4 Poštarina plaćena u gotovu.

"Naro

Br. 28.

 

 

 

God. VI.

 

 

ena je listu 5. Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. en

PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

Dva politička zbora

Izvješće i opažanja.

Prvi zbor održao je u Hrv. R. Zadruzi poipred-
dnik HRSS. g. Predavec. Kako smo izviješćeni, jer
isnika nemamo, ovo su bile u glavnom njegove
ave: U kraljevini SHS vladaju od početka do danas
ro samo Srbi pod vodstvom g. Pašića, koji je znao
danas tu politiku provoditi ili lukavom politikom
kupovanjem pojedinih. grupa, budući srpski narod
manjini (40%). Pašićevo je geslo: u ovoj državi
ra bili potpuna hegemonija Srba ili amputacija.
svaki način ustavno i protiustavno on provodi do
jas ono prvo, a budući mu u zadnje doba ovo
elo, on prijeti amputacijom to jest na jedan ili
gi način stvoriti samo veliku Srbiju. On bi rado,
fanas najradije, proveo ovo drugo, jer bi onda ostao
umi gospodar situacije. Za ovu svoju politiku po-
tio je i prijatelje vani, te ih je našao poimence u
paloj vladi Francuske i u ltaliji, s kojom je sklo-
| poznati tajni ugovor. G. Predavec dokazuje istini-
i toga pakta, koji oni imadu u ruci, pa su uza-
ni, kaže, svi demanti g. Ninčića. Pred ovom realnom
jenicom HRSS je još bolje učvrstila svoje redove
obrani hrvatske interese. Nadalje govori o pro-
mu svoje stranke, koja da hvata sve većeg korijena
jegju hrv. račništvom i inteligencijom ; kaže da nji-
ja stranka, videći politiku g. Pašića, poslala je i
| svoga Predsjednika, da traži zagovornike prava
atskog naroda i njegove miroljubive politike.

Radić toliko da je uspio u Engleskoj, pripovijeda
Predavec, da je kod današnje tamo vladajuće stranke
jio potpunog shvatanja za političke naše prilike, te
\ipotvrdu tome navodi, da se baš sada u Hrvatskoj
azi tajnik laburističke stranke, koja je sada na vladi u
liskoj, da proučava prilike, Iza ovoga, da je pred-
inik dobio 4 pisma iz Rusije od g. Čičerina, koji
tamo zove i želi upoznati miroljubivu našu poli-
i, koli glede uregjenja ove države toli cijelog Bal-
a, eda istu Rusija može potpomagati, G. Radić
ej skoru veliku važnost Rusije u politici Evrope i
Rusija svetovećma napušta svoju politiku diktature
jetarijata, a približuje se seljačkoj politici iste, rado
e odazvao gornjem pozivu. Govori o lijepom pri-
u Radićevu u Rusiji i  dosadanjim uspjesima.
Predavec istaknuo je i izričito podcrtao, da neka
Q ne misli, da se ovim činom g. Predsjednika radi
vogjenju komunizma u naše mase, jer on je kod
nepotrebit i neodrživ, premda i kod nas treba ri-
i bolje mnoga socijalna pitanja a pogovo seljačka

ička, kako stoji u programu seljačke stranke.
a je, da njihova stranka stoji na sporazumu iz-
ju Srba, Hrvata i Slovenaca i tu ideju u više na-
a htjela je ostvariti, ali kod Srba nijesu naišli na
ziv (spominje Markov protokol itd.)

Na poticaj vanjskih prijatelja pokušali smo, kaže,
lamentarnim putem  izvojštiti naša prava i otišli
)u Beograd, ali tamo smo vidjeli samo to, da su
t dosadanje teze bile sasvim ispravne, Govori o
M om bloku, u kojem su i oni, da sruše Paši-
je a bili bi i pomagali vladu g. Davidovića,
iu je uspjelo dobiti je. Prema našim informacijama
isenije moglo jasno razumjeti odnošaj Radićevaca
na opozicionom bloku, osobito u budućnosti. Do-
se i Davidovićeve grupe, ie o samom njenom
jedniku govori s velikim poštovanjem, vjerujući u
nost njegovih načela, premda mu zamjera neod-
st što odvažnije nije istupio, kad je imao ogromnu

, kako je to učinio Pribićević i Pašić sa manji-

A to je naveo nekoliko primjera. Zamjera na-
ovoj grupi, što nije prije pošla u Srbiju, da tamo
i masama o sporazumu, jer je to tamo mnogo
o nego li kod našeg naroda, u čiju je dušu

