Br. 39,

, Liječnici u Dubrovniku. Na osvit prošiog Petka
stiglo je iz Sarajeva sa liječničkog kongresa oko 80
iliječnika na izlet u Dubrovnik. Na gruškoj stanici do-
«čekalo ih nekoliko dubrovačkih kolega, koji su im
bili pri ruci da razgledaju znamenitosti Dubrovnika.
U Hotel Imperijalu bio je u Petak veče drugarski ban-
ket. Za doček liječnika, uz dubrovačke liječnike, oso-
bilo su bili pri ruci u susretljivost mjesni hoteli te
maši novčani zavodi, : 3
8 Ispit zrelosti kod ženskog preparandija u je-
senskom roku započeo je 28. 9. — Bile su progla-
šene zrele redovite učenice: Bojanić Dobrila, Carić
Anka, Devo Marija, Lonza Anka, Nonveiller Marija,
\ Smokvina Anka i Šoletić Anka, Čestitamo!
Crkvene vijesti, Sutra Srijeda 4. o. mj. blagdan
sv. Frana Asiškog, utemeljitelja franjevačkog reda,
Svečanost u crkvi Male Braće: Uoči blagdana pje-
_ wana Večernja. Na blagdan svečana Misa u 10 s,
= (pjevat će se Fraistova 2gl. M.); poslije podne u 4/>

pjevana Večernja, govor, Blagoslov. Preko Blagoslova
pjeva se: »Zdravo sv. Oče« od D. P. Matijevića,
_ »Svetotajstvu« od Griesbachera. Neposredno iza Bla-
sgoslova svečana proslava preminuća :sv Franja pred
oltarom Svečevim.

: Muški preparandij. Ministarstvo je dozvolilo, da
| se kod ženskog preparandija u Dubrovniku mogu pri-
— sati i učenici, koji imaju potrebite uslove, da budu pri-
mljeni u preparandij. š
Stigle lokomotive za Dalmaciju. Čitamo u
»Obzoru«: Tvrtka Braća Matijević i drug naručila je
ua Rijeci jedan plivajući dock, koji je ovih dana sti-
:gao u Split, gdje i ostaje. Dock je ujedno sobom do-
mesao onih 6 lokomotiva i 15 vagona, koje su u ime
“reparacija došle iz Njemačke i dodijeljene za dalma-
tinsku normalnu prugu Šibenik-Knin-Split. Dock je bio
okićen zaslavama: i dočekan u Splitu velikim zado-
voljstvom, jer je željeznički saobraćaj u Dalmaciji bio
vrlo manjkav uslijed derutnoga stanja starih lokomo-
tiva i vagona, tako, da je putnički saobraćaj izmegju
Splita, .Knine, te Šibenika bio samo dvaput sed:nično.

polaziti putnički vlakovi izmegju tih mjesta

 

 
  
 
  
  
  
 
 
  
 

dičite druge robe, ostaje u Splitu, a uregjen je posve
i 24, a visok 9 me-
\tara. Može da primi np. sebe lagje veličine do 2000
tona i to sistemom puštanja i sisanja mora iz velikih
| mutarnjih rezervoara. Gragjen je iz željeza i drva,
Prošle godine je preuregjen te je skoro potpuno nov.
| 'Ukrcanje željezničkog materijala i prevoz od Trsta do
O je skopčano sa silnim poteškoćama, jer je
«dock'bez kormila i nije udešen za ovako duge plovidbe.
. »Nova Revija“. Izašao je 3, broj ove krasno ure-
gine smotre. Naručuje se kod. Franj. Samostan :—
Dubrovnik.
. Vrijeme. Poslije više dana što je većinom _du-
vala slaba jugovina u Nedjelju veče zapuhala bura i
odmah je malo zahladilo. Danas osvanuo lijepi, vedri dan.

Športski dan nije radi ružnog vremena obavljen
prošlu Nedjelju, već je odgogjen za dojduću sa
dstim programom. - :

Birački spisak za općinske izbore izložen je u
«općinskom uredu. Svak ima pravo, da ovaj birački spi-
sak pregleda, prepiše, obznani i štampa, i da, bilo za
«sebe bilo za drugoga, traži njegovu ispravku. Ispravka
"biračkog spiska traži se neposredno pismeno ili usmeno
<od općine ili prvostepenog Suda. Uz tražene ispravke
moraju se podnijeti dokazi. Ispravci se mogu tražiti od
dana izloženja spiskova pak sve do 15 danaiza obna-
\rodovanja ukaza o općinskim izborima. Upozoruje se
»gragjanstvo, da će na izboru moći glasati samo oni,
oji su u spiskove uvedeni.

