PESO

 

 

 

TAKSA PLACENA U GOTOVOM

Narodna Svijes

 

 

 

GOD. XXII — Br. 41

Prigodom jubileja 400 obljetnice od
kako je ustanovljen red Družbe Isu-
sove treba da se bar i letimično o-
svrnemo na rad Isusovaca u Dubrov-
niku.

Dubrovački nadbiskup Ljudevit Bec-
cateli (1555—1564) franjevac rodom iz
Bolonije, prisustvovao je saboru Tri-
dentinskomu (1545 — 1563). Tu se je
upoznao sa nekim istaknutim  člano-
vima Družbe Isusove i zamolio ih, da
bi Isusovci otvorili svoj kolegij i u
Dubrovniku. General reda, prvi iza sv.
Ignacija, O, Lsynez odazove se ovoj
molbi i već 1559. šalje u Dubrovnik
O. Nikolu Bobadillu (Bobadiliju) špa-
njolca, druga samog sv. Ignacija. O.
Bobadilla i njegov drug O. Luka iz
Palerma nastaniše se u samostanu sv.
Jakova.

Kad su dubrovačka vlastela čula go-
vore i propovijedi OO. Isusovaca za-
želiše da bi Isusovci otvorili svoj ko-
legij. Ali kako da se taj naum ostva-
ri? Ko da sagradi kolegij? Trebalo
je da progje čitavih sto godina, da se
to pitanje riješi, Kroz io su vrijeme
Isusovci držali misije i privatno pou-
čavali pojedine mladiće, od kojih mno-
gi prigrliše red Družbe Isnsove.

Isusovac O. Marin Gundulić, rogjak
velikog pjesnika Iva Gundulića, naj-
više doprinese za gradnju kolegija i
godine 1658. započeše javna preda-
vanja, koja neprekidno potrajaše sve
do kobnog dana velike trešnje 6. trav-
nja 1667., koja sasma sruši i još ne-
dovršeni kolegij.

Mora da se je kolegij brzo pona-
pravio, jer 17 godina iza trešnje O.
Frano Gundulić donosi iz Rima dekret
kojim ovaj zavod dobiva ,formam et
nomen collegii“ 1684. Prvim je rekto-
rom potpunog kolegija imenovan O,
Petar Clodio. Nakon 3 godine mora
da ga je nasljedio O. Rafo Tudizić,
koji je proživio u Dubrovniku punih
50 godina. Nadgrobni natpis u crkvi
sv. Ignacija spominje Frana Rogacci
brata Isusovca Benedikta, kao velikog
dobročinitelja kolegija (+ 1733).

Izmegju rektora kolegija spominju
se: O. Ardelije della Bella, O. Bernard
Zuzzeri (+ 1762), O. Orsat Sorgo, a
O. Andrija Lupati bio je rektorom ko-
legija 1751 —54. Na kolegijumu je
predavao od 1677—1680. O. Ivan To-
lomei, koji kasnije postade kardinalom.
Kao vrsni profesori spominju se i O,
Ivan Buttari, koji je predavao gramati-
ku i O. Sanctini, koji je predavao re-
toriku.

Dne 3. rujna 1773. nadbiskup Ni-
kola Pugliesi proglasi bulu Pape Kle-
menta XIV. kojom se ukida red Dru-
žbe Isusove i upravu kolegija. povjeri
firanjevcu O. Ivanu Stulli. U kolegiju
bijaše tada 12 [Isusovaca.

Dne 8. listopada 1777. preuzeše ko-
legij OO. Pijariste - Skolopi. Njima bi
dodjeljena i villa u Gružu. Skolopi su
se bavili osobito kršć. školama, imali
su vrsnih sila, izmegju kojih dva bra-
ta Appendini. Ali 27. V. 1808. ugjoše
u Dubrovnik francuske čete, rastjeraše

DUBROVNIK, 9 Listopada 1940

Isusovci u Dubrovniku

Skolope, a kolegij pretvoriše u vojni-
čku bolnicu. General Marmont odredi
za gimnaziju samostan sv. Katarine
potjeravši odatle redovnice sv. Domi-
nika, koje su tu živjele pod strogom
klausurom. Tako prestade funkcionira-
ti ,Collegium Rhagusinum“, a Du-
brovnik dobije gimnaziju.

