Str. &%

majke Crkve i u sredinu svetoga jedinstva Božjega
privesti i onaj sveti božanstveni čas uskoriti, kad će
jedan samo pastir i jedna samo ovčarnica na svemu
svijeiu biti“.

Pa malo niže popunja ovu svetu želju ,svetim
zavjetom“ : ,Da sv. Ocu Papi Leonu XIII. za rukom
pogje u krilo svete majke Crkve i u sredinu
jedinstva crkvenoga privesti mnogobrojni narod
slavljanski, koji na pragu uprave sv. Crkve stoji
i nekim načinom  bratsku ruku  pruža;... koji
se, po mom čvrstom osvjedočenju, od nas tugji, zazire
ne i nipošto vjerom samom nego nekim saino nespo-
razumljenjem, kog je tugja ruka megju nas donijela...“
Obzirom na neki strah, da bi to jedinstvo moglo
škoditi narodnoj stvari piše dalje: ,Ono sveto je-
dinstvo, koje je Bog sam svetim upućenjem i otku-
pljenjem svojim u svijet ovaj uveo, posvetio i svetim
zakonom cijeloga krščanstva učinio, ne može se ni
po naravi svojoj, ni po volji Božjoj, ni po praksi
svete Crkve Božje ničemu opirati, što svetoj vjeri i
umu čovječjemu, što poštenoj duši, srcu, što pravim
narodaim težnjama i željama odgovara“. *

U drugom dijelu te okružnice ističe, kako su
hrvatski hodočasnici našli ,sa svim ostalim kršćanskim
svijetom u Rimu sveopću Crkvu Božju, dakle i našu
vlastitu ;.... jer sveta Rimska Crkva po naravi svojoj,
po pravu i preimučtvu Isusovom i po vječilom zvanju
i opredjeljenju svomu nije i ne može nikako biti
narodna crkva, već sveopća; nju je Isus Bog naš i
Spas naš više svake narodne Crkve toliko uzdignuo

i uzvisio, koliko nebo od zemlje, to zato, da može :

tim bolje, uspješnije i plodovitije svijem narodima
ovoga svijeta služiti...“ ,Crkva i sustavom svojim i
sastavom svojim ima biti, bila je uvijek sveopća
Crkva, a biti će u buduće još i više, jer to očevidno
i svetomu biću njezinomu, i svetoj i neumrloj svrsi
njezinoj i volji Božjoj i njezinoj nutarnjoj potrebi i
želji i nuždama svih maroda ovoga svijeta odgovara“.

Ovo su javne, zrele i jasne pouke narodnog ve-
likana o biti Crkve Kristove, pa tko uistinu poštuje
velikog biskupa mora poštovati i prihvatiti njegove
nazore o jedinstvu Crkve i dosljedno zabaciti nesmi-
sao i pogibelj t. zv. ,narodnih i autokefalnih crkava“ !

 

Pisma iz naroda.

HVAR. Rezolucije svečenstva. Svećenstvo hvarske
biskupije držalo je 22. II. svoje sastanke u Supetru
na otoku Braću i u Visu za onaj dekanat, a u gradu
Hvaru dne 23. II, Uz ostala pitanja bavilo se je i
aktuelnim potrebama Crkve, te izraziše jednodušnu
suglasnost sa biskupima, kao što i potpunu ljubav i
odanost Sv. Ocu Papi, biskupima, svim toli vrijednim
religijoznim redovima, napose zaslužnim Isusovcima,
koji su prvi nišan protivnicima Crkve, te prosvjeduju
proti prikazanom protiustavnom predlogu u Narodnoj
Skupštini tražeći jednakost pred zakonom. Jednaku
je rezoluciju zaključila i diecezanska svećenička -Uza-
jamnost ma svom sastanku u Hvaru dne 26. II. o. g.
Preuzvišeni pak biskup hvarski preporučio je svećenstvu
i narodu molitve za potrebe Crkve.

LAPAD. Zabava , Dječjeg Zabavišta“. U nedjelju
26, pr. mj. priredile su časne sestre iz ,Salvatora“
s njima povjerenom dječicom od zabavišta veoma us-
pjelu pokladau zabavu, kojoj je prisustvovalo uz ro-
ditelje dječice još mnogo drugih pozvanika. Ova je
zabava pokazala, da su dječica tako dobro napredovala,
uslobodila se i vješto se kretala ma pozornici, da je
ovakav uspjeh doisto na čast vrsnim nastavnicama i
najljepša preporuka za njihov pedagoški rad.

