TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

N

GOD. XXI —

IZVANREDNO IZDANJE

 

 

DUBROVNIK, 11. Veljače 1939 CIJENA Dim. 1

SU. OTAG

Jučer, 10 o. mi. u 5 sati i 31 minut jutra umro je u Vatikanskom
Gradu Njegova Svetost Papa Pijo XI.

   

 

 

Pred par dana javile su novinske agencije
vijest, da je Sv. Otac nešto obolio i da su
zbog toga ukinute sve audijencije. U četvrtak
poslije podne naglo se je pogoršalo stanje Sv.
Oca, jer te dobio srčani napad, koji je veoma
zabrinuo njegovu okolinu. U 5 s. popodne kriza
je svladana i Sv. Otac zaspao je dubokim snom
i tako je potrajalo sve do 11 sati noći. Liječ-
nik Dr Rocchi neprestano je bio uz visokog
bolesnika. Kardinal Pacelli, državni tajnik bio je
izvan Vatikanskoga Grada. Kad se je povratio
odmah je otišao u privatne odaje sv. Oca, da
iz bliza promatra daljnji razvoj stanja. Nakon do-
bivene injekcije Sv. Otac je počinuo poslije 11
sati. Međutim u 4 sata jutra dana 10 ov. mj.
Sv. Otac dobio je novi napadaj, koji je uvelike
zabrinuo liječnika i okolinu. Na želju Sv. Oca
jedan od Komornika donio je sv. Sakramente,

koje je Sv. Otac s najvećom pobožnošću pri- SV. OTAC PAPA PIJO XI

Za župe u biskupiji određeno je:
da se za tri dana kleca u podne po jedan sat a u jutro i
večer ! sata; da se održe svečane zadušnice za velikog po-
kojnika pozvavši narod 1 vlasti. U istoj je odluci sadržana
naredba, da se preporuči vjernicima, da se mole za sretan
izbor novog Pape, a u Misama da se uvede kolekta ,Pro
eligendo Summo Pontifice“ sve dok bude izabran.

GRAD U CRNINI. Na zgradama su posvuda istaknute
crne zastave i strate. Državne i samoupravne zgrade izvjesile
su zastave na pola koplja. Sva su društva, koja su imala
utanačene zabave odustala i zabave odgodila. Građanstvo je
potreseno; na svakomu se čita ozbiljnost i volja, da što is-
krenije sudjeluje u žalosti Sv. Crkve i odade počast velikom

papi Piju XI. .

  

mio. U 5 s. i 31 m. veliki Papa Pijo XI za-
klopio je svoje tjelesne oči u Gospodinu.
Kardinal Pacelli odmah je obavijestio Kra-
lja Italije i cara Etiopije te ostale poglavice dr-
| žava. Brzojavno su obaviješteni Nunciji. U Hta-
i liji je proglašena narodna žalost.
| Čim je ova žalosna vijest stigla u naš grad
odmah je dijecez. biskup naredio, da se prvi
dan žalobno kleca u gradu po 1 sat poslije
podne i uvečer. Biskupski Ordinarijat obavijestio
je o smrti Sv. Oca vlasti i narodnog zastupni-
ka, kao i sve dekane i župnike u biskupiji. U
odredbi za gradske crkve određeno je, da se
do nedjelje uključno kleca tri puta na dan po
pola sata; od ponedjeljnika do dana ukopa po
' sata tri puta dnevno. U predvečerje sveča-
nih zadušnica kleca se pola sata, a na dan
ukopa čitavi sat od 11-12. Dan zadušnica i
ukopa naknadno će biti javljen.

 

Dubrovačka pjevačka društva i muzička društva najavila
su svoje sudjelovanje kod svečanih zadušnica.

Očekuje se da će sve škole na dan ukopa, koji će biti
naknadno javljen, imati u znak opće žalosti, školski praznik.

Saučešće dubrovačkog Biskupa

Jučer je dubr. Biskup poslao Apostolskom Nunciju u
Beograd brzojav slijedećeg sadržaja :

»Duboko potreseni pretužnom viješću smrti sv. Oca
biskup kler vjernici izrazuju duboko saučešće mole za
upokojenje plemenite duše velikog pokojnika“

Biskup Carević

Brzojavno saučešće izrazila su Apostolskoj Nuncijaturi i
mnoga mjesna društva i ustanove,

PROGLAS DIJECEZANSKOG BISKUPA Dra JOSIPA M. CAREVIĆA

Viernici i Građani!

Jutros u petak dne 10. ovog mjeseca u ranu zoru blago
je usnuo u Gospodinu u 82. godini života, a nakon 17 go-
dina pontifikata vrhovni duhovni poglavica naše Katoličke Crkve

Sv. Otac Papa Pijo XI

Zaklopio je svoje umorne staračke oči Pontifex maximus,
dostojni Kristov namjesnik na zemlji, genij Petrove stolice, čvrsti
i sigurni kormilar nesavladive Petrove lađe, jedan od najgenijal-
nijih Papa, papa figure velikana, grandioznog vjekovnog lika, hi-
storijskih poteza, pun inicijative, socijalni reorganizator, za-
štitnik radničkog staleža, branič neotuđivih prava potlačenih
naroda, jaka ličnost dalekih vidika, reformator crkvenog ško-
Istva i sjemeništa, papa Katoličke Akcije, papa misija, beati-

fikacija i kanonizacija, papa dubokih enciklika, čuvar i pro-

micatelj crkvenog jedinstva, auktor lateranskog pakta, spretni
diplomata, veliki učenjak i mislilac, uman, radin, požrtvovan,
ustrajan, nepopustljiv u načelima, idealan.

Papa, koji je znao da u vrtlogu strasti zamračenog lju-
skog uma, u pomutnji posljeratnih doktrina, u danima borbe-
nog bezboštva i podmukle rabote novovjekog poganstva, kroz

sve klance jadikovke i kroz uzburkano more voditi k luci
spasenja Petrovu lađu.

Vjernici, kao odani sinovi Njegovi odajmo što dostojniju
počast velikanu pokojniku — našem Ocu i ponosu, iskazavši
vanjskim načinom naše žalovanje nad njegovim gubitkom.
Na dan ukopa zemnih mu ostanaka pohrlimo u našu Kate-

dralu, da se molimo na svečanim zaduišnicama za upokojenje
velike duše neumrlog Pija XI.

U DUBROVNIKU, dne 10 veljače 1939.
+ JOSIP IM. BISKUP, v. r.