| POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Br_10.
|

 

OQUBROVNIK 7 Ožujka 1934,

m

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVI.

Narodna Svijest

 

tGljana je lista 5 Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Znak utjehe, snage i pobjede
(Prigodom proslave Sv. Godine u Korčuil.)

| sA ja ću, kad budem uzdignut, sve privući
k sebi“.

To se je ostvarilo na Kalvariji a nastavlja se
i dalje. Za Njega, koji je visio na Križu, govorahu
koji ga gledahu : Zaista je ovaj bio Sin Božji. I lu-
pajući se u prsa, pokajani odlažahu svojim kućama.

Križ_je suratio na. sebe-pozornost svih vjekova,
cijelog čovječanstva, Privukao je k sebi srca i duše.
Po njemu je plaćena zadovoljstina za grijeh. S njega
je tekla predragocijenjena krv Nedužnog Jaganjca.

Ja sam pobijedio svijet“. Križ je znak pobjede.
Po njemu je svladana smrt i grijeh i pakao. On je
nepresušivi izvor snage i konačne pobjede u svakoj
borbi, duhovnoj i tjelesnoj, pojedinačno i zajednički,

To nam svjedoči historija Katoličke Crkve uopče*
o tome nas uvjerava povijest naših krajeva. Kad su
se za vrijeme turske najezde sukobili sljedbenici Križa
i polumjeseca, onda je polumjesec svladan morao uz-
maknuti i dati mjesto Križu, Spasu našemu.

I naša Korčula može ponosno da pokaže na
svoju prošlost. Ona se je uprav diuskom snagom
oduprla u XVI vijeku gordom Uluz- Ali-banu. Oružani
snagom Križa, ustadoše stari Korčulani, podupirani
od Marije vjerne pomočnice, da poput lavova odbiju
od svojeg otoka bogumrskog silnika.

Čitav otok branio je čast sv. Križa: gragjani.

Korčule, te stanovnici Blata, Žrnova, Lumbarde i
Pupnata, muški i ženske, staro i mlado, svi zajedno
bez razlike. Ta radilo se je o kršćanskoj vjeri pradje-
dova, što su je čuvali poput zjenice oka svoga.

Pobjeda je snagom Križa izvojštena. Brodovi
su Uluz Ali-a morali, pokunjeni od poraza, otploviti,
2 Korčula je utješena nastavila uživati u sjeni Sv.
Križa i uživa sve do danas sretna, što je u blizini
Čudotvornog Raspela od Otoka.

Zahvalnost je stoga uvijek na mjestu, osobito
u Svetoj Godini, 1900 puta jubilarnoj radi Otkup-
ljenja ljudskog roda. Nedjeljna proslava u gradu
Korčuli dače hvalu Kristu, Spasitelju za milosti,
utjehe i snagu u prošlosti a moliče za čuvanje sv.
vjere i sinovske odanosti sv. Katoličkoj Crkvi u buduče.
| Potomci su nasljedniči pregja. 1 današnji sta-
novnici otoka Korčule treba da čuvaju i pred svakim
energično brane katoličke tradicije svojih mjesta i či-
tfavog otoka.
| Zdravo Križu, nado i ufanje naše ; izvore utjehe
i pobjede! dr. B.

 

Kulturne vijesti.

i Katolici načelnici u Engleškoj. Za vrijeme po-
sljednjih općinskih izbora u Engleskoj izabralo je
dvanaest engleskih gradova katolike za gradske ma-
čelnike, premda su katolici u neznatnoj manjini. Od
vremena reformacije još nikada nije bilo toliko kato-
ličkih gradskih načelnika u Engleskoj kao danas.

Amerika i Vatikan. Amerika, gdje danas ima
preko 20 milijuna katolika, kani osuovati svoje posla-
ničko mjesto kod sv. Stolice. Diplomatski odnosi
izmegju Amerike i Vatikana prekinuti su već od g.
1867., pa bi se sada opet imali uspostaviti.

Poljska: Sokoli mole za ruski narod. Poljski
katolički sokoli poduzeli su čitavu molitvenu vojnu u
svojim crkvama za oslobogjenje ruskog naroda ispod
ropstva bezbožnih i okrutnih boljševika. Ove molitve
preporučio je sam sv. Otac papa Pijo XI. Vogja polj-
skog katoličkog sokola grof Adam Zamojsky obavijestio
je sv. Oca o ovoj molitvenoj vojni na čemu se je
ispred sv. Oca zahvalio kardinal Pacceli. Groi Zamojsky
obavijestio je i starješinu ruskih sokola u inozemstvu
g. A, Viničuka o ovom djelu za njegovu domovinu.

Katolički liječnici organizirani su u Belgiji u
posebnoj organizaciji koja je pod zaštitom sv. Luke.
Sada ih imade 1200 i svi su praktični katolici, koji
se kod liječenja drže propisa Katoličke Crkve i mnogo
rade za kat. misije.

Izlazi svake Srijiede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat. Tiskare (zast. Gjuro Ružier) — Dubrovnik 2.
Rukopisi se ne povraćaju.

Dalinie miere
za pojeftinjenje odijela

Za žene — najbolje:
lijepi, najbolje izradjeni damski ogrtači (mantlovi)

Din. 190--, 240'--,
Muška odijela

Cijene sirovinama

290--. 340-., 390'., 490.-, 590-.,

Ljetni Kaputići

Din. 180-790 | osjetljivo su porasle | (jankerli)
1a diećake na svjetskom tržištu, Din. 120-140
leća ali to ne upliviše na | Dječja odjela
Din. 160-590 Din. 60-150
naše namjere. Udvo- e
Moderne hlače stručenim snagama | Mornarska odjela
(pantalone) radimo na našem za djecu
bia 10-160 zadatku, da sve slo- Din. 90-170
Henromočivi Huhertusi | jeve naroda dobro | (luhertusi za djecu
Din. 270-320 | i jettino obučemo. Din. 160.

