: g POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

DUBROVNIK 10. Decembra 1930.

RDU God. XII.

Narodna Svijest

-

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1'50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik:
za odbor ,NARCDNE SVIJESTI“ Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvatske Tiskare (zast. Ivo Birimiša) — Dubrovnik

 

bolan kulturni i nacijonalni jubilej.
 25-godišnjica Zavoda Andjela Čitvara u Korčuli.

Nedjelja 7. decembra 1930. bila je za grad Kor-
čulu dan slave i veselja, jer se je toga dana srdačno
i intimno proslavio lijepi god 25 - godišnjica Zavoda
Andjela Čuvara.

: To je u istinu jedan kulturni i nacionalni jubilej,
jer je ovaj zavod ustanovljen sa svrhom, da uzgaja
prosvjećuje i nacijonalno osvješćuje naš ženski naraštaj.
| Taj važan zadatak Zavod Andjela Čuvara pro-
vagja sa uspjehom već 25 godina i zato zaslužuje
svaku čast i priznanje.

Poznato je da pred 25 godina u Dalmaciji nije
bilo jednog domaćeg zavoda za našu žensku mladež
tako da se je ista odgajala isključivo u tugjinskim
zavodima, u kojima se učila zapostavljati svoj jezik
služeći se tugjinskim.

t Radi toga narodna svijest kod naših žena nije
bila a gvčijno razvijena.

._ Tim pitanjem mnogo se bavio poznati domini-
be pučki propovjednik, misionar i rodoljub bla-
gopokojui O. Andjeo-Marija:Miškov, te je od mladosti
svoje promišljao kako bi se u Dalmaciji podigao
zavod za uzgoj ženske mladeži u narodnome duhu,
Teško je to bilo pitanje i obzirom na političke
prilike i radi pomanjkanja financijalnih sredstava, ali
poduzetni duh O. Miškova nemiruje, već neprestano
zmišlja i pun vjere pravi osnove, koje jednom pri-
dom saopćuje blagopokoj. biskupu Strossmayeru.

- Veliki biskup i mecena, koji je Oca Miškova
dobro poznavao i koji je uvijek podupirao dobre,
lemenite: i narodne pothvate, odmah odobri i pohvali
mjeru njegovu, te mu obeća da će isplati sve troš-
kove sa podignuće zavoda toli potrebitog Dalmaciji.

: Obodren tim obećanjem O. Miškov preuzme se
odmah teškog posla, pak zaljubivši se u Korčulu,
nabavlja u njoj na najljepšem položaju jednu zgradu,
a zatim zemljište, na kojemu započne gradnjom nove
zgrade.

| Koliko je O. Miškov imao oslona kod Strossma-
Vera najbolje se razabire iz jednog pisma u kojem
mu piše: ,Sinko, ti radi, a ju će te financirati“, Ali
čovjek snuje, a Bog odlučuje. Dok je gradnja bila
lek u početku, stiže tužna vijest o smrti velikog
Strossmayera.

 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
  
  
 
 
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

provod svog 'dobrotvora i tom prigodom žali se
ostalim hrvatskim biskupima na nepriliku, u koju je
pao, jer je ostao bez sredstava za dovršenje zapo-
čete zgrade. I Bog mu pošalje andjela utješitelja u
osobi nadbiskupa Posilovića, koji ga utješi rekavši
»Ja ću biti Vaš Strossmayer, samo molim da o
tome negovorite nikome“. I odmah mu preda svotu
za podmiru neisplaćenih računa.
= Ali ne progje mnogo vremena razboli se i umre
nadbiskup Posilović, pak je i njegova potpora prestala.
E Megjutim za Djakovačkog nadbiskupa bude ime-
ovan blagopokojni Krapac, koji odmah obeća da će
podupirati O. Miškova isto kao i njegov predšastnik.
To je obećanje i održao te do svoje smrti zavod po-
4upirao, a godine 1912. počastio ga svojim posjetom.
1 nasljednik Posilovića Preuzvišeni Dr. Bauer
kogjer je poipomagao zavod sve do početka rata.

Teško ožalošćen i potresen O. Miškov pohrli na.

ja je snabdjevena najvećim izborom cipela i čara

a nenatkriljive kakvoće, za gospođe,
: savremenom. izradbom i cijenama, koje su analno snižene. o.

I tako poslije tolikih briga, truda i mapora O.
Miškov sretno dovrši svoje djelo podignuvši dvije
krasne zgrade, u kojima godine 1905 otvara najprije
dječije zabavište a zatim osnovnu i gragjansku školu
sa inlernatom.

Zavod svoj posvećuje: Bogu redu i narodu,
kako se razabire iz natpisa utisnutog na mramornoj
ploči na pročelju zavoda, a upravu i uzgoj povjerava
vrijednim domaćim čč. dominikankama, koje eto 25
godina vođe zavod najboljim uspjehom po intencijama
njegovog utemeljitelja razvijajući svoj rad, na vjerskom,
uzgojnom, prosvjetnom, karitativnom i nacijonalnom
polju, odgajajući praktično za život dobre domaćice,
majke i rodoljupke.

Radi toga dobar glas ovog zavoda proširio se

na daleko tako da se u njegovu internatu nalaze djevoj-
čice iz svih krajeva naše države,

Providencijalan pak bio je ovaj zavod za grad
Korčulu, jer je u njemu dobila temeljnu izobrazbu sva
mlagja ženska generacija, koja se takogjer u njemu
nacijonalno osvješćuje i uči poštovati svoj jezik.

