Strana 2

 

Pisma iz naroda

Stravča - Konavle. Blagoslov bar-
jaka ,Djevojačkog Društva Srca Isu-
sova“. Poslije trodnevnih pobožnosti,
nakon što su sve članice pristupile sv.
Sakramentima, na 3 ov. mj., u cijeloj
župi zavladalo je blagdansko veselje,
Zvona su veselo slavila i pozdravljala
drage goste ,Djev. Društvo“ iz Prid-
vorja, koji su došli pod barjakom,
predvogjeni preč. Don Nikom Kusali-
ćem, župnikom Pridvorja i dugogodiš-
njim ekskurzorem stravačke župe. Bla-
goslov barjaka obavio je preko pjeva-
ne sv. Mise Don Josip Schmidt, upr.
župe Stravče. Propovijedao je vatreno
i aktuelno preč. Kusalić, Propovijednik
je osobito naglasio da su »Djev. Druš-
tva“ snažno sredstvo za obnovu obi-
telji, jer joj odgajaju kršć. majke. Po-
slije sv. Mise obavljen je blagoslov
novog baldahina, poklon Dabo Paska
i Čeovića Paska. Nakon toga razvila
se lijepa procesija, u kojoj su se isti-
cali barjaci obiju društava. Svi su pri-
sutni svom dušom izmolili posvetnu
molitvu Presv. Srcu Isusovu. Fotogra-
firanjem društava završena je ova Sve-
čanost, kojom se i opet manifestirala
povezanost obiju društava i župa. —
Novi je barjak rukom izvezen na svili,
a izragjen po firmi Šajnović iz Mosla-
vine. Dobavljen je prinosima kume
zastave Dabo Aue E. Paska i prinosi-
ma članica. Preuzv. dijecezanski Bis-
kup dobrohotno je darovao 100 din.
društvu, na čemu mu se izriče duboka
zahvalnost.

BRGAT. Nabožna zabava pred Bet-
lemom. | ove su godine naša djeca
ukusnim ,Betlemom“ u crkvi na No-
vu godinu popodue deklamovala razne
pjesmice kao i pjesničke molitve za
mlado ljeto. Uprav se je diviti kako
su neki od njih znali čuvsiveno s ra-
zumijevanjem israziti lijepe misli naših
hrvatskih katoličkih pjesnika. Bez sum-
nje je ovakova priredba od velike od-

NARODNA SVIJEST 10 Siječnja 1940

 

Broj 2

 

QDoziv vlč. svećenicima na suradnju u

, KRrižar. Duhovniku“

Duhovnici križarskih i  križaričkih
društava, odavno su osjećali živu po-
trebu svog vlastitog duhovničkog lista,
koji bi se bavio pitanjima koja se ti-
ču Apostolata duhovnika megju križ.
mladeži, Privolom i dobrotom preuzv.
vrhbosanskog Metropolite Mons. Dra
Iv. Ev. Šarića, istaknutog prijatelja kri-
žarskog pokreta K. A. — pokreta koji
je već zahvatio duboke korjene u Nje-
govoj  rasprostranjenoj nadbiskupiji,
ova naša svećenička želja je oživotvo-
rena. Urednik revije ,Vrbosne“, koja
je posvećena K. A., veleuč. gosp. Dr.

gojne koristi, pa treba da je svi mo-
ralno podupru. Izmegju deklamacija
djevojački je zbor pjevao naše crkvene
božićne popijevke. — Mlado ljeto o-
svanulo mam je neobično bogato ukra-
šeno baršunstom bjelinom  saijega.
Svi smo rado pozdravili nenadanog i
rijetkog a milog sjevernog gosta, jer
nam je došao u pravi čas. S njim su
se pak maša mladež i djeca veoma
veselo zabavljala, što inače ne treba
posebno spominjati.

