O Synegoros ton psyhon ton eu kathartetio tetumoropemenon ... para Frankiskoj Rosserioe.
O Synegoros ton psyhon ton eu kathartetio tetumoropemenon ... para Frankiskoj Rosserioe.