: DUBROVNIK 6. marta 1923. . God. V.
= = za 3 . #
ena je listu 4. Din. mjesečno; za inozemstvo 80 Din. godišnje. Izlazi svakog tornika, Oglasi, zahvale 7 priopćena po posebnom cijeniku. Odgovomi
; Plativo i utuživo u Dubrovniku —————— lik : , urednik A. FI&. — Vlasništvo  Odhora Narodne  Svijesti, —
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrvat. Tiskare. Pojedini broj 1 Din. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. —- Rukopisi se ne vraćaju
U —— —— I aaa. au u = _ _<_ £—ZŽ ELI

 

U utorak 27. prošlog mjeseca došli su dva iza-
ika HPS. gg. Ivo Šimetin i Frano Banić u naš
r, poslani od glavnog tajništva naše sltanke u
itu. Oni su ovih dana u pratnji nekih: naših pri-
a zašli u sela i tamo došli u dodir s mnogim
m starim pristašama i održali više uspjelih i dobro
jećenih sastanaka, o kojima donosimo niže izvješća,

smo do sada primili, a ostale ćemo donijeti na-
ino. Ova izvješća dokazuju, da HPS. stoji veoma
ro i u našem kotaru. a
izborna skupština HPS. u Dubrovniku.

Kako je bilo javljeno, održana je u Nedjelju 4/3
odne oko 3 sata. Uza sve ružno vrijeme prisu-
alo je skupštini mnoštvo sumišljenika. Predsjednik
j. kluba HPS. g. Vlako Fortunić, pošto je pred-
o skupštini političkog komesara g. Stalia, prika-
je u svom kićenom govoru važnost ovih izbora,
oje idemo za pobjedu krasnog programa HPS.,

u se i protivnici dive. Osvrnuo se na žalosnu

icu, da radi krivnje Radića, Drinkovića i dru-
nije došlo do složnog istupa svih Hrvata, kako

HPS. prva zagovarala. Naglasuje, da ta gospoda

to htjeli s HPS, jedino s toga, što ona ima svoj
rni program, kojim traži, da se svakoj religiji

ju ona prava, koja joj kao odlučnom faktoru

g života pripadaju. Prikazuje, kako nam baš u da-
e razvratno doba treba više poštenja i pravice,

m jedino može donijeti religija sa svojim mo-

1 principima sankcioniranim Božjim auktoritetom.

je prikazao rad poslanika HPS. koji su se žila-

uzimali u prvom redu za naše težake, a onda
junački svoj glas za sve staleže, kad su bili pri-

i u svojim pravima. Zorno je prikazao potrebu

mija i štetnost centralizma kao i svu bezvrijednost

ve pasivne politike i njegove besprimjerne de-
ije, kojom zavarava narod nanoseći mu. silnu

Stvarni govor g. Fortunića, našeg vrijednog za-

a sreskog kandidata, svi prisutni pozdraviše

aplauzom. :

a to daje riječ izaslaniku pokrajinskog vodstva

. fou Šimetinu. Ovaj biranim riječima crta jasan
lr program HPS. Ona u državopravnom pogledu
lajžešću borbu proti centralističkom ustavu svo-

Itonomističkim programom, koji, u početku oma-

, danas ima na svoju stranu sve uvaženije po-
nesamo Hrvate i Slovence već i Srbe: Protića,
vića i ost, HPS. ima i svoj savremeni socijalni
, kojim hoće da modernim zakonodavstvom
vaki pošteni rad, na temelju sv. Pisma: ko ne
ka' i ne jede! Hoće da dovede u sklad interese
leža po načelu  solidarizma, te zaštiti prava i
a i konfesije i pokrajine i staleža i pojedinca.
a i svoj kulturni program : hoće da podigne
, da nam ne daje samo učene ljude bez srca,
ojena savjesna čovjeka i tako uguši ovu ko-
koja nas ugušuje. Osvrće se na prigovor kao
aša stranka popovska, jer brani vjeru. Nijesu
povi dužni braniti vjeru, već taj sveti amanet
e braniti u prvom redu kršćanski puk, i mi
jaci je moramo danas braniti i bez popova,
i protiv t. zv. ,narodnih“ popova ! (Silno odo-
:) — Od programa prelazi na taktiku HPS.
taktika: parlamentarna borba i sporazum, Par-
na borba i protiv onih, koji ugrožavaju parla-
am nekim terorističkim organizacijama, koje
zavesti neku diktaturu, kao i protiv onih, koji
Sivnu politiku na ogromnu štetu naroda. Vje-
1 sporazum izmegju tri bratska plemena, koja
otovo jednako osjećaju ugnjetavanje. centra-
vlastodržaca. Naš narod, gdje god čuje razla-
og programa i rada HPS., listom pristaje uz
bacuje radićevštinu, kako se je on lično mogao
alazeći često megju naš narod po Dalmaciji.
im programom ide HPS. u izboru borbu,
da će od naroda dobiti povjerenje. — Skup-
liše puta odobravanjem prekidala govorriika
ciku " obdarila

 

ga dugotrajnim. pljeskanjem.

