: POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Br. 46.

DUBROVNIK 14 Studenoga 1934. MF"

Broj Čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God XVI.

arodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Šestilo i kladivo

Poznati engleski političar Disraeli rekao je, kad
je jednom govorio o tajnim društvima, koja su pri-
pravila revolucionarnu godinu 1848 u Evropi, ove
značajne riječi: Svijet vode sasvim druge sile, nego
misli javnost, koja nema prilike, da pogleda iza kulisa
političkih dogagjaja.

Disraelijeva konstatacija nije ni danas manje ak-
tuelna. Jer svi veliki dogagjaji poslijeratne dobe, revo-
lucije, koje su potpuno promijenile stanje i lice mnogih
država, sve imaju svoj početak u tajnim društvima,
koja javnost sasvim malo, ili nimalo ne poznaje i koje
takogjer za većinu svojih članova sakrivaju najveće
tajne. Ovdje mislimo na framasoneriju, koja je svoje
tajne, podzemne sile pokušavala prvi put kod pri-
prave i izvedbe velike francuske revolucije. Otada pa
sve do danas tajna ruka masomerije umiješana je u
svim prevratima. Posljednji veliki politični prevrat, što
su ga firamasoni izveli u Evropi, bila je španjolska
revolucija. i zbacivanje dinastije. Izmegju 11 ministara
prve revolucijonarne vlade u Madridu bilo ih je 8
vodećih framasona.

Već prigodom španjolske revolucije, a još mnogo
bolje u porevolucijonarnoj dobi, pokazalo se je, da se
masonerija sprema, da napiše na svoje zastave još
izrazitija i revolucijonarnija gesla, koja bi bolje odgo-
varala duhu vremena. Framasonske lože uvijek su
pokušale, da svi njihovi pothvati i taktike ostanu u
što većoj tajnosti prema javnosti. Ono što masoni
kažu javnosti o sebi, da su zapravo samo nekakva
filantropska, humanitarna organizacija, koja se bori za

slobodu razuma, znanosti i čovječjeg napretka, možda

je uistinu dio njihova programa, koji bi mogao datirati
iz prvih godina masonskog gibanja (oko 1717), kada
je bilo u velikoj modi obožavanje razuma i vječnog
napretka. Ali niko damas meće povjerovati, da su ta
humanitarna nastojanja jedini firamasonski cilj i sav
njihov program. U stvari se radi o političnoj i vjerskoj
sekti, koja bi htjela postaviti svijet na nove, sasvim
drukčije temelje nego su kršćanska socijalna i poli-
tična načela.

Framasorski je ideal božanski čovjek, koji samo
u sebe vjeruje i koji ne priznaje drugih norma osim
vlastite volje i svoga razuma. Zato gleda najvećeg
protivnika u kršćanstvu i njegovoj nadzemaljskoj reli-
giji, a na osobiti način u katolicizmu. Vječan je refren
iramasonskih loža, da treba Crkvu uništiti, oduzeti joj
prvenstveno vas upliv u javnom životu, presjeći svaki
kontakt s narodom, kojega bi crkva htjela vezati po-
moću vjersko - moralnog uzgoja u školi ili putem ka-
toličkih kulturnih i prosvjetnih organizacija. Stoljetna
je kulturnobojna taktika masonerije posvuda, da treba
Crkvu, kad dogje do vlasti, potisnuti natrag u sakris-
tiju te je tamo osamljenu ignorirati ili klevetati te iz-
\vrgavati smijehu. Proti kršćanskom universalizmu diže
_masonerija entitezu, svoj masonski univesalizam, koji
odbacuje ideju božanskog naravnog zakona i posmrt-
nog života. Ono ispovijeda ideal zemaljske sreće, do
koje će se čovjek dovinuti pomoću umskog i materi-
jalnog napretka.

 

  
 
  
   
 
   
 

Svak zna da će jedino kod

Optičara
BOGDAN

dobiti naočale onako kako to
oko zahtijeva, zato uvijek samo

optičar BOGDAN

809

2

ui

blag

Zapamtite

Optičar Bogdan

 

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

U ovom osnovnom gledanju ma život i svijet
masonski se mentalitet pokriva s ideologijom marksiz-
ma, Masonerija i marksizam dva su idejna saveznika.
Danas masonerija osjeća, da se socijalno težište okreće
prema masama; zato traži put do proletarijata i nastoji
ostvariti kadre za proletersku masoneriju, koja bi zba-
cila i pocijepala današnje gragjansko društvo. Ovaj
gragjanski elemenat bacila je masonerija sama na po-
vršinu onda kad je pred 150 godina naslutila da će
gragjanski staleži pobijediti aristokraciju. Danas mijenja
taktiku i hoće da zbaci gragjanski, a podigne prole-
terski elemenat.

