10.4 Plativo i utuživo u Dubrovniku
Uređništvo i pva kod Dubr, ina Tiskare.

 

 
 

"Znamo: nečujno i Dešćutno odzvonit će i opet
“i ,poštivatelja“ slobodel!.. Nečujno i bešćutno
prijeći će. preko jada našeg stara zločinka, matora
Evropa, da se ciničkim posmijehom Mefista još jed-
nom izruga dobroćudnosti i popustljivosti jednog mo-
mentano slabog i nepripravnog naroda!.. No tim
bolniji, a još više osvetniji otimlje se danas iz ojagje-
nih grudiju jugoslavenskih vapaj, kojega jčku prenose
brda i gore od najgizdavije palače do najsiromašnije
|| kolibice naše, dovikujući: DII Sen
\| Protiv koga?

Jadransko pitanje, koje je kroz pune dvije godine
nas u slobodnoj domovini, ali osobito braću u po-
djarmljenim krajevima, toliko zabriniivalo, toliko pe-
I čalilo : riješeno je u prilog (kako smo već unaprijed
|| dobro znali)“ kletih din-dušmana naših, časne braće
| D' Annunzijeva ortakluka | Jadransko pitanje riješeno ?
|| Zar naprosto tako, što je jednog novembarskog dana
u S. Margherita di Lugure, bijela hartija, omaštena

 

a od naših delegata izmamila privolu diktovanu silom
prilika ? Zar je riješenje jadranskog pitanja zapečaćeno
tim, što se ono zbilo u dnevima Wilsonova pada; u
dnevima, kad se tako jeftino: misli, :'da će naš narod

  
 

 

sad JA u ke ili enii za mjesec di K a

Zar riješenje o

potezom pera, dobila firmu od ćozotskih predstavnika, '

S

DUBROVNIK 17. Sirene 1920.

Izlazi svake srijeđes
Pojedini liroj 2 Kr.

?

 
  
 

 

u ovom predizbornom vrenju pružiti onako lasno ruku,
da potpiše krvavu ucjenu, koja bi stajala života sto-
tinama hiljada naše braće 24. — Gospodo apeninska,
ako u svojoj ugrijanoj mašti, to sanjate, ljuto se pre-
variste! Zapamtite dobro zivjeru, koju od danas sebi
i svojoj djeci predajemo 1 spomenar :

Proklet da je dan, prbklet da je čas, u kojemu
misao naša ne bude letjela k zarobljenoj braći ; u
kojemu se iz pameti naše izbriše spomen na otkuplje-
nje ponajljepših i ponajmilijih krajeva naše otadžbine !
Proklet da je svaki onaj, žoji obitavajući ovu zemliu
ž sisajući mlijeko majke jugoslavenske ne bude sva-
kog dana pitao sebe: šlo sam do danas učinio, da
olakotim najgorču sudbinu kvoje zasužnjene braće 2

Svi mi od danas ne poznamo nego jednu lozinku :
rad i priprema! Na našoj kopitom . podle tugjinske
\noge izgaženoj zemlji mora kad-li tad-li da proklija
opet klas i dozori jugoslavenska bjelica - pšenica ! —

Ovo je, tirani, odsad: unaprijed naš dnevni me-
mento. Doći će dan, kad će vas Markov buzdovan i
Zrinjsko-Frankopanska sabija demeškinja naučiti da
poštivate slobodu jednog junačkog i nepobjedivog
naroda! Mi čekamo!... <

A vi: jugoslavenske inajke i djeco: molite /

Jugoslavenski ocevi i sinovi: pripremaj te se!

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 

Središnje Vijeće Hrvatske Pučke Stranke izdalo
1 je izborni proglas, u kome iznosi glavne misli, koje
nas vode u ovu izbornu borbu za našu hrvatsku, se-
ljačku i kršćansku slobodu. Iz tog izbornog proglasa
iznosimo vam i mi ovdje, braćo seljaci, najglavnije
sivari, koje i nijesu ništa drugo, nego kratak pro-
gram Hrvatske Pučke Stranke. A taj program treba
svaki sada dobro da pročita i zna.

U njemu je kazano ponajprije, da zstav, to jest
onaj temeljni državni zakon, koji će napraviti konsti-
tuanta, smije biti samo takav, kako ga želi većina
naroda i u kojem ćemo biti osigurani od apsolutizma,
| (kapitalizma, birokratizma, mililarizma i od svačije pre-
(vlasti ili sile.

