ORO mm mmm

TAKSA PLAĆENA U GOTOVOM

 

HRSS RISE

Narodna Svijesi

 

 

 

uUOD. XXII — Br. 45

Proslavimo blagdan
bi. Nikole Tavilića,

Na dan 14. studenoga navršuje se
549 godina od mučeničke smrti bl.
Nikole Tavilića, koju je taj sveti Hrvat
podnio u Jerusalemu. Dakle tim da-
nom ulazimo u jubilarnu 550. godi-
nu njegove svete smrti. Kako će baš
u toj godini biti provedena u Rimu
glavna rasprava (proces) za njegovo
proglašenje Svecem, pozvao je hrvat-
ski metropolita preuzv. g. dr Alojzi-
je Stepinac posebnom okružnicom od
29. rujna o. g. vjernike, da što ljepše
proslave ovogodišnji blagdan bl. Ni-
kole Tavilića 14. (ili u nedjelju 17.)
studenoga. Posebno je želja preuzv.
hrvatskog metropolite, da se tom pri-
likom postavi slika ili kip bl. Nikole
Tavilića u svakoj crkvi, gdje to još
dosad nije učinjeno. U samoj zagre-
bačkoj nadbiskupiji već skoro tri če-
tvrtine crkava ima sliku ili kip bl. Ni-
kole Tavilića, pa je sva nada, da će
to isto i u ostaloj četvrtini crkava
sad za Blaženikov blagdan biti. A
slično je doriekle i u ostalim hrvatskim
biskupijama. Osim toga treba o tom
blagdanu da budu svuda lijepe pro-
slave tog hrvatskog  Blaženika, za
kojeg se radi, da bude proglašen
prvim općim zaštitnikom cijelog hrvat-
skog naroda. On to svojim nebeskim
zagovorom u nebu već i jest, pa
pred Božjim prijestoljem zaštićuje
hrvatski narod u ove teške dane, a
ako mu se budemo svi utjecali, a
osobito ako ovogodišnji njegov blag-
dan s tom nakanom budemo svi što
svečanije proslavili, njegova će ne-
beska zaštita do kraja sačuvati hrvat-
ski narod od golemih ratnih strahota,
pa da u miru dočekamo sretniju bu-
dućnost.

Pomor. Uboška Zaklada i
gradnja lučkih kapetanija

Pred stanovito vrijeme održana je
sjednica centralne uprave Pomorske
uboške zaklade u Splitu, kojoj su pri-
sustvovali izaslanici iz više naših mje-
sta. Pomorska uboška zaklada je stara
ustanova, koja postoji kod nas i ona
raspolaže znatnim materijalnim sred-
stvima, koje dakako želi osigurati što
bolje i od njih vući prihode kakvi se
mogu očekivati, Na ovoj je sjednici iz-
megju ostalog odlučeno da se sred-
stvima zaklade izgrade nove zgrade
lučkih poglavarstava (kapetanija) u na-
šim primorskim većim lukama na Su-
šaku, Splitu, Dubrovniku i Kotoru. Pred
duže vremena zaklada je uputila pita-
nje općinama u lučkim gradovima, da
li su voljne staviti zakladi na raspolo-
ženje besplatno zemljište za gradnju
ovih objekata, ali je pozitivan odgo-
vor stigao samo od općine grada Ko-
tora, koji je stavio na raspoloženje
zemljište u blizini novoga hotela Sla-
vija. Drugi se tom pozivu nijesu oda-
zvali, jer m. pr. dubrovačka općina u-
opće neraspolaže svojim slobodnim pro-
storima, na kojima bi se moglo nešto

graditi, jer je to sve već odavno za-
posjednuto.

I tako za Dubrovnik nije još ništa
odlučeno u koliko smo mogli saznati,
a bilo bi i ter kako potrebito da Du-
brovnik bolje reći Gruž dobije jednu

reprezentativnu zgradu za ured Lučkog
Poglavarstva.

DUBROVNIK, 6 Studenoga 1940

Pedesetgodišnjica
Družbe Maloga Isusa.

Dne 14. X. o. g. ispunilo se 50 go-
dina opstanka kongregacije, koja nosi
naslov ,Družba Služavki Maloga lsu-
sa“, Kongregaciju je osnovao blagpk.
Dr Josip Stadler, nadbiskup sarajevski
Konačno odobrenje Svete Stolice dobi-
la je Družba dne 25. IV. 1912.