Iz društva kršć. matera. U nedjelju 5. ov. mj.
držat će se konferenca društva kršć. matera u župnoj
crkvi sv. Mihajla nakon molitve i blagoslova, što po-
čimlje u 4 sata popodne. Mole se stoga gospogje
članice, da izvole prisustvovati ovoj kouferenci.

GRUŽ. Zabava Plivačkog Kluba Kantafig. —
Gruška mladost ma Kantafigu priredila je u zadnje
vrijeme više zabava i predstava, a zadnju u prošlu
nedjelju pred punom dvoranom. I ako nema nego malo
vremena da su se dali ma ovaj diletantski rad, naši su
diletanti već dobro napredovali i lijepo zabavili sta-
novnike Kantafiga. Požrtovno su sami od magazina
napravili pristojnu dvoranu, pozornicu, garderobu i ost.
Sve vrijeme, koje im prosto ostaje, upotrebljuju i sada
da dvoranu dotjeraju i da uče svoje uloge, tako da
im je klupska dvorana glavno stjecište, gdje se sastaju.
Ovo je dobra stvar, jer ne treba da se gube drugovdje.
Svojim predstavama daju stanovništvu prigode da se
u blizini pozabavi, pa ne treba da niko troši za pre-
vozna sredstva i buffet kao n.pr. kad se ide u grad
tražiti zabavu. Roditeljima pak omogućena je ovim
kontrola svoje djece, jer su im ondje pod okom. —
Koliko dakle imamo da pohvalimo osnutak diletantske
sekcije ovog kluba i otvor dvorane, toliko im više
begenamo što su na upravu postavili zdrele osobe i
starije ugledne ličaosti, jer vodstvo starijih garancija je za
disciplinu, pristojnost i napredak mlagjih. — Pozvanik.

»NARODNA SVIJEST«

Na grobu t 0. Augustina Bivanovića.

Još je svježe vapno na grobu časnog starca,
dominikanca O. Pera Moscatello na romantičnim
Dančama, a evo poslije ciglih 20 dana otvorio se drugi
grob i za svojim drugom i prijateljem požurio se u
vječnost drugi časni starac, O. Augustin Gjivanović
istoga reda. Kao što su se za života ljubili, tako se
ni smrću nijesu htjeli rastaviti.

Nedavno — pred same 2—3 godine — i ako su
obojica bila prekoračila 80.u, moglo ih se vidjeti za-
jedno na šetnji i kako svako nekoliko koračaja popostaju
i živo raspravljaju. Obojica sijeda, obojica časna a onaj
miroiji i tiši, asketskog izgleda ali još svježeg lica,
bijaše O. Augustin.

Rogien je na Korčuli 4. novembia 1846., ali mu
je otac Antun bio rodom Dubrovčanin, koji je radi
zvanja (pučki učitelj) služio u raznim mjestima. Jedan
mu je brat bio kanonik sv, Jerolima u Rimu, Don Niko,
ostala se rodbina iselila u Udružene Države sjeverne
Amerike, gdje i sada potomci živu. Mladić prigrli u
Dubrovniku dominikanski red (1859) i položi redovničke
zavjete (1864). Više filozofijske i teologijske nauke izuči
u Rimu, gdje je bio i zaregjen svećenikom (1869) te
položi ispite lektora (profesora) filozofije i teologije
(1870). Rado se sjećaše svojih izvrsnih i glasovitih pro-
fesora (a. pr. pozuijeg kardinala Pierotti-ja) a do smrti
vezivaše ga srdačuo prijateljstvo sa O. Andrijom Frith-
wirth-om, koji je poslije postao general reda i kardinal
te malo dana prije njega umro.