SA OTOKA KORČULE. U varoši
Blato općina je sagradila lijepu klao-
nicu izvan mjesta, tako da je ovo djelo
današnje općinske uprave na čelu sa
zauzetnim načelnikom gosp. Dr. kv.
Šeparovićem. Sada je ma dnevnom re-
du pitanje izgradnje javnog nužnika,
koje će kroz najkraće vrijeme biti ri-
ješeno. — Ovogodišnji prirod ulja bio
je rezmjerno malen, jer su masline sa-
držale malo ulja. —

U Žrnovu je predvigjeno nekoliko
javnih radnja. Tako se ima dovršiti
javna cisterna na Koritima, izgraditi
put od Prvog sela do Brda i onaj iz
luke Banje do mjesta. Svi će se ovi
radovi izvršiti kreditima, koje je Bano-
vina Hrvatska stavila na raspoloženje
općini Korčulanskoj za odlomak Žr-
novo.

Ante Livajušić, otvara nam u istoj ru-
briku za križ. duhovnike od prvog
broja 1940 god. Tako ova velezaslužna
sveć. revija koja ulazi u 54 god. ži-
vota, eto, ovim bratskim razumijeva-
njem, otvara nam svoje stranice svog
dragocjenog prostora za posebnu rub-
riku za naše križarske duhovnike da
postanemo megju sobom u što većoj
bratskoj vezi i dogovorni u daljem
radu. Božanskom Srcu i Mariji Kraljici
Apostola naša zahvalnost, a srdačna
hvala preuzv. Nadpiskupu kao što i
uredniku ,Vrbosne“ na ovaj divni bo-
žićni dar.

Sada na posao! Molim subraću du-
hovnike na suradnju u rubrici: ,Kri-
žarski duhovnik“, bilo člancima koji
će jedan drugoga bodriti na sveti ži-
vot; na što intezivniji Apostolat me-
gju Križarima (cama), podupirati svoj
svećenički rad u društvima, svoje us-
pjehe, svoje metode za osvajanje Kri-
sta, pa i svoje neuspjehe jer su i one
pouka u velikoj školi života, Molitvom,
bratskom ljubavlju i suradnjom nastoj-
mo da što bolje izgradimo u sebi Kri-
sta, da možemo poslije što revnije vo-
diti uzdanicu Hrvatske Kristu, sa istim
onim žarom, kakvim su pred XIII sto-
ljeća drugi apostoli Evangjelja vodili
naše oce od progonstva Onomu koji
je put, istina i Život,

Molim subraću duhovnike, ako ni-
jesu, neka se pretplate na »Vrhbosnu“,
Sarajevo, Korošćeva 15, Din. 50 god.,
i da na adresu potpisanoga u Pagu
pošalju gradivo, dopise, crkvene i kri-
žarske vijesti za rubriku ,Križarski du-
hovnik“. Članci i dopisi treba da budu
kratki, jer je prostor ograničen. Svima
suradnicima najsrdačnije zahvaljujem.

Bog živi!
Sveć. Jozo Felicinović,

Vijesti iz Cavtata: Noću na Silve-
strovo neki zločinci izmrčiše crkvu
Gospe od snijega komunističkim zia-
kovima. Radi ovoga veliko je ogorče-
nje u Cavtatu i okolnim selima, pa se
živo vodi istraga. Rekbi da je ovo
činjeno, jer se je ma zvoniku crkve
vila hrvatska zastava, Radi hrvatske
zastave ova ista banda slomila je sti-
jeg pred crkvom sv. Nikole prošlog
oktobra. Po obali nijesu rijetki sluča-
jevi vigjeti meskladne geste, kad se
spomene hrvatski narod ili koji hrvat-
ski velikan, Čuje se provokatorne pje-
sme. Potrebito je, da vlasti energičnije
nastupe, jer se svakome zlu treba u
početku oprijeti.

Generalni direktor , Jugoslavenskog
Lloyda“ g. Božo Banac prigodom bo-
žićnih blagdana darovao je: cavtatskoj
sirotinji 10.000 dinara. Gosp. Banac
je od velike koristi Cavtatu u svakom
pogledu, pa mu je cijeli Cavtat srdačno
zahvalan. Ima još koji bogataš u Cav-
tatu, ali njegova ruka broji sterline i
akcije, dok pred vratima siromah se
savija od gladi i boli bez ikojeg sa-
žaljenja.

