Alexandri Aphrodisiensis in octo libros topicarum Aristotelis expliciatio ...
Alexandri Aphrodisiensis in octo libros topicarum  Aristotelis expliciatio ...