Godine 1853. biskup Dr. Toma Je-
drlinić i načelnik grada Mariu Zamagna
poradiše da se gimnazija povjeri Isu-
sovcima, što i postigoše te 29. XI 1854.
započeše Isusovci svoj rad na javnoj
Gimnaziji. Privremeni rektor bio je O.
Petar Viscardini. pak slijediše ovi rek-
tori: O. Frano Egano (1854—60), O.
Ivan Cossali (1860 — 65) i O. Josip
Lombardini (1865 — 68). Izmegju pro-
fesora spominje se: O. Josip Adelasio,
O. Antun Giuriceo (nećak dubr. bisku-
pa Giuricea), O. Stjepan Bononi, O.
Rizzardini, O. Roncaglia,, O. Alojzije
Moiraghi, O. Negrotti, O. Augjeo Man-
ganotti, koji je poznavao i pravo, za
to je pohagjao Pariško sveučilište.

Liberalci su u Beču krivim okom
gledali dubrovačku gimnaziju u ruka-
ma Isusovaca i počeše joj praviti ra-
zne poteškoće, dok dalmatinski na-
mjesnik Frano baron Filipović ne pri-
opći dekret ministarstva od 17. III. 1868
kojim se Isusovcima oduzima javna
gimnazija. Uzalud je bio i junački pro-
test O. Adelasia i sva priznanja i za-
uzimanja sa raznih strana, bečka vlada
nije htjela da popusti i koncem škol.
godine 1868. Isusovci napustiše javnu
gimnaziju, koja pregje u ruke svje-
tovnih profesora.

Zasluge Isusovaca u školama maj-
bolje se vide na njihovim brojnim /u-
čenicima i ako je Dubrovnik stekao
časni naslov Hrvatske Atene, to mno-
go mora da zahvali Isusovcima.

Neprolazne su najbolje njihove za-
sluge na književnom polju. lsusovac
O. Bartul Kašić (i 1650) mapisao je
prvu hrvatsku slovnicu, preveo Evan-
gjelistar, Belarminov katekizam i rim-
ski obrednik, te je mapisao i preveo
na hrvatskih još mnogo knjiga.

O. Ignjat Gradi i O. Ignjat Gjorgjić
ovjekovječili su svoje ime u povijesti
hrvatske književnosti. A O. Rugier
Bošković (; 1787) učenjak je svjet-
skog glasa.

O. Jakov Mikalja (+ 1654) inače Ta-
lijan iz Apulije, počeo je u svojoj tri-
desetoj godini učiti hrvatski i dobro
ga je naučio. On je izdao prvi Rječ-
nik, u kojemu su na prvom mjestu
hrvatske riječi, a az njih talijanske i
latinske. Njegov rječnik nosi naslov
"Blago jezika slovinskoga“, a ima 926
str. O. Ardelij della Bella (i 1737) sa-
stavio je veliki talijansko latinsko-hr-
vatski rječnik. Taj je rječnik velika
knjiga, tiskana sitnim slovima, a za-
prema preko tisuću strana. Još i da-
nas služe se naši učenjaci ovim riječ-
nicima.

Ima dakle rad šta da se ponosi i
naš Dubrovnik sa svojim milo prozva-
nim Jezuvitima i da im bude više ne-

go zahvalan za sve ono što su učinili
i Dubrovniku i čitavom hrvat, narodu.

 

NAJVEĆA URARSKA, ZLATARSKA | OPTIČARSKA RADNJA

Josip Krilić, Dubrovnik

sa velikim izborom najboljih kvaliteta
robe uz veoma. solidne cijene.

