(Poštarina plaćena u gotovom).

 

 

 

Br. 5 DUBROVNIK 1. februara 1921. God. III.
Cijena je listu sa donašanjem u kuću ili poštom za mjesec dana K 8. Izlazi svakog utornika. Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku. — Odgovorni
tres Plativo i utuživo u Dubrovniku ——- i g urednik A. Fle. — Vlasništvo Odbora Narodne  Svijesti, —

Uredništvo I Uprava kod Dubr. Hrvat. Tiskare. Pojedini broj 3 Kr. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se mne vraćaju

 

Sv. VLAHO.

Obasjan čarobnim sjajem prošlosti i vedre
pade budućnosti, povraća nam se s godine na
godinu dan sv. Vlaha, dan toli mio i svet sva-
kome Dubrovčaninu, dan toli važan i znamenit
u razvoju dubrovačke povijesti. Od davnih vre-
mena pa sve do u naše doba u ovom je danu
usredotočen život grada Dubrovnika i okolice
njegove. Sve najplemenitije želje za napretkom
moralnim i materijalnim, sva žarka težnja za
neovisnošću i slobodom, svaki najplemenitiji pot-
hvat starih i mladih Dubrovčana imalo je svoju
izlaznu tačku u ovome slavnom danu. Riječi
našeg neumrlog pjesnika :

,O mila, o draga, o slatka slobodo,

Dar, u kom sva dobra, višnji nam Bog je do,“
nijednog dana preko godine nemaju tolikog
značenja, koliko na dan sv. Vlaha. I ona bijela
zastava sa Svečevom slikom, koja se ponosno
vije na Orlandovom stupu ispred Svečevog hra-
ma vitkim lepršanjem priča nam o veličini, o
slavi, o znamenitosti ovoga dana.
Ovogodišnji dan sv. Vlaha ima pak poseb-
no značenje. Ove godine naime vrši se dvije-
stota obljetnica, otkadasv. Moći našeg slavnog:
Odvjetnika — iza strašnog potresa od 6 travnja
1667 iskopane ispod ruševina i za 54 godine
privremeno sahranjene u kaptolu dominikanske
crkve — bjehu položene god. 1721 u sjajni
Moćnik naše Stolne Crkve. Ove svete Moći do-
nešene sa istoka u naš grad, postadoše u gradu

:napretka, skladnosti i slobode drage i mile srcu

pučanina i plemića, srcu vijećnika i kneza, a
osoba, čije te drage kosti bijahu, osoba sv. Vlaha,
postade nešto vanredno sveta i velebna pred:
očima sviju ; postade kao plemenito stabio, koje
je raspružilo svoje grane tamo od Kotora do
Korčule, od jadranskog mora do hercegovačke
krši, skupljajući pod svoje krošnje sinove Dubro-
vnika i spajajući ih zlatnim vezom sklada i ljubavi.
Svete Moći našeg svetog Odvjetnika, koje
ove godine osobitim zanosom štujemo, neka i
unaprijed budu tvrdi vez, koji će nas sve spa-
jati nerazriješivim vezom sklada i ljubavi, da pod
sjenom sv. Vlaha naš mili Dubrovnik u miloj
nam domovini Jugoslaviji bude cvasti i mapre-
dovati u svakom dobrom pogledu !

 

Čudan mentalitet jednog ,Nastavnika“!

U zadnjem broju mjesnog lista »Rad« neki ,Na-
stavnik“ neobičnim tonom udara na jednog vjerouči-
telja pri srednjoj školi u Dubrovniku, pa pozivlje čak
i školske vlasti, da provedu najstroži kazneni po-
stupak, jer da taj vjeroučitelj siluje učenike i učenice,
da polaze u Nedjelju školsku misu, a da je to zapad
na slobodu savjesti svakog čeljadeta, pa bio on i
petnaestgodišnje djače. (!?)

Čudimo se, da je to moglo poteći iz pera jednog
»Nastavnika“, koji bi morao znati, da su baš po za-

! konu i školskim propisima dužni učenici i učenice,

4

da učestvuju točno i pristojno religijskim činima svoje
vjeroispovijedi. Poznamo veoma dobro i vjeroučitelje
na mjesnim srednjim školama, da su isti konciljantni
i popustljivi grajnih granica, ali kad zapuštenost
i neredi prej tanice, dužni su da pojedine na red

 
 

 

 

pozovu, a da se očuva red i auktoritet u školi. Čudno je,
da ,Nastavnik“, koji bi i sam taj red morao podupirati:
sam ga ruši i indirektno putem štampe utječe i na
gjaštvo da ga ruši.

