjeg“ stano-
višta, Tu ne smeta ni ona težnja za
prefitom, jer ako se stavimo na sta-
novište, da je čovjek norma etike,
onda i ta težnja za profitom, što je
imade jedan, mora se s njegova gle-
dišta smatrati jednom etičkom normom.
Nadalje, ako bi bilo istina ono, što g.
Vidović kaže o kulturi, onda bi se
moralo zaključiti, da je on pristaša
primitivnog stanja i protivoik kulturnog
napretka. Dosljedno njega bi se mo-
ralo smatrati pobornikom ideje vraća-
nja u primitivno doba. Ali ne stoji,
da kultura kao takova ,čini od čov-
jeka životinju, koja je kadra uništiti
milijone ljudi“. Prava kultura, osnovana
na solidnim temeljima vjerei rukovogje-
na ispravnim etičkim načelima religij-
skog morala unapregjuje čovječanstvo,
u koliko čovjeka prosvijetljuje i od-
gaja. Temelje i načela pravoj kulturi
daje jedino pozitivna kršćansko kato-
lička religija. Tek lažna naturalističko-
materijalistička kultura, koja emanci-
povana od vjere i kršćanskog morala,
ne priznaje u čovjeku viših vrednota,
koje su u vezi s njegovim konačnim,
vječnim ciljem, razvija u njemu samo
niže težnje, koje kad su bez ograda
apsolutnog Božjeg morala, mogu da
učine čovjeka pravom životinjom.

G. Vidović je kazao, da je indi-
vidualizovanje ljudi, što ga vrši mo-
derna kultura i mapredak, jedan od
uzroka svjetske krize. To zato, jer
čovjek svojom djelatnosti treba da je
uvijek u majužoj vezi sa zajednicom,
a individualizecija, koju provodi kul-
tura, trga ga od zajednice, Istovremeno
je rekao ,da tehnika i moderna pri-

  
   
    
  

Podružnica

    

Ulica Kraljice Marije

 
 

vreda približuje pojedince i narode i
vrši tako proces socijalizacije. Ne ra-
zumijemo kako ovo ide zajedno. [li
bolje g. Vidović nije stvar dovoljno
objasnio. To je morao učiniti tim pri-
je, što iz njegovih riječi slijedi, da je
tehnika i moderna privreda, kultura
u isto vrijeme uzrok svjetske krize
radi ,individualizacije“ i dobročinac
čovječanstva zbog , socijalizacije“ koju
istovremeno vrši. Ne čini li se, da se
ua ovo buni razum, koji nas prema
priznanju istog g. Vidovića, vodi do
suštine stvari i problema ?

3. Nego g. Vidović se je najori-
ginalnije plasirao, kad je ustvrdio, da
je dosadašnje poimanje morala tako-
gjer uzrokom sveopće krize čovječan-
stva. Dosada se je — rekao je otpri-
like predavač — gledalo u moralu sa-
mo na pasivnu stranu, u koliko se je
propovijedalo izbjedavanja zla, a nije
se urgiralo vršenje dobra. Došlo se je
čak do toga — nastavlja g, Vidović
— da je religija proglasila svecima
pustinjake, koji su se otrgnuli od svi-
jeta i povučeni u samoću, brinuli se
samo za sebe, za svoje lično posve-
ćenje, a o drugima, o zajednici, o svi-
jetu nijesu vodili računa. U moralu se
je dosada naglasivala pasivnost, a tre-
ba u prvom redu gledati ma etičnu
aktivnost, Danas nema čovjeka, koji
se bori za dobro rekao je predavač.
Stoga u nedostatku tog pozitivnog
elementa u moralu leži po mišljenju
g. Vidovića porijeklo nereda u svijetu,

Ovakav način prikazivanja proble-
ma i navagjanja znači najblaže rečeno
neobjektivnost u punom smislu riječi,
Kao čovjek koji ima ambicija da bude
»propovjednikom novog doba“ morao
bi biti barem toliko uvigjavan da dobro
najprije upozna ,staro doba“, koje po
njegovom mišljenju treba likvidirati i
da ne prikazuje stvari drukčije nego u
stvari jesu, Izvodeći zaključke iz nje-
govih riječi slijedi, da je religija pro-
mašila pa ne samo što svijetu nije do-
sada dala sve što on za normalni svoj
život treba, nego je čak zbog isticanja
pasivnosti u moralu postala uzročni-
kom nevolja u kojima se danas čovje-
čanstvo nalazi. Stoga bi po njemu bio
logičan zaključak: treba se osloboditi
današnjeg poimanja religije; a prihva-
titi novu vjeru i to onu što je gosp.
Vidović propovijeda !

Ali prije no što se do tog zak-
ljučka dogje, neka nam dozvoli g. Vi-
dović, da ga upoznamo na nešto vrlo
važna i odlučujućega.

Istina je, da je religija (t. j. Crkva)
proglasila svecima mnoge pustinjake.
A znači li to, da se pustinjake ima sa
g. Vidovićem smatrati ljudima samo-
živcima, egoistima, čiji rad nije ni od
kakove koristi za zajednicu ? Da se i
ovo stavi na čisto, morao nam je g.
Vidović označiti i protumačiti pojmove,
prvenstveno morao je kazati, što je za
njega sebično, a što altruistično, scci-

 

 

 

Uzmi Sargov Kalodont protiv zubnog kamenca —
jer njegovom djelovanju nema premca!
| DOMAĆI PROIZVOD ie

 

SARGOV

 
 

 

KALODONT

PROTIV ZUBO KAMENCA