Kupuje staro zlato i zamjenjuje za novu robu.

Jedna pohvala obitelji

Prenašamo iz  švajcarskih novina
»Neue Ziiricher Zeitung“ od 1.X. o.
g. jedan zanimljivi članak publiciran
od ruskog lista ,Isvjestija“ od 21, IX,

o. g. pod naslovom ,odgoj mladeži u
obitelji i školi,

U ovom se članku otvoreno prizna-
je, da je boljševistička metoda odga-
janja mladeži, koja je za dugo godina
pobijala utlecaj obitelji na odgoj i bila
proglasila, da se obiteljski život u
gragjanskom duhu, nemože da sla-
že sa stvaranjem komunističkog dru-
štva, zapala u čor sokak,

Od dulje se vremena tuži na slab
uspjeh u učenju i na sve to manji in-
teres učeće mladeži za naukom, Prema
navodima ,lsvjestije“ u najmlagjoj ge-
neraciji preuzimlje sve to više maha
nestajanje svake discipline, divljačko
ponašanje i pomanjkanje respekta pre-
ma starijima, što je i uzrok, da kod
takve mladeži ni najveće idealne vrli-
ne naših najboljih ljudi ne nalaze ži-
votnog odražaja.

Ovaj moskovski oficijelni list piše na-
jedanput, da bi bilo naivno misliti da
samo škola i pedagozi, pa bili i naj-
pametniji, mogu doći kraju ovoj teškoj
zadaći.

Najednom proizlazi, da je ne samo
prijeka potreba, da zajedno sa školom
mora da upliva na dijete i odgoj u
obitelji, nego se dapače obiteljskom
odgoju pridaje i najviši upliv. ,lsvje-
stija“ priznaje da je  boljševistička
država skoro kroz dva decenija tako
diskreditirala obiteljski život, da su se
mnogi roditelji faktično odrekli tradici-
jonalnog odgoja svoje djece. Ona pri-
govara roditeljima, što su odgoj djece
sasma prebacili ma školu, te se, neo-
prostivom ravnodušnošću ponašaju u
pogledu odgajanja svoje djece.

U buduće morat će da bude jedan
sistem odgajanja, gdje će zajedno sa-
rugjivati roditelji i učitelji. Roditelji će
morat odgovarati za slab napredak u
školi, a pedagozi za pojačanje sarad-
nje sa roditeljima i njeno što bolje
izgradjivanje.

Roditeljskim zajednicam moraju bit
data veća prava, a škole bi se morale
brinut, da roditelji budu podvrgnuti u
posebne satove u t. z. universama ro-
ditelja.

Cijeli se članak ,Isvestija« čita kao
jedno priznanje i kajanje, što je ko-
munistički  eksperimenat = odgajanja
mladeži na daleko zatajio, te se jedi-
no može poboljšati madom da se po-
novno uvede stara metoda obiteljskog
odgoja.

CIJENA Din. 1

Proti valu komunizma

Na anketi hrvatskih kulturnih dru-
štava, koja je održana 17. rujna 1940,
u Hrvatskom Domu u Slav. Brodu pri-
hvaćena je ova rezolucija,

Predstavnici potpisanih društava ra-
spravljali su o razornom djelovanju
komunizma u našem gradu i okolici
te zaključili, da se više ne može ni-
kako dopustiti, da tugjinski plaćenici
truju mašu hrvatsku omladinu i naš
radni svijet, Naročito udara u oči ra-
spačavanje komunističkih brošura, što
je u zadnje doba uzelo maha.

