IN"
1.) POSTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

 

“Naro

DUBROVNIK 3 Siječnja 1934.

Li

> - oo

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVI.

dna Svijest

 

Po

“e na je listu 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
=, PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
= Itedništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

= of naš vogia, naša snaga i nfieha

| (Početkom Nove Godine).
+ Sasvim protivno od onih koji nemaju vjere niti
= uju više duhovne vrednote u čovjeku, treba da
e u novu godinu kršćani, kojima Krist treba da
\ogja, snaga i utjeha. To je vrlo zgodno pokazao
es" u značajnim govorima na Staru i Novu

inu.

\ Krist je naš vogja, suvereni gospodar, koji na naše
| mrle duše imade kraljevsko pravo. Da spasi palog
eka rodio se u Betlehemu, živio skromno u Na-
0, tu i javno maučavao po Palestini te konačno platio
| HUpninu za čovječanstvo svojom mukom i smrću
| križu. Svoja suverenska prava na svijet u vremenu
| vječnosti zaštićuje sankcijom maše sreće i naše
jasti, u smislu Šimunova proročanstva : Gle ovaj
lostavljen na propast i uskrsnuće mnogih n Izraelu.

oo: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji“ re-
je Krist Apostolima. On dakle imade pravo na
# _._ t i na sve narode. Zato i stavlja suverene svoje

“ljeve na pojedince i narode. On traži da pojedinci
že odi pristaju uza nj vjerom i kreposnim životom,
le On put, iština i život. Traži takogjer pristajanje
_ Drkvu Njegoru, jer je On uprav preko Crkve svoje
- tansko - Katoličke svijetlo, put i život inače: »IkO
. e ne posluša neka ti bude kao neznabožac i od-
_ nik“. Krist traži otvoreno ispovijedanje vjere pred
tom i srčanost u borbi: da budemo uz Njega i
(ju njegovu vjerom, djelima i životom,
| | Svojih suverenih prava na pojedince i narode
\1 se ne može odreći. Stoga je On kroz povijest u
Im borbama i. pogiheljima Njegove. Crkve-iznosio
= le dokaze svo|e prisutnosti u Crkvi. Židovsku ba-
+. st kaznio je propašću Jeruzalema. Kod Amfiteatra
f “| bijaše majkwavije razbojništvo kršćana podiže
iki Senat Konstantinov slavoluk, a u Neronskim
ČR vima, gdje je Petar izgubio glavu podignut je
i brisivi spomenik Kristova suvereniteta, Petrova
S lika u čijoj kipoli stoje riječi: I vrata je paklena
=. + madvladati. Carigradski raskol kažnjen je turskim
lom. Za francuske revolucije ustaje Voltaire pokli-
_ , da se uništi Crkvu, a kad umire i traži svećenika
telji mu ga m puštaju. Napoleon, sin revolucije
a konkordat, Dolaze talijanski liberalni prevratnici
_ vijeka i Bismaik koji takogjer ide u Canossu. Dok
_ lijatelji naviješaju Crkvi propast oni umiru, nestaje
Crkva, uz loju i u kojoj je Krist, živi i dalje
= lovijeda božju moć svim narodima.
| Tešku ovu sinkciju osjetila je i moderna filozo-
“Ona je, napusivši Kristovo svijetlo nebeske istine
 \rila bezbroj sstema, od kojih jedan ruši drugi.
/... lje jedinstvene misli i jedinstvenog pogleda. Misli
i vim životnim pitanjima različne su, po riječima
i Isena, kao smjtrovi ma vjetrenjači. Moderna filožo-
= odbacivši Krista, otrovala je čovječanstvu dušu i
+ Književnost i umjetnost zadahnula je mirisom
ži golotinje. Nečeovo načelo: pravo jačega uvela
| društveni i politički život; zato mastadoše klase
ih bijednika zato nikakova uspjeha u megjuna-
\oj politici nego kaos u društvu.
| , Ali jer su Kristova prava nmepovrediva i jer su

k

 

ViE

 

 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 

 

|N sudovi pravedni i istiniti, Bog je propustio da
sime i svjetski rat do kojeg je dovela gramzivost
_pdne ljudske volje Evropa, zabacivši Kristova na-
\| okupala se je u krvi milijona svojih sinova.
Ovo su sankcije na ovome svijetu. A na drugome
irist svoja suverenska prava potvrditi vječnom pro-
' paklu za zle, a vječnim blaženstvom u raju
re, .

