Istumaccenye pisnih Davidovih v spivanya slovinska sloxeno, s' pridgovorom i s' nadodanyem svarh svake pisni - UPUTNICA
Istumaccenye pisnih Davidovih v spivanya slovinska sloxeno, s' pridgovorom i s' nadodanyem svarh svake pisni  - UPUTNICA