TAKSA PLACENA U GOTOVU

Narodna Svijes

 

 

GOD. XIX — BR. 55.

DUBROVNIK, 30.

Razvod braka i
ponovne ženidbe

Jedno veliko i sudbonosno zlo, koje
se pomalo uvlači, osobito megju inte-
ligencijom, u naše hrvatske katoličke
obitelji, jest lakoumni razvod braka i
stupanje u ponovni brak. Rekbi da je
to sada u modi, pa se na laku ruku
prelazi preko svih zapreke, koje stoje
na putu za razvod katoličkog braka,

Kod katoličke crkve brak je ili ženid-
ba sveta božja ustanova, sakramenat,
i jednom zakonita i valjano sklopljena
ženidba, više se ne može razriješiti,
dok su oba ženidbena druga u životu.
Isus kaže: ,Što je Bog sastavio, čo-
vjek da ne rastavlja“, a sv. Pavao:
aŽena je vezana zakonom, dok muž
njezin žive“,

Dandanas, kada je pokvara zahva-

tila i nerazriješivu svetost ženidbe, a
inovjerski i civilni zakoni pogoduju
razvodu i ponovnoj ženidbi, slučajevi
su ti učestali i kod katolika,
. Ima doduše i ozbiljnih slučajeva
kađa se ženidbeni drugovi ne mogu
da slažu, te su jedno drugomu na te-
ret duševni i tjelesni, pa tu ne ostaje
drugo nego privremeni razlaz, ali opet
po dozvoli črkve, što biva samo, što no
se kaže: rastava od stola i postelje, ni-
pošto pak razriješenje ženidbe, te se
jedna stranka, dok je druga na životu,
nemože zakonito i valjano po drugi
put vjenčati. A treba nastojati da se
zavagjeni ženidbeni drugovi pomire i
vrate u zajednički bračni život,

To je bilo od postanka crkve kato-
ličke i to će biti do konca svijeta, jer
se tu radi o božjem zakonu, koji ni
crkva ne može mijenjati ni ukidati,

Dakle što čine svi oni katolici, koji
na laku ruku krše bračnu vezu i stu-
paju u d.ugi brak, dok mu je zako-
niti drug u životu ? Takovi čine sveto-
grgje i bivaju izopćeni iz krila katoličke
crkve, te gube sve ono duhovno blago,
kojim nas obogaćuje katolička crkva
kao vjerne sinove svoje. Taj pak drugi
brak nije ni valjan ni zakonit ni po
postojećim državnim zakonima.

Prelaženje iz katoličke crkve u bilo
koju drugu i bilo zbog čega, pokazuje
malovjernost i slabo shvaćanje svojih

vjerskih dužnosti. A neki to čine iz
svojih ličnih hirova, iz razbludnosti i
kojekakvih mušičavih željica, pa misle
da mogu mijenjati Žene kao kapute
odnosno žena muževe kao kabanice.

Svaku (takovu rastavu i ponovno
vjenčanje crkva katolička smatra samo
prostim suložništvom, jer drugačije ne
može da bude.

Rastava braka, i kada brak ne bi bio
sankcioniran božjim zakonom, već
samo prosti ugovor, koji stranke mogu
dogovorno razriješiti kada ih je volja,
imala bi strašnih posljedica za soci-
jalni i moralni život i odgoj same djece.
Kada bi ta rastava bez obzira i za
svaku malenkost nastala izmegju brač-
nih drugova, prodrmala bi se obitelj-
ska zajednica i svijet bi išao stubokom
natrag do posvemašnje propasti.

Da se što takova ne dogodi treba
dobro paziti, kada se stupa u ženidbu,
koga se uzimlje, a ne glavom u vreći
srljati u očitu propast. U tom času ne
smije se gledati samo na srce, ljubav,
već treba otvoriti dobro oči i razumom
mjeriti taj ozbiljni i sudbonosni korak.
Tu su roditelji, svojta, prijatelji, isku-
snije i starije osobe, kod kojih treba
tražiti savjeta i to na vrijeme, -a ne više
kad se ne može natrag ili sasvim teško.

Treba gledati na odgoj duše i srca,
na vjerski odgoj osobito, jer gdje je
slaba ili nikakva vjera, tu brzo dolazi
do katastrcfe i kajanja.

A i roditeljska je stroga dužnost da
budno paze na djecu svoju i da dobro
gledaju komu povjeravaju dijete svoje.
Ima roditelja koji jedva čekaju, da im
se kći udade, pa bilo i za ciganina,
samo da nije u kući, što im se mnogo
puta ljuto osvećuje.

Ako bi se ipak komu dogodila ne-
sreća uz svu svoju pažnju i nastojanje,
pa se prevario i došao u takav polo-
žaj, da mora tražiti rastavu braka, neka
to ne radi bez crkvene vlasti, ako želi
sebi dobra i spas svoje duše.

Mnogi se ne obaziru ni na dušu ni
na Boga, jer su zaslijepljeni zemalj-
štinom i strastvenošću, ali takovi su

sami grobari svoje sreće i vječnog

spasenja.
L. Totić

Prosinca 1937

CIJENA Dip. 150

Nova palača
NAPRETKOVE ZADRUGE

Ovih dana je preselila Glavna pod-
ružnica Napreikove zadruge u Zagrebu
u svoju novu reprezentalivnu palaču
na uglu Gajeve i Bogovićeve ulice
(neposredna blizina Jelačićeva trga).
Po općem sudu, palača Napretkove
zadruge je jedna od najljepših novih
gragjevina u Zagrebu. Sa svojih 8 ka-
tova, sagragjena u obliku engleskog
ratnog broda, a tako isto i obojena,
djeluje veoma impresivno.

