' POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Ni
Br 11.

 

DUBROVNIK 14 Ožujka 1934.

Narodna Svijest

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVI.

 

jeseč

tiijona je listu 3 Din. tvo 10 Din. mjeseč
PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke KEKE li

| Izlazi svake Srijede
A Pojedini broj Din. 1.50

Dvostruko veličanstveno slavlje na Korčuli

Prošlih dana Korčula je proživjela dane takovog
i tolikog vjerskog oduševljenja da ni najbolje pero ne
može to da opiše. Dostojno i veličanstveno proslavila
je Korčula dvostruko slavlje: vjersko proslavu sv. go-
dine našeg otkupljenja i historično patriotično : oslobo-
gjenje od turske navale 1571. Sve su tačke lijepo za-
mišljenog programa izvedene na opće zadovoljstvo i
vrijeme, koje je prijetilo kišom i jakim vjetrom nije
ništa omelo, a to je pobudilo još veću radost, zanos
i pravo oduševljenje.

Pri ovom slavlju obnovilo se tako ganutljivih
i do suza potresnih prizora, da se to opisati ne da.
Kušat ćemo samo da iznesemo pojedine tačke ovog
velebnog, impozantnog slavlja.

Za ovu je zgodu obnovljena starodrevna kapelica
ma plokati pred općinom. Ta je kapelica malena pros-
torom ali bogata arhitektonskim radnjama i historičnim
dogogiajima. To nije obična kapelica, već mala , loggia“
ma svodove sa terasom a ne običnim krovom. Tu je
mapravljen oltar, podnožje mu je od starinskih umjet-
ničkih kolona, koje su se čuvale u muzeju. Nad olta-
rom opet jedan starinski stup drži okvir od starih ko-
mada ornamentike, U taj okvir postavljena je sva u
zlatu bizatitska slika Majke Božje, dar sadašnjeg kor-
čulanskog opata presvij, Msgra Don Maša Bodulića,
Tu je sliku donio iz Orienta gcd. 1862 njegov otac
blagopok. kapetan. Antun Bodulić i u ono doba platio
za istu 200 srebrnih talira (400 forinta). Ispod slike
uklesane su godine MDLXXI—MCMXXXIV. S obe
strane oltara postavljena su dva starinska topa, na
ždrijelu: im velike starinske gvozdene topovske kugle,
iz kojih gori po jedan žižak na ulju. Lijepa gvozdena
rešetka zatvara maleno svetište (presbiterium) ove ka-
pelice. Na tim vratima ukusno je izragjen vijenac sa
natpisom: ,Pomoćnice Korčulana — Moli za nas“,
Nu zidu prema općini postavljene su dvije spomen-
ploče sa umjetničkim okvirom. Sve je to uzeto od
starih spomenika, Prva spomen ploča uzidana u sve-
lištu- kapelice- nosi ovaj natpis: Gradjanstvo Korčule |
Slaveć 1900. godišnjicu | Otkupljenja ljudskog roda po
Kristu | sjeća se oslobogjenja Korčule 1571 god., | po
Djevici Mariji | Kristu i Mariji na slavu | potomcima
vaj pomen obnavlja,

Druga ploča uzidana u trijemu (atriumu), koji
uži kao lagja kapelice nosi grb plemičke obitelji
Rosaneo te ima ovaj natpis: Sjećajući se harno | hra-
osti i požrtvovnosti | braće Rosaneo- Ružić | prigodom
lavale | Uluz-Aline vojske 1571 god. | na vječnu uspo-
nenu | P. G. 1934 — Korčulani.
| Ova je kapelica historično tlo. Tu je branitelj
Korčule svećenik arhigjakom Amtun Ružić. Rosaneo,
o sv. Misu, 5. augusta dan Gospe od snijega 1571.
u je sokolio prestrašene gragjane i vapio pomoć BI.
Jjevice i sv. Bartula apostola, kojima je ova kapelica
ila posvećena. Kako se vidi ova je kapelica baš maj-
torski renovirana sa puno umjetničkog i arhitektonskog
misla što služi. ma čast korčulanskim majstorima, u
ojima još žive tradicionalni ukus korčulanskog gra-
iteljstva.

I Slavlje je započelo osam dana prije u Nedjelju
4 marta. Poslije velike. Mise slika Majke Božje, dar
pata Msgr. Bodulića nosila se je u procesiji oko
radskih zidina pak je postavljena na javno štovanje
\stolnoj crkvi kraj oltara »Gospice“ obitelji Boschi.

