* mmm m —m—m=m=—=—=—=m—=—=mzmzmBS—S—S—=ČČČČIIIRRNRNINRR

 

Strana 2

 

Biskupske konferen-
cije u Zagrebu

Svi biskupi i nadbiskupi iz cijele
Jugoslavije skupili su se u Zagrebu,
da raspravljaju o svim aktuelnim pita-
njima crkvenoga i vjerskoga života.
Kako će dugo trajati, još se nezna.
To će ovisiti o pitanjima, koja se imaju
riješiti.

Konferencije su uputile prošlog
petka u osam ipo sati prije podne sa
sazivom Duha Svetoga u nadbiskup-
koj kapeli. Odmah iza toga počele su
redovite sjednice biskupskih konferen-
cija u salama nadbiskupskog dvora,
koje se malaze uz Bakačevu kulu.
Sjednicama je pretsjedao Hrv. Metro-
polita i zagrebački nadbiskup preuzv.
g. dr A. Bauer.

U subotu poslije podne stigao je

u Zagreb beogradskim vlakom Apo-
stoiski nuncij Msgr. Hermenegildo Pel-

legrinetti, da prisustvuje biskupskim
konferencijama. Otišao je u Nadbis-
kupski dvor.

lažno za trgovce, obrinike, industrijalce
i napredne poljodjelce

Dne 20. siječnja 1937. svršava pr-
vi pripravnički tečaj izabranih mladića
pitomaca Hrvatskog Radiše, koji će se
posvetiti raznim granama privrede. Ovi
su mladići u svakom pogledu sposob-
ni, prirodno nadareni, pouzdani, poš-
teni i marljivi, dakle izabrani izmegju
najboljih. U interesu je svih posloda-
vaca, da dobiju čim bolje maučnike.
Svi oni, koji trebaju naučnika, neka
se odmah obrate na najbližu Radišinu
organizaciju, ili ako ove nema u bli-
zini, neka se obrate pismeno na ili
usmeno izravno na Središnjicu Hrvat-
skog Radiše u Zagrebu, Lorkovićeva
ul. 1, telefon 82-85, gdje će dobiti po-
trebne upute.

 

 

Bolest sv.

Prema dnevnom Bulletin-u što ga
donosi ,Osservatore Romano,“ bolest
Sv. Oca postepeno napreduje. Glavni
je uzrok bolesti akutni proces arterios-
kleroze sa kritičnom miokardičnom lo-
kalizacijom, koja uzrokuje poremećenje
u radu srca. Pored toga neiritički na-
padaji pojačavaju ovo poremećenje te
oslabljuju optok krvi. Rana ma lijevoj
nozi sve je veća i pojačavaju se otek-
line na nogama, koje zadaju jake boli.
Briga je liječnika, da nastoje injekcija-
ma ublaživati boli i spriječiti poreme-
ćenje srca i optoka krvi. Liječenje je
imalo taj uspjeh da su srčane smetnje

Oca Pape

započele pomalo opadati, premda ne
uvijeh jednakomjerno. Ali povećale su
se boli u lijevoj nozi, gdje su prije
postojale, te su se raširile već i na
desnu. Te su boli najvećim dijelom

živčanog porijetla. — Sada imade
mnogo nade, da će se lokalni
pojavi bolesti polagano smanjiti

i vjerojatno sasvim prestati, dok
stanje srca svjetuje izvjesnu rezervira-
nost suda obzirom na samu narav
procesa i dobu bolesnika.

Po cijelom katoličkom svijetu spon-
tano se vrše molitve za Sv. Oca. Si-
gurno je, da ni hrvatski katolici ne će
u tom zaostati za drugima.

 

Roosevelt o demokraciji i vjeri U Boga

Prigodom kongresa američkih dr-
žava, koji se nedavno održao u Buenos
Airesu, progovorio je president Roose-
veli o demokraciji. Sve su evropske
novine donijele taj govor. Liberalno
novinstvo ga je komentiralo kao dokaz
da je demokracija na pobjedničkom
putu. Megjutim, nijedna liberalna no-
vina nije donijela točni tekst Roosvel-
tova govora. Kad se pak pročita au-
tentički tekst govora jasno je, zašto su
liberalne novine ispustile neka važna
mjesta. Tako je, karakteristično, ispuš-
ten ovaj stavak: ,Vjera zapadnoga
svijeta ne će biti potpuna, ako budemo
propustili izjaviti našu vjeru u Boga.
U čitavoj povijesti ljudskog roda,

davno prije no što je čovjek znao
sačuvati u uspomeni misli i dogagjaje,
ljutska rasa se je razlikovala od osta-
lih oblika života po tome, što je imala
vjeru. Periodički pokušaji poricati Boga
uvijek su ostali i ostat će bez uspjeha.
U ustavima naših država kao i praksi
postoji pravo slobode vjeroispovijeda-
nja. A ovaj ideal, ove riječi pretposta-
vljaju postojanje, vjeru i pouzdanje u
Boga. Zato vjera Amerike je položena
u duh. U toj vjeri, u tome duhu imat
ćemo mir u zapadnom svijetu. U tom
duhu, u toj vjeri ćemo bdjeti i braniti
našu polutku. U toj vjeri i u tom du-
hu moći ćemo, uz Božju pomoć, ka-
zati riječ nade našoj braći preko mora.“