 

Pošto se više niko ne javlja za riječ, g. Fortunić
zahvaljuje prisutnim da su se potrudili, da u lijepom
broju posjete ovu skupštinu, te ih pozivlje, da svi kao
barjaktari razviju uzvišeni barjak HPS. i kao četnici
okupljaju narod, te na 18. marta odlučno stupi na
mezevo i obračuna sa svojim nametnicima. — Burnim
pljeskanjem razigje se skupština, sa koje je poslan
brzojavni pozdrav našem dičnom predsjedniku HPS. u
Dalmaciji i nosiocu liste u našem izbornom okrugu.

Sastanak na Grudi,

U četvrtak 1. tek, mj. došli su oko podne u
naše selo izaslanici HPS. gg. dr. Žegura i Šimetin.
Odmah se razglasilo, da će oni na veče održati po-
uzdani izborni sastanak HPS. u lokalu braće Trković,
Oružnici, koji su rano doznali za taj sastanak, uzru-
jali su se i užurbali. Stali su zastrašivati svijet po
selu prijeteći se, da će oni rastjerati sastanak, jer đa
o sastanku nije njima ništa javljeno, a oni da imaju
naregjenje, da se ni jedan sastanak ne može držati
bez dozvole vlasti. Što više komandir oružničke sta-
nice Loričar dao je. znati vlasniku lokala, u kojemu
se imao držati sastanak, da će imati posljedica, ako
pusti da se u njegovoj kući drži sastanak. Razumije
se, da nam je vlasnik nakon toga i baš u zadnji čas
otkazao. Ljudima, koji su se počeli skupljati na sa-
stanak, kazali su pred komandirom izaslanici naše
stranke, da oni ne uzmiču pred oružnicima i da bi
oni bez straha tu držali sastanak pak da vide, bi li se
g. komandir usudio proti jasnom slovu zakona, da
razjuri ovaj sastanak, Ali, jer nam je vlasnik otkazao
prostorije, to su oni pozvali prisutne, da pogju s njima

> u već pripravljene druge prostorije, gdje je u prisu-

tnosti! kojih 50--60 ljudi održan uspjeli sastanak.
Dr. Žegura je s kratkim govorom otvorio sastanak i
podao riječ izaslaniku Šimetinu. Ovaj je u jednosa-
tnom govoru rastumačio prisutnima program HPS i
iznio rad njezinih poslanika, a onda je jakim argu-
mentima pobio i razotkrio nemogućnost i štetnost
Radićeve politike za hrvatski narod, a napose za Hrvate
južne Dalmacije. Ponovno je zatim uzeo riječ dr. Že-
gura, koji je zgodnim primjerima još bolje ilustrirao
naopaku Radićevu politiku. Prisutni su se nakon toga
razišli kličući HPS. i njezinom prvaku dru. Dulibiću.

Sastanak u Poljicima župe Pločice.

Prošli četvrtak pošao je izaslanik HPS. g. M. u
u Poljica, da održi sa tamošnjim seljacima izborni sa-
stanak, Na veče sakupio se u kući našeg odličnog
pristaše g. Pera Glavića veliki broj seljaka, koji su
jedva dočekali, da ih netko uputi u izbore. Sastanak
je otvorio kućedomaćina g. Glavić, koji je prisutnima
predstavio g. :M. Izaslanik HPS. u dugom govoru iznio
je i prikazao narodu veliku i ustrajnu borbu, koju od
početka HPS. vodi za naš hrvatski i katolički radni
narod. Govorio je o programu HPS., a zatim o pro-
gramima drugih siranaka, napose Radićeve stranke,
Prisutni s velikom pažnjom i razumijevanjem saslušali
izlaganja govornika, te se u svemu s njime saglasili.
Kad je jedan Radićevac stao da viče: Živio Radići —

* odgovorio mu je da Radić uistinu žive bolje nego

svi mi i taj vikač. Kasnije se izmegju  izasla-
nika i prisutnih seljaka proveo prijateljski razgovor
o izbornim i drugim stvarima, koji razgovor je potra-
jao do kasno u noć, Svi pristni izjavili su se za HPS.

