=. _ Poštarina plaćena u
| Br. 45.

%

 

N $

 

DUBROVNIK, 10. novembra 1927.

God. XI.

 

 

cijena je listu 5. Din. mjesečno; za inozemstve 10 Din. mjesečno,

BLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,

Izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj 1:50 Din.

 

 

Vlasnik - izdavač - urednik:

za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun F1& — Dubrovnik.
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

 

 

 

Nova srpsko-hrvatska koalicija.

U hrvatskoj politici prije rata i za vrijeme rata
najvažniju je ulogu igrala srpsko-hrvatska koalicija.
| U početku uistinu koalicija hrvatske stranke prava,
hrvatske napredne stranke i srpske samostalne stranke,
postala je ona malo po malo tijekom vremena jedin-
\stvena stranka, u kojoj je Svetozar Pribićević sa svo-
jom okolinom vodio glavnu riječ, izguravši iz nje sve
[jače hrvatske političare od Stipila do Lorkovića. Po-
moću te koalicije upravljao je hrvatskom politikom
|korđunaški vojvoda Svetozar Pribićević, Tako je mo-
|gao biti Srbin Medaković predsjednik hrvat, sabora,
predsjednik koalicijina saborskog kluba Srbin Nikolić-
|Podrinjski itd. Konačno se dogodilo, da su za čitavu
rvatsku politiku prije rata, za vrijeme rata i za pre-
rata bili mjerodavni interesi srpske manjine u Hrvat-
oj i. Slavoniji.

Nakon osam godina života u ovoj državi i nakon
|promatranja, kako se Svetozar Pribićević ponašao spram
rvata, hrvatske prošlosti, hrvatske državnosti, admini-

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
   
 

zagonetka biti rješiva, kad malo bolje pogledamo, što
(se danas zbiva u Beogradu.

| Svetozar Pribićević svojom antihrvatskom politi-
kom došao je u ćor-sokak, Zadnji izbori pokazali su,
(da on više nema mogućnosti ekspanzije megju Srbima,
(dok su mu vrata k Hrvatima zatvorena. U toj nevolji
priskočio mu je u pomoć Stjepan Radić. Pribićević je
lošao na lukavu ideju, da s jedne strane veže uz svoju
politiku Stjepana Radića, a s druge strane da razbije
jemokratsku stranku, S Radićem je sklopio ,garantni
[fakt“, da Radić ne uteče u vladu, a Davidoviću je
[jonudio demokratski blok. I ako je sva ta kombina-
a parlamentarno promašena, jer kako izgleda, neće
mati većine, a i kad bi je imala, čini se, da ne bi
|lobila vlade, ipak bi taj politički preokret mogao iza-
ati velike premjene i ostavili duboke tragove u hr-
tskoj politici,

jtvatske politike, kako je to bilo prije. To bi imale
znače one večere, oni zagrljaji i oni poljupci Pri:
ćevića i Radića. Pribićević hoće mogućnost ekspanzije
egju Hrvatima. U Srbiji se ne može širiti, Za Srbi-
lice cn ostaje do smrti »prečanin“, Ali zato megju
tvatima bi mogao biti opet ono, što je nekađa bio.
t k Hrvatima bi mu imao otvoriti Stjepan Radić.
to i čini upravo nerazumljivom naivnošću i krat-
tvidnošću. Radić daje Pribićeviću odrješenje od svih
jeha protiv hrvatstva. Pribićeviću treba samo to, da
tgova hrvatska inteligencija uzmogne doći do hrvat-
9g seljaka bez onog odija batinaštva. Kad ona stekne
ze, ostalo će samo po sebi doći.
U tome je sav smisao i sva pogibelj Radić-Pri-
tevićeva saveza, Pribićević hoće da minira Radića
gju hrvatskim seljaštvom pomoću svoje jake stra-
čke organizacije, štampe i inteligencije. Pribićević
tuna time, da će lako eliminirati ono malo slabih
idićevih inteligenata i da će hrvatsko selo biti nje-

 

Svetozar Pribićević kao da će opet postati arbiter

govo. Onće hrvatskom seljaku doći radikalnom agrar-
nom reformom, radikalnom borbom protiv crkve i
»popova“, širenje mržnje na radikale i t, d. U početku
će to činiti s Radićem ispod ruke, a kasnije će povesti
najžešću borbu protiv Radića, Konac svega bi mogao
biti, da će Svetozar Pribićević opet biti ono, što je
bio pred deset godina. ;

Hrvatski narod opet je u pogibli, da se izgubi
u jednoj novoj srp.-hrv. koaliciji, u kojoj će služiti
interesima drugih; da se eventualno vrati u republi-
kanizam .i da za druge vadi kestenje iz vatre; da se
još gore antiklerikalizira i da konačno vraga zamjeni
s Belzebubom.

 

Bolne stranice.