Kroz ovo pedeset godina raširile su
se Služavke Maloga Isusa po raznim
hrvatskim biskupijama, a ima ih u
svemu preko 300. Kuća matica malazi
im se u Sarajevu te je poznata,pod
imenom ,Betlehem“. Na čelu družbe
stoji č. s. Maneta Lučić, vrhovna gla-
varica cijele družbe.

Družba Služavki Maloga Isusa dala
je dosada Hrvatskom narodu veliki broj
dobro odgojenih javnih radnica, napo-
se i učiteljica; odgojila i više svećeffi-
ka; pomogla je premnogim obiteljima,
koje su bile lišene svoga hranitelja ; u
skloništima i sirotištima odgojila je, a
odgaja i sada mnogobrojnu mušku i
žensku siročad; skrbi se za siromašne
žene i zapuštene starce; besplatno uz-
država dvije osnovne škole; u Saraje-
vu imade i zavod za crkvene para-
mente it. d. U Zagrebu imade četiri
podružnice, ali izvan Bosne Družba se
počela širiti najprije po Dalmaciji. Te
ih nalazimo u Splitu na više mjesta,
pak u Solinu, u Omišu, u Metkoviću,
u Vrgorcu, pak u Perastu i čak u Sta-
rom Baru. i

U našoj biskupiji imaju Sestre ,Jo-
sipovac“ u Mandaljeni Župe dubrova-
čke od 1937., gdje je zavod za starice
i obučavaju djevojke.

Družba S. M. I. broji danas 320 se-
stara, 15 novakinja i 39 kandidatica.
Djeluje u 31 ustanovi, Diži 6 siroti-
šta za djecu, 5 ubožnica za starice, 2
za starce, 7 obdaništa, 5 zabavišta i 3
osnovne škole.

Odličnoj  Družbi Služavki Maloga
Isusa želimo prigodom njezine pedeset-
godišnjice obilje Božilh milosti za
daljni blagoslovni rad.

 

Sjetite se milodarima
dobrotvornog odbora
uMILOSRBĐ E“

 

Isusovac O. Ardelio della
Bella (* Foggia 1654. —
+ u Splitu 1737) pripadao
je dubrovačkom kolegiu-
mu. Radio je kao misjo-;
nar. Napisao je gramatiku ia
i rječnik hrvatskoga jezi- il
ka ,Dizionario italiano — :
latino — illirico“ (Mleci
1728).

CIJENA Din. 1.50

ISUSOVCI U DUBROVNIKU

V. Crkva OO. Isusovaca u Dubrov-
niku, o kojoj smo zadnji put pisali,
ima još neke osebine, što ih nemaju
druge crkve u Dubrovniku, pak zaslu-
žuje da bude posebno istaknuta. To
je kripta*i galerije.

Velika podzemna kripta nalazi se
ispod svetišta. U istu se silazi iz male
sakristije sa strane epistole. Podigne
se ploča i kamenitim stepenicama na
zavoj silazi se u podzemne prostorije,
Nije to podzemna crkva sa oltarom
kao u djakovačkoj i zadarskoj katedra-
li, već jedan dugi hodnik sa 12 grob-
nica sa jedne, a 12 s druge strane. Te
su grobnice napravljene u obliku peći
tz. golubinjaci. Taj se hodnik proteže
od strane epistole prema strani evan-
gjelja u širini svetišta.

Dok su sve crkve i crkvice u Du-
brovniku bile pune grobova, to u crkvi
Isusovaca nema nego samo tri grobni-
ce, koji ćemo kasnije spomenuti. Ali
zato su bili uregjeni u ovoj kripti gro-
bovi za redovnike Družbe Isusove.

Netom je crkva bila dovršena 1725.
prenesoše mrtva tjelesa pokojnih Isu-
sovaca iz crkve sv. Stjepana, gdje su
se do tada pokapali, i sahraniše ih sve
skupa u prvu grobnicu. U toj se za-
jedničkoj grobnici nalaze tjelesa Du-
brovčana : O. Orsata Ranjine (f 1674)
O. Vinka Balak (4 1676), O. Nikole

, Perića (+ 1677), O. Frana Gundulića

(r 1684), O. Pava Betondića (i 1719),
O. Josipa Findella (i 1717) i mnogih
stranih redovnika. Kasnije u posebne
grobnice tu su pokopani Dubrovčani
O. Rafo Tudisi (; 1732), O. Vlaho Bo-
lić (f 1856), O. Gjuro Bašić (+ 1765),
O. Antun Branković (i 1765)i mnogi
drugi.