Da dobije direktan upliv na mase nastoji maso-
nerija da rame uz rame sudjeluje sa braćom marksis-
tima, Spomenuli smo Španiju gdje je prevrat stvorila
iza kulisa masonerija, a nakon izvršenog djela, što su
ga naravno drugi izveli, odmah je preuzela vlast u
svoje ruke. Jedan od prvih važnih koraka nove vlade
bio je priznanje sovjetske Rusije, odbacivanje konkor-
data, otvoreni kulturni boj itd. Španjolski je narod na
izborima jako uzdrmao masonsko-marksistično vladino
bratstvo. Ali otada masonerija neprestano šalje ,pro-
letarijat“ na barikade i pravi pokuse, kako bi nasilno
došla do vlasti, sa koje ju je narod protjerao. Špa-
njolski Lenin, Largo Caballero, jedan je od vodećih
masona, koji dobiva od masonske internacijonale ne
samo novac, nego i upute za ,borbu proletarijata“.

Druga država, gdje je proletarijat na uzici maso-
nerije, jest Meksiko. Calles je framason, kojemu uvijek
ne ide za rukom nahuškati mase proti ,kapitalističnoj
Crkvi“ premda joj je davno ugrabio sve imanje. Me-
giutim je Plutarh Calles, prema pisanju ,Frankfurter
Zeitunga“ daleko najbogatiji čovjek Meksika, koji pos-
jeduje- brojna. industrijska poduzeća i ogromna zem-
ljišta sa tisućama radništva. Ovom se je dakle odlič-
nome masonu izvrsno isplatila borba za ,čovječanska
prava meksičkog naroda“.

Saradnja izmegju šestila (simbol masona) i kla-
diva (simbol marksista) osobito je tijesna u Francuskoj.
Od 900 senatora i poslanika sada je 300 masona. Tu
se je ova misao rodila. Zloglasni kartel, to jest zdru-
ženje Herriot- ovih radikala i Blum - ovih socijalista
znači za francusku masoneriju majidealniji politični
režim. Herriot i Blum su framasoni. U njihovim redo-
vima začela se je ideja izmirenja Rusije sa Ženevom.
Još se spominjemo, kako su se prigodom osnivanja
Saveza naroda, čuli od izvjesne strane glasovi, da
treba ovu megjunarodnu organizaciju izgraditi po na-
čelima ,čistog čovječanstva“ da bude protuteža kato-
ličkom Rimu.

Države koje ozbiljno misle na zdravi nutrnje-
politični život ne puštaju masonima slobodnih ruku,
nego brižno prate rad svake od podzemnih megjuna-
rodnih organizacija, čiji se članovi zakletvom vežu na
slijepi posluh možda najvećim neprijateljima vlastite
države. Zdrave se države čuvaju takovih masonskih
kamarila, koje se poput plijesni uhvate države i njenih
najsvetijih ideja, da ih eksploatišu u svoje niske i
nemoralne svrhe.

Biti mason postalo je zadnje vrijeme dosta ne-
časno te ,braća“ niječu pred javnosti svoju pripadnost
loži. Zbog raznih zločinačkih i korupcionaških afera
(Staviski), kompromitovane su ove tajne masonske
lože u očima poštenih ljudi. ,Velika loža Francuske“
izgubila je za nekoliko mjeseci više od 600 članova.
Švicarska misli provesti plebiscit, koji će odlučiti da
se zabrane masonske lože na njezinom teritoriju.
Njezin primjer trebalo bi da slijedi svaka nacijonalna
država. (Slovenec br. 252 a).

Kod pokvarenog stomaka kod bolova u crije-
vima, rgjavog zadaha iz ustiju, bolova u čelu, groznice.
zatvora, povraćanja ili proliva dejstvuje odlično već
jedna čaša naravne FRANZ-JOSEFOVA gorke vode
sigurno brzo i ugodno. ODLICNI ljekari specijalisti za
stomak, posvjedočuju da je upotreba FRANZ - JOSE-
FOVE vode prava blagodat za jelo i pićem preopte-
rećeni stomak. FRANZ.JOSEFOVA gorka voda do-
biva se u apotekama, drogerijama i špecerajskim tr-
govinama.