Izaslanici HPS. megju Radićevcima uVodovagji

U petak pošli su izaslanici HPS. gg. dr. Žegura,
Šimetin i M. u gornju. stranu Konavala, gdje je Ra-
dićevština bila preuzela velikog maha. Na više mjesta
razgovarali su s pojedincima i s manjim grupama se-
ljaka, a na veče održali su politički sastanak u Vodo-
vagji, kojemu'je prisustvovalo do 30 izbornika. I ako
ovi Radićevski raspoloženi, mirno su saslušali govore
izaslanika HPS. a na koncu su sami stavljali pitanja.
Vigjelo se kod tih ljudi, da ni sami neznaju, što ih
drži uz Radića, pa kad im je razotkrivena nemoguć-
nost Radićeve politike, zapažala se u njihovoj nutrini

Izborni sastanci Hrvatske Pučke Stranke u dubrovačkom kotaru.

silna borba i uznemirenost, kojoj su jasno dali izra-
žaja riječima: Pa ioš ćemo vigjet, za koga ćemo gla-
sovat. — Uopće kamo god naši ljudi dogju i rastumače
narodu razliku izmegju politike HPS, i politike Radi-
ćeve, tamo nastaje otriježnjenje, a narod se odvraća
od Radića i odobrava razumni i korisni pravac poli-
tike HPS.

Postranje u Župi za HPS.

Izaslanik HPS g. Šimetin u pratnji g. Luka
Lukšića, vogje omladinskog društva u Mandaljeni,
došao je u subotu poslije podne u Postranje. Tamo
su se odmah okupili naši junački omladinci, članovi
tamošnjeg omladinskog društva, pak su s našim iza-
slanikom proveli u razgovoru cijelo poslije podne.
Oduševljenje, koje se kod tih ljudi opaža za svaku
dobru i plemenitu stvar, neopisivo je. Naš izaslanik
bio je na veče pogošćen od omladinaca, a iza večere
održan je uza sve nevrijeme dobro posjećeni i uspjeli
izborni sastanak, koji je dugo potrajao. Sastanak je
otvorio omladinac Stijepo Kelez, a naš izaslanik go-
vorio je o predstojećim izborima i strankama, koje se
bore o hrvatske glasove. Prisutni su s velikom pa-
žnjom saslušali taj govor, a na koncu poveo se neve-
zani razgovor o političkim stvarima.

HPS. ima u Postranju kao i u cijeloj dubrovačkoj
župi mnogo odličnih pristaša, koji s oduševljenjem i

sa zanosom rade za njezinu politiku. Prvoborci su.

naši dični katolički omladinci, kojima svaka - čast.

Za nedjelju je bila najavljena skupština" HPS?" u“

Mandđaljeni u prostorijama seoske blagajne, ali radi
strašnog nevremena marod se nije mogao sakupiti.

Izborni sastanak u Mrčevu. :
U srijedu održao je izaslanik HPS. g. Frano Banić

lijepi sastanak u Mrčevu. I ako su radićevski agita-
tori bacili parolu, da seljaci ne smiju ići na sastanke
drugih stranaka, ipak se sakupilo preko 20 izbornika,
kojima je g. Banić protumačio program HPS. i žestoko
se oborio na Radićevu politiku, koja je pogubna na-
pose za nas dalmatinske Hrvate. Dalje je govorio o
radu poslanika HPS, koji je narodu dobro poznat.
Prisutni su izrazili svoju privrženost programu HPS.
i osugjivali Radićevu politiku.
Sastanak u Mravincima.

Iz Mrčeva pošao je g. Banić u Mravince, gdje
je takogjer održao dobro posjećeni sastanak. Prikazao
je narodu ustrajnu borbu i rad poslanika HPS, koji
su i ako maleni brojem učinili sve, da obrane hrvatska
prava_od velikosrpske gospode i da pomognu siro-
tinji. Prikazao je zatim narodu, kako nas radićevska
politika vodi u zdvojnost i kako je ona samo voda
na Pašićev mlin. Prisutni su stavljali pitanja na g.
Banića osobito u pogledu Radićeve politike, pa kad
im je g. Banić sve razjasnio, odobrili su i izjavili se
za jedinu pravu hrvatsku i kršćansku politiku, koju
nesebično vodi HPS. Š

U selu Mravinci kao i okolnim selima dolazi na
snopove Radićevog »Slobodniog Doma« i ako je ovaj
narod it većini nepismen. Dakako »Sl. Dom« se lju-
dima naturuje i dijeli badava.

Uspjeli sastanak HPS. u Gornjim Majkovima.

U petak došao je. u. naše selo izaslanik HPS. g.
Frano Banić. Na veče šazvao je izborni sastanak u
kući našeg starog pristaše g. N. Bulaša, na koji su
došli gotovo svi izbornici iz sela. Tu je u opširnom
razlaganju predočio ljudima: razliku izmegju politike
HPS. i one drugih stranaka. Govorio je zatim o radu
poslanika HPS. za narod, te oštro osudio zapeća:sku
politiku Hrv. Bloka. Iza govora se g. Banić još dugo
zadržao megju narodom u prijateljskom razgovoru, iz
kojega se je mogao uvjeriti, da narod dobro shvaća
politiku HPS. uz koju uvjerenjem pristaje kao što
s druge strane osugjuje štetnu blokašku i radićevsku
politiku, koja je kriva mnogim zlima, koja biju naš
hrvatski narod.