Pa se još tužimo na boljševizam i komunizam !
Za ovo bi trebalo pozvati školske vlasti, da provedu
najstroži kazneni postupak i da takove ,Nastavnike“
dozovu pameti.

Gosp. ,Nastavnik“ mješa u to pitanje i političke
razmirice sa prestojništvom školskog odsjeka pri pokr.
Vladi, a čemu ? Bila vlada školska, koja bila, propisi
i zakoni školski moraju se vršili, a kad isti budu pro-
mjenjeni ili ukinuti, drugi će se računi voditi.

Prizivanje na srednji vijek i inkviziciju, to su
gtare otrcane fraze, kojth se danas samo utopljenjaci
i ljudi polovične kulture hvataju. Mjeriti današnje vri-
jeme mentalitetom srednjega vijeka, znači nepoznavati
povijest. Zato je dobro kazao protestanat povjesničar
Hurter: ,Samo površni duhovi, koji nijesu ni zavirili
u povjesne isprave i koji su zaslijepljeni ili od iumiš-
ljenoga prvenstva svoje dobe ili od sistematične miž-
nje, mogu se usuditi, da obijede Crkvu da je neprija-
teljica prosvjete.“

Ovako pišu ljudi, koji poznaju povijest.

Odbijamo insinuaciju g. ,Nastavnika“, gdje kaže,
da su vjeroučitelji pri javnim državnim školama frpljeni.
Njihov je položaj u školi, zakonom zajamčen, te su
njihova prava i dužnosti jednaka onim ostalih profe-
sora i učitelja.

_.. Kad te zakone g. .,Nastavnik“ promijeni, mi ćemo
i S 3 MANUEL AI Sla ME a

se znatii njima pokoriti. Troplong, glaseviti irancuski
jurista, na smrtnoj postelji reče : Pošto je čovjek mnogo
čitao, mnogo učio i mnogo u životu iskusio, uvigja
u zadnjem času, da je jedino što vrijedi katekizam.
A Teodor Joulffroy, jedan od predstavnika bezvjerske
filozofije, nazvao je katekizam pučkom filozofijom.
Poznato je, kako je i francuski enciklopedista, zagriženi
protivnik Crkve, Diderot, poučavao jedinicu kćerku ka-
tolički katekizam, ne poznavajući bolje knjige za čestit
uzgoj svoga djeteta.' A naš Nastavnik“ ? U brk ovima
i pedagozima svih vijekova, maroda i vjera, piše, da
je to predinet, gdje gube djeca zlaine satove života,
Mjesto katekizma, treba školi znanost sa prakti-
čno-etičkim primjenama! Ali su ljudska etička načela,
g. ,Nastavniče“, najrazličitija, a više puta i proiuslovna,
pa pitamo koju bi etiku uveli? Bez religije, sva bi
etična pitanja postala promjenljiva i nestalna. *

Da zavežemo. G. ,Nastavniče“, vama je slo-
bodno vjerovati u koju hoćete etiku, ali je malo
odviše, što se s takvim idejama zalećeli u bram pro-
svjete, gdje na stotine roditelja žele i preporučuju, da
im djeca budu ne samo poučena, nego i religiozno
uzgojena. |

Sam se je g. ,Nastavnik“ bojao (nek nema za to
straha samo kad je nešto proti katoličkoj Crkvi! op.
slag.), hoće li »Rad« uvrstiti njegove gromopucateljne
ispade, a svak se čudom pita, kakav je to » Nastavnik“,
je li za ljude ili za nerazumne životinje. (Zli jezici
govore, da je za ovo zadnje. Op. slag) Poznajemo
naše učitelje, koji nijesu samo ,nastavnici“, već i uz-
gojitelji, pak isključujemo i samu mogućnost, da bi
iz pera naših učitelja moglo što slična izići. Uvjereni
smo, da je ta bijela muha došla k nama iz drugih
strana, e da propagira nove ideje gospode demokrata.
Naša država sada strogo istupa proti radnicima-komu-
nistima, od kojih su mnogi nesvjesno zapali u kolo
komunista, a čudi nas, da pušta ovake svoje Nastav-
mike“, da stvaraju nove komuniste od naše učeće
omladine. Jer ko se ne nauči da dava Bogu-Božje,
kako će dati caru-carevo ? Ko ne vrši treće zapovijedi
Božje — posveti dan svetačni, — zašto će vršit i če-
tvrtu: poštovat oca i majku i sve svoje starije. Kud
bi smo sa ovakovim ,nastavnicima“ zaplovili?!
Videant consules!!!