Radi svega toga Korčulani cijene i poštuju Za-
vod Audjela Čuvara i zahvalni su mu za sve dobro,
što im je učinio, te se s:njime diče.

To se najbolje manifestalo prigodoni 25-godišnjice
jer je proslavi spontano učestvovalo. gragjanstvo u
velikom broju sa mjesnom glazbom i predstavnicima
vlasti i korporacija. Općina je podigla na zavodskoj
zgradi mramornu ploču u počast utemeljitelja O. Miš-
kova sa slijedećim natpisom: ,Utemeljitelju ovog
doma vjere, odgoja i rodoljublja O. Andjelu M. Miš-
kov u znak zahvalnosti i priznanja prigodom 25-godiš-
njice utemeljenja 1930 godine podižu harni Korčulani“.
: Svečano otkriće, & ov ' pleče izvršio je općinski
“načelnik g. Dr. 3. Amefi uz “prethodni govor, u ko-
jemu je prikazao postanak zavoda. i mjegov razvitak
te istaknuo zasluge njegovog utemeljitelja. Iza toga
gospojica Zlatka Jeričević u ime bivših učenica poklo-
nila lovor vijenac za okićenje ploče, te saopćila odluku
istih učenica o ustanovljenju zaklade za uzgoj u za-
vodu jedne siromašne djevojčice iz građa Korčule.
Još su govorili Preč. opat Dn. M. Bodulić i g. Andro
Peručić veličajući zasluge O. Miškova i važnost za-
voda. Potom je sreski načelnik g. Ivo Aničin predao
časnoj majci Andjeli Milinković Kraljevski orden sv.
Save V stepena poprativši taj čin lijepim govorom. U
ime časne majke provincijal dominikanaca M. P. O.
Knego zahvalio se najprije na njenom odlikovanju, a
zatim u ime kongregacije i reda općini i gragjanstvu.
Iza toga zavoske učenice priredile su prigodnu aka-
demifu, a na posljetku glazba je komncertirala na za-
vodskoj terasi. U večer pak zavodska zgrada, koja je
bila lijepo okićena, zasjala je u električnoj rasvjeti,
što je uz lijepu tihu noć davalo začaravajući izgled.

Neka su Zavodu Andjela Čuvara i ovim putem
prigodom njegovog jubileja naše srdačne čestitke uz
najljepše želje za njegov daljnji rad i napredak, a
njegovu utemeljitelju blagopokojnom O. Miškoviću nek
je vječna slava. — A. P.

 

 

CROATIA BATERIJE

žepne i aflodne, jer su

NAJBOLJE. I

Kupujte samo

Savjeti za lijepe darove.

Kupujte za Sv. Luciju, Božić i Novu Godinu kod

UGREDAČKE TVORNIGE GIPELA 0, D, Potinica DUBROVNIK

pa u cijeloj Dalmaciji, svakovrsnim izradbama modernim,

 

trajnogoreće peći za loženje drvom postigle su
SVJETSKI GLAS
sa 10 kg. drva grije jednu sobu preko 24 sata.
Besplatni cjenovnik šalje:
.Zephir“ D. D. tvornica peći i emajla, Subotica
Čuvajte se bezurjednih patvorina !
Samoprodaja: Mirko M. Zec, Dubrovnik.

 

Dobri izgledi našeg Turizma.

U Beograd je doputovao g. Gordon Smith, naš
ataše za štampu u New-Yorku, jedan od starih naših
prijatelja, i naš podanik, čovjek, koji je učinio velike
usluge našoj propagandi za vrijeme rata. G. Smith je i
sada potpuno zauzet propagandom za našu zemlju. U
posljednje vrijeme on se osobito trudi da razvije turi-
stički propagandu. velikih razmjera i da dovede što
više Amerikanaca na našu rivijeru.

G. Smith izjavio je ovo: >U projektu je da stvorimo
jednu dobru osnovu za turističku propagandu. Ta osflova
može se naći samo u tom slučaju, ako se dadu sve
moguće formalne i materijalne olakšice turistima. Ranije
su parobrodi morali da plaćaju po 5 dolara za svakog
putnika koji se kod vas iskrca, a sada sam uspio da
tu sumu potpuno ukinem. Intervenirao sam, dokazu-
jući, da na taj način neće ni jedan američki turista
doći na jugoslavensku obalu. Sada je odobreno da
ladje mogu iskrcavati besplatno one putnike, koji zaista
dolaze kao turisti u Jugoslaviju. S tim u vezi ja se
bavim organizacijom specijalnih turističkih ladja, koje
će ići pravo iz New-Yorka u Dubrovnik.

S druge strane radimo na tome, : da se od mase
Amerikanaca, koji dolaze u Veneciju pa i u Beć, gdje
takogjer ide mnogo američkih gradjana svake godine,
dovedemo izvjestan broj svake godine iz tih varoši na
jugoslavensku rivijeru, Upostavit će se- direktne linije
Venecija — Sušak, Venecija — Split — Dubrovnik —
Kotor i natrag, su vezom za Sarajevo i Cetinje, tako
da bi medju tim slučajnim gostima izvršili jednu pro-
pagandu, kako bi oni idućih godina dolazili ne više
u Italiju već direktno na jugoslavenssu obalu. Zatim,
od domaćih brodova naših plovidbi aranžirali bi spe-
cijalne turističke ekspedicije Amerikanaca, recimo na
brodu Kraljica Marija, koji je jedan od najvećih, i koji
je istovremeno udoban.«

 

SAMO 5 DINARA stoji pretplata na naš list
mjesečno.

a

gospodu i djecu. 1 građanin i radnik i težak bit će zadovoljan sa našom

s