Prigodom Rapalskog Dana Jugoslavenska Matica,
Pokrajinski Odbor u Splitu, izdala je knjižicu ,Bolne
Stranice“, u kojoj su mnogi. poznati javni rađenici
i književnici dali svoje duboko osjećajne priloge. Vri-
jednost je ove knjižice i ta, što. su izneseni i neki
važni historički i stetistički podaci, koji najbolje govore
o ljutoj rani na našem narodnom i državnom tijelu.
Ovim je književnim djelom sačuvano poznijim gene-
racijama mnogo toga, što bi bilo poneseno u grob.
Stoga je i velika zasluga Jugoslavenske Matice, što je
izvela ovako sretnu misao. Ovaj i ovakav rad je vječan,
koristan i poučan. Dokumenti ovakove vrsti su i na-
rodna škola.za uzdržavanje narodite svijesti, za bu-
gjenje zamrlih osjećaja i za podizanje duhova. Iz boli,
patnje i nepravde izviru vjera i mada. Kao što je
Kosovo pjesmom budilo na otpor i uskrsnuće, tako
će i Rapallo sjećati naš narod na crno djelo i pozivati
ga na otkupljenje onih, koji su žitva velike svjetske
nepravde i plijen tugjeg imperijalizma. Iz ovih razloga
pozdravljamo ovo djelo Jugoslavenske Matice poziv-
ljući je da nastavi ovim radom i sačuva narodu histo-
ričke istine, uzbudi u njemu nacionalnu dužnost, Mnogo
je toga još sakriveno, pa treba iznositi. Vrlo je dobra
namisao, da se izbjegne suhoparnosti, što je i lijepih
patriotskih pjesama, koje treba svakom nacionalnom
prigodom, osobito na omladinskim priredbama, dekla-
movati. Megju odlične pisce spominjemo Jurja Bian-
kina, Luja Vojnovića, Katalinića Jeretova, Mladena
Jelušića, Franu Ivaniševića i t, d. Knjiga stoji samo
10 Din. a ima 70 stranica. Može se nabaviti po knji-
žarama ili direktno kod Pokrajinskog Odbora Jugosl.
Matice u Splitu. Ko ljubi narod i ko hoće njegovu
bolju budućnost i oslobogjenje našeg roblja, ne smije
biti bez ove knjige.

 

:Iz katoličkog života u Beogradu.
(Od našeg beogradskog izvjestitelja).

1, Crkvena slava. Na blagdan Krista Kralja slavilla
je privremena stolna crkva uz veliko učešće naroda
svoj crkveni god, Crkva je bila okićena zelenilom i
cvijećem te papinskim i državnim zastavama, a unutra
su bila razvijena tri lijepa svilena barjaka: Trećeg
Reda, kat. muške omladine i kat, ženske omladine,
Svečanu poutifikalnu sv. Misu otslužio je Nadbiskup
O. Rafo Rodić, a prigodni govor održao kan. župnik
Dr. Vagner. Istoga dana otvoren je svečanim načinom
u Kragujevcu ,Naš Dom“, o kome sam Vam već
javio, a koji će biti žarište kat. života u srednjoj Srbiji.
Pored kragujevačkog župnika Vincdelca i gotovo svih
katolika u Kragujevcu prisustvovao je otvoru kao iza-
slanik becgradske Nadbiskupije Generalni Vikar iste
Msgr. Gecan.

2, Na sve Svete dižao je svečani pontifikal
s homilijem MNadb. Rodić, Poslije podne toga dama
katolici su sa svećenstvom u velikom broju išli na
kat. groblje, koje se nalazi posebno odijeljeno u općem
gradskom novom greblju. Tu je i mala kapelica, gdje
se može govoriti sv. Misa. Grobovi su bili bogato
urešeni cvijećem i svijećama. Na večer u 6 sati držao
je u dupkom punoj stolnoj crkvi žalobni govor o
mrtvima O. Vlašić. Na Mitvi dan u jutro služio je
pontifikalni Rekviem Nadbiskup O. R. Rodić. :

3. Iz Akad, Drušiva sv. Cirila i Metoda. Qvo
je društvo na svojoj glavnoj skupštini izabralo svojim

Si
3) y U

Mon

seniorom i revizorom Vama dobro poznatog mladog
zanosnog radenika za kat, stvar g. Sibu Zaninovića, koji
se sada nalazi u Beograđu kao odvjetnički koncipijent,

4, Odlikovanje, Prvak beogradskih katolika
g. Karlo Mataušek odlikovan je od Nj. V. Kralja redom
sv. Save 4. stepena. Ovaj odlični katolik uživa u svim
beogradskim krugovima veliki ugled, Tomu je dokaz
i ovo odlikovanje.

 

Rad dubrevačke oblasne skupštine.

