POŠTARINA PLACENA U GOTOVU

 

Br. 44.

s

DUBROVNIK 31 Listopada 1934. NS"

Narodna

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo,

God XVI

vijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Svi Sveti — Qllrtvi dan.

Lišće žuto dole veće pada... Nastupila je jesen.
Dozreli plodoni nagrada su težaku za njegov trud,
Blagdan Svih Svetih sjeća nas one nagrade ,krune
pobjede“, na koju imaju pravo oni, koji su dobru
borbu vojevali na ovom svijetu. Niti je oko vidjelo,
nit uho čulo, niti je jezik ljudski kadar da izreće,
kakovo je blaženstvo pripravljeno na nebu članovima
Crkve vojujuće na zemlji.

Mrtvi dan. Dušni dan... kao i cijeli novembar
skreče naše misli na grobove naših milih. Kršćansko
grobište — spavalište, čimiter, mjesto je žalosti, ali i
utjehe. Tu počivaju, spavaju u miru djeca Adamova.
Tu je grad onih, koji imaju uskrsnuti. Ressurrecturi...
Tijelo naše poput sjemena mora u zemlju da samre,
a onda da izbaci novu, neumrlu klicu.

Da iz ove doline žalosti dopremo do nebeskog
Jeruzalema, do uwječne svjetlosti treba da progjemo
kroz mračni tunel ledenog groba. Ta je osuda izrečena
svoj djeci Evinoj: Prah si i u prah češ se obratiti.

Svaki je grob spomenik, ,monumentum“ koji
najjače svakog opominje. Tu je škola života. Čemu
blago, uživanja, časti, oholost — to sve srce ljudsko
pravo upokojit ne može. Sve je na svijetu prolazno,
isprazno : Vanitas vanitatum, Aleksandar Veliki nije
mogao da raspoznade lubanje oca svoga Filipa,
kralja macedonskoga.

Iz grobova svatko. čuje onaj.glas: Ja sam bio
što si ti, ti ćeš biti što sam ja. Ali najjaća opomena
ona sveopća pažnja prema grobovima, dokazom je
da sa grobom sve ne svršava. Onkraj groba početak
je novog, vječnog života.

je i razvilo kao nijedan drugi pokret u Istoriji utješ-
ljivu ideju o zajednici svih judi za života i poslije
smrti. U ovozemskom životu ono povezuje krune
rogjake, sunarodnjake kao i sve narode u jednu
zajednicu čovječanstva, koje potječe od Boga, jednoga
oca sviju naroda. Ova ideja o zajednici sviju sa
svima ide i preko groba. Vjera u besmrtnost duše i
uskrsnuče tjelesa pruža nam veliku utjehu, da čemo
se ponovno sastati u vječnosti sa onima, od kojih
nas je smrt rastavila ovdje na zemlji.

Vjerska istina u ,Općinstvu Svetih“ obuhvata i
druži u jednu, sveopću zajednicu sve duše od početka
vjekova pa do zadnje što će živjeti: crkvu naime
koja trpi u Čistilištu, crkvu koja se na zemlji bori i
crkvu, koja slavi triumf pobjede na nebesima. Čovjek
pun razočaranja i svakojakih neuspjeha u životu
| jedino u ovoj ideji može da nagje melema ljutim
ranama što ih kruta realnost života često puta zadaje
njegovom uznemirenom srcu.

Neodoljivi čar blagdana Svih Svetik i Mrtvoga
Dana sastoji u tome, što na dnu tuge i žalosti živi
| radosna misao o uskrsnuću svih i o vječnom životu,
gdje če sve biti uregjeno po pravdi i zasluzi ; misao

da čemo se svi opet vigjeti, gore kod Oca svjetlosti.

 

U svakoj prigodi sjetite se Dobr: tvor. odbora
»Milosrgje“, bilo doprinosom u novcu bilo otkupom

bonova, za pomoć gradske sirotinje.
|. 4

BOBICA

(FAVE DA MORTI)
najbolje vrste i izrade na Din. 40.— kg.
druga vrsta po Din. 32.— kg.
Uzorno izragjena kotonjata po Din. 24,— kg.
Obraćam pažnju cij..gragjanstva i na moju
: veliku zalihu svih najfinijih vrsta domaćih i
stranih vina, likera, bonbona, keksa i čoko-
radbu svih vrsta torata i drugih slatkiša za
pirove, krštenja i t. d.
Sveuz najnižecijenel

 

Qdlikovana slastičarnica

ŽIVKA ŠIKIĆ

Snižena cijena

    
  

lade kao i na moju redovitu i najfiniju iz-

 

Kršćanstuo. kao najsavršenija religija, donijelo

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

Žalobne svećanosti u crkvi sv Jeronima u Rimu.