_ Narodna Ženska Zadruga otvarila je 1. oktobra te-
jeve iz francuskog jezika za djecu, odrasle i činov-
like napose. Za upisivanje i ostale obavijesti obratiti
e u dućan g.gje Zlate Sessa.

: Umrli u gradu i Gružu kroz jul, august i sep-
embar: Gjivo Lopižić 56 god., Klaie Vodopija 7 mj.,
Kate ud. Fantić 70 g., Nedjelka Zec Ant. 10 dana,
Beganović Marcel 5 god., Ivo Eichner pk. Frana 47
god., Milovac Katica 18 god., Frane ud. Muhoberac
7 god., Niko Ogresta 56 god., Safret Vjekica 1 god.,
adil Josip 6 mj., Kate Fabijan 71 god., Leonora ud.
uhrman 60 god., Frano Courir 11 god., Lidija Bo-
inović 16 god., Marija Kosovel 31/2 mj., Bošković
Valda 18 mj., Miljenko Scattolini Ivov 15 god., Ane
3jivanović 46 god., Mladenko Meštrov 8 mj., Obrad
lich 4/2 mj., Todorović Danica 10 mi., Pećar Marija
"Skaperlenda 64 god., Pregher Vinicijo 2 mj., Kate
Carev pk. Ant. 63 god., Michael Tenison iz Londona
31 god., Miho Iveta 77 god., Mile Martinović 8 god.,
Katica Sarochetti Domova 17 god., Katičić Ane pk.
Petra 87 god., Matišić Ivka Ivanova 6 dana, German
onifatijević Lebedev (Rus) 43 god., Grabić Marko
okov 10 mj., Marica Kaldor Samuelova 11 god.,
iroslav Stamenković 17 dana, Vjekoslav Loy 72 god.,
ike Gojerić 20 mj, Mato prof. Zglav 67 god., Nikša
imoni Ivov 5 mj., Tereza-ud. Lederer 77 god,

 

 

 

  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 

NARODNA SVIJEST

; Dubrovački parobrodi. Bosanka 1/10 otputovao
iz Sunderlanda za Gruž i Veneciju. Daksa 98/9 otpu -
tovao iz Mellilla za Rotterdam, Dubac 30/9 otputo-
vao iz Rotterdama za Port Falbot, Dubravka 30/9 sti-
gao u Cardif; odregjen za Veneciju. Lapad 23/9 sti.
gao u Gruž. Napried 26/9 stigao u Gruž. Pracat 27/9
stigao u Palermo. Srebreno 97/9 stigao u Rotterdam.
Srgi 28/9 otputovao iz Newporta za Veneciju. Pefka
u Gružu. Lovrjenac, Zaton obavljaju svoju rednu prugu.
Poštanske takse, kako smo već javili, povišene
su od 25. septembra o. g. za 100% tako da u unu-
lrašnjem saobraćaju plaća se za pisina do 20 grama
1 Dinar, za svakih daljnih 20 gr. još po 50 para,
jednako i za zatvorene dopisnice. Za otvorene dopis-
nice 50 para. Dopisnice sa plaćenim odgovorom 1 Din.
Za tiskanice plaća se za svakih 50 grama 20 para.
Robni ogledi za svakih 50 gr. 20 p., najmanje 50 p.
reporuka 2 din, — Za novčana pisma naplaćuje se
taksa kao za preporučeno pismo i taksa po vrijednosti :
do 100 din. 1 din,, do 500 d. 2. d., do 1000 d. 5. d.,
do 5000 d. 10 d. Za svakih daljnjih 1000 din. još po
1 din. Taksa za avizo 30 p., dočim za dostavu 2 din.
Tarifa za pakete nepromjenjena. Uputnice ; do 25 din.
1 din., do 50 d. 1:50 d., do 100 d. 2, d., do 300 d.
3 d,, do 500 d. 4 d., do 1000 d. 5. d. Osim toga za
pouzetne uputnice : od 1000 do 2000 din. 5 din., od
1000 do 3000 d. 7 d., od 1000 do 4000 d. 9 4; od
1000 do 5000 d., 12, d, Taksa dostave u domu do :50
din. 20 p. do 1000 d. 50 p., do 5000 d. 1 d. Taksa
za hitnu dostavu telegrafskih uputnica iznosi 2 din.
Za pismena saopćenja na uplatnim listovima poštanske
štedionice 50 p. Taksa za podnešenje pošiljka na po-
vuku i poštanskih maloga 50 p. Expresna taksa za
pakele 5 din, a za ostale pošiljke po 2 din.
Milodari. Udijeliše , Dječjem Zakloništu“ ugl. obitelj
Roberta Odak u počast uspomene blagopok. Tereze nd, Le-
derer 400 Kr. :
Gospodin Luka I. Pehovac iz Mokošice, da počasti
godišnjicu smrti blagopokojnoga svoga sina Iva, darovao je
Javnoj Dobrotvornosti u Mokošici Kr. 2000 (dvije hiljade).
Ugledali se u njega i drugi dobrostojeći u svakoj prigodi.
Doprinosi za nabavu zvona dubr. stolne crkve, (VI.
iskaz): P. n. gg. Ana Rendić pl. Miočević K 40, Du. Gjuro
Krečak 40, Ivo Svilović (New-York) 500, Ivo Zrnčić 200,
Kate Marcelli 50, Antun Jelaska (Skradin) 120, Mare Bli-
tvić (New-York) Dol. 20 — K 6000. — K 6950. — T-V.
iskaz K 18.248. — Ukupno K 25.198.

