Br. 48.

POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 4 Prosinca 1935.

i

 

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVII

Narodna Svijest

 

&makulata

Jednog dana razgovarao je An:-
gieo sa Djevicom, punom milosti. Tada
je izvršeno najveće čuđo na zemlji :
Utjelovljenje. ,1 postao je čovjekom
po Svetom Duhu“,

Odonda dalje otvoren je slobodan
put suakom božjem milosrgju. Zaslu-
gom lsukrsta, Boga-čovjeka i dobrom
voljom čovjeka silaze nad čovječanstvo

obilate i plodonosne vurhunaravne mi-
losti.

Svaki put, kad se nebo snizi do
zemlje, šaljuči plodove zasluga Isukr-
sta, rogjena od Imakulate, opravdano
se diže k nebu ushićeni , Magnificat“.
»Ja sam Bezgrešno Začeće“, Da.
remek-djelo one Krvi Jaganjca, koja
sama mora i hoče i može da spasi
od svakog zla. Onoga, koji jedini
može da imunizuje od svake zasjede.
Na 8 decembra slavimo Onu, ko-
je, izuzeta i unaprijed sačuvana od
ljage prvoga grijeha, hoće da nam
pomogne stiči do kraljevstva spasa i
nebeske slave.

Imakulata ! Simbol nevinosti du-
še. Ideal čistoče srca. Potreban uzor
svakome, napose omladini.

O, kako je lijep čisti naraštaj!
Odraz je savršenstva božjeg i zalog
vječnoga gledanja Boga. ,Blaženi
lista srca, jer će oni Boga gledati“.
1 ljudi ga uvelike cijene. Ni raz-
vratno poganstvo nije moglo biti bez
Vestalinkd. A kršćanski svijet ? Visoko
poštuje one, koji se zavjetuju na čist
život.

Nevinost uvjetuje slobodu duha
a kida sa ropstvom što dolazi od
niske pohote.

Omladino, gore srca! U zaguš-
ljivoj atmosferi modernih kradljivaca
nevinosti pogledaj na Imakulatu. Uzmi
jei čorsto drži trajnim uzorom.

Zdravo ,Bez grijeha začeta“,
Milosti puna“ !

Religija
i socijalno pitanje

|| Gospodarska stiska zadnjih godina
potjerala je veliku većinu ljudskog
društva u teški boj za svagdašnji kruh.
»Primum vivere“ (najprije živjeti) tako
je savremenom čovjeku prošlo u meso
|ikrv, da se riješavaju danas sva pi-
lanja, pa i kulturna, u prvom redu sa
|ltospodarskog stanovišta. Kod toga se
(taboravlja, da opsiže pitanje ,,kako da
uredi ljudsko društvo, da bude lju-
lima dobro“ osim materijalnih takogjer
luševne i socijalne vrednote. Ta čov-
“lik nije samo životinja, koja se hrani
i množi, nego takogjer i na prvome
lnjestu osoba, kojoj treba istine, do-
[hote i ljepote, a pored toga i druš-
(lieno biće sa zahtjevom slobode, prav-
[e i ljubavi.

Liberalizam zahtjeva za gospo-
larstvo potpunu autonomiju od vjere
(2% ne priznaje da bi i gospodarstvo
([noralo biti vezano moralnim redom.
|filanje je stoga, da li i u koliko smije
ra uplivati ma riješenje socijalnog

 

 

 
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
  

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

Katolički nauk o čovjeku opsiže
objavljenu istinu, da proizlazi sav
ljudski rod od istih roditelja, da smo
barem kao duševna bića produkt ne-
posrednog stvoriteljskog djela Boga,
da smo, stvoreni na sliku božju, uz-
dignuti iznad ostalog stvorenog svijeta,
kojim ima čovjek da gospodari, te ga
zgodno udesi Bogu u čast a sebi u
korist. Prema tome gospodarstvo nije
svrha samu sebi, nego sretsivo da se
osigura svim ljudima život, koji je
dostojan čovjeka.