Naš ponos — ove sezone:

Kompletno vuneno odijelo za gospodina

:
Vee za 72 a. . .

Kompletno odilelo za dijete već za Din.
REZEZOOCTIGAE

180---
60---

Za cijelu obitelj dobit čete lijepu ijeftinu odjećuini

TI

VAR

. ODIJELA

Pregled vanjskih dogagjaja.

Vatikanska Država. U nedjelju 4 o. mj. svečano
je proglašena sveticom Blažena Marija Mihovila Pres-
vetog Sakramenta, a dojduće nedjelje, 11 o. mj. bit će
proglašena sveticom Bl, Maria Luisa de Marillac. Treba
istaknuti, da je ovo prvi slučaj u historiji što se ka-
nonizacije svetaca vrše u korizmene nedjelje. I ovo je
jedna karakteristika Svete Godine Otkupljenja. Sv. Otac
Papa vrši obred proglašenja sveticama u ljubičastom
ruhu i govori sv. Misu od Ill, odnosno IV korizmene
nedjelje. Pri dolasku kao izlasku iz bazilike sv. Petra
nosi na sebi crveni plašt, jer je poznato, da se Papa
u tim slučajevima služi samo dvjema bojama: bijelom
ili crvenom.

Španjolska. Kako se je očekivalo vlada pred-

sjednika Lerrouxa podala je ostavku, koja je uvažena.

Vlada Lerrouxa je bila neprirodna ivcrevina jer su u
njoj sjedili kolovogje iramasonerije koji su računali na
lojalncst desnice, koju su u srcu mizili. Na ovu su
lojalnost bili prisiljeni računati, jer bi drukčije bilo
nemoguće da vlada sama radikalna stranka, koja je u
sklopu današnjeg parlamenta, u manjini. Vogja Gil
Robles obećao je tihu potporu vladi uz uvjet, da po-
pravi barem nekoliko kričućih nepravednih protucr-
kvenih zakona iz doba revolucijonarne konstituante.
Kad vlada nije udovoljila obećanjima morala je demi-
sijonirati., Vatikansko Glasilo ,Osservatore Romano“
kritikuje političare desnice, koji radi svojih stranačkih
i osobnih pitanja zapostavljaju programe vjerske i so-
cijalne zaštite. Povod vladinoj demisiji dali su ovi
faktori: potpuna nesposobnost same vlade, revolucio-
narni i framasonski pritisak i konačno ogorčenje ka-
toličke desnice, koja je oštro osjetila, da je bila izi-
grana. — Španjolska ide ususret novim zapletajima i
nemirima u državi.

Engleska. Zamimiva je u posljednje vrijeme po-
litička situacija u Engleskoj. Opetovano su Londonom
demonstirale čete gladnih i nezaposlenih. Prigovaraju
Macdonaldovoj vladi nesigurnost u unutrašnjoj i ne-
odlučnost u internacijonalnoj politici koja ide tako da-
leko da bi se htjela odreći obaveza primljenih paktom
u Locarnu. Govori se o rekonstrukciji vlade.

Daleki Istok. Prošlih je dama okrunjen Pu-Yi
kao kralj Mančukua. Ova mova država osnovana je
zapravo god. 1922—24, kad je posebnim ugovorom
sa Sovjetima priznata neovisnost Mančurije od Kine.
Historične veze sa Kinom bile su uske, jer je Man-
čurija davala Kini dinastiju sve do pada kraljevine i
uvagjanja republike. Ove su veze bile ipak više per-
sonalne nego realne naravi, jer je Mančurija bila izvan
Kineskog zida, pa je zapravo uvijek živjela svojim
posebnim životom na čelu sa podkraljem. I Japan je
podupro nastojanja da se ocijepi Mančurija i ustanovi
zasebnu državu. Zato one nesuglasice i napetosti na
Dalekom Istoku. Na 1. marta 1932 stvorena je, usljed
kampanje Japana nova država Mančukuo sa regentom
Pu-Yi, potomkom kineske dinastije, koji je eto okru-
njen kraljem,

Francuska - Mala Antanta. Poznato je, da je pred

godinu dana ondašnji ministar vanjskih posala Paul
Boncour dao ltaliji pristanak, da ona izradi nacrt za
uregjenje Podunavlja. Italija je megjutim u posljednje
vrijeme dosta jasno pokazala da bi pitanje Podunavlja
riješila na bazi uspostave Habsburgovaca u Austriji.
Mala Antanta je sa nekoliko oštrih nota upozorila
Francusku, da se uslijed talijanskih intriga stvara ne-
zdrava atmosfera, koja bi morala dovesti do teških
megjunarodnih komplikacija. Ona je stavila do znanja
Francuskoj i to, da će konačno morati proti talijanskim
aspiracijama tražiti nove saveznike, koji u pitanju Aus-
trije imaju Maloj Aatanti simpatičnije nazore. Povodom
toga poslao je sadašnji ministar vanjskih posala Bar-
tou notu vladi u Rim, koja je izgleda taknula živo
talijansku vladu, jer u ovoj noti zabacuje mogućnost
stvaranja Podunavlja pod protektoratom ma koje ve-
lesile (Italije).