a

 

TAKSA PLACENA U GOTOVU

“

Nar

odna Svijesi

 

GOD. XXII — Br. 9

RATOLICIH

Navršila se je godina dana otkako su zvona sa Bazilike Sv.
Petra u Rimu najavila Vječnom Gradu i svemu svijetu, da je za
nasljednika velikog Pija Xl izabran Kardinal Eugenije Pacelli
pod imenom Pija XII.

 

Godina dana je prošla da je Pijo XII okrunjen tijarom Pe-
trovih nasljednika i podijelio blagoslov Kristova Namjesnika ,Urbi
et Orbi“.

Veseli pjev zvona pomućen je žalosnim ratom, koji bi mogao
da zahvati cijeli svijet. Zvuk ovaj pretvara se na bojištima u ža-
lobno klecanje, a njegova jeka zalazi u nebrojena kućna ognjišta,
da oplače smrt poginulih u ratu.

Svijet je došao u kaotično stanje mržnje među pojedincima,
državama i narodima, jer se je udaljio od Onoga, koji je donio
i donosi Mir. Kristova načela pravde i ljubavi bačena su pod
noge pak stoga triumfira nasilje i nepravda.

Kristov namjesnik, Papa, onaj je jedini svjetionik, koji bi
mogao skrenuti pogrešni smjer života današnjeg ljudskog društva
na pravi put kršćanske ljubavi i međunarodnog bratstva.

To uviđaju i oni kojima je u ruci sudbina svijeta, jer su
osjetili, da je sila, makar i neznam kako velika, nedovoljna da se
uspostavi poremećena ravnoteža u pojedinim državama i među
narodima.

Stoga obraćaju svoje oči Papi Piju XII i od njega, kao
najjače moralne snage u svijetu traže pomoći.

Sveti Otac učinio je i čini sve, da čovječanstvu olakša teški
položaj. Svojom inicijativom i zajedno s onima koji su dobre
volje neumorno radi, da bi se čim prije bacilo oružje i uspostavilo
toliko željeni i dragocjeni mir.

I mir bi mogao da dođe, ali samo ako se prihvati grančica
mira Kristovih načela, pravde i ljubavi.

Slaveći prvu godišnjicu izbora i krunisanja Nj. Sv. Pape Pija
XII složimo se u neprobojne redove Katoličke Akcije, pa kao
dobro uređena vojska Krista i Njegove Crkve molimo i radimo na
ostvarenju programa provađanja i vraćanja Mira Kristova.

Molimo za Sv. Oca Papu, molimo za Svetu Crkvu, molimo
da nam se vjera ne uskoleba, ujanje u Providnost ne oslabi i
ljubav prema Bogu i bližnjemu ne ugasi.

Živio Sv. Otac WDapa Dijo &ll

Dubrovnik, veljače 1940.

Mjesno Vijeće Katoličke Akcije

DUBROVNIK, 28 Veljače 1940

Naš biskup
odlazi

Prošlo je deset godina i četiri mje-
seca od dana 9. IX 1929, kada je naš
dijecezanski biskup preuzv. gosp. Dr.
Josip M. Carević preuzeo kao Ordina-
rij upravu biskupije dubrovačke,

Kroz punih 10 godina preuzv. g.
Carević razvijao je u našoj biskupiji
intezivni i ekstenzivni rad u smjeru
podizanja biskupije u duhovnom i ma-
terijalnom pogledu, vogjen apostolskim
žarom i natpastirskom brigom za spas
neumrlih duša povjerenog mu stada.

Njegova nastojanja rezullirala su u
vidljiva i tako uočljiva djela svakomu
tko hoće da se rukovodi kriterijem
zdravog i nepristranog prosugjivanja
biskupova rada. Povijest dubrovačke
biskupije zabilježit će sa priznanjem
mnogobrojne zasluge biskupa dr. Ca-
revića na vjerskom, kulturnom, soci-
jalno-karitativnom i narodnom polju.

Preuz. Dr. Carević bio je čovjek mo-
litve, inicijative i rada, Njegov kao i
ostalih biskupa zad karakteriziran je
križem, simbolom poteškoća i patnja.
Drukčije ne može ni da bude, jer nije
učenik nad Učiteljem.

Ali kako nije dovoljno, da bude
duh spreman, nego i tijelo jako, došlo
je vrijeme, kad su počele popuštati
tjelesne snage mašeg biskupa. Teška
boljetica, koia-je nastupila nakon Eu-
haristijskog Kongresa, održana 1937
godine oslabila mu je zdravlje. Križ
je postajao sve teži, a snage sve sla-
bije. Stoga je preuzv. g. Dr Carević
zamolio Sv. Stolicu, da ga riješi dalj-
njeg upravljanja dubrovačkom bisku-
pijom.

