POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

pr. 15.

DUBROVNIK 13. Travnja 1932.

a

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo,

God. XIV.

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1'50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik
Rukopisi se ne povraćaju.

 

Hrvatsko kulturno slavlje u Zagrebu

Prošlih je dana cijeli Zagreb sudjelovao proslavi
10-godišnjice našeg zaslužnog Hrvatskog kulturnog
društva ,Napredak“, koji je svojim radom oko odgoja
svijesne inteligencije zadužio čitav hrvatski narod, ko-
jega je ,Napredak“ postao miljenče. Dolazak najstarijeg
našeg pjevačkog društva ,Trebević“ iz Sarajeva na ovu
proslavu, srdačni i spontani doček Bosanskih Hrvata
u bijelom Zagrebu, još su više uveličali ovo slavlje i
»Napredak“ je bio centar interesa ovih zadnjih dana
u Zagrebu. ,Napredak“ je do sada bio smatran pre-
težno bosanskim društvom. Ovom svojom proslavom
u Zagrebu ,Napredak“ je postao opća kulturna orga-
nizacija svih Hrvata. Zagreb je ma vidljivi način po-
kazao da je prigrlio ,Napredak“ svim srcem. Za Za-
grebom se već provodi Dalmacija, koja je kroz kratko
vrijeme osnovala 30 Napretkovih podružnica, a ni Ba-
novina ne zaostaje. Svakako je dužnost svih Hrvata
da svim silama u ovoj ekonomskoj krizi očuvaju
»Napredak“ i da ga pomognu i moralno i materijalno
u njegovoj velikoj kulturnoj misiji, Osobito preporu-
čujemo ,Napredak“ hrvatskom katoličkom svećenstvu,
da oni, koji su u najužem dodiru s narodom, pronesu
ime i ideju njegovu kroz sva naša sela i gradove.

Proslave su ove važne 10-godišnjice zapravo po-
čele dolaskom i srdačnim dočekom ,Trebevića“. Usve
je došlo 70 pjevača i pjevačica sa svojim zborovogjom
g. Demeterom. U subotu uveče 2, ov. mj. priredio
» Trebević“ duhovni koncerat u katedrali, Katedrala je bila
dupkom puna, tako da se može reći da je bilo prisutno
oko 4.000 ljudi. Vrijedno je zabilježiti da_je zagrebački
viši i niži kler korporativno prisustvovao skupa s bo-
goslovima ovom koncertu. Trebević“ spada imegju
naše najbolje hrvatske pjevačke zborove.

Mase naroda su se dostojanstveno razišle iz ka-
tedrale, spremajući se na sutrašnji glavni dio proslave,
koja se održala u nedjelju 3. o. mj. svečanom mati-
nejom i koncertom uvečer,

Matineja održana je u Glazbenom Zavodu uz
ogromno sudjelovanje odlične zagrebačke publike,
Obe dvorane bile su pune gragjanstva. Veliki broj
omladine i studenata takogjer je bio prisutan. Hodnici
i galerije sve je bilo nabijeno. Pojedine točke su bile
pozdravljene burnim aplauzima i poklicima izvagjačima
tako da su mnoge pjevačke točke morale biti na za-
htjev publike opetovane. Naročitu senzaciju značio je
nastup Hrvatskog obrtničkog i radničkog pjevačkog
društva ,Sloboda“, koji vodi poznati hrvatski sklada-
telj prof. Krsto Odak. Ovaj je zbor bio burno pozdravljen.
Vilharova je kompozicija svojom snagom i ljepotom
zanijela sve prisutne.

Pri otvoru matineje govorio je predsjetnik za-
grebačke glavne podružnice Napretka“ Dr. Josip
Horvat, koji je pozdravio sve prisutne, a osobito goste
iz Sarajeva, ,Trebević“ i delegata središnjice Dra
Zdravka Šuteja, zatim predsjednika Saveza Hrvatskih
pjevačkih društava. maestra g. Fallera, te delegate Na-
pretkovih podružnica. Pozdravlja brojno seljaštvo u
krasnim marodnim nošnjama iz zagrebačke okolice i
ostalo zagrebačko gragjanstvo, koje se uvijek odazivlje
u punom broju, kad se radi o hrvatskoj kulturi. Moli
sve da i unaprijed pomažu ,Napredak“ kao i kroz
zadnjih 10 godina. Burno pozdravljen napušta podij
g. Dr. Hovat i pristupa delegat središnjice iz Sarajeva
Dr. Zdravko Šutej, te u ime centralne uprave ,Na-
pretka“ odaje priznanje Zagrebu, koji je prigrlio ,Na-
predak“ i žrtvuje za nj. Tajnik Zrnc iznosi historijat
»Napretka“ uopće, a zatim Napretkove podružnice u
Zagrebu napose. Njegov je izvještaj stvaran. Osobito
su zadivile impozantne brojke inteligencije (6000) koju
je dosad ,Napredak“ školovao.

Pri svakom imenu, koje spomene tajnik, publika
plješće. Kad je spomenuto ime velikog Napretkovog
dobrotvora preuzvišenog hrvatskog  metropolite Dra
Antuna Bauera svi prisutni plješću i viču: živio.

a da Vam ne izrazim svoje

Lijepi bijeli zubi.
najveće priznanje i pot-

puno zadovoljstvo sa “Chlorodont-pastom za zube“. Upotrebljavam
Chlorodont već du, godina, pa mi moja okolina često zavidi
na_mojim lijepim bijelim a, koje sam postigao jedino svakod-
nevnom uporabom Vaše Chlorodont paste za zube. Dr. M., Z....
Zahtejevajte samo pravu Chlorodont pastu za zube, a odbijajte svaki
nadomiestak. Mala tuba Din. 8—, velika tuba Din. 18.—.