Gotovo čitav svoj dugi život, osim 2-3 kratka pre-
kida, proveo je u starodrevnom dubrovačkom samo-
stanu, koji je nježno ljubio i nastojao uzdići na neg-
dašnju visinu. U redu je vršio razne službe: bio je
nekoliko puta meštar novaka, jednom dubrovački prior
dapače i provincijal čitave provincije (1906 11). Oku-
šao se i kao propovjednik, ali bez većeg uspjeha:
propovijedi su bile dobre i duboke, ali je imao malo
govorničkog dara. Glavno njegovo zanimanje i posao
bila je malo ne kroz 50 godina profesorska služba.
Godine 1885. položio je u Rimu pred komisijom, kojoj
je predsjedao general reda Larroca, tako zvane ispite
,ad gradus“ i 1890. dobio najveću znanstvenu odliku
u redu: Magister S. Theologiae“, Kad je god. 1886.
bio osnovan u dubrovačkom samostanu ,Studium ge-
nerale“ imenovan je prvim rektorom i ostao sve do
1906. godine. Nekoliko je puta zastupao svoju provin-
ciju ma općenitim internacijonalnim zborovima. Sva
starija generacija provincije prošla je kroz njegove ruke
i znade pričati o dubini i solidnosti njegovih preda-
vavanja a svi smo ga, bez iznimke, u velike poštivali.
Prevladavao je kod njega um nad maštom i čuvstvima
i bijaše mnogo jači u spekulativnim, — osobito u pozna-
vanju sv. Tome — znanostima negoli u pozitivnim i na
oko izgledaše hladan, ali je ipak imao meko srce i
nježno je ljubio mladež. Odlično poznavaše latinski
jezik i na njemu je sastavio nekoliko prigodnih pje-
sama i sastavaka, Imao je visoki pojam o znanosti i
redovničkom zvanju te jedno i drugo po svojim silama
nastojaše promicati.

Poslije smrti možemo malko otkloniti zastor i
zaviriti u njegovu dušu. Koli bujan i uzoran duhovni
život | Milost Božja i vlastito aastojanje bijaše ga pre-
obrazilo i to se opažalo već na njegovom asketskom
licu. Po krvi i naravi žestok, tako je ukrotio svoju ćud,
da je bio uzor blagosti. Preko 30 godina, što sam
s njime proživio, moguće 5—6 puta sam sa čugjenjem
i malom zlobom opazio, kako se u njemu podiže oluja,
ali bi je ipak prije provale svladao i sve bi svršilo na
tome, da bi mu ponešto poigrale usnice i brada. Du-
boko je poštivao i predano slušao poglavare i njemu,
obnemoglom starcu, bilo je dovoljao kazati, da je nešto
naregjeno od starješine, da se pokori kao malo dijete.
Još se živo sjećam, s kako dubokim uvjerenjem govorio
nam je o poštivanju vlasti. Ljubio je siromaštvo i živio
skromno i povučeno, ali je ipak sve do smrti bio čist
i uredan i pun ljubavi prema svakomu. Dok ga nijesu
izdale sile, nije dopuštao da mu se ikakva usluga iskaže
niti se htio poslužiti bilo kojom povlasticom. Bio je
neobičao pobožan. Još kad je ostario, ostajao bi do
kasne ure u crkvi, kad bi već drugi otišli na počinak,
a jutrom bi prije zore bio opet ucrkvi prvi. Redovito,
osim svoje mise, slušaše još dvije a nježnu ljubav po-
kazivaše Iiusu u oltarskom sakramentu i njegovoj svetoj
Majci, koju je bez prekida častio ,Malim oficijem“ i
svetim ruzarijem.

U dubokoj starosti (87. god.) dne 19. ov. mj. malo
poslije 9 i p6 sati večer izdahnu tihu i blago svoju
dušu ovaj učeni, uzorni i sveti redovnik, Kao što su
za života ova dva časna starca podizala svoje drhtave
ruke za red, crkvu i čovječanstvo, tako se nadamo da

i danas mnogo mole za nas a njihova će svijetla uspo-
mena megju nama ostati živa kao poticaj i uzor.

Puma! A.P

Br. 9.

Post i nemrs.

Treća zapovijed sv. Matere Crkve naregjuje : Posltiti
korizmu, četiri vremena i ostale poste naregjene, ne
jesti mesa u zabranjene dane. Postiti hoće reći jesti
samo jedamput na dan do sitosti. Postiti je dužan
svaki kršćanin koji je navršio 21. godinu a nije ušao
u 60, ako ga ne ispričava valjan razlog kao težak
rad, tjelesna slabost, bolest. U korizmi je svaki dan
post osim Nedjelje.

Nemrsiti se je dužan svaki kršćanin koji je navršio
sedmu godinu, ako ga ne opravdava valjan razlog kao
bolest, putovanje, vojna služba i t, d. Dani su numrsa:
1. svaki Petak u godini, ako u taj dan ne spada koji
blagdan zapovigjeni. 2. Svaki Petak i Subota u Korizmi.
3. Kvatri (Srijeda, Petak i Subota). 4. Čista Srijeda i
5. Vigilije Duhova, Božića, Velike Gospe i svih Svetih.

Po dopustu sv. Stolice za našu biskupiju vrijede
još i ove odredbe : :

Mjesto u Subotu kroz korizmu može se post i
nemrs obdržavati u Srijedu osim Čiste Srijede, koja je
uvijek dan posta i nemrsa, te Velike Subote.

