Alexandri Aphrodisiensis in octo libros topicorum Aristotelis explicatio
Alexandri Aphrodisiensis in octo libros topicorum Aristotelis explicatio