Utemeljitelj dubr. Kolegija O. Marin
Gundulić preminuo je u Gružu 1647.i
bio pokopan u obiteljskoj grobnici
Male Braće, a nakon stotinu i više go-
dina bi svečano prenesen i pokopan u
kriptu crkve Isusovaca.

U spomenutu kriptu ukopani su i
dubrovački biskupi: Antun Giuriceo
(; 1842), Dr Toma Jederlinić (f 1855),
Mato Vodopić (| 1893) i zadarski nad-
biskup i dalmatinski metropolita Grgur

  
 

Rajčević, rodom Dubrovčanin (; 1899),
Od tada se u ovoj kripti nitko više ne
pokopava i kripta se nije uopće preko
40 godina otvarala. I mjedeni lijesovi
biskupa pokopani su u te ,golubinja-
ke“ a vrata sazidana opekama. Očevi-
dac iz god. 1899. priča, da su samo
2—3 ,golubinjaka“ otvorena, a na ne-
kim da je otpala po koja opeka, pak
se unutri vide kosti. Stručnjaci pak mi-
sle, da bi kriptu trebalo otvorit i radi
ventilacije napraviti prozore, jer inače
zidovi apside trpe vlagu i afreski po-
više velikog oltara počimlju opet da
propadaju.

Dubrovački biskup Vinko Zubranić
(r 1870) vraćajući se iz Beča uhvati
upalu i preminu na Rijeci Senjskoj, te
je sahranjen u rodnom svom mjestu
Baški Novoj na otoku Krku. Biskup
Ivan Zaffron (i 1881) sahranjen je u
rodnom svom mjestu Korčuli i to pri-
vremeno u crkvi sv. Nikole OO. Do-
minikanaca, pak kasnije u crkvici sv.
Justina. Biskup Dr Josip  Marčelić
(+ 1928) pokopan je u movoj crkvi
svoga rodnog mjesta Preko kod Zadra,
a obojica su preminula u Dubrovniku,

Biskupu Giuriceu i nadbiskupu Raj-
čeviću postavljena je spomen ploča u
zidu male sakristije sa strane epistole,
a biskupu M. Vodopiću na dnu crkve
u zidu kod glavnih vratu sa strane e-
pistole.

Veliki dobročinitelj crkve sv. Ignaci-
ja Frano Rogazzi (Rogačić), brat Isu-
sovca O. Benedikta, pokopan je u crkvi
pred oltarom prikazanja BI. Di. M. sa
strane evangjelja. Grobna ploča nosi
natpis: ,D. O. M. — FRANCISCUS
ROGACCIUS — DE TEMPLO HOC
— ET COLLEGIO — PRAECLARE
MERITUS — OBIIT A. D. 1733.“ —
A on je izmegju ostaloga toj crkvi da-
rovao dva mramorna oltara izragjena
u Mlecima, koja se još u crkvi nala-
ze: oltar Prikazanja i sv. Augustina.

I sa strane epistole u kapeli sv, Fra-
na Ksavera nalazi se posebna grobni-
ca, u kojoj je ukopana sa svojim si-
nom vladika Pera ud. Gundulić ( 1706)
koja je sve svoje ostavila novoj crkvi
Isusovaca, da bi se sagradila kapela
sv. Frana Ks. Isprva je bila pokopana
u crkvi sv. Stjepana, a 1725. prenese-
na u spomenutu grobnicu.

Prema njoj u prvoj kapeli sa strane
epistole pokopan je ,Lucas Paulus Goz-
ze — obiit MDCCXXVIII.“ (1728). Sa-
mo ove tri grobnice dobročinaca nala-
ze se u crkvi.

Drugi posebni ukras ove crkve jesu
lijepe galerije. Ali nijesu to galerije
uzduž cijele srednje lagje kao u sv.
Marka u Korčuli ili u sv. Stošije u
Zadru, već su to ukusni posebni bal-
koni, lože, tribune ili 2coretti*. Za vri-

jeme dok je radio Kolegij to su bila
reservirana mjesta za vlastelu.

Prve dvije galerije nalaze se izme-
gju svetišta i dviju prvih pobočnih lađa
U onu sa strane evangjelja dolazi se
posebnim stepenicama i u njoj su or-
gulje i pjevalište, U suprotnu dolazi
se iz biblioteke, koja se nalazi poviše
sakristije sa strane epistole.

Druge dvije galerije nalaze se u sre-
dini crkve izmegju pobočnih lagja. Ona
sa strane evangjelja služila je za pro-
povjedaonicu, ali je nezgodna jer je
dosta visoka.