 

Ni ja ne bih htio propustiti,

Ova dostojna proslava završena je pjevanjem li-
jepe naše narodne himne,

»Trebević“ je otputovao iz Zagreba u ponedjeljak
4. IV. Do Siska ih je otpratila grupa omladinaca, koja
ih je pozdravila na sisačkom kolodvoru. I tako je eto
u Zagrebu poslavljena, dostojanstveno, kako to i do-
likuje, 10-godišnjica Zagrebačkog Napretka“. Naši
dični Sarajlije ostavili su Zagreb, pjesmom na ustima
noseći neizbrisive uspomene na gostoljubivo zagre-
bačko pučanstvo i na bijeli naš Zagreb-grad.

Ukinuta trošarina na vino i rakiju.

Narodna skupština je ovih dana primila zakon o
ukinuću trošarine, i s time je vinogradarstvo stupilo
u jednu novu eru. Borba protiv trošarine vodila se
već dugo vremena, jer je bila jedna od najvećih za-
preka za prodaju naših vina, a nepravedna radi toga
što je teretila baš najoskudnije krajeve naše države.
Dok su producenti žitija i ostalih poljoprivrednih
proizvoda mogli da ih bez ikakvih nameta ili smetnje
slobodno nose na tržište, imao je vinogradar da snosi
ogromne namete i smetnje oko unovčenja svojih pro-
izvoda. Posljedica je toga bila, da je vino postalo
luksusni artikel! sa kojim se najiskusnijim trgovcima
više nije isplatilo da se bave, Težak vinogradar sam
sebi prepušten, bez posrednika, morao je čekati dok
mu se slučajno koji kupac pojavi, a bio je onda pri-
siljen da vino pošto po to proda.

Prema novom zakonu stalo je vino slobodni
artikel, kao što su i drugi poljoprivredni proizvodi,
Vinogradar može slobodno prodavali i to na malo od -
5 litara u svome mjestu a-ma veliko od 50 litara u
cijeloj državi, a da ništa ne/ ora da plati i bez koje
bilo smetnje. Točioci vin kije moraju da plate
jednu povišenu točarsku (aksu i općinsku daća od
50 para po litri, ali koja ni izdaleka »ije tako visoka

 

kao do sada plaćana trošarina ma vino i rakiju. Prema
tome vino će se uz daleko nižu cijenu prodavati po-
trošaču. Sama vijest o ukinuću trošarine je u Splitu
snizila cijene od 6 i 7 dinara na 5 i 4 dinara, a ako
budu organizirani producenti sami preuzeli inicijativu
za prodaju, bit će vina i na 3 dinara a valjda i na
nižu cijenu. A što to baš za nas u Dalmaciji znači,
moći će najbolje da prosude oni činovnički slojevi i
srednji stalež, koji u zadnje vrijeme na konsum vina
radi previsokih cjena više nisu mogli ni pomišljati.

Ovaj zakon za nas u Dalmaciji znači novi slo-
bodan put za prodaju naših vina, te sada o nama
ovisi hoćemo li moći stalna prodajna tržišta da osi-
guramo. Sa samim ukinućem trošarine nije nam mnogo
pomoženo, ako i nadalje nastavimo dosadašnjim radom,
tj. da bez modernoga vinarenja samo primitivnu suro-
vinu stavljamo u promet. Naši vinogradari moraju
nastojati da što bolje vrsti vina produciraju i da kroz
zadrušne organizacije tipizirana i dobro sačuvana vina
stavljaju u promet. Ovo je jedina baza na kojoj se
može stalno tržište stvoriti, jer se kod dobroga vina i
ne gleda toliko na cijenu, a svak se rado navraća u
onaj lokal gdje zna da će dobiti dobroga vina.

Da je došlo do ukinuća trošarine, možemo biti
zadovoljni, jer smo baš mi Dalmatinci bili prvi koji
smo stalnu borbu protiv trošarine poduzeli i vodili.
Gledajmo sada da nam to ukinuće i zaista donese što
smo svi očekivali. Put je slobodan, a na nama je da
ozbiljan rad za prodaju i poboljšanje naših vina upu-
timo i ustrajno provadjamo. 1

Tako Centrala vinogradar, vinarskih zadruga u
Splitu, ali treba naglasiti da iako je zakon o trošarini
izglasan i parlamentu on treba još da bude izglasan
i u Senatu i da ga Ni. V. Kralj sankcioniše, pa da
bude objavljen u službenim novinama i onda istom
da siupi u snagu. Prema tom trašarina na vino i rakiju
nije ukinuta 1. aprilom nego ostaje i dalje na snazi

Izabran prvorazredna vint

  

pre“:
i

Y
uz ci

pristupačne svakomu

NOVO OTVORENOM DUĆANU
DUBROVNIK, ulica Marojice Kaboge br. 1.

prije Agencija Jadravske Plovidbe

(Banaz &

Rusko)

PERO KOLIĆ

VELETRGOVINA VINOM

KOMOKLAC

(143)

Naručba od 10 litara dostavlja se u kuću.