Na dan sahrane u četvrtak prije podne bile su
održane, u našoj narodnoj crkvi sv. Jeronima, žalobne
svečanosti prigodom tragičue smrti Ni. Vel. Kralja
Aleksandra I, i to u 10:30 za diplomatske predstavnike
Jugoslavije kod Svete Stolice, a u 12 sati za diplo-
matski zbor kod Kvirinala.

Crkva je bila udešena i iskićena za te pogrebne
svečanosti teškim crnim baršumom i snabdjevena sa
preko 300 stolica za odlične uzvanike.

Jednu i drugu žalobnu svečanost je održao Mons,
dr Juraj Magjerac, rektor Crkve i Zavoda uz asistenciju
naših svećenika koji borave u Rimu.

Pjevački dio bio je izveden od 40 pjevača pod
vodstvom Mons. Maestra Rafaela Casimiri-a. Izveli su
Ps. 50. Misere mei Deus komponiran po samom Mu
Casimiri.u, Zatim verzikuli i molitva za novoga kralja
Ni. Vel. Petra II i sviranjem jugoslavenske himne na
orguljama bila ie završena žalobna svečanost.

Na strani evagjelja izvan svetišta bilo je priregjeno
posebno mjesto za našeg ministra kod sv. Stolice g.
Jevrema Simića, a iza njega za sve članove istoga
Poslanstva, Njemu ma desnoj strani zauzeo je bio
časno mjesto preuzv. g. Markiz Serafini, guvernator
Vatikanske Države. Uz njega su bili članovi centralnog
savjetnog vijeća. — Sa strane diplomatskog zbora kod
Svete Stolice bili su strani ambasadori, opuuomoćeni
Ministri sa gospogjama. — Sa strane Državne Sekre-
tarije Svete Stolice bijahu 'prisutui preuzv. g. Mons.
Pizzardo sa pratnjom. — Sa strane Dvora Svetog Oca
bijahu prisutni: preuzv. g. Mons. Cremonesi, nadbis-
kup sa svitom. Bilo je još prisutno i mnogo drugih
odličnika _ svjetovnog i redovničkog klera. — Svi su
prisutni _po redu izrazili g, ministru Simiću svoje
saučešće i a najvećoj tišini ostavili crkvu.

Druga svečanost za predstavnike diplomatskog
zbora kod Kvirinala se održala u 12 sati u prisutnosti
Nj. Vel. Kralja Italije Viktora Emanuela III i bivšeg
španjolskog Kralja Alfonza XIII.

Pred crkvom i Zavodom postavila se prije 11 s.
vojska kao počasna straža i to jedna regimenta grena-
dira sa zastavom i bataljun karabinjera sa barjakom i
muzikom. Točno pet minuta prije 12 prispjelo je Ni.
Vel. Kralj Italije sa pratnjom. Na glavnim vratima
Zavoda u Via Ripetta 108 dočekao ga je jugoslavenski
ministar kod Kvirinala g, J. Dučić sa podsekretarom
za vanjske poslove Suvichem, koji je zastupao kod
ove žalobne svečanosti predsjednika kralj, italijanske
viade B, Mussolini-a. Viši vojni i civilni italijanski
odličnici sa bivšim španjolskim kraljem Alfonsom XIII
čekali su na dolazak kralja Viktora Emanuela IH u
velikom salonu našega Zavoda. Par minuta prije 12
zauzeli su odličnici u Crkvi svoja mjesta tako, da je
žalobna ceremonija mogla otpočeti točno u 12 sati.
Crkva je bila dupkom puna predstavnika civilnih i
vojničkih vlasti, što se nalaze u Rimu. Nj. V. Kralj
italije imao je posebno mjesto na strani Evangjelja
pokraj svetišta, a nedaleko njega zauzeo je bio svoje
posebno mjesto jugoslavenski ministar g. Jovan Du-
čić. Iza Ni. V. Kralja bila je poredana njepova pratnja,
a iza ministra J. Dučića svi članovi našega poslanstva
kod Kvirinala. Na strani Epistole bio je na posebnom
mjestu bivši kralj Španjolske Alfonso XIII sa svojim
sinom Infantom Jaimeom. — U glavnoj lagji bio je
prisutan cijeli diplomatski zbor na čelu sa preuzv. g.
apostolskim Nuncijem kod italijanskog kraljevskog
Dvora Mons. Borgongini Duca. Pokraj ovih bili su
još i mnoge druge odlične ličnosti civilnih i vojnih vlasti.