 

PISMA IZ

BRGAT. Ovog Božića dobavili
smo za našu crkvu ,Betlem“ zauzet-
nošću našeg dušobrižnika. Marne dje-
vojčice od Djevojačkog Društva sa-
kupljale su milodare, kojima su se
nabavili sv. obiteli, pastiri, kralji i
drugo, od 30, 23, 20 i 15 cm visine
sa raznim ovčicama. Preč. naš dušo-
brižnik načinio je u c kvi ukusni ,Be-
tlem“. U Nedjelju pak po Božiću bio
je sastanak po p. pred ,Betiemom“. Naj-
prije je prečasni prikazao povjest ovog li-
jepog običaja pravljenja ,Betlema“ i
njegovu odgojnu važnost osobito za
mladost; zatim su djeca deklamovala
razne pjesme Dijetešcu Isusu, a po-
slije svake su djevojčice pjevale bo-
žične pjesme. Ova radosna duhovna
zabava završila je blagoslovom sa
Presvetim. Ovom prigodom zahvalju-

NARODA

jemo svima, koji su svoiim doprino-
sima pomogli, da se ,Betlem“ nabavi!

KUNA. Izgorio oltar matice. Dne
3 ovoga mjeseca zapalio se je u noći
i izgorio glavni oltar u crkvi Matici u
Kuni. Oltar je do temelja izgorio i
nanešena je tim prilično velika šteta.
Oltar je bio sav od drveta. Šteta je
velika pogotovo što je izgorila jedna
vrlo vrijedna Gospina slika, djelo
cijenjeno iz 14 .stoljeća, koju je svojevre-
meno popravio Čelestin Medović. Do-
gogjaj je izazvao veliku uzbugjenost
po cijelom Pelješcu.

Proslava 40.godišnjice Hrvatske
Čitaonice, obavljena je u nedjelju d1e
27 XII. na neobično svečan način. Ci-
jelo mjesto okitilo se narodnim tro-
bojkama kao nikad do sad. U jutro
je krenula iz društvenih prostorija u

NARODNA _ SVIJEST 13 Siječnja 1937

 

Broj 2

 

crkvu Maticu velika povorka sa na-
rodnom zastavom na čelu. U crkvi je
župnik vič. Milić odslužio opijelo za
pokojne članove društva. Sv. Misu ot-
pievao je nekadašnji župnik i član
Čitaonice preč. don B. Depolo, koji je
u svrhu proslave došao iz Korčule.
Nakon sv. Mise i Tedeuma još veća
povorka vratila se pred čitaonicu, gdje
je održana svečana skupština, preko
koje je vlč. don M. Milić održao go-
vor o razvitku hrvatskog preporoda
od dr. Gaja preko Starčevića do S.
Radića i današnjih vremena. Konac
govora dočekan je oduševljenim plje-
skanjem i klicanjem narodnim idea-
lima.

Popodnevnu svečanost uzveličala
je skladnim sviranjem Hrvatska Glazba
iz Potomja na čelu sa svojim vrijed-
nim dirigentom gosp. A. Andričević-
Dabar. Glazbi je bio priregjen srda-
čan doček. Na večer je bila zajednička
večera članova čitaonice, preko koje
je održano više nazdravica od kojih je
vrijedna spomena ona vič. Depola o
slozi narodnih redova. Kruna proslave
bila je svečena akademija, održana
pred rekordnim brojem publike u
mjesnom  Omladinskom Klubu. Na
programu su bile rodoljubne dekla-
macije i historijski komad u 1. činu
.Prve novine“ od dr. M. Ogrizovića.
Sve su uloge bile dobro odigrane, a

istakao se osobito gosp. Josip Lovri-
nović koji oduševljeno i uvjerljivo odi-
grao ulogu dr. Ljudevita Gaja. Cijela
proslava može da služi na čast hr-
vatskoj Kuni, koja je tako uspjelo
proslavila jubilej najstarijeg prosvjet-
nog društva u ovoj Općini.

Godišnja skupština Hrvatske Či-
taonice odžana je ma staru godinu.
Odobreni su računi i'data je pohvala
staroj Upravi.  Primaju se slijedeće
novine: ,Obzor“ ,Jadranski dnevnik“
pNarodna Svijest“, ,Seljački dom“ i
ilustrovani ,Svijet“. U novu upravu
izabrani su: g. g. Juraj Medović, Stjepo
Meštrović i Baldo Jelaš.

LUKA ŠIPANJSKA. U svoje vri-
jeme razglagolale su se sve naše no-
vine, da će na Šipanu ove godine teći
ulje ko iz Mojisijevih hridi voda. Pre-
varili su se, jer ulja nema ni trećina
od onog što se razglasivalo. Suša pak
studen nije dozvolilo, da se maslinov
plod napuni mezgom (mesom), te je
ostala sama pica i koža, pa maslina
davala slabo ulja, jer koruška i pica
ne sadrže ulje; a gdje nije prisušilo
tu je crv učinio svoju i ponio skore
trećinu ploda. Ako preostali plod, što
je još na stablima, ostane i mesa
se napuni, opet bi se moglo nadati,
da će što nadoknaditi, što je suša po-
ništila.