Vlasnik — izdavač Urednik: Antun F1č& — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2
Rukopisi se ne povraćaju.

 

 

 

 

 

 

| Prije nego što se odlučite na

kupnju razgledajte naš ogromni izbor
ŠTOFOVA za DAME i GOSPODU,
| FLANELE, SAMTOVE kao i svu ostalu
| mannfaktarnu robu u najvećem izboru
Prvorazredni TRENCHCOATI

najmodernijih fazona
| iz La engleskog nepromočivog štofa

| SAMO KOD , REKORD“

| TRGOVAČKA
KUĆA

| podružnica DUBROVNIK

| Ulica Kraljice Marije

|

| CIJENE PONOVNO SNIŽENE!

| POVOLJNI USLOVI OTPLATE!
| TRAŽITE POSJET NAŠIH ZASTUPNIKA !
| PREGLED ROBE BEZ OBAVEZE NA KUPNJU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled vanjskih dogagjaja.

Podunavsko i balkansko pitanje. Nakon mar-
sejskog zločina pitanje Podunavlja i Balkana osobito
je stupilo na površinu i sva je megjunarodna politička
situacija pored sarskog u najužoj vezi sa ovim pita-
njima. U ovom kritičnom momentu pokazalo se je
kao nikada dosad, kako je Balkan na svojem mjestu
te. ne _ pretstavlja više vulkanskog tla:kao prije. Bal-
kanski sporazum djelo blagopok. kralja Aleksandra,
nivelirao je, premda mne još do kraja, ali u velikoj
mjeri divergencije, koje su mogle da uzbude ne samo
balkansku, nego i širu javnost. Mnogo ozbiljnije po-
kazuje se u ovom momentu podunavsko pitanje, oso-
bito zbog Austrije i Magjarske. Sudbena istraga o
marsejskom zločinu ušla je u trag činjenicama, koje
opravdavaju mišljenje, da je Magjarska podržavala i
potpomagala akciju onih, koji su konačno izvršili
atentat. To je dakako u vezi sa politikom revizionizma,
koju uporno zastupa Magjarska, podržavana od još
koje evropske velesile, koja se interesuje za podunav-
ska pitanja.

Jugoslavija i Društvo Naroda. Poznato je, da
je francuska vlada zatražila od Italije izručenje uapše-
nih lica u Torinu. Do danas to pitanje još nije rije-
šeno, niti su izručeni uapšenici u Belgiji i Austriji.
Ovo delikatno pitanje bit će vjerojatno izneseno pred
Drušivo Naroda, da ono svojim auktoritetom interve-
niše, kako bi se riješilo pitanje marsejskog zločina,
dala zadovoljština i onemogućio rad terorističkim orga-
nizacijama u nekim državama. U ovom smislu zauzeo
je svoje stanovište i česki ministar vanjskih posala
dr. Beneš u nekidašnjem svom ekspozeju.

Pitanje jugoslavensko - talijanskog sporazuma
u uskoj je vezi sa politikom što je vodi Italija prema
Magjarskoj. Po mišljenju najozbiljnijih krugova nemo-
guće je da dogje do srdačnih veza izmegju naše dr-
žave i Italije, dogod ova bude podupirala Magjarsku
za koju je ustanovljeno, da je pružila gostoprimstvo
emigrantima. Tako misle i mnogi vanjski politički
krugovi.

Magjarski ministar Gembeš napravio je prošlih
dana četvrti posjet Mussoliniju u Rim. Na stanici u
Rimu dočekao ga je sam Mussolini, s kojim je Gem-
beš imao, prema službenim izvještajima, dva podulja
sastanka. Ovaj posjet dovodi se u vezu sa pitanjem
jugoslavensko-magjarskih odnosa. Gembeš je bez sum-
nje tražio apsolutnu potporu Italije u politici revizio-
nizma. Koji je pravi rezultat ovih razgovora nezna se,
ali se mogu naslućivati. U vanjskoj štampi ima onih,
koji misle da bi ltalija mogla udesiti svoje držanje u
ovom momentu tako, da upliva na Mogjarsku, neka
ublaži svoje odnošaje sa Jugoslavijom.

Francuska. Povodom tendencije Doumergue - a
da provede neke ustavne reforme u smislu pojačanja