DRESA

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Narodna Svijest

 

uOD. XXI — Br. 7

DUBROVNIK, 15. Veljače 1939

CIJENA Din, 1,50

 

 

Papinstvo ne umire

Smrt Pija XI izazvala je u svemu
svijetu sućut i žalost, jer je sa po-
zornice života ljudske zajednice oti-
šao čovjek, koji je svojim mnogostru-
kim radovima i velikim gestama za-
dužio za vjekove ne samo Katoličku
Crkvu, kojoj je bio 17 godina vrhovni
poglavica, nego i čovječanstvo, čiji
je on bio sin velikan i jedan od naj-
većih dobročinaca.

Zaprepaštenje i konsternacija obu-
zela je sav kršćanski, katolički svi-
jet, sve zemlje, poglavice država, vla-
de i narode. Svi su bez razlike uzeli
vidnog i velikog učešća u žalosti
obudovjele Katoličke Crkve.

Ovo je prigoda, kad se je ponov-
no pokazala veličina Papinstva. Tu
veličinu priznala je prigodom papine
smrti svijest vasionog čovječanstva.
Jer kad se zastave svih država spu-
štaju na pola koplja i kad se izra-
zuju i šalju saučešća u Vatikanski
Grad, nijesu to samo čini obične me-
đudržavne kurtoazije prema Papi, koji
se zove suveren, nego u tom činu
treba uočiti ono bitno i glavno, a to
je, da se poglavaru Katoličke Crkve
priznaje veličina i ugled, koja skreće
pažnju te izazivlje udivljenje i pošto-
vanje svih narodnih i međunarodnih
faktora, kojima je istina iznad svega
i objektivnost vjeran drug i prijatelj.

Papinstvo je pokazalo i dokazalo,
da je vrijedno ovolike pažnje i pri-
znanja od prvog početka kršćanstva
pa do najnovijeg vremena i do danas.
Jaki dokaz zasluga za čovječanstvo od
strane Papinstva s jedne i priznanja
tih zasluga od strane svijeta s druge
strane pruža i pružat će vjekovima onaj
divni i neumrli spomenik u Carigra-

du, na kojemu je zlatno pero histo-
rije zapisalo ove značajne riječi :
pBenediktu XV — zahvalni Istok“.

Ovakovi se spomenici ne dižu sa-
mo iz kurtoazije,. a riječ zahvalnost
na spomeniku u jednoj sredini, koja
nije katolička, znači, da ju je mogla
izazvati dobročinska aktivnost Onoga,
koji je po Božanskoj odredbi postav-
ljen da bude Ocem, ne samo odabra-
nih sinova, nego i onih ovaca, koje
nijesu u istom stadu pod jednim pa-
stirom.

I Piju XI bi mogao današnji svijet
podignuti trajni spomenik zbog ne-
umrlih zasluga, kojima je zadužio
znanost, kulturu i socijalni poredak,
ustajući poput lava na obranu onih
viših vrijednosti, bez kojih nema op-
stanaka, a kamo li napretka ljudskog
društva, a koje su vrijednosti za pa-
pinstva Pija XI osobitom energijom i
žestinom bile napadane od strane
mnogih vjerskih, kulturnih i socijal-
nih zabluda.

Stoga, dok s jedne strane oprav-
dano žalimo za gubitkom Pape ,Ne-
ustrašive vjere“ i ,Mira Kristova u
Kraljevstvu Kristovu“, dotle smo pu-
ni ponosa što smo sinovi Katoličke
Crkve koja jest i ostaje sa Papin-
stvom svjetionik čovječanstva.

Bog ne umire, Krist ne umire. Ni
Papinstvo ne može umrijeti. Ono se
u Petrovim nasljednicima pomlađuje
i obnavlja. Stoga dok želimo, da Pijo
XI nađe svoj zasluženi mir i vječnu
nagradu dotle se veselimo, što će
Duh Sveti doskora poslati Svojoj Cr-
kvi novoga Papu. Molimo, da taj iz-
bor bude na što veću duhovnu korist
Katoličke Crkve i našu. dr. B.

 

DUBROVNIK

PAPI

Grad sv. Vlaha, naš mili Dubrovnik,
koji kao dio Hrvatskog naroda svu
svoju nekadašnju veličinu i današnji
ugled duguje Katoličkoj Crkvi i Pa-
pinstvu, pokazao se je i prigodom
smrti Pape Pija XI dostojnim baštini-
kom i nasljednikom svojih dičnih pre-
đa, koji su bili čvrsti u vjeri i neo-
graničeni u osjećajima ljubavi, vjer-
nosti i odanosti prema Sv. Ocu Papi.