Čovjek je dalje socijalno, društveno
biće, čiji je život nužno vezan ma
društvo od njegove prve celice — obi-
telji, pa do zadnje — ljudske zajed-
nice, Zato se mora uvijek interes po-
jedinaca podrediti interesu zajednice,
ako su oba na istom stupnju vrijed-
nosti. To jako naglašavanje općenitosti
ne priječi, a još manje isključuje indi-
vidualnost. Daje joj dovoljno mjesta

za rad, a čuva je od pretjeranosti, koja
bi škodila društvu.

Katolička vjera združuje općenitost
sa individualnošću tako, da općenitost
ne može škoditi pojedincu, niti poje-
dinac općenitosti. Ujedno dozvoljava
veće koncesije sad. općenitosti, sad
opet pojedincu prema tome, kakove
su prilike u ljudskom društvu, naravno
u granicama morala.

Nauci o čovjeku bivstveno spada
takogjer objavljena istina o grijehu
prvih roditelja. Iza prvoga grijeha
ljudska je marav postala sklona zlu.
Naravno nagnuće zlu i čovjekova slo-
bodna volja priječe ostvarenje idealnog
socijalnog reda. Katolička je socijologi-
ja stoga svijesna, da socijalnog pitanja
neće nikada moći potpuno riješiti? To
je potvrdio i Isukrst kad je rekao:
»Siromahe ćete uvijek imati u svojoj
sredini“. U svijetlu ovih nepogrešivih
objavljenih istina treba osuditi sva
demagoška i ekstremna socijalna giba-
nja, koja izrabljuju teško stanje današ-
njeg seljačkog i radničkog naroda i
obećavaju mu nebo na zemlji ili u
obliku boljševičkog ili fašističkog raja.

Gospodarski liberalizam, temeljeći
se na ideji Rousseau-a, da je čovjek
po svojoj naravi dobar i da interesi

 

VRIJEME JE DA SE OPSKRBITE!!
ŠTOFOVIMA ZA ODIJELA | KAPUTE.

Skrećemo Vam pažnju na naš izbor orig, en-
gleskih štofova! Najmoderniji deseni i boje za
ženske zimske kapute! Veliki izbor damskih
štofova za haljine po posljednoj pariškoj modi.

Maimodernijim svilama u svim kvalitetama i bojama

kao:
Cleque, Svileni Shetland, Clcque Marccainne, Crepe
Satin, Marocainne sve u čistoj i umjetnoj svili i t, d.

Dodjite i uvjerite se, pregled robe bez obaveze na kupnju.

Uslovi najpovoljniji - dugoročna otplata

Samo kod

TRGOVAČKE KUĆE

,REKORD“ mina Dubrovnik

Ulica KRALJICE MARIJE
I Za gotovo!

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

Tražite posjet naših zastupnika.

 

pojedinaca = megjusobno harmonuju,
zahtijeva autonomiju gospodarstva. On
veli: Kao što se sve dogagja u prirodi
po prirodnim zakonima te se priroda
tako rečeno sama vlada, tako neka se
po svojim nutrnjim, imanentnim zako-
nima i gospodarstvo samo vlada. ,Lais-
ser faire, laisser passer“.«

Jasno je, da je ovakovo narivanje
i učenje pogrešno. Činjenica je naime,
da je jedini nosioc gospodarstva čov-
jek, da je stoga gospodarstvo po pos-
tanku vezano s čovjekom i nije auto-
nomno. Taj nosioc gospodarstva du-
hovno je biće sa slobodnom voljom.
I ma da ne niječemo, da u gospodar-
stvu odlučuju u prvom redu gospo-
darski zakoni, ipak se me može poreći
da se u gospodarstvu mora uzeti u
obzir i ljudsku slobodnu volju. Koliko
je istinit nauk liberalizma o harmoniji
interesa svjedoči zadnji svjetski rat, a
u najnovije vrijeme talijansko-abesin-
ski sukob. A sve su to posljedice gri-
jeha na prvoj stranici ljudske povijesti.
Rousseau se je prevario ! Ljudska na-
rav nije sklona dobru, riego zlu.