Odbor je pak već prije toga radio punom parom
ko sakupljanja milodara, pripsavio sve potrebito, iz-
ao posebni proglas na Korčulane i sastavio program
tečanosti, Prava je proslava započela trodnevljem u
tivrtak_ 8. marta. Tog je dana gotovo bez prestanka
idala kiša, ipak kaptol sa lijepim brojem bratima
o je posebnim motorom na Badiju, da prenesu ono
jetničku. remek. djelo, čudotvorni. sv. Križ. I tad je
a! prestala; a! kad su zvona: najavila dolazak sv.
ža sa Otoka .sva.je Korčula gonjena' nekom višom
todjednom se našla na obali,

Historični je bio to čas kad nakon toliko godina
azi to propelo opet u grad Korčulu. Bilo je naime

 

   
    
 

zaklonjeno u crkvi ,Svih Svetih“ za navale Uluz-Ali i
za vrijeme kandijskog rata (1641—1669), a nošeno je
u veličanstvenim procesijama po moru oko Otoka 1898
i 1921, Sa zapadne obale nose sada bratimi u svojim
tunikama to propelo kroz predgragje preko velikog
kamenitog mosta do velikih gradskih vrata, a tad ga
priuzimlju od bratima načelnik i podnačelnik općine
grada, gaštaldi bratovština i članovi odbora te ga uz
glasne jecaje naroda i oči pune suza od ganuća
unose u stolnu crkvu, da tu.ostane izloženo štovanju
vjernika kroz ove dane slavlja. Pogled na to Propelo
čudnovato djeluje, kao da prostrijeli srce te se čovjek
i nehote na koljena baca a oči mu se suzama kvase.
Svakomu gotovo i nehote dolazi u pamet pomisao :
sigurno je i moja majka pred ovim prepelom za mene
molila i zavjete činila.

Uveče je započela pobožnost trodnevlja. Na umjet-
ničku kamenitu propovjedaonicu ugleda se asketična
pojava, pjesnička duša dobro poznat Korčulanima ira-
njevac O. Venceslav Dr. Bandera, profesor franjevačke
gimnazije ma Badriji. Kroz tri večeri tumači on vjerni-
cima misterij Križa, onako poletno i zanosno, učeno
i privlačivo da ga prepuna crkva najpozornije prati.
Pjevački zbor ,sv. Cecilije“ — nedavni jubilarac —
pjeva Davidovu pokorničku pjesmu ,Smiluj se meni,
Bože“ a blagoslovom sa presvetim završava večernja
pobožnost. Tako kroz sva ova tri dana. A preko dana
od jutra do mraka neprestano dolaze u crkvu razne
grupe naroda iz grada i okolnih mjesta da se pomole
sv. Križu, koji stoji ma' sred crkve u posebnim no-
siljkama koso: položenim. Oke njega gore voštanice
i uljena kandila ali još više srca vjernika.

U Petak 8 marta veselo i ugodno iznenagjenje :
Parobrodom preko Metkovića tačno ma: podne dolazi
tajnik apostol. nuncijature Msgr. Dr. Pavao Bertoli da
lično zastupa na ovoj svečanosti preuzv. nuncija Msgr.
Dr. Hermegilda Pellegrinetti. koji se uvijek milo sjeća,
kako ga je Korčula svečano i srdačno dočekala, kad je
o sv. Vlahu 1925 pohodio našu biskupiju. Prati ga
iranjevac Korčulanin preč. O, Petar Vlašić, prepozit
kaptola Beogradske nadbiskupije. Visoke i mile goste
dočekao je opat i načelnik, muš. i žen. članovi odbora
te mnoštvo naroda. Na obali nazvao im je opat do-
brodošlicu i izrazio radost cijelog grada, što su
došli da uzveličaju ovu svečanost. Svakomu je bilo
milo'čuti, kako mladi tajnik rodom iz provincije
Lucca odakle je i naš nuncij Nj. Preuzv. Msgr.
Pellegrineiti, govori već slobodno našim jezikom.

U Subotu 10. marta opet radosni dogogjaj. Na
podne je stigao iz Dubrovnika dijecez. biskup preuzv.
Msgr. Dr. Marija Carević, da svojom prisutnošću uz-
veliča ono dvostruko Korčulansko slavlje. U pratnji
s njime došla su i dva Korčulanska svećenika preč.
Don Frano kan. Vučetić, upravitelj sjemeništa i biskup-
ske kancelarije te katehet Don Spasoje Fabris, a već
prije došao je i katehet iz Veleluke, svećenik Korču-
lanski mp. Don Jozo Geričić,

Svih ovih dana narod je brojno stupao na sv.
sakramente, a u Subotu po podne svi su svećenici sa
preuzv. biskupom na čelu do kasne večeri sjedili u
ispovjedaonicama, koje su bile opkoljene od mnoštva
vjernika.

U počast visokih gosti Z. Katol. Društvo ,Nada“
davalo je uveče u dvorani zav. sv. Angjela Čuvara pot-
resnu dramu ,Gluhonijema“, koja je i suze iz oči
vabila. Djevojčice su svoje uloge baš majstorski odi-
grale, osobito malena gluhonijema. Inscenerija je bila
od osobitog efekta sa divnim optičkim iluzijame. Dje-
vojčice su bile nagragjene zasluženim aplauzom a
preuzv. biskup zahvalio se je svima i obodrio ih na
daljnji rad u smislu katol. akcije prema uputama sv. Oca.