Nakon žalobne funkcije otpratio je ministar g.
Dučić Ni. V. Kralja Emanuela sa čitavom njegovom
svitom, istim putem preko zavodskih prostorija I sprata
do dvorskih auta. Povrativši se u crkvu primio je on
i svi članovi poslanstva izraze saučešća od svih pri-
sutnih, koji su svojom prisutnosti kod ove komoventne
žalobne svečanosti htjeli, da podadu posljednju poštu
blage uspomene našem Kralju Aleksandru I.

Odlazak i dolazak žeijeznice, Vlakovi dolaze
svaki dan u 20:35, 4'40, 8:30 i 10:15, a odlaze u 6,
11:25, 23.35, i 19:10 sati.

Vlasnik — izdavač Urednik: Antun FI& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gi. Ružier) Dubrovnik 2
Rukopisi se ne povraćaju.

 

 

 

rije nego što se odlučite na
kupnju razgledajte naš ogromni izbor
ŠTOFOVA za DAME i GOSPODU,
FLANELE, SAMTOVE kao i svu ostalu
manufakturnu robu u najvećem izboru

Prvorazredni TRENCHCOATI

najmodernijih fazona
iz I.a engleskog nepromočivog štofa

SAMO KOD , REKORD“

TRGOVAČKA
KUĆA

podružnica DUBROVNIK
Ulica Kraljice Marije

CIJENE PONOVNO SNIŽENE!
| POVOLJNI USLOVI OTPLATE!

|
| TRAŽITE POSJET NAŠIH ZASTUPNIKA !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| PREGLED ROBE BEZ OBAVEZE NA KUPNJU.

 

 

 

Komunisti i katolicizam
u Jugoslaviji.“

U zadnje doba komunisti nastupaju u raznim
državama pod firmom nacionalizma, da se previše
ne izlože i da lakše zavedu druge. Komunisti su
nastupili u ime jugoslavenskog necionalizma i kod
nas u raznim prigodama. Možda oni doista i hoće da
budu nacionalni komunisti. U komunizmu, koji spaja
tolika protuslovlja može se zamisliti i jedno novo:
nacionalni komunizam, jer se zapaža, da ni sovjetski
ruski komunizam nije više ono što je bio i da se i on
sve više nacionalizuje.

Ne treba pretjeravati i odviše crno gledati, ali treba
prizaati činjenicu, da je već veliki dio naših inteligenata
sviju vrsta dobrano zadojen komunizmom i da komu-
nizam mnogima nije samo moda, nego pravi svjetovni
nazor po kome žive i za koji su spremni dati živote.
Koliki je razmah komunističke organizacije megju in-
teligencijom i radništvom u Jugoslaviji, ne može se
točno znati, ali tko promatra život i prilike, lako može
zaključiti, da je broj komunista kod nas priličan. To
se može zaključiti već po velikom broju skupnih knjiga
koje se sve više šire megju narod.

»Golema literatura stavljena je na raspolaganje
marksizmu svih boja u našim krajevima, Za njih pre-
vode i izdavaju knjige u Zagrebu zavod ,Minerva“,
»Binoza“, vlasniš. g.gja Krznarić, komoraški ,Naš front“,
»Džepna biblioteka“, ,Naučna biblioteka“ (izd. Galogaža),
seksualnomarksistički ,Eros* koji izdavaju takogjer dose-
ljenici, a aborte seksualne marksisto-patalogije Steinera.
Freuda i Lazarstieda. Zatim beogradski ,Nolit“, ,Svet-
lost“, ,Kosmos“ i bezbroj drugih biblioteka, a da se
o časopisima, koji su žurnalistički na visini i ne govori.
Na desetke hiljada stranica marskističke literature pre-
vedeno je na naš jezik. Prevode se glavna djela Mar-
ksa (Kapital) i Enugelsa (Anti-Diihring) u raskošnoj
opremi. Ta je propagandistička literatura prešla svaku
granicu, nametljiva je i cinička. Pošto je ta silna pro-
paganda financijelno potpuno neovisna od našeg na-
roda i osigurana, u svojim je napadajima ma sve one
vrednote, na kojima počiva naš narodni i naš katolički
život, upravo drska, bezobrazna i bezobzirna“. (Hrv.
Straža od 24. VIII. o. g.)

Nije nikako čudo, da se pod utjecajem te silne
literature svuda govori o marksizmu, komunizmu, Ru-
siji itd. i da toliki mladi ljudi, osobito studenti, pod-
liježu pogibeljnoj komunističkoj zabludi. š

Brzom širenju komunizma najviše pomažu nepri-
rodne i naopake društvene prilike u svijetu. Uz njih
je najviše pomagala širenju komunizma masonerija
šireći u svojoj štampi bezvjerska materijalistička načela

* Prema ,Glasniku Beogradske Nadbiskupije“, br, 34. o. g.