 

Razne vijesti

Miguel de Unamuno, glasoviti
španjolski pisac, borac, mislilac i uče-
njak umro je ma zadnji dan 1936 go-
dine. Miguel de Unumano, čovjek,
koji je nazvan ,ocem španjolske re-
publike“ i koji je svojim naučavanjem,
svojim nastupom, strastvenom  borbe-
nošću, koja je bila tim  opastiija, što
je sam Unamuno bio jaka i intelek-
tualno superiorna ličnost, doprinio je
suvremenom kaosu i sukobu nazora
o svijetu u Španjolskoj, gdje se da-
nas krv lije na potoke. Umro je kao
pravi katolik. Pred smrt primio je sve-
te sakramente.

Bezbožna propaganda na radiu.
Holandijska vlada je dala parlamentu
do znanja da hoće da dokine dopuš-
tenje dano draštvu slobodnih mislila-
ca, kojim je bilo dopušteno služiti se

- radio-emisijama.

Francusko se pučanstvo za 5
godina povećalo samo za 71 hiljadu.

Pariški kardinal Verdier hodo-
častio je ovih dana sv. Tereziji u Li-
sieux, da isprosi zdravlje sv. Ocu Pa-
pi, koji se nalazi teže bolestan.

Preletila je atlantski Ocean fran-
cuska avijatičarka Maria Bastič za 12
sati i 5 minuta, i tako je pobijedila
dosadanji rekord ggjice Batteu za 2
sata i 21 minuta.

Odluka Amerike o zabrani iz-
voza oružja. Pretsjednik S. D. Ame-
rike g. Ruzvelt sazvao je kongres u
Washingtonu 6 ov. mj. Prilikom otva-
ranja kongresa pretsjednik g. Roose-
velt održao je veliki uvodni govor, u
kome se osvrnuo na situacijn u U. S.
A. obzirom ma unutarnju i vanjsku
politiku, pa je u njemu naglasio po-
trebu da USA i na djelu pokaže svoju
neutralaost u pitanju španjolskog gra-
gjanskog rata. Kongres je usvojio re-
zoluciju zabrane oružja izvoza za ino-
stranstvo doklegod bude trajao sadaš-
nji gragjanski rat u Španiji. Ova od-
luka o zabrani izvoza oružja spriječila
je u posljednji čas izvoz velikih koli-
čina municije, koja se krcala užurba-
nim tempom.

Svečano vjenčanje Julijane Ni-
zozemske. Prošli petak 8 ov. mj. iz-
vršilo se je civilno i crkveno vjenča-
nje Ni. K. V. princeze Jalijane i prin-
ca Bernharda, koji je prije toga kra-
ljevskim ukazom dobio naslov ,Kra-
ljevsko Visočanstvo Princ od Nizo-
zemske“. Svečana povorka prolazila je
gradskim ulicama burno pozdravljena
od oduševljene mase.

Za pretsjednika švicarske sa-
vezne republike. bio je izabran za g,
1937. istaknuti katolik Motta Luigi.
Ovo je peti put da je ovaj iskusni
državnik i praktični katolik izabran
pretsjednikom švicarske konfederacije.

Katoličkih medicinskih fakulte-
ta ima sada na svijetu 29. Neki su
od njih na svjetskom glasu, a mnogi
od njih izdavaju i znanstvene časopise,
kao n. p. u Montrealu, u Šanghaju i
u Louvainu.

Veliki ijudi — veliki vjernici.
Pretsjednik Slobodne Irske De Valera
služi sam svakog dana kod svete Mi-
se. Jedan od najvećih današnjih filo-
zofa u Francuskoj, Jacques Maritain,
ima u svojoj kući kapelicu sa sveto-
hraništem, gdje svakog dana kleči i
moli.

Ženski ,raj“ u Rasiji. Nekoliko

milijuna žena u Rasiji čami u rudo-
kopima; radi najniže poslove po naj-
težim tvornicama, u kojima inače že-
na u drugim državama nikada ne radi.

Prvi megjunarodni kongres ka-
toličkih liječnika održat će se u Rimu
o Uskrsu iduće godine.

 

Kod gripe, influence, prehlade
obično se preporuča i masaža. Za masažu
dobra je ,ALGA“. Kod gripe, infuence i
prehlade namočite maramicu ,ALGOM“ i
lagano masirajte bolesniku prsa, leđa,
ruke, noge, vrati čelo. Masaža ,ALGOM“
ublažuje boli, jača i osvježuje bolesnika.
Poslije masaže nastupa miran i zdrav san.

ALGA“ dobiva se svuda, 1 boca Din 12.-

 

Naučnika za trgovinu ili obrt tra-
žite putem Podružnice ,Hrvatski Ra-
diša“ u Dubrovniku.

 

 

GDomozite Milosrđe

DN