Kao predstavnici hrvatskog javnog
mišljenja i hrvatske javnosti protesti-
ramo protiv toga protunarodnoga rada
i tražimo, da se takav rad obustavi,
Upozoravamo sve one, koji spomenu-
te brošure prodaju i raspačavaju, da
je njihov rad uperen protiv životnih
interesa hrvatskog naroda. Hrvatska
javnost ne može mirno gledati, da oni
koji žive u Hrvatskoj i od žuljeva
hrvatskog naroda, truju taj isti narod
idejama, koje su importirane iz Mo-
skve, Osugjujemo svaku komunističku
propagandu u Hrvatskoj i ne damo
plaćenicima, da od Hrvatske stvore
drugu Španjolsku ili Francusku.

Tražimo stoga, da se odmah iz svih
izloga i trgovina našeg grada i kotara
za uvijek uklone sve knjige, brošure i
časopisi, koji propagiraju komunizam,
Ako se to odmah ne odstrani i uništi,
potpisana društva ne će snositi odgo-
vornosti za posljedice.

Molimo vlasti, da poduzmu korake,
kako bi se širenje toga zla spriječilo
i da energično istupe protiv onih, koji
noću šaraju naše crkve i domove raz-
nim pogrdama i imenima. koja vrije-
gjaju naš narodni i vjerski ponos.

Ova rezolucija ima se dostaviti ko-
tarskom predstojniku i predstojniku re-
darstva, hrvatskom  novinstvu kao i
svima knjižarama, papirnicama i pro-
davačima novina u Sl. Brodu i o-
kolici.

Potpisani predsjednici i tajnici za
Hrvatskog Radišu, za Stijeg Hrvatskog
Junaka, za Hrvat, Radnički Savez, za
Hrv. Pjev. Društvo ,Davor“, za Kri-
žarsko Bratstvo, za Hrvatsku Čitaoni-
cu, za Pododbor Matice Hrvatske, za
Društvo Ličana Hrvata, za Zadrugu
,Uzdanica“, za Hrvat, Kult. Društvo
Napredak“, za Zajednicu Doma i
Škole na Gimnaziji.

 

Pisma iz naroda

Banići kod Slanoga. Poštivanje
Nedjelje. U Nedjelju 22. prošlog rujna
u rano jutro stigao je jedan teretni
auto u Trnovo, blizu Banića, te se je
stalo sjeći šumu, dok se nije čitav a-
uto napunio drva, što je potrajalo sve
do podne. Zar se je to moralo raditi
baš u Nedjelju na sablazan vjernika.
Molimo zanimane vlasti da paze na
naredbe i Božje i crkvene i državne o
poštivanju Nedjelje.

Gruž. Stolačka uliča najdulja je i
najnapučenija. Prostire se od Gornjeg
Konala do obale. U njoj stanuje si-
gurno četvrtina stanovnika Gruža. Osim
toga u njoj se nalaze pučka škola sa
preko 250 djece i dječje zabavište sa
50 djece. Ta ulica nije sigurno po-
pravljena od kako je napravljena, a
tome će biti barem stotinu godina. U-
lica je puzljiva, stepenice razrovane, te

je veoma opasno prolaziti osobito niz
ulicu. Kad je velika kiša, sva voda sa
Konala, iz baština, vrtova i dvorišta
slijeva se u nju, tako da niz ulica te-
če pravi potok. Stanovnici su te ulice
mnogo puta molili općinu, da se ta
ulica već jednom uredi i popravi, ali
do sada je to uvijek bio glas vapiju-
ćeg u pustinji. Tako su i prošle go-
dine upravili općini jednu molbu sa
oko stotinu potpisa. Od nove narodne
općine nadamo se uspjehu, jer su nam
kompetentni faktori obećali ispunjenje
našeg opravdanog zahtjeva, pa smo u-
vjereni da će u novi općinski budžet
biti unesena svota potrebita za ure-
gienje Stolačke ulice. Osim toga na-
damo se da će sada, kad se mijenja
ju imena ulica, naša ulica dobiti sta-
rinsko ime Biskupija, kako je narod
od pamtivijeka zove, jer je u njoj u
staro vrijeme bio dvorac ili posjed
dubrovačkog biskupa. Gružani.