Istumaccenye pisnih Davidovih v spivanya slovinska sloxeno, s' pridgovorom, i s'nadodanyem svarh svake pisni, i nayposlie razgovor yedan meu Issukarstom na krixu i meu karstyaninom ( u pisni latinske po Marku Marulu...sloxen) u pisni slovinske prinessen... po popu Andrii Vitaglicchiu Viscaninu iz Co(mise)
Istumaccenye pisnih Davidovih v spivanya slovinska sloxeno, s' pridgovorom, i s'nadodanyem svarh svake pisni, i nayposlie razgovor yedan meu Issukarstom na krixu i meu karstyaninom ( u pisni latinske po Marku Marulu...sloxen) u pisni slovinske prinessen... po popu Andrii Vitaglicchiu Viscaninu iz Co(mise)