Unutrašnjost poslovnih prostorija,
kako čitamo u zagrebačkim listovima,
rasporegjena je po principu savremene
arhitekture. Poslovnica Napretkove za-
druge zauzimlje cijeli kat, dok su
ostale prostorije već iznajmljene.

Nova palača naše netečevne zadruge
za grad Zagreb znači jednu lijepu
arhitektonsku tekovinu, a za Napret-
kovu zadrugu vidljiv dokaz napretka i
i solidnog rada.

Sa stanovišta nacionalne privrede,
druga vlastita palača ove naše rela-
tivno mlade ustanove, pretstavlja do-
kaz ispravnog shvaćanja zadružne u-
prave, da povjereni joj kapital plasira
u sigurne i rentabilne objekte — ra-

 

zumljivo u krajevima i mjestima, gdje
je zadružno poslovanje uhvatilo čvrst
korijen. Kao što smo javili, otvorenju
je prisustvovalo zadružno upravno vi-
jeće iz Sarajeva. Tom prilikom je odr-
žana konferencija sa pretsjednicima i
ravnateljima posestrima i podružnica
Napretkove zadruge koja za sada po-
red Sarajeva, Zagreba i Dubrovnika,
postoje u Sušaku, Karlovcu, Čakovcu,
Osijeku, Zemunu, Banja Luci, Mosta-
ru i Splitu. Na konferenciji su uz osta-
lo raspravljene smjernice budućeg ra-
da ma mačelu decentralizacije, koju
diktira nesmetano i elastično djelova-
nje zadruge.

Zastupajući ispravno stanovište, da
kapital prikupljen u jednome kraju,
treba u prvom redu poslužiti podiza-
nju ekonomskog stanja toga kraja, za-
družna uprava je do sada osnovala niz
Napretkovih zadruga sa samostalnim
upravama, a kako čujemo mastaviće s
tim i u ostalim krajevima. Mi želimo,
da Napretkova zadruga i dalje uspješ-
no djeluje na korist naroda, koji u njoj
vidi put ekonomskom preporodu, s tim
više što je nikla u našoj sredini

 

Značajne izjave Sv. Oca

15. t. mi. održan je svečani javni
konsistorij, u kojemu je Sv. Otac no-
vim kardinalima podijelio kardinalske
šešire, u prisutnosti brojnih kardinala,
diplomata i crkvenih dostojanstvenika,

Sv. Otac je izvršivši taj obred održao
dulji govor, u kojemu je najprije na-
glasio zasluge pojedinih novih kardi-
nala. Zadržavajući se na krajevima,
odakle dolaze pojedini kardinali u vezi
s Mons. Pellegrinettijem istakao je:

»Evo Beograda i s Beogradom Za-
greba. Evo svekolike drage Jugoslavi-
je, sada u crnini i žalosti. Žalosti, koju
i Papa dijeli iz svega srca, kao što je
već dijelio i poštovanje i ljubav pre-
ma starom dobrom i vrijednom pastiru

U akav je bio zagrebački nadbis:
O Ae ia Ola.

varu tako drage i kojoj je on htio pri-
baviti toliko dobra, što Mu nažalost
nije uspjelo učiniti, uza svu dobru vo-
lju, koje ni tamo dolje nije manjkalo;
uza sav neutrudivi i, može se baš re-
ći, herojski rad Njegovog premilog
kardinala državnog tajnika i Njegovog
premilog kardinala Pelegrinetti; uza
sav rad samoga Pape. Doći će dan
— nastavila je Njegova Svetost — i
Oa to ne bi htio reći, ali je o tome
posve siguran, doći će dan, u koji ne
će biti malo duša, koje će požaliti, što
nijesu širokogrudno, velikodušno, dje-
lotvorno prihvatile tako veliko dobro,
kao što je ono, što ga je Namjesnik
lsusa Krista nudio. Njihovoj Zemlji, i
ne samo radi crkvene, vjerske konso-
lidacije (sregjenja i smirenja) naroda,

već i radi socijalne i političke konso-
lidacije, makar On odlučno mrzi, da
politiku učini Svojom stvari i Svojim
djelom“,

Pri kraju svoga govora Sv. Otac je
istakao, da ,me želi postavljati granicu
milosrgju i božanskoj strpljivosti, ali

da je vrlo vjerovatno, da bi ovaj sa-
dašnji konsistorij mogao biti posljednji
konsistorij Sv. Oca“, jer je već ušao
u drugu polovicu 81. godine.

Ove riječi izazvale su kod svih pri-
sutnih dubok dojam, pa su svi u naj-
dubljem počitanju i ganuću primili
Papiri blagoslov.

 

Upozorenje cijenjenom Gragjanstivau!

Otvorena je nova manifakturna trgovina

CESKI MAGAZIN

u Gjorgjićevoj ulici br. 2 kod Knjižare Tošović

Prvorazredni Česki štofovi za dame i gospodu u raznim dezenima uz
neobično niske cijene, sa najboljom poslugom. Posjetite i uvjerite se.

Ceški Magazin
IL. Rojnica