U posne dane osim glavnog obroka, na kojem
se smije samo jedamput ua dan jesti do sitosti, do-
pušten je i po jedan manji obrok, ujutro i uvečer,
Glavni se obrok u posne dane može po volji uzeti o
podae ili u večer, kako je komu zgodnije.

U dane posta u korizmi, kada se može jesti
meso na objedu, dozvoljeno je meso i pri manjem
obroku t. j. ma večeri.

Oni koji primaju hranu iz pučkih kuhinja, menza,
javnih restauracija i gostiona dužai su obdržavati post,
naime mogu jesti jednom dnevno do sitosti, kao i
ostali, dočim obični nemrs dužai su obdržavati samo
u sve Petke, na Čistu Srijedu i na Badnji dan.

Oai koji putuju parobrodima, željeznicom i slično
dužni su postiti kao i ostali, dočim su obvezani na
obični nemrs samo na Čistu Srijedu, u sve kvaterne
Petke, na Veliki Petak i Badnji dan.

Dopušteno je u posne dane, u kojim je dozvoljeno
mrsenje, jesti na istom obroku meso i ribu.

, U. Nedjelje i zapovjedne Blagdane nema posta
ni nemrsa.

Na Veliku Subotu o podne prestaje nemrs i post.

Post i nemrs ne prenosi se na predidući dan,
na pr. u subotu, ako bi slučajno padala koja posna
vigilija u Nedjelju.

Crkva, kao naša ljubezna majka, ublažila je post
prama današnjim prilikama vremena, ali želi, da se
vjernici drže duha posta, koji — kako se svaki dan
u Korizmi čita u sv, Misi — ,vitla comprimit, mentem
elevat“. Nastojat nam je, da svladamo svoje neuredne
strasti i molitvom uzdignemo svoju pamet k Bogu, te
vršimo vazda dobra djela, napose da dijelimo zadužbinu
za siromahe, Ko bi bio u stanju, da opslužuje propi-
sane poste strožijim načinom, kako se je nekada činilo,
slobodno mu je to i danas vršiti; napose pak vjerni-
cima preporučujemo, iako prema iadultu sv. Stolice
nije dužnost, da se udrže od hrane bijelog smoka
(iaja, mlijeka, sira, masla itd.) na Veliki Petak, uoči
Gospe Velike i na Badaji dan; steći će tim dapače
veću zaslugu kod Boga.

Norčulanska monumentalna Natedrala.

Pisac prvog članka pod gorajim naslovom u ,Novo
Doba“ ponovno se u broju 38. bavi tim pitanjem.
Na opasku da bojadisana stakla velikih prozora ne
propuštaju zračenje crkve, a što po njemu škodi slikama
odgovaram: potpisani je baš prošle godine otvorio za
velikim otarom stari i odavna zatvoreni prozor, kao
takogjer namjestio u biforam četiri abaina i dva prozora,
tako da je sada crkva prilično prozračena, a ljeti radi
vrućine ima povrh bifora deset povećih prozora, koji se
daju otvoriti i po tom slike u crkvi ne trpe nikakve štete,

Na opasku da bi trebalo potpuno preinačiti veliki
ormar orgulja, skinuti današnji strop u glavnoj lagji
crkve, te postaviti drveni strop, ta bi radnja po sudu
vještaka zapala ogromnu svotu novaca, — Potpisani je
odavna na to mislio i bio bi tu radaju izvršio da je
imao raspoloživih sredstava i bez preporuke pisca. —
Godine 1919. kada je preuzeo upravu ove crkve kako
je ovdje svakomu poznato, našao je crkvu u veoma
trošnom stanju, nije našao ni kuća ni zemljišta ni cr-
kovnog novca osim 112.000 kruna u državnim Austrij-
skim obveznicama, od kojih od sloma Austrije do danas
nije primio niti kamate, a dao je ipak radikalno po-
praviti cijeli krov ove velike crkve, otvoriti bifore i
urediti ih, kao takogjer zvonik i sakristiju potpuno
obnoviti, nabaviti nova zvona, za koje radnje potrošilo
se je 450.000 Din. osim redovitih godišnjih bogoštov-
nih troškova, Ovaj golemi trošak u poslijeratna vre-
mena u maloj i siromašnoj župi nije bilo lako uzdr-
žati, zato neka pisac nagje novčana sredstva za ove
nove radnje i neka bude uvjeren da će ih potpisani
drage volje izvesti.

Korčula 17. II. 1933.

Mašo Bodulić, korčulanski opat.

 

 

tak