Po novinama se oglasuje ,Cavtat-
ska omladina“. Željeli bi vlgjeti ovu
omladinu“ na društvenom i kultur-
nom polju, jer je u ovom pogledu
Cavtat očajno opao.

 

 

Hrvati u tuđini. Kancelarija za pro-
slavu jubileja 1300 godišnje veze sa
sv. Stolicom i Društvo sv. Rafaela tre-
baju što više adresa naših ljudi makar
gdje u tugjini, da uspostave s njima
korisne veze. Zato se obraćaju na gg.
župnike i preko njih a i direkte na
rogjake naših iseljenika, da nam jave
njihove adrese što prije, to bolje! Ja-
vit će na, Zagreb, Kaptol 31.

 

Širite i čitajte
Narodnu Svijest

 

 

 

FRANCIS JAMMES

V.48:

ROZARIJ NA SUNCU

Roman 1

Rozarije je skup od triju krunica s
razmišljanjem o jednom Olajstvu kod
svake desetice.

Ima petnajest Otajstava za razmiš-
ljanje u rozariju :

U prvoj krunici, pet Otajstava ra-
dosnih, koja su: Blagovijest, Poho-
gjenje, Porogjenje, Prikazanje u hra-
mu, Našašće Našeg Spasitelja u hramu.

U drugoj krunici, pet Otajstava ža-
losnih, a to su: Smrtna borba, Biče-
vanje, Krunjenje trnovom krunom, No-
šenje križa i Raspinjanje.

U trećoj krunici, pet Otajstava slav-
nih, i to su: Uskrsnuće, Uzašašće,
Duhovi, Uznesenje, Krunidba bl. Dje-
vice.

To je plan rozarija, koji sam usvo-
jio za ovu pripovijest.

I
Blagovijest

» «+. Zdravo, Marijo, miiosti puna,
Gospodin s tobom; blagoslovljena
ti megju ženama, i blagoslovljen plod
utrobe tvoje, Isus.

»Sveta Marijo, majko Božja, moli
za nas grešnike, sada i na času smrti
naše. Amen“.

I djevojka promatraše Bogorodicu i
ponavljaše :

» «++ Zdravo, Marijo...“

i dalje ju je promatrala i opet nasta-
vila :

» +». Zdravo, Marijo...“

poput izvora, što gledajući nebo žu-
bori neumorno.

» +. Zdravo, Marijo ...“.

A kako je bilo proljeće, livade su
se smiješile, jer su procvjetale voćke
osmjeh livada. A izmegju dviju Zdra-
vo dizao se uzdah prema Bezgrešnoj
Djevici Lurdskoj, koja je na svojoj ha-
ljini još imala tragove neba, kroz koje
bijaše prošla da bi došla do mas: svoj
lepršavi modri pojas.

» +. Zdravo Marijo...“

Ovaj unutarnji lahor, koji je pirio iz
ustiju Dominike, lagano joj je pokre-
tao usnice, Njezine trepavice, koje su
bile tako duge i guste da bi čovjek
pomislio da je to sjena koju one čine,
spustiše se na crne i sjajne oči bla-
gog i hladnog pogleda poput ptičje-
ga. Nos joj bijaše orlovski, lice okru-
glo, na ustima joj sjala čistoća, Nad
njezinim uhom, sličnim školjki, tala-
sala se kosa tako tamna kakovu je
jedino provansalsko sunce moglo o-
bojiti.

Tijelo bijaše joj, rekao bih, malko
odviše snažno za tu dob; osamnaest
ili dvadeset godina, ali dražesno. Ocr-
tavalo je klečeći lijepu krivulju. Bilo
je to držanje jedne junakinje, jedne
mlade Juditine sestre.