 

la ta misao, te i to, što nije precizirala program,
kojem bi se imao ostvariti sporazum. Govori na-
t 0 silnoj organizaciji njegove stranke, pa razlaže,
|joj nikakva prijeteća sila ne može naškoditi, nego
o koristiti. Spomenuo je i to, da njihova stranka
dalje na ideji sporazuma, o kojem je uvjeren,

 

   

Izlazi svakog riki F
_ Pojedini broj 1: 50 Din. |

u Dubrovniku.

da neće nikada doći, dok srpski narod bude pod vod-
sivom Pašića ili njegovih hegemonističkih ićeja. Ako
nadogju izbori vjeruje u još veće uspjehe stranke, oso-
bilo u nekim novim djelovima države.

Ovo su bila poglavita razglabanja g. Predavca.
Svaki pošten patriota saslušavši ga i promišljajućina gorke
realne činjenice naše politike poslije 5 godina oslobo-
gjenja, tužno se je morao zamisliti i zaplakati pred
činjenicom: ili hegemonija ili amputacija! — Malo
kritike: Prelazimo preko ovih političkih izjava g. Predavca
i programa Radićeve stranke, koja je u zadnje vri-
jeme doživjela nekoliko simptomatičnih peripetija, a na-
glašujemo samo to, da je fatalna pogreška njegove
stranke, što nije odmah stupila u aktivan politički par-
lamentarni život sa jasnim programom sporazuma na
temelju političke i individualne jednakopravnosti svih
plemena mjesto onih čestih više puta neshvailjivih
svojih izjava, jer da je to učinila, uvjereni smo, da
danas ne bi stali na ovoj tužnoj političkoj tački | Da
je Radićeva stranka bila u parlamentu, zar bi smo imali
onaj ustav i zar bi Pašić mogao do danas pašovati sa
onom tužnom dilemom ? Već eto sam dolazak njego-
vih zastupnika mijenja čitavu našu političku situaciju i
drma se stolica radikala, koji mogu mjesec, dva, tii
neustavno vladati, ali ako se Radićevci iskreno i real-
nije pridruže Gpozicionom bloku te učvrste njegove
veze jasnim programom sporazuma: zar neće svršiti
pašićevanje, a naša država najedampui koraknuti srei-
nijoj budućnosti ?

Drugi zbor je održao predsjednik demokratske
stranke g. Ljuba Davidović sa 4 svoja druga pred cr-
kvom Sv. Vlaha a pred velikom masom naroda,

G. Davidović je istakao veselje, što može govo-
riti na ovom klasičnom tlu o tako veličanstvenoj ideji,
kakova je sporazum Srba i Hrvata i Slovenaca i brat.
ska sloga u idealnoj Jugoslaviji. Kritizira neustavnosi
i korupciju današnjega režima. Govori o velikom djelu
svoje partije, koja je doprinjela, da je veći dio Hrvata
došao onamo, gdje mu je mjesto e da se bratski spo-
razumi te da u slozi uređe ovu državu, u kojoj mora
biti svak jednakopravan i ova država mora biti jednaka
majka i Srba i Hrvata i Slovevaca. Isključuje, da imade
antidržavnih. Vjeruje u uspjeh i pobjedu ove ideje nad
idejom šovenstva i hegemonije, a tu vjeru mu potvr-
gjuje i ovaj put kroz naše Primorje, gdje je svuda
vidio oduševljenje za ljubav, slogu i sporazumno rije-
šenje naših političkih problema. G. Dr. Šećerov, Dr.
Radosavljević te Dr. Vlajić, publicista iz Beograda,
manje više govorili su ideino isto kao i gosp. Davi-
dović, a takogjer i zadnji govornik g. Dr. Angjelinović,
koji je još istakao, da će sei ustav mijenjati u svemu
što bude za slogu i boljitak trebalo, počani od prvog
paragrafa i od imena SHS u ime Jugoslavija. — Po-
slije ovih lijepih govora, čovjek je ćutio kao da mu je
lakše pri duši, osjećao se sretnim....