Na vijest o papinoj smrti čitav se
je grad zavio u crninu. Sva su dru-
štva odgodila svoje zabave i priredbe
i svak je bez razlike vidno učestvo-
vao u žalosti, koju zbog smrti veli-
kog Pape Pija XI proživljuje katoli-
čka Crkva. Sa zadovoljstvom ističe-
mo, da su svi dućani i brijačke rad-
nje bile za vrijeme trajanja zadušni-
ca zatvorene.

Vrhunac svih tih plemenitih i hva-
levrijednih osjećaja postignui je ju-
čer, 14 ov. mj., na dan, kad je Pijo
XI pokopan i kad su u našoj Stolnoj
Crkvi održane svečane pontifikalne
zadušnice.

Već u 9 s. Katedrala je bila spremna
i uređena za ozbiljnu funkciju, koja
je slijedila u 10 sati. Po sredini crkve
u_ prednjem dijelu, dizao se je
veliki katafalak na tri sprata i na
vrhu sa baldakinom, pod kojim je
stajala papinska tijara. Na podnožju
je bio izvješen žalobni proglas dije-
cez. Biskupa, koji u kratkim, ali mar-
kantnim potezima karakteriše ličnost
Pija XI. Na prvom spratu katafalka
visio je grb Pija XI, a sa strane e-
pitafij, što ga je izdao ovom prigo-
dom preč. Kaptol Stolne Crkve, sa
slijedećim tekstom :

Otkriće Gundulićeve spomen-ploče — Biskup Dr. Carević škropi pjesnikov grob blagoslovljenom vodom

PIJU XI

NJEGOVOJ SVETOSTI

PAPI PIJU Xi

VRHOVNOM VIDIJIVOM GLAVARU
RIMO-KATOLIČKE CRKVE
PAPI VELIKANU
UMOM SRCEM GORLJIVOŠĆU RADOM
ZAGOVORNIKU
MIRA KRISTOVA U KRALJEVSTVU
KRISTOVU
POBORNIKU

BEZKOMPROMISNOM ODRIJEŠITOM

U POBIJANJU RELIGIJSKIH FILOZOF-
SKIH SOCIJALNIH ZABLUDA
BRANITELJU

JEDINSTVA SVETOSTI OBITELJI

KRŠĆANSKOG ODGOJA MLADEŽI
REORGANIZATORU TEOLOŠKIH

STUDIJA
PAZITELJU SJEMENIŠNOG ODGOJA
PROMICATELJU SVEĆENIČKIH ZVANJA
OCU SIROMAHA
ŠTITNIKU RADNIČKOG STALEŽA
PAPI KATOLIČKE AKCIJE
BEATIFIKACIJA KANONIZACIJA MISIJA
ČUVARU PIONIRU CRKVENOG
JEDINSTVA
AUKTORU LATERANSKOG SPORAZUMA
VELIKOM UČENJAKU
SPRETNOM DIPLOMATU
MUŽU MOLITVE
KAPTOL STOLNE CRKVE DUBROVAČKE
PRIGODOM SMRTI
DANA 10 VELJAČE 1939.
DUBOKO OŽALOŠĆEN
ZASLUŽENI MIR I NAGRADU U
VJEČNOSTI
OD SVEVIŠNJEG BOGA
MOLI

Mnogobrojni svijećnjaci, zatim ze-
lenilo, u prvom redu lovorika davali
su posebno ozbiljni značaj ovom
mrtvačkom spomeniku.

Prezbiterij Velikog oltara bio je od
posebne impresije. Ispod Tizianove
Asunte oltar sa 7 velikih svijećnjaka
ka krasnim umjetničkim križem po
sredini. Podnožje oltara pokrivao je
ukusni antipendij crne boje sa srebr-
nim obrubima. Na tlima nije bilo ni-
kakovih sagova. Mramor, onaj divni
mramor, došao je do punog izražaja.
Kor je bio pun svjetovnog i redovni-
čkog kera. Šteta što je katafalak pri-
ječio pogled na ovako veličanstveni
izgled prezbiterija.

Crnina, koja je padala od vrha
skoro do dna pilova i po klupama
mnogo je doprinijela ozbiljnom izgle-
du Katedrale.

Žalobna funkcija započela je ula-
zom dijec. biskupa u Katedralu, za
vrijeme čega preludirao je na orgu-
ljama tužnim akordima mp. O. dr.
Jordan Kuničić O. P.

Veličanstvenost ovih pontifikalnih
zadužnica teško je opisati. Ceremo-
nijal, crkveno crno ruho, pomiješano
sa bijelinom, ono ozbiljno kretanje
Biskupa i klera pred oltarom, a onda