Kad je svršila krunicu, Dominika je
skupi u ruku i nastavi razmišljati, Oaa
prenese k Isusu Kristu svoje žive kao
noć crne oči, kojih do tada nije skida-

la s Djevice. On bijaše na križu, na
oltaru špilje pocrnjele od dima pucke-
tavih voštanica, kojima je bila načička-
na i koje su širile miris, Uze za temu
razmišljanja stavak Svetoga Ivana: JA
ja, kad budem podignut sa zemlje sve
ću privući k sebi...“

Zaustavivši se na ovome tekstu, ona
se smekša kao voštanica pod ognje-
nim srcem, što je krasi izgarajući je.
Začetnik života ne prestaje privlačiti
ljude, Oni idu k Njemu već dvije ti-
suće godina, i svatko čuva u sebi ne-
prolaznu Vjeru, Nadu i Ljubav. Nije
moguće da Obećanje iznevjeri majku
u crnini; oca, koji je izgubio mjesto;
muža koga sramote; dijete, koje gleda
žalosno i indiferentno sliku iz Epinala,
koju mu daje liječnik.

Sin Čovječji ih posebice privlači ta-
mo posredovanjem One, koja je utje-
ha žalosnih i zdravlje nemoćnih. Go-
spodin nije sišao s drveta križa, una-
toč mukanja krvnika s Kalvarije, pa
tako On magnetizira ovaj svijet i hra-
ni ga svojom stvarnom prisutnošću.

Dominika je takogjer osjećala da je
OQa zove, kao što med zove pčelu,
more izvor, vihor cvijet. A ipak oma
nije nikada trpjela ni duševno ni tje-
lesno, te se činilo, da ona ne može
ni u čemu na se primijeniti .muku i
rane raspinjanja. Uza sve to nedoku-
čiva je Ljubav s ove grozne Grede
davala znak ovom djetetu, koje je o-
bično spavalo u skupocjenoj postelji,
što ju je njezin stari, stric, koji ju je
milovao, donio s nekog dalekog otoka.

»Sve ću privući k sebi...“

Ona vidje gdje dolazi u špilju jedan
kardinal, čija je kosa, reklo bi se, još

zadržala nešto od onog svijetla s Ta-
bora, a odjeća obilje Božje krvi. On
klekne i preko Majke obrati se Sinu.

Zatim dogje jedan bijedni koloni-
jalui vojnik, bolestan od upale jetre,
žući od svoje epolete, bezub, suh, koji
na oko nije bio prepreden, ali je oda-
vao čovjeka velike čestitosti i hrabro-
sti, iako je vjerojatno bio na pragu
smrti.

I njega je Oa privukao.

Zatim jedan čovjek, jamačno neki
udovac, koji je držao za ruku dijete
od kojih dvanaest godina. Otac i sin,
u potpunoj crnini, upravo bijahu ski-
nuli klobuke od tvrdoga pusta, a bili
su odviše široki za njih. Moglo se ra-
zumijeti, da nije bilo više žene koja
bi pošla s njima po trgovinama i da
su one šešire kupili za pogrebni ispra-
ćaj. Bijahu ružni, ali to bijaše neka
sveta rugoba, rugoba, na koju Bog
gleda, jer je nastala iz patnje. Otac
kao da je sebi govorio : život je težak.
A sin: dogodilo se toliko toga u ima-
lo dana od smrti majčine, da ne ra-
zumijem pravo, zašto smo u svečanom
odijelu, zašto sam obuo ove nove ci-
pele. Ah! Zato da pohodimo Našu
Gospu Lurdsku.

Dominika ih je vidjela kad su po-
ljubili blistavu stijenu, a zatim su ne-
stali, Dijete je nosilo preko ramena
malu limenu posudu.

I ove je On privukao.

Tko je mogla biti ona nemoćnica,
čija su kola turali? Ona je plakala
držeći glavu u rukama. Njezin ogrtač
od krepa čagjave boje sličio je provalje-
nom gnijezdu, kroz koje je virila njezina
sijeda kosa slična kučini. Slijedi.