Sv. Stolica prošlih je dana uvažila
njegovu molbu, primila ostavku i ri-
ješila ga službe našeg Ordinarija.

Vijest, da ostavlja preuzv. g. Dr.
Carević Dubrovnik i da se rastaje sa
klerom i vjernicima, duboko se je doj-
mila naše javnosti, kako svjedoči i pi-
sanje dnevne štampe. Svoju žalost iz-
razio je dosadašnjem Ordinariju i preč.
Kaptol na čelu sa Apost. Administra-
torom preuzv. Mons. Butorcem.

I mi žalimo odlazak preuzv. g. bi-
skupa dr. Carevića, jer su nam poznata
sva ona plemenita nastojanja, brige i
potpore moralne i materijalne naravi,
koje je On iskazao kat, štampi uopće
a našem listu napose.

S druge pak strane želimo dosadaš-
njem svom Ordinariju, da veseo pre-
gje u stanje mira, koje mu je Sv. Sto-
lica omogućila uvaživši njegovu ostav-
ku. Neka bude svijestan da je sve-
ćenstvu i vjernicima, gradu Dubrov-
niku i biskupiji učinio sve što je mo-
gao najviše vremenito i vječno dobro
i da će uspomena njegova biskupskog
obilatog rada ostati u svijetloj uspomeni
grada i biskupije. Molimo i molit će-
mo. Svevišnjeg i pravednog Boga, koji
pozna srce, dušu i namjere svakoga
čovjeka, da mu bude merces magna
nimis. Neka ga dobri Bog poživi još
dugo, da preostale svoje energije mo-
že na drugi mačin uložiti na slavu
Božju, dobro Sv. Crkve i spas neumr-
lih duša.

Svom dosadašnjem biskupu Ordina-
riju, natpastiru i duhovnom ocu šalje-
mo ovim svoj pun poštovanja, prizna-
nja i zahvalnosti - Zbogom !

CIJENA Din, 1,50

Apostol. administrator
dubrovačke biskupije

. Sveta Stolica je, nakon ostavke pre-
uzv. g. Dr. Carevića imenovala Apošt,
Administratora dubrovačke biskupije
u osobi bokokotorskog biskupa, pre-
uzv, g. Mons. Pavla Butorca.

Preuzv. Butorac rodio se je 26 marta
1888 u Perastu, u Boki Kotorskoj.
Klasičnu gimnaziju svršio je u Kotoru,
a bogoslovne nauke u Zadru. Zaregjen
je za svećenika g. 1910 u Zadru, a
prvu sv, Misu celebrirao je u zavjet-
nom svetištu Gospe od Škrpjela na
poznatom otočiću pred Perastom. Kroz
tri prve godine bio je upravitelj župe
Dobrota kod Kotora. Od godine 1913
pa sve do danas je prefesor kateheta
većinom na kotorskoj gimnaziji. Samo
je za vrijeme rata bio u Zadru pri hr-
vatskoj gimnaziji, a kasnije u Splitu
pri realci i osim toga bio je i prvi taj-
nik svećeničke Marijine kongregacije
za Dalmaciju, kad je ona osnovana.
Od g. 1918 do g. 1920 bio je rektor
sjemeništa u Kotoru. Dne 6 II 1938
konsekriran je za biskupa u Kotoru.

Izgledan je svećenik baš po Srcu
Isusovu, odan Bogu, Crkvi Kristovoj i
svom hrvatskom narodu, pa je lim
idealima posvetio sav svoj dosadašnji
život, Od početka je bio aktivni član
hrvatskog katoličkog pokreta, a zatim
revan u provagjanju Hrvatske Kato-
ličke Akcije, pa je češće sudjelovao
kao konferensijer na raznim katoličkim
priredbama. Tako je i godine 1937
za velebnog Euharistijskog Kongresa
u našem gradu održao veoma zapa-
ženo predavanje domagojskom gjaštvu
o kulturi i civilizaciji, a na zborovanju
Permanentnog odbora za Euharistijske
Kongrese referirao je o temi ,Bez vje-
re nema euharistijskog života“ osu-
gjujući vjerski formalizam i mlakost
današnjeg vremena.

Da ne napominjemo njegov bogati
publicistički rad po raznim časopisima
i novinama kao i u našem lists, na-
pisao je mnogo važnih studija po raz-
nim revijama, te su mnoge od tih bile
pohvaljene od uvaženih stručnjaka.

NAOČALE za svačije OKO

možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 272

 

 

 

 

Priuči
svoje dijete
pravodobno
pravilnoj njezi zuba!
SARGOV
KALODONT

PROTIV ZUBNOG KAMENCA