Republika ili monarhija ?

Raspoloženje većine naroda traži, da se:ovo pi-
tanje državnog oblika riješi pučkim referendumom, to
jest glasovanjem cijeloga naroda. Vrhovni nosilac vla-
sti nikako ne smije imati vlast, da navijesti rat, nego
o tom neka odlučuje u slučaju obrane parlamenat, a
u slučaju navale pučko glasovanje ili referendum.

Državno uregjenje.

Ne ćemo, da se u državi vlada. centralistički, to
jest samo iz) jednog mjesta, nego tražimo autonomije
(svih naših pokrajina, od kojih .će svaka, imati svoj
(pokrajinski sačor i njemu odgovornu vladu, ali sva-
keko i financijalnu samostalnost. U okruzima, ko-
tarevima i općinama mora uprava biti odgovorna o-
kružnim, kotarskim i općinskim upravnim vijećima:
[koje bira narod.

Središnja vlast i parlamenat.

Središnja vlada. mora hiti sasvim odgovorna
Središnjem parlamentu. A taj parlamenat neka bude
|jsastavljen iz dvije kuće: nacijonalno-političke i soci-
ljalno_ političke, U prvu kuću biraju se zastupnici po
političkim strankama, a u drugu po staležima.

l Sadašnje središte vlasti ne može radi zemljo-
|Pisnog položaja, radi prometnih prilika, radi dosada-
šnjeg povjesnog razvitka naših pokrajina, radi nedo-
litatka organizatornih uvjeta i radi plemenske okoline,
koji se pooh bil središte prave pučke Oe ž

Hrvatskom. seljaštvu pred izbore.

(Iz izbornog proglasa Hrvatske Pučke Stranke).

i. S sai

Sudstvo i porezi.

Sudstvo ima da bude od svake vlasti neovisno,
a sugjenje što brže i što jeftinije. Zlostavljanje okriv-
ljenih i batinjanje maroda ie smije ni da se pojavi
u jednoj pravednoj državi.

ž Neka se uvede progresivni porez. Porez neka se
navali na ratne Dogataše, lihvare i milijonaše. Stano-
viti najmanji godišnji dohodak zeka bude prost od
poreza. Neka se ukine porez na sve stvari, koje su
najpotrebnije za život. Zemljarina neka se što više
smanji. :

Crkva i škola.

Neka bude uregjena samouprava katoličke Cr-
kve, da se država ne miješa u crkvenu upravu. U
školama neka ostane vjeronauk, a neka nam bude

. slobodno osnivati i konfesionalne škole po belgij-:
skom uzoru.

Tražimo, da se ukire redovina, lukno, bir, a
svećenicima neka se osigura: materijalni opstanak dru-
gim načinom, i to tako, da svećenici ostanu iieovisni
od nekompetentnih faktora :u svojem vjerskom radu.

Isto, što tražimo za katoličku Crkvu, tražimo i
za druge vjeroispovijedi.

Vojska.

Pučka Stranka je piotumilitaristička stranka. Zato
tražimo, da se vojska što više smanji i troškovi za nju
što više snize. Vojska ne smije da se miješa u po-
slove gragjanske uprave i da bude država nad drža-
vom, nego mora da bude pod nadzorom parlamenta:
.Ni u vojsku se ne smije uvući prevlasi jednoga ple-
mena ili organizacija kakve polit. klike. Neka se stane
na put vojničkej i cariničkoj samovolji. Vojnici neka
služe u svojem kraju. Nemoderne ustanove i nečovie-
čna kažnjavanja neka se svom energijom istrijebe.
Neka se vojnička služba što više smanji. Čim prilike

. dopuste, neka se uvede milica.

Državljanska sloboda.

Država treba da je svakom državljaninu be raz-
like pravedna zaštitnica osobne slobode i njegove
imovine, pa to treba da je što jače ustavom zajamčeno.
Za sve izbore neka narodu bude osigurano opće, jed-

\ nako, tajno i proporcijalno (srazmjerno) pravo glasa.

Oglasi, zahvale i i po O roi ček
urednik N. Fantela.
Tisak Re pie Tiskare. —

silju i prevlasti,

 

— Odgovorni
— Vlasništvo Odbora Narodne Svijesti.
Rukopisi se ne _ vraćaju

Sloboda govora, štampe, udruživanja i sastajanja ne
smije se nikako drukčije ograničivati, nego samo
privolom parlamenta, a i to tek onda, kada to zahtjeva
spas države.