 

Odgovori Uredništva i Uprave.

Pretplatnici Lepetane, Tivat i drugi : Radi štrajka slagara
od više dana naš list nije mogao uopće izići 12. septembra.

Dopisnik Blato : Obećani prevod još čekamo. Bog živi!

Dop. Korčula : Hvala lijepa na poslatom. Dr.<iro otpu-
tovao prošle sedmice u Split. Pozdrav. < =

G. M. Kalebić, Dugopolje : List redovito šaljemo, samo
br. 37. nije izišao 12. već 19. septembra. Živili!

Str. 3.

Stanje burze 2/10. 1992, Austr.
Njem. marka 0:1584-0:15382, Madž.
11:00 -8:92, Engl. fanta 1136-1120, Dolar 258-262-254,
Franc. fr, 19:58-19:44.17:04, Švic. fr. 48:00, Grč. drak-
ma 6:60-6:48, Čhsl. kr, 8-00-7-92, Rum., lej 169-151,
Bug. lev. 1:52,

JAVNA ZAHVALA.

Nazad četiri mjeseca obratilo se ovo crkovinarstvo na
svoje znance i prijatelje u Americi za sakupljanje milodara
u svrhu dobave novih zvoni i popravka matice. I naš poziv
nije ostao lezuspješan, jer su naši domoroci megju bom
sakupili i poslali nam svotu od 287 amerikanskih Qćiara i
to iz gradova WatsonvilHe i Los Angelcs. Imena darovatelja
bila su javno oglašena s oltara i izražena im najsrdačnija
zahvala, te za njihovo zdravlje izgovorena sy. Misa.

Ali ovo crkovinarstvo smatra svojom dužnošću, da i
ovim putem zahvali svojim dobročiniteljima. U prvom redu
zahvaljuje g. Luki Cikut i Filipu Marinoviću, koji su sa
svojski zauzeli za sakupljanje darova, a ondu vječna hvala
i svim ostalim, koji su darovali svoju starodrevnu milu ma-
ticn. Neka njihov dar bude Bogu mio i ugodan, te im do-
nio blagoslova, zdravlja i svake sreće u dalekom svijetu.
Iznosimo popis darovatelja: Po 50 dolara : Braća Veselić
iz Los Angelos. Po 10 dolara: Luka Cikut, Filip Marinović,
Stijepo Kovačić, Mato Letunić V., Vlaho Pišta, Miho Pišta
i Ivo Caput. Po 6 dolara : Mato Letunić Ivov, Pero Letunić
Ivov, Miho Letunić I, Pero Tetunić Božov. Po 5 dolara:
Pero Radin, Niko Monković, Miho Mađeško, Pero Dragić,
Gjuro Monković, Miho Marinović, Niko Butijer, Martin Bu-
tijer, Gjuro Batijer, Miho Butijer, Ivo Primić, Jozo Batić,
Niko Kesovija, Ivo Pekoč, Petar Gjukan, Ivo Sekondo, Mato
Letunić M., Andro Bete, Nika Balić i Jako Kapetanić, Po
3 dolara: Ivo Kesovija. Po 2-50 dolara: Pavo Gjivanović,
Gjuro Pekoč, Miho Monković, Miho Maslač, Pero Kapetanić,
Mato Bebek, Ante Jerinić. Po 2 dolara : Božo Kapetanić,
Božo Kosovac, Nikola Caput, Ivo Gjurković, Petar Kosovac,
Vido Kesovija, Božo Miljas, Miho Arbs asin. Po 1 dolor:
Pero Mauhoberac, Pavo Gjivanović, Stijepo Skurić, Ilija Ar-

Kr. 0-00362-0-0035,
kr. 0-1034, Tal. lira

banasin, Luce Kesovija, Luce Kralj, Vlaho Poković.
U Pridvorju, dne 21/9. 1922.