\|Krist je naša snaga. ,Bez mene ne možete nišla
ti“. Krist je onaj, koji umornima daje snagu i
(Iz. 40, 29). Ta se snaga nalazi u Svetohraništu,
\lristija je hrana duše. Kruh jaki, vino iz kojega
\|djevice : ,Ja sam kruh živi, koji sam s neba sišao“,
blaguje od ovoga kruha, živjet će u vijeke“.
“|Na uskom putovanju kroz dolinu suza potrebna
“le utjeha za naše srce, Krist je utjeha za grešnika,
On došao da raskine okove grijeha i da navi-

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

jesti slobodu sinova božjih. On je utjeha i za praved-
nike, jer je i za njih život borba, a u borbi treba us-
trajonsti, utjehe, da se me klone. ,Dogjite k meni svi
kojijste umorni i opterećeni i ja ću Vas upokojiti.“ Zato
mas Crkva i sjeća na početku godine ceremonije kad
je upućenom Sinu nadjenuio ime Isus. Svraća nam
pažnju na onoga, koji nam na zemaljskom putovanju
mora biti sve, vogja, snaga i utjeha.

Krist je u historiji čovječanstva pokazao da je
Kralj svijeta, alfa i omega svjetskih dogagjaja. On je,
po riječima Apostola, glava i početak u svemu prvi:
svijetlo koje obasjava vjekove svijeta; središte oko
kojega se kreće povijest. Ko je protiv Krista protivan
je sebi i svojem vječnom spasenju, a ko je s Kristom
taj ide sigurnim putem na život i uskrsnuće, on je
dobar član Crkve i Domovine.

 

Pregled vanjskih dogagjaja.

Austrija. Božićna poslanica cjelokupnog austrij-
skog episkopata od osobite je važnosti. U prvom di-
jelu izražavaju biskupi potpunu suglasnost sa državno-
političnim kursom kancelara Dollfussa čime jasno de-
mantuju mnijenje nekih časopisa, da su ori zabranom
svećenicima aktivnog sudjelovanja u politici, htjeli
napraviti afront proti sadašnjem režimu. Drugi dio
odlučno osugjuje neke zablude takozvanoga narodnog
socijalizma u Njemačkoj, u koliko su u protivnosti sa
načelima Crkve o državi i narodnosti. U trećem dijelu
poslanice se ističe, da je zabrana sudjelovanja sveće-
nicima u politici samo privremena i da nikako ne
znači, da bi se Crkva odrekla svojem pravu da upliva
na javni život u smislu kršćanskih načela. — Na 28.
dec. prošle godine umto je -u Beču maršal Krobatin,
koji je bio ministar rata 1914. kad je počeo svjetski rat,

Francuska će ipak izgleda modificirati svoj stav
nepopustljivosti prema Njemačkoj. Prema nekim vijes-
tima vlada je dala ambasadoru Poncetu neku prome-
moriu, u kojoj su zadržani francuski protupredlozi,
Njemačka bi raspolagala sa 200.000 vojnika (a tražila
je 300.000) i defanzivnim ratnim materijalom. Francuska
bi imala 200.000 hiljada vojnika u Francuskoj a 200
hiljada u kolonijama. Ona bi zadržala svoj današnji
ratni materijal. Francuska bi pristala da odmah smanji
za polovinu broji aviona za bombardovanje pod uslovom
da to učine i druge države. Ustanovila bi se stalna
megjunarodna kontrola za prve četiri godine trajanja
konvencije, a u toku drugog perioda od 4 godine
imala bi se izjednačiti Njemačka u naoružanju sa os-
talim državama. Francuska štampa podvlači potrebu
sporazuma izmegju Pariza i Berlina.

Njemačka. Narodni socijalizam ide putem diranja
u najsvetije vjerske osjećaje naroda. Katolici se već
opetovano nalaze povrijegjenima zbog nepoštivanja
sklopljenog konkordata, koji u ostalom još nije ni
ratificiran. Hitler čini se voli ići u susret kultur-
nom boju, ali treba da se sjeti Bismarka, pa da na
njegovom slučaju nauči kako svršavaju ,kulturkampfi“,
Ni protestanti nijesu zadovoljni, jer hoće da dira i u
njihove vjerske interese.

