TAKSA PLACENA U GOTOVOM

Narodna Sv

 

 

ljest

 

GOD. XXII — Br. 48

Sudionik psovke i nemorola

Redarstvo je povelo energičnu akciju
protiv psovke i nepristojnog ponašanja
na ulici te reda po javnim lokalima.
U tom je cilju provedena i racija te
je uhvaćeno preko 20 osoba koje su
javno psovale i nepristojno se pona-

šale. Megju uhvaćenim imade i djaka,
te će svi biti primjerno kažnjeni.

Osim ovoga poduzeta je i akcija da
se spriječi javni nemoral, koji se sve
to više širi, Zakutne kuće i neki noćni
lokali služe najbolje u tu svrhu. Uz
ovo širi se i konkubinat (suložništvo),
Danas ljudi mijenjaju žene, a žene
muževe, kao da nema više ni Božijeg
ni državnog zakona, koji ih vezuje.
Uslijed toga stradaju nevina djeca, ko-

ja padaju ma teret javnih ustanova i
dobrotv. društava.

Ali ovo sve nije još bilo provedeno
u našem gradu. Ove vijesti smo pro-
šlih dana čitali u javnim novinama da
je redarstvo provelo u Splitu i Šibeniku.

Pouzdano se stoga nadamo da će i
naše redarstvo poduzeti jednake mjere
i u našem gradu, gdje žalibože ima
dosta toga da se zamjeri. Nadamo se
da će novi g. upravnik redarstva po-
duzeti najstrože mjere u ovom pogle-
du i postupati po zakonu protiv svih
onih prekršitelja, koji javno sablažnju-
ju narod i vrijegjaju psovkama naj-
veće svetinje, te javno  ćudoregje i
pristojnost.

Jedino ovakove energične i nepri-
strane mjere mogu da postignu želje-
mu svrhu.

 

Vinarski tečajevi

U cilju da se seoski mladići upute
u racijonalnije vinarenje Ispostava ban-
ske vlasti u Splitu riješila je da se pri
seljačkoj gospodarskoj školi u Kninu
održi jednosedmični vinogradarsko-vi-
narski tečaj od 9 do 14 prosinca ove
godine. Na tečaj će se u Kninu pri
miti 30 pohagjača-vinogradara iz sre-
zova: Preko, Biograd n/m, Benkovac,
Šibenik, Knin, Sinj, Split, Supetar,
Hvar i Korčula. — Za istu svrhu o-
državat će se jednak tečaj pri voćnom
i loznom rasadniku u Ljubuškom od
16 do 22 prosinca o. g. za vinogra-
dare ostalih srezova.

Svi pohagjači za vrijeme tečaja u
Kninu i Ljubuškom imat će besplatan
stan i hranu, dok troškove. putovanja
snašaju kurzisti sami, Zainteresirani
vinogradari neka se odmah obrate radi
potanjih uputa svome sreskom agronomu

DUBROVNIK, 27 Studenoga 1940

= g =
Novi nameti

Ovih daua Sresko Načelstvo razaši-
lje preko općina svakom posjedniku
vatrenog oružja ,Nalog isplate“ za
Din. 50 u ime banovinske takse za
svaki komad vatrenog oružja, uz pri-
jetnju oduzeća oružja i oružanog lista
(koji ima trajnu valjanost), To je
čovjeku pravo iznenagjenje pošto je i
bez toga preopterećen sa današnjom
skupoćom.

Za vatreno oružje nije se prije rata
plaćala nikakova taksa, već ko je htio
loviti podnio bi molbu Kot. Poglavar-
stvu taksiranu sa 1 Kr, te bi dobio
oružni list na kojeg bi platio 2 Kr., a
taj oružani list je imao valjanost za 3
godine. U iom oružanom listu bilo je
naznačeno da može loviti sa puškom
sa jednom ili dvije cijevi, ostragušom
ili na kapsul. Te je svaki mogao i-
mati u kući koliko je htio pušaka o
tome nije nitko vodio računa. — A
danas ?

Težaku zemljoradniku je potrebito
da ima lovačku pušku, jer mu to vri-
jedi kao i poljodjelski alat, naime njo-
me čuva svoje voćke i vinograde od
štetočinja osobito miševa, koji nanose
ogromne štete “vinogradu, rogačima,
bajamima, orasima i drugim voćkama.