1u istinu veoma milo nam je bilo čuti ovako ideal-
ne govore. a osobito iz usta srbijanskih zastupnika,
pa svaku njihovu riječ može da potpiše svaki iskreni

 

Olaš izit I O po O E. —
urednik A. File,
Tisak Dubrovačke H Oe e — Ekoa se ne vraćaju =

isebnom Odgovorni
— Vlasništvo Odbora ,Narodne Svijesti“. —

patriota ove države. Ali dok ovo ističemo napominje-
mo i io, da je demokratska stranka u svojoj dosada-
njoj politici x činila fatalnih pogrešaka, koje su mnogo
doprinijele današnjem mutnom horizontu sve tamo od
početka, kad je na vlasti bila i kad je odstupila od
bitne oznake svojeg programa, od jedinsivenog imena
naše države te izglasovala nedemokratski ustav, kakav
se ne sivara u slozi i ljubavi, Nego utješljiva je či-
njenica, što je stranku ostavio g. Pribičević, čija se
bivša uloga u stranci danas najbolje vidi i koji vodi
isto tako nebratsku politiku hegemonije i sile kao i
Pašić uza sav cimer većeg jugoslavenstva od g. Davi-
dovića. Za to činjenice govore.

Još jednu stvar. Ovaj čas mameće nam se ovo
praktično pitanje: ovako idealne govore mi smo slu-
šali još u većem i zanosnijem stilu u početku stvara-
nja naše države, pa koliko smo se realno približili
tom idealu? ili još bolje, koliko smo se od onda od
njega odalečili? Tu mne ireba odgovora, jer realnost
nam jasno govori.

Poslije ova dva zbora, gledajući danas naš realni
politički položaj, Hrv. Pučka Stranka može mirne duše
da reče: prošlost nam daje pravo, a još više će nam
ga dati budućnost. Svi irezniji poliličari pa i političke
grupe prihvaćaju državopravni program Pučke Stranke,
koja jedina ne treba da korigira ni program ni taktiku,
već može da se ponosi, da je cdmah u početku zacr-
tala pravu lineju, po kojoj ćemo doći do mira, reda,
ljubavi i napretka u velikoj zajedničkoj državi — naime
iskrenim bratskim sporazumom na iemelju jednako-
pravnosti i prave slobode megju jednokrvnom braćom
po Krekovu načelu: ,Slovenac mi je ime, Jugoslaven
prezime“ |!

Dao Bog da ovakom idejom i pod ovim geslom
bratskog iskrenog sporazuma na jasno izragjenom pro-
gramu svi predstavnici opozicije učvrste što jače blok
sporazuma i zajedno zagju u narod, bili izbori ili ne,
na jedno veliko agitacijono putovanje, ne za partijsku
već za idejnu pobjedu, ie takorekuć izvrše narodni
plebiscit za ustavnost, jednakopravnost i sporazum u
zajedničkoj otadžbini, da nam već jednom svanu bolji
dani u velikoj Jugoslaviji!

 

Okultizam“.

U maju o. g. izišao je, kako sam tek sada oba-
viješten, dopis u »Nar. Svijesti« pod gornjim naslovom.
Kako se anonimni pisac tu osvrće na moje predavanje
Okultizam i znanost“, molim da mi se dopusti na
ovom mjestu kratak odgovor.

Gosp. X. veli, da je kroz 2 godine proučavao u
svom stanu neke fizikalne fenomene, kojih nije mo-
gao razjasniti, pa je on osvjedočen, da su se tu po-
kazale okuline pojave, pače on ističe, da je to za njega
znanstveno dokazano. Ovdje se očito radi o krupnom
nesporazumku. ,Znanstveno dokazano“ nije ono, što
jedan čovjek ili skupina ljudi priznaje istinitim, već
ono, što je znanstvenom metodikom utvrgjeno tako,
da ima dokaznu vrijednost za svakoga, što dakle mo-
raju priznati i oni, koji toga nijesu subjektivno do-
živjeli. Osvjedočenje pojedinih ljudi nema nikakvog

 

»Pravi FRANCK:

 

GREDERRRERIKNMJITRCETNIŠISTAOJEADNKIDETKDIJTEJA

    

ljež

 

ime »Franck« i »mlinac« naročito se ističu na
novoj, smedje-plavo-bijeloj etiketi, za kutije.
s mlincem« nenadkriljiv je u
aromi, teku i izdašnosti. —

»Pravog :FRANCKOVOG: dodatka kavi« i to: i

PXEZENIQicEcJIPREOEN3$PDE5TEZINJTEREINNNODNDERANNAcJENTNIDRSMS