Vatikanska Država. Novim rektorom Papinske
universe ,Gregorianum“, imenovan je P. Vincent A.
Mc Cormick D. I, koji je rogjen u Brooklyn-u u
Sjedinjenim Državama Amerike.

Bugarska. U Himenu je otkrivena komunistička
organizacija, pa su kroz prošlu godinu izrečene osude
protiv njezinih članova: 7 na smrt, a 18 sa raznim
kaznama od 5 do 15 godina. — Kako piše štampa

bugarska vlada želi 'da pregovara sa dr, Benešom, o'

predlozima, koje je ona već učinila u cilju . zbliženja
Bugarske i Male Antante. Bugarska osjeća da bi mogla
ostati potpuno izolovana na Balkanu, zato i nastoji da
dogje u što veću saradnju sa Malom Antantom.
Holandija. Grof Cimburg Stirum, opunomoćeni

ministar Nizozemske u Berlinu predao je ministru
vanjskih posal urathu notu da se ublaži smrina

qe lidsteno)

  

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun Fl& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat, Tiskare zast. Gjuro Ružier) — Dubrovni. 2.
Rukopisi se ne povraćaju.

OD DOBROGA
NAJBOLJE

U ŽENSKOJ I MUŠKOJ MODI
PRUŽA ZA GOTOVO I NA
OTPLATU!

TRGOVAČKA KUĆA

MARINA GETALDIĆA BR. 3.

ŠTOFOVI
SVILE
PLATNA

I SVA OSTALA MANUFAK-
TURNA ROBA.

Cijene

 

 

naisolidnije!

Tražite posjet naših zastupnika!

 

 

Katalonija. Na Božić je umro u Barceloni pu-
kovnik Macia, prvi predsjednik Generalidad u Katalo-
loniji. Bio je sahranjen uz veliko učešće masa, čije je
povjerenje uživao u velikoj mjeri. Na sprovodu je bila
zastupana i španjolska vlada. Macia je bio vogja lje-
vičarske republikanske stranke, koja vlada u Kataloniji,
Njegovom smrti nestalo je onoga, koji je znao, da
otupi razlike, što su postojale megju pojedinim stran-
kama. Bio je praktičan katolik.

Rumunjska. Jedan student politički protivnik li-
beralne vladajuće stranke napravio je atentat na pred-
sjednika vlade Duca i na mjestu ga ubio. Proglašeno
je opsadno stanje.

Japan se prema izjavama dr. Sata, ambasadora
u Parizu, ne misli vraćati u Društvo Naroda. Zato nije
htio da sudjeluje u pitanju razoružanja. Takogjer je
za reviziju mirovnih ugovora, jer ona uključuje nužnu
reformu Društva Naroda.

Šangaj. Agencija Fides javlja, da je grad Liu-
Kiang u Kiangsi pao u ruke komunista, koji su megju
ostalima ubili misionara lazaristu Giacomo Anselmi.

Španjolska. Konačno je konstituisano predsjed-
ništvo parlamenta. Sa 216 glasova izabran je Alba
predsjednikom Cortes-a. Ministar unutrašnjih posala
Rico Avello podao je demisiju.

Nobelovu nagradu dobio je megju ostalima ta-
kogjer Rus Ivan Bunin. Kao ruski emigrant Bunin
nema putnice. A obred kod podjele Nobelovih nagrađa
zahtijeva, da dade poslanik dotične države, iz koje je
kandidat, lovor vijenac švedskom kralju, što ga kralj
izruči zatim nagragjenomu. Francuska gdje Bunin
stalno živi od g. 1920, priznala ga je svojim podani-
kom i dala mu lovor vijenac.

 

Buduče majke, moraju popraviti neurednu sto-
licu, upotrebom naravne FRANZ - JOSEFOVE gorke
vode. Upravniai univerzitetskih klinika za žene, hvale
jednoglasno naravnu FRANZ-JOSEFOVU vodu, jer je
ugodna za piće, a njeno se blago čisteće dejstvo po-
kazuje brzo i bez svakih neugodnis sporednih pojava.

FRANZ-JOSEFOVA gorka voda dobiva se u apoteka-
kama, drogerijama ii špecerajskim trgovinama.