I osvanula- je- Nedjelja- 11; marta- dan- slavlja;
Svak' je rano u jutro najprije pogled: bacio na nebo,
da \vidi kakovo će vrijeme. Nije bio baš najbolji izgled,
ali čvrsto je bilo opće uvjerenje, da nebo neće omesti
ovo 'slavlje. Starinsko svetište crkve ,Svih Svetih“ već
se iz ranog jutra baš ko šipak! napišilo; Ni zo

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat. Tiskare (zast, Gjuro Ružier) — Dubrovnik 2.
Bukopisi se ne povraćaju;

= smo cijene 20%, €

|
(|
\l
U
SVILE |

| |
_MEKoRI-“

I

|

|!

| MARINA GETALDIĆA 3.

\l > PRUŽAMO PRILIKU NAJŠIREM KRUGU ||
| MUŠTERIJA DA SE ZA PROLJEĆE |
||  SNABDIJU PROLJETNOM ROBOM
OSOBITO PREPORUČAMO NAŠE
NAJNOVIJE ŠTOFOVE ZA

| DAME I GOSPODU

ll KAO I RAZNE

Ii

 

|

| pjeni Soiietlh, što tavi i.

|

| |
| Crepe de Chine od Din 40 dalje ll
I SVA OSTALA MANUFAKTURNA ROBA

|
| |
UZ VRLO SOLIDNE CIJENE! |
latu! |I
TRAŽITE POSJET NAŠIH ZASTUPNIKA! |
| |
li U

Za gotovo! Naotp
|| PREGLED ROBE U RADNJI BEZ OBAVEZE

 

!-p Snizili smo cijene 207

prosa ne bi na tle palo. Svečanu Misu u trojci pjeva
Msgr. Bertoli; čuvar svetišta katehei preč. Don Božo
Depolo drži vatrenu propovijed, koja svima do srca
prodire, slijedi opća pričest, pričešćuju za dugo vre-
mena dva svećenika na glavnom i pokrajnom žrtveniku,
svi bratimi u svojim tunikama, a megjutim u stolnoj
crkvi nastavlja se ispovjedanje i služe se tihe sv. Mise,
Pričest i ispovijed traje do samog podneva, jer na-
dolaze uvijek novi hodočasnici iz okolnih mjesta. Po-
sebnim motorima iz Prigradice dolazi pleban-kanonik
preč. Don Pero Franulović i kapelan Don Vicko
Bosnić te oko 80 hodočasnika. Iz Vrnika, Lumbarde, Žr-
nove i Pupnata mnoštvo naroda. Iz samog Žrnova
računa se da:je došlo do 1000 naroda. Tu su i župnik
iz Lumbarde preč. Don Niko Baničević, iz Žrnova Don
Ivo Gregov, iz Pupnata Don Božo Bačić, a poslije
podne navrnulo svijeta s Orebića, Vignja i Kučišta.
Tu je i župnik- dekan Orebića preč. Niko Milić-Ka-
lafatović, župnik Vignja mp. Don Autun Bačić, da ue
spominjemo Franjevce sa Badije i Dominikance iz
samostana sv. Nikole.

Tačno u 10 s. j. kler sa bratovštinama prati
preuzv. dijec. biskupa u ophodu oko crkve iz biskupske
palače u stolnu crkvu, te se upućuje malena procesija
put novo renovirane kapelice pred općinom a riosi se
slika Majke Božje, koja tu ima biti postavljena. Prisutan
je i sreski poglavar i općinski načelnik, a veliko mnoštvo
naroda ispunilo je sav trg pred općinom kao i po-
krajne ulice. Preuzv. biskup obavlja najprije blagoslov
kapelice, zatim presvij. opat čita tihu sv. Misu na sta-
roslovenskom jeziku, preko koje gimnazijalci sa Badije
iz atriuma općine pjevaju razne nabožne pjesme pod
ravnanjem vrijednog iranjevca dobro nam poznatog
M.a'O. Bernardina Sokola.

Poslije sv. mise penje se na kamenito sjedalo
pred općinom Msgr. Bodulić:i:drži prigodni govor u
kome kao župnik i opat grada Korčule te predsjednik
odbora- crta- važnost. ove- veličanstvene. proslave- i
zahvaljuje svima, koji su bilo! kako doprinijeli,
da se održi ovo slavlje. Za njim govori preč. O. Vlašić,
donosi pozdrav i čestitkit'svih Korčulana, koji se na-
laže van grada i otoka Korčule i naglasuje: kako je
ovo“ slavlje'svih mjesta otoka Korčule: Velaluke i Blata;