Ima slučajeva koji se u ovo vrijeme
mogu i da povećaju a to su provalne
kragje, koje nijesu ostale tajnom već
se za njih znade, a bilo je kragja i
po kominima u doba kad se suši me-
so. Kad lopov zna da čovjek nema
pušku, onda mu je lako kragju izvesti,

Ima ljudi koji posjeduju pušku još
svoga pradjeda te je ne drži kao pu-
šku već kao milu uspomenu. Ali radi
toga jer nije u stanju da plati odre-
gjenu taksu mora biti lišen te uspomene,

Do zaključno 1936 god. plaćala se
je taksa za lov 30 Din. državne takse
i 15 Din, banovinske takse za kalen-
darsku godinu i ta je taksa bila sva-
kome pristupačna. Kad bi i sada tako
bilo, to bi svak platio tu taksu te bi
time imala koristi i Država i Banovi-
na, a ta je taksa i tako velika obzi-
rom na lov u dubrovačkom srezu, gdje
uopće nema lova, koji bi bio čovjeku
rentabilan,

Treba da se ovo pitanje riješi na
drugi način i da ne dogje do razoru-
Žanja siromašnog seljaka već da se
dogje seljaku u susret,

Jedan za mnoge seljake,

 

  

I mladež
me voli!

  

Crvena i raspucala koža zna da
jako boli, Osobito nježna dječja
koža vrlo je osjetljiva. Stoga
djeca vole, prije nego što iza-
đu na ulicu, da sebi nataru lice
i ruke NIVEOM.

Nabožni koncerat

Proslava sv, Cecilije obavljena je u
Dubrovniku prošle nedjelje 24 o, m,
u katedrali, Preko tihe sv, Mise izveo
je mjesni C, P. Zbor uz sudjelovanje
G. T. Orhestra 5 tačaka nabožnog kon-
certa, Ovom prigodom treba ponovno
istaći odlične glasovne kvalitete zbora
i virtuoznost orhestra, Palestrinin »Sani+
ctus“ iz Missae Papae Marcelli upo-
znao nas je s odličnim sopranima,
koji u forte ostaju u ravnoteži ne pre-
lazeći u krik, a u visokom piano zvu-
če ne falsetom nego normalnim regi-
strom poput nježnog  Salicionala 8',
Slično se može ustvrditi i za tenore,
osim što su u visinama katkad previ-
še naglašeni te iskaču iz harm, cjeline,
Alti i basi imaju snažan glas, ali ma-
lo oskudijevaju na pravom timbru t.j.
alti i u grudnom registru često zvuče
kao  mezzosoprani Ovi  ne-
znatni nedostaci mnogo su se zapaža-
li baš kod ovog polifonskog djela gdje
svaka dionica mora doći do izražaja,
ali ipak da kolektivni ton ne bude
okrnjen.

Elegija od O. Ravanella otkrila nam
je ponovno virtuoznost orhestra oso-
bito u jedva osjetljivom pianissimu.

»Dostojno je Janje“ od Haendela u
izvedbi je grandiozno i zato mislim
da bi s liturg. strane bolje spadalo na
»Gloriu“, nego li preko Kanona, koji
zahtjeva dosta mistike i kontemplacije,

Wagnerov_,Čar Velikog Petka“ imao
je izvanredan efekat izveden iza podi-
zanja, a i muzika je jedna euharistij-
ska meditacija.

Zadnji komad bila je ,Himna sv.
Vlahu“ od našeg sugrađanima g. R.
Ivellio. Djelo je veličanstveno i puno
religioznog duha, zamišljeno kao dvo-
djelna pjesma. Nastup zvona je origi-
ginalan i ukusan, premda odviše jak
kao i upadanje korna odnosno pozau-
ne, Šteta što djelo nema za podlogu
liturg. tekst ,Himne sv. Vlahu“.

Na koncu ističem da bi efekat cje-
lokupne izvedbe bio još bolji da visi-
na pjevališta i drveni milieu, koji znatno
apsorbira zvuk, ne spriječavaju da se
glasovi razliju niz čitavu crkvu, već
se zadrže u visini lađe i razbiju o
kolone, Ali to je sitnica pogotovo jer
smo jedva dočekali da se zbor smjesti
na svoje pravo mjesto. K tome bi bilo
bolje da zbor stoji u jednoj grupi, a
ne rastavljen ma dva krila, radi slive-
nosti i zajedničkog izgovora.

Napokon treba naglasiti da i oreto-
rij, premda nosi ime crkvene muzike,
ne spada u liturgijsku muziku, nego
je namjenjen pozornici, te radi toga
treba više opreza u izboru djela, kad
se izvode preko sv. Mise.