Za autonomije.

Nastojanjem Pučke Stranke sastavljen je blok od
63 zastupnika, koji će uložiti sve sile oko toga, da
se naša država uredi po načelima autonomija. Taj a-
utonoimistički blok sačinjavaju zastupnici Pučke Stranke,
Narodnog kluba i muslimani.

I ova su dakle druga dva kluba prihvatila takti-
ku Pučke Stranke, kao i njezina načela o autonomijama.

Do sada su ove tri stranke radile svaka na svoju
ruku. Muslimani su dapače položili i prisegu, a Na-
rodni klub brojčano slab nije mogao sam poduzimati
većih akcija. Zajedničkom će se taktikom moći više
postići. I dosadašnji uspjesi opozicije nijesu neznatni.
Pašić je bio nakanio vladati ,jakom rukom“ ie bez
obzira na Hrvate i Slovence dati izglasati ustav. No
morao je od toga odustati: Najprije u vlastitom klubu
nailazi na prigovore a i kod demokrata izgleda da ima
struja megju srbijanskim političarima, koja je za spo-
razum. Uz to vlada nema u konstituanti većine pa
opozicija može svaki čas da obori ovo ministarstvo. Uz
ovakove prilike ne može se vladati bezobzirno, pa -sa
vjerojatnošću možemo računati, da će najnovija akcija
Pučke Stranke za sporazum na temelju Protićeva na-
crta ustava i uspjeti. Hrvatske i slovenske će stranke
u svakom slučaju sve poduzeti, da se spriječi uvede-
nje centralizma.

Autonomističko uregjenje je jedini mogući temelj
za uspješan razvoj naše države. Bez zadovoljstva nema
jakosti države; a zadovoljstva nema bez plemenske
ravnopravnosti, vjerske slobode i pravednosti. prama
svim stališima. To se sve može osigurati jedino
aulonomijama.

Ako se država razdijeli u nekoliko samoupravnih
pokrajina, neće se moći dogoditi, da pojedino pleme
preuzme svu vlast u svoje ruke, kao što je to slučaj
baš sada, kud su predstavnici Hrvata i Slovenaca is-
ključeni iz vlade. Ako i bude plemenske borbe u po-
jedinoj pokrajini biti će ograničena na nju, a ostale
će pokrajine biti lišene neprestanih kriza i demisija
te će se moći posvetiti drugim važnim pitanjima. Na-
rod će preko pokrajinskih sabora moći nadzirati rad
uprave i činovništva te neće moći na drugog bacati
krivnju radi eventualne loše uprave.

Kod svega je toga dakako važno, da te pokra-
jine budu i gospodarski jake tako, da su sposobne
za samostalni opstanak i razvitak, Njihov broj ne smije
dakle biti preko deset. I baš radi gospodarskih pita-
nja su autonomije važne. Poznata je stvar, da su naši
ministri napose demokrati — dobrim dijelom direktori
raznih banaka, čije interese više štite, nego li narodnu
dobrobit. U slučaju autonomija vlast je središnjeg
ministarstva vrlo ograničena tako, da ne može poje-
dinoj banci dati u zakup recimo čitavu žetvu, kao što
se je do sada znalo to desiti.

Koliko se samo nije n. pi. pisalo, govorilo i o-
bećavalo u pogledu agrarne reforme, Prolaze mjeseci
i godine, a stvar sa ne miče. Ali da to riješava poje-
dini pokrajinski sabor i to bi pitanje bilo davno po-
voljno riješeno za težaka.

A ovako radi neprosvijetljenosti i neupućenosti
težaka u mnogim krajevima (koji za svoje zastupnike
biraju bankire) trpi i onaj narod, koji osjeća nepravdu
i rad bi se je riješiti, a bez vlastite krivnje me može.

Autonomističko uregjenje traž iplemenska ravno-
pravnost, sloboda i društvena pravednost, pa mora
prije ili poslije, da pobijedi. :

 

Najviša naša težačka zadruga.

»Providnost« je ta najveća težačka zadruga ne
samo u našoj lijepoj Dalmaciji već i u svim zemljama
gdje naš narod živi. Ona je doduše članica Zadruž-
nog Saveza u Spljetu, no kako je ista na prošlogo-
dišnjem II. Kongresu glavnog Zadružnog Saveza u
Beogradu održanom u Zagrebu, od 12.-14 lipnja pr.