Stijepo Obad Dn, Niko Kusalić Ivo Cagalj.
l Dajem na znanje poštovanom
septembra počeo, da prodajem
? krenvirste, salam, kobasice razne
i veliko privremeno na Ribarnici, a početkom
oktobra u dućanu u Aleksandrovoj ulici kraj
Preporučam se poštovanom općinstu za što
veći posjet sa poštovanjem

I. erkovinar: župnik : TI. erkovinar

općinstvu, da sam od dana 28

vrsti, suho meso itd. uz umierenu cijenu na malo
trgovačke akademije.

Miloš Borčić,

KNJIŽEVNOST. Prodaje se odmah u Lapadu
Knjige Društva sv. AE I E LI _ahragieno __

hevatske pučke prosvjete. Već šezdesetičetvrtu godinu šire se
te knjige po svim hrvatskim krajevima, pa nema ni sela ni
grada, gdje ih nema. Ali ipak ima još obitelji i kuća, gdje
se knjige Društva sv. Jeronima još nisu udomile. Odsada
neka ni toga više ne bude! Svaka hrvatska katolička kuća
treba da ima bar jednog člana Društva sv. Jeronima. Tko
plati 20 kruna, postaje član III. reda Društva sv. Jeronima
za cijeli život. A svaki član dobiva pogodnosti: kod sviju
društvenih izdanja. Eto sada članovi dobivaju Danicu“ i
»Tri pučke pripuvijetke“ u pola cijene, molitvenik »Kruli
nebeski“ za 6 kruna jeftinije nego drugi, a od Nove godine
1923. dapače za 10 kruna jeftinije. Tko dakle samo te tri
ovogodišnje knjige kupi, prištedi, ako se upiše do kraja listo-
pada 1922. za člana Društva sv. Jeronima, već na tim kniji-
gama «više nego cijelu članarinu. Zato se. upisnjte u Društvo
Sv. Jeronima pa nagovarajte i druge, da se upišu.
Dimnjičar, šala u 2 čina. Omladinsko kazalište br. 2.
Str. 44. Izdao Hrv. Katol. Narodni Savez, Zagreb, Kaptol 27.

EEA aA.IIIGORASSNIIIRRSNOSKEKS
JAVNA ZAHVALA.

Prigodom nesreće, koja nas je zadesila gubit-
kom naše neprežaljene majke, odnosno punice i babe,

Tereze ud. Lederer

ovim liarno zahvaljujemo svim prijateljima i znancima
na iskazanom nam saučešću. Osobito zahvaljujemo
gg.: Dr. Martecchini i Dr. Šapro, koji su sve moguće
učinili, da nam spase našu milu pokojnicu, te da u-
blaže njene boli. Hvala nadalje M.M. P.P. svjetovnič-
kom *kleru, te mogopošt. OO. Reda sv. Eranje i sv.
Domenika, koji su prisustvovali sprovodu, te &&. pje-
vačima, koji su sudjelovali pri svečaniin zadušnicama
u Stolnoj Crkvi, kao:i svim onima, koji su se zauzeli
da sprovod što bolje ispane te dopratili mrtve ostanke
pokojnice do groblja. 8

201. Dubrovnik, 2, oktobra 1922. : i
Obitelji: Lederer, Zdenković, Milovčić, Gromović.

 

mladom lozom na podlozi amerikanice.
Veoma je zgodno za gradnju. Obratiti se
Upravi lista. 202

 

jedan Salon kompleti,
3 spavaće sobe, (jedna

Prodaje se jeftino

za dvije osobe skoro nova) 1 buro, 2 ormara, 1 pisaći
stol, 1 peć i spakerd, 1 banja, 2 bakrena kotla i
drugih raznih stvari,

 

Kuća ,Srednji Kono“ br. 257.

ce SRINJINE EE

 

  
  
   

  
 
  

  
 

 

aa = :
nana
Sisa +
uegza
SZE SS
sz
aa šr M
Ire S
made e
SES =
3. > 3
=== : O
=SRgrguz Ž : š
saoz O : e
Sev=s i s
ze SO + 861
eaIz SAO roli
ez 6 uo qe
Zao z T o
SS sQaz S $
A & xXR0 žagi
4 niza zozshi
i . N 32
s O ge8:
E KK VERE
= : e e
e O
= <
= la
= a
ax
e.

A

NEMA PROVALNI

VIDAKOVIĆEV ČELIČH! KAPAK, NITI
IMA SUNCA KOJE BI PRODRLO KROZ

VIDAKOVICEVE
SPECIJALNE ZASTORE

 

Obavlja sve : bankovne. poslove.

RE "

 

| Kupuje i prodaje : efekata, deviza i valuta.

DUBROVAČKA TRGOVAČKA BANKA —

najkulantnije.

Braojavi: Banka. — Telefon -25.

DUBROVNIK

> Novčani ulozi: na knjižice, žiro i tek. račun uz

NAJPOVOLJNIJI KAMATNJAK

Eskompt mjenica akreditivi i Burza. |