Inače je koncerat veoma dobro uspio
i Dubrovnik može da se ponosi i sa
svojim C. P. Zborom i G. T. Orhe-
strom, što je zasluga njihovih vrijednih
dirigenata. Jedan od prisutnih

 

 

TRAŽIM. jednu ponovnu kombi-
niranu električnu planju za brodo-:
graditeljsku radionicu. Ponude na
upravu lista,

 

Sjetite se milodarima
dobrotvornog odbora
MILOSRĐE“

 

CIJENA Din, 1.—

Pisma iz naroda

KORČULA. Blagdan bi, NikoleTa
vilića svečano je proslavljen i u na
šem gradu. Najprije je održana tro-
dnevnica, a onda u Nedjelju 17 o, m.
svečana Misa u trojci, koju su pjeva-
le pitomice zavoda Angjela Čuvara,
Lijepo prigodno slovo održao je naš
opat presvij. Msgr. P. Kalogjera, kako
on samo to znađe, Na oltaru stajala je
lijepa nova Blaženikova slika, Prostra-
na naša stara katedrala bila je tom
zgodom dupkom puma vjernika.

Ogromna riba, jedna vrst kita, duga
10 m. široka oko želuca kao bačva od
15 hekt., teška oko 100 kvintala, do-
plutala je za one jake jugovine u Su-
botu 16 o. m. na vanjsku južnu stra-
nu otoka Korčule nedaleko sela Lum-
barde izmegju uvala Pržine i Moka-
rac, Već je počela zaudarati pak su
neki iz njezine masti pravili ulje za
mazat brodove, a neki kuhali sapun.
Mora da je uginula od mine, Ovo je
već nekoliko puta da razne vrsti kita
doplove do naših žala. Ova se vrst
zove ulješura.

STON. Proslava bl. Nikole Taviliča,
U četvrtak, 14. studenoga svečano je
blagoslovljena slika bi. Nikole Tavili-
ća i započne svečana trodnevnica u
počast Svecu. U nedjelju je bila sve-
čana Misa preko koje je pjevao crkov-
ni pjevački zbor pod upravom g. Ma-
estra Antuna Gruma i pjesmu  posve-
ćenu bl. Nikoli, Ovom se je prigodom
raspačelo u narod oko dvije stotine
sličica bl. Nikole. Preko sv. mise žup-
nik je održao prigodno slovo u po-
čast Svecu. Istoga dana bile su izlo-
žene i moći svetaca, koje se nalaze u
stonskoj nmadžupskoj crkvi i bi otvo-
ren moćnik, u miniaturi kao u Du-
brovniku, što ga posjeduje ova crkva.

ZATON. Nepoštivanje nedjelje i
blagdana. U ,N. S.“ nekoliko je puta
bilo tužaba, kako razni poduzetnici ne
poštuju nedjelju i blagdane i rade ja-
vno kao u radne dane, kršeći tako ne
samo Božje i crkovne zakone nego i
državne. Ti isti poduzetnici zgrada
dogjoše i u maše mjesto, te misle da
mogu i kod nas raditi i u Nedjelje i
u zapovjedne blagdane, tese ne žaca-
ju gaziti tako javno vjersko osvjedo-
čenje vjernika na sablazan istih, Moli-
mo stoga nadležne vlasti, da stave re-
da u tom pogledu i u naša sela, te
prisile dotične, da poštuju bar držav-
ne zakone, ako isti ne vjeruju u Bo-
žje i crkovne, Nek se ne dopusti da
dotičnici mogu nekažnjeno raditi što
hoće i kvariti tako i u tome ovaj kr-
šćanski narod, Nema Božjega blago-
slova, kad se radi tako prezirno protiv
Božjih zakona. Prije su kršćani pošti-
vali dane svetačne i bez državnih za-
kona, pa ipak zato nijesu propadali i
živjeli su mnogo sretnije i zadovoljnije.

Rad na novoj cesti Zaton - Orašac.
U zadnjem je broju ,N. S.“ bilo jav-
ljeno, da je obustavljen rad pa novoj
cesti Zaton - Orašac. Bio je nistinu o-
bustavljen za nekoliko dana radi štraj-
ka radnika, ali se već sada radi dalje
i ako sa nešto manje radnika, koji su
se prilagodili sadašnjim prilikama.
= m
NAOČALE za svačije OKO
možete dobiti kod optičara

BOGDAN-Dubrovnik

Zeiss Punktal samoprodaja. Tel. br. 27!
RNumlNNK.NINaO8N NI I ——