\ Što tražimo za seljake ?!

Zemlja ima biti vlasništvo onoga, tko je obragjuje,
to jest seljaka. Zato meka se provede temeljito agrar-
na reforma a uz to i pravedna unutarnja kolonizacija.
Dobivena zemlja, neka se i u gruntovnici odmah
unese kao vlasništvo onih, kojima je podijeljena. i
Agrarna reforma ne smije služiti u posebne plemen-
ske ili stranačke svrhe. U

Glede zemlje i njezina naslegjivanja treba stvo- |
riti posebno seljačko pravo. Treba urediti zakonom, |
da se najmanja izmjera seljačke zemlje, njegova blaga
i njegove pokretne imovine ne smije ni raskomadati. i

Seljak mora imati svoje posebno predstavništvo. I
Neka se osnuju posebne seljačke komore, koje će 1
slati seljačke staleške predstavnike u socijalno-politički i
dom (kuću) zajedničkoga parlamenta. Ti predstavnici f
neka uzmu u svoje ruke agrarnu reformu i diobu ve- i
likih imanja, a ne da zemlju dijele kojekakvi strančari I
i ljudi, koji idu. kao sekvestri samo za što masni-
jom pljačkom. 1

Država neka podupire seljačko zadrugarstvo. M

Za ostale staleže.

Za radnike tražimo, da učestvuju u ( čistoj dobiti
industrijalnih pothvata, da imadu posebno radničko
pravo i radničke komore, slično kao za seljake. Dr- i
čava neka pomogne stvaranje. radničkih kooperativa,. 8
koje bi preuzimale industrijske pothvate u svoje ruke.

Za obrtnike tražimo pomoć malim obrtnicima u | |
prevelikoj utakmici tugjinskog velikog obrta, zatim il
obrtničke komore i obrtničko osiguranje. i

Za inteligenciju tražimo, da njezin rad ne bude
samo po gradovima, nego da se proširi na cijeli narod.
Ona ne smije biti kao dosad odgajana .kao birokrat-
ska klasa, koja živi sama za se ili za neke predstavnike
vlasti. Ona treba da se brine za prosvjetu i gospo-
darski napredak tjelesnih radnika. Zato u novoj državi
treba pravoj narodnoj inteligenciji stvoriti dolične
uvjete tjelesnoga i duševnoga opstanka, da se i naš 4
narod, u proizvodnji duševnih dobara uzmogne tak- B
miti s drugim naprednijim narodima. s

Braćo hrvatski seljaci! |

Nema ni pune dvije godine, otkako ije Hrvatska "
Pučka Stranka ušla u javni život s ovim načelima. Ta
su načela uzeta iz našega programa, što smo ga odmah
na početku svojega javnoga rada štampali. Taj su pro-
gram prihvatili i ponovno potvrdili hrvatski seljaci, 1
radnici, i obrtnici na pokrajinskim seljačkim saborima,
na sastancima naših klubova, na bezbrojnim pokrajin-
skim, kotarskim i općinskim pučkim vijećima. Hrvat- M
ska Pučka Stranka proširena je po svim krajevima, u
kojima stanuju Hrvati, Ona ne može i ne će nikađa
zaboraviti ni-onih Hrvata ni Slovenaca, koji su sada
pod talijanskim jarmom. Čitav naš narod obećaje, da | R
ne će nikada žrtvovati svoje braće i svojih krajeva, k
koji nam pripadaju po Božjem i ljudskom pravu.

S ovim glavnim mislima i načelima stupa Hr-
vatska Pučka Stranka i u izbore za konstituantu po-
zivajući sve Hrvate, neka se udruže u uioj.

Svom snagom borit čemo še za hrvatska prava,
za seljačku slogu. za probitke svih radnih staleža i
za kršćanska načela. Boj do iskorjenjenja korupciji,
nasilništvu, birokratizma, militarizmu i svakom na-

 

U to ime: svi u izbore za Hrvatsku Pučka
Stranku, koja će velika, snažna i pobjedonosna da
ostvari sva hrvatska kršćanska i seljačka prava a
bolje budučnosti !

SVI na izhore!
Ujedinjeni u PUČKOJ STR ANCI
odlučit čemo o boljoj našoj sudbini1 _,