Averroes ... Epithoma totius Metaphysices Aristotelis ...
Averroes ... Epithoma totius Metaphysices Aristotelis ...