Istvmaccenye pisnih Davidovih v spivanya slovinska sloxeno s'pridgovorom i s'nadodanyem svarh svake pisni - UPUTNICA
Istvmaccenye pisnih Davidovih v spivanya slovinska sloxeno s'pridgovorom i s'nadodanyem svarh svake pisni - UPUTNICA