Dubrovačka oblasna skupština sastala se je dne
9. tek. mj. na svoje redovito jesenje zasjedanje. Pri-
sutan je g. veliki župan Dr. Knežević, a predsjeda
potpresjednik oblasne skupštine g. Vlaho Bogišić,
Dosadanji presjednik oblasne skupštine g. Mato Klarić,
koji je bio biran poslanikom u. narodnu skupštinu,
zahvaljuje se na časti oblasnog zastupnika i presjed-
nika oblasne skupštine, a pridržava mandat poslanika
narodne skupštine,

Nakon pozdrava Kralju predsjedatelj pozivlje za-
mjenike dvaju, oblasnih zastupnika, sada narodnih
poslanika, gg. Mata Klarića i Joakima Kunjašića, t, %
gg. Petra Vukosava i Ivana Padovan, da polože za-
kletvu,-što ovi i učine,

G. Veliki Župan zatim čita Ukaz Ni. V, Kralja
o sazivu redovitog zasjedanja oblasne skupštine, te u
ime Nj. V. Kralja otvara to zasjedanje, a zatim referira
o stanju u dubrovačkoj oblasti,

Pri biranju novog presjednika oblasne skupštine
od 12 glasova palo ih je 7 za g, Iva Roka, 1 za g

Dinka Sarnečić, 1 za fr. Antu Guječ, a 3 su bile prazne,

prema tome je izabran g. Ivo Roko.

Druga sjednica održana je na 7. tek. mj. Na
hitni predlog oblasnog zastupnika g. Dinka Sarnečić
skupština jednoglasno glasuje za pospiješenje otvora
osnovnih škola u Kuni, Potomju i Osobjavi. Na hitni
predlog istoga g. zastupnika skupština glasuje da se
odmah stavi na raspolaganje g. oblasnom veterinar-
skom referentu Din. 5000 za suzbijanje zaraznih stoč-
nih bolesti u kotaru metkovskom i općini Slana.

Kao treći skupštini tajnik mješte g. Iva Roka
biran je jednoglasno g. Luka Oreb.

Raspravlja se zatim o predlogu državne ergele
u Vrani, da uspostavi dvije nove stanice za opasivanje
kobila u ovoj oblasti, a da se ukine ona u Meikovicu.

Jednoglasno bi zaključeno, da se poradi, da o-
stane stanica za opasivanje kobila u Metkoviću, a. da
se ustanove dvije nove stanice za opasivanje mazaka,
i to jedna u kotaru dubrovačkom, a druga u Vrgorcu.

Glede namjeravane likvidacije poljoprivredne sta-
nice u Metkoviću, a preuzimanja državnog rasadnika
Čibaći na oblasti, bi zaključeno, da oblasni odbor
ispita sve okolnosti i rentabilitet obaju rasadnika, te
da na dojdućem skupštinskom zasjedanju u decembru
podastere skupštini potanje izvješće.

Kancelariji Njeg.. Velič.. Kralja skupština šalje
ovaj brzojav:

»Sa prve sjednice oblasne skupštine dubrovačke
oblasti podastiru oblasni zastupnici Vašem Veličansivu
izraz nepokolebive vjernosti i odanosti“,

Tajnikom odbora za uredbe i ine zakonske
predloge biran je jednoglasno g. Andrija Krstić, a
presjednikom odbora za molbe i žalbe jednoglasno g.
Petar Vukosav.

Na sjednici od 8.tek, mj. nakon čitanja nadošlih
spisa pretresa se detaljno poslovnik za oblasnu
skupštinu.

Na sjednici od 9. o. mj. nakon završenih for-
malnosti raspravljalo se o suzbijanju tamanjenje ribe
dinamitom, i- ujedno o reguliranju ribolova u Nere-
tvanskim vodama. — Bio je jednoglasno prihvaćen
prijedlog g. zastupnika Kolumbića, u smislu, da oblasni
odbor do narednog zasijedanja u decembru sastavi
uredbu o regulisanju ribolova u Neretvi sa osobitim
obzirom na uporabu centilenskih lampa, a glede dina-
mitaša prihvaćeno je nekoliko zaključaka, koji će bez
dvojbe u najkraćem vremenu stali na kraj upotrebi
dinamita pri lovljenju ribe, kao i to, da će odsada biti
ponovno stavljene u život ribarske straže uz zajedničku
suradnju svih državnih i općinskih organa. — Zatim
su raspravljani razni prijedlozi pojedinih oblasnih za-
stupnika. — Na današnjoj sjednici presjednik oblasnog
odbora g. Koprivica izvješćuje o konferenciji presjed-
nika oblasnih odbora držanje kod ministarstva finan-
cija u Beogradu dne 28. 9. o. g, te o preduzetim
koracima kod ministarstva o pripomoći narodu ove
oblasti zbog ovogodišnje suše,

 

Kod bolesti šuljeva (hemoroida) uregjuje va-
renje poznati i prokušani FIGOL-eliksir. Proizvagja
Ljekarna Dr. Semelić Kesterčanek u Gružu. Cijena
boci 35 Dinara. t