Čovjek, taj jedini subjekt gospo-
darstva ujedno je etičko biće, koje nije
neovisno od moralnih zakona. Moralni
zakoni obvezalni suza sav njegov ži-
vot, dakle i gospodarski. Stoga gospo-
darstvo-ne može biti neovisno od mo-
rala. Prema tome ima katolička vjera,
koja je nosioc naravnog i objavljenog
moralnog zakona pravo i po Kristovoj
naredbi dužnost da upliva na riješa-
vanje gospodarskih pitanja.

lstina je, da ne može vjera odlu-
čivati o tehničkoj organizatorskoj strani
gospodarstva dotada, dok se ona ne bi
promijenila na štetu jednog ili drugog
sloja. Ipak dosljedni katolicizam traži
od katolika, da u okviru od vjere za-
crtanih granica, sagrade i udese svo-
jem vremenu prikladan socijalni pro-
gram, obazirući se na moralna načela.
Vjera kao takova samo upozoruje na
pogreške i krivice već danih socijalnih
sistema, a vjernici moraju da stvore i
provedu nove. To može i mora da čini.
Katollčka Akcija.

(Po ,Straži v viharju“).

 
  
  
 
 
 
 
 
  

Ulica KRALJICE MARIJE

Na otplatu 1

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2e
Rukopisi se ne povraćaju.

Iz Radničkog strukovnog
Saveza Okružje Split:

Imenovanje ravnateljstva okruž-
nih ureda: Stavlja se ovim do znanja
svim našim pristašama, da će u naj-
skorije vrijeme Ministar socijalne po-
litike imenovati nova ravnateljstva i
nadzorni odbor OUZOR i ako je naša
želja bila da do imenovanja ne dogje,
već da radništvo svojom voljom bira
svoje predstavnike u čisto svojim usta-
novama, a to slobodnim izborima,
Okružje RSS predložilo je svoje kan-
didate s napomenom da je njegova
Želja, da se pri imenovanju uzmu u
obzir sve radničke grupe.

Glavna skupština Radničke Ko-
more u Splitu : Prošlih dana održana
je glavna skupština Radničke Komore
u Splitu, kojoj je prisustvovalo 29 vi-
jećnika. Dakle manje 11 no što bi ih
moralo bili a to oni od plave liste,
koji su se zahvalili radi poznatih ne-
pravilnosti, koje su se dogagjale pri-
godom prošlih izbora.

Osnivanje novih skupina RSS:
Okružje RSS je centrala kršćanskih
radnika i namještenika za Primorsku i
Zeisku banovinu, pa se umoljavaju svi
Hrvatski kršćanski radnici i namješte-
nici, da se isključivo istome obrate u
pogledu osnivanja novih skupina.

Širenje članstva: Naša najjača
skupina Organizacija privatnih i zad-
ružnih namještenika u Splitu dobila je
u zadnje vrijeme lijepi broj novih čla-
nova-ca u Splitu i po provinciji, pa se
takogjer mole svi namještenici(ce) gdje
radi malog broja nije moguće osnovati
skupinu da se učlane u spomenutu.

Intervencije za članove: Okružje
RSS vrši za sve svoje članove iz pro-
vincije sve potrebite im intervencije kod
svih socijalnih ustanova kao: Penzio-
nog zavoda, Radničke komore, Okruž-
nog ureda, Berze rada itd., pa u slu-
čaju potrebe neka se članovi istome
obrate.

Za što užu vezu sa našim pris-
tašama : Osim dopisivanja Okružje će
sve svoje članove obavještavati o teku-
ćim pitanjima, koja ih interesiraju pu-
tem slijedeće štampe: ,Katoličke Riječi“
koja izlazi u Splitu, ,Narodne Svijesti“
koja izlazi u Dubrovniku i ,Katolika“
koji izlazi u Šibeniku, pa se preporuča
svim da ovu štampu prate,

Napretkova zadruga podružnica
Dubrovnik prima i bez ograničenja
odmah isplaćuje sve uloške, te daje
zadrugarima razne zajmove uz najpo-
voljnije uvjete. Ujedno preuzimlje sva
životna i elementarna osiguranja.

UKUS
JEFTINOĆA
NENADMAŠIVA IZRADA

odlike su

STANDARD
RADIOAPARATA

Necdlučite se na kupnju a
da ne čujete i naše aparate
koji su do sada nepobjedivi.
Dobiju se kod
Banke i mjenjačnice,
Šutić, Kaldor & Co.