POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

MO" Čekovnog računa našeg lista

 

 

 

;4 n DUBROVNIK, 8 Siječnja 1936. NO" es 4153 Podružnice Sarajevo. God. XVIII
7 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno Izlazi svake Sr ijede Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun F1& — Dubrovnik

VO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
vo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

 

Pojedini broj Din. 1.50

 

Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

_ Rukopisi s se ne povraćaju.

 

Ićna alokucija

zdrav sv. Oca Pape Pija XI.

Na Badnjak je Sv. Otac primio
stitke kard. zbora i tom prigodom
Iržao govor, u kome se osvrnuo na
ošlu godinu. Istakao je ,da je put
) božićnih blagdana, osobito u po-
jednje vrijeme, bio zastrt tamnim o-
acima, pače poškropljen ljudskom
vlju i teškom bojazni pred novim ra-
vima, Primali smo žalosne glasove.
dalekih ogromnih krajeva (Rusija!)
ljekuje, ne više samo u dubini duše,
go javno, geslo: bez Boga! Još je
losnije da ga, iako u ograničenoj
jeri, prihvataju i u drugim zemljama.
drugoj zemlji (Meksiko!), Njemu ta-
) blizoj, diže se glas protiv svega
) je Božje i životno katoličko. Ogra-
čuje se broj svećenika na broj upra-
| okrutno i bezbožno podrugljiv, pre-
štajući ga samovolji vlastodržeca,
ja ne poznaje skrupula i savjesti
idske.

Čuli smo glasove koji žele pobi-
i kršćanstvo u ime lažnog kršćan-
ja. S malo razmišljanja dade se
oznati da je katolicizam jedino krš-
nstvo. Izvan katolicizma što još pre-
taje od Isusa Krista i Njegove nau-
Razna imena, pozitivno kršćanstvo,
vjesno kršćanstvo, svekršćanstvo; sve
| to nakazna imena, u kojima nema
šta kršćanskog. To su krinke kojima
| koće sakriti progonstvo jedinoga
avoga kršćanstva, katolicizma. Ipak
utješno da nigdje nijesu tamne sile
pjele da potamne svjetlost, vjeru i
ibav prema Bogu“.

I u posljednjim brigama za oču-
nje mira Sv. Otac je, prema svojim
ama, nastojao pridonijeti svoj udio
opće dobro. Njegove se nade nijesu
iunile do ovoga časa. Ali zato ne
vi made, i ne bi je gubio u mnogo

\ prilikama. U drugom dijelu go+
1 Sv. Otac se zadržao na drugoj
koj brizi: ma brizi za svećenstvo.

jek je, u svom pontifikatu, želio da
'a dokumenat o uzvišenom zvanju
ećeničkom. Na završetku jubileja Ot-
pljenja, koji je ujedno 19. stogodi-
ji jubilej osnivanja svećeništva, po-
ećuje cijelom katoličkom kleru novu
cikliku: katoličkom svećenstvu“,
d catholici sacerdotii“.

eksikon Minerva

izašao i biti će svima pretplatnicima
zdijeljen putem Knjižare , Jadran“ u
ibrovniku, — Budući ima veliki broj
etplatnika dostava će se vršiti redom
ema spisku. Tko hoće da leksikon
imi prije dostave može doći u Knji-
ru ,Jadran“ te će ga odmah primiti.

Tko se nije pretplatio može ga
da kupiti i to za gotovo Din. 300.—
i otplatu Din. 360. —

Otvara se subskribcija na Leksikon
lavlja kojega izdaje ista knjižara
inerva iz Zagreba. Lijepi i iscrpni
ospekt i ostale informacije dobiti ćete
kogjer kod Knjižare , Jadran“ u Du-
Ovniku, — Telefon 94.

 

Odlučna izjava dr. Pernara

Ovih se dana u cijeloj našoj jav-
sti mnogo čulo o odlučnom nastupu
narodnog zastupnika dra. Ivana Per-
nara protiv različitih destruktivnih po-
java, koje su se počele tu i tamo po-
kazivati. Urednik , Nedjelje“, katoličkog
tjednika što izlazi u Zagrebu, posjetio
je g. dra. Pernara, koji je vrlo rado
dao nekoliko zanimivih misli,

Dr. Pernar izmegju ostaloga izja-
vio je i ovo: ,Gospodin dr. Maček je
u svojoj izjavi upro prstom na gole-
mu važnost, koju za izgradnju cijelog
hrvatskoga narodnog života imade baš
katolicizam i kat, Crkva. Svjesni smo,
što znači katolicizam i za našu narodnu
budućnost. Baš radi toga danas je više
nego ikada potrebno, da naglasimo o-
vaj naš odnošaj prema vjeri i Crkvi.
Nitko nije s toliko odlučnosti u tom
pitanju tako nastupio, kao g. Dr. Ma-
ček u svojoj izjavi. To stanovište nje-
govo mjerodavno je za sve one, koji
dobro žele i našem narodu i njegovoj
budućnosti.

Slobodna je zidarija vidno utjecala
na različite naše kulturne ustanove i
na našu inteligenciju. Kada se bude
pisala povjesnica o onom, što su slo-
bodni zidari i različiti njihovi sljedbe-
nici u redovima inteligencije učinili
protiv hrvatskog naroda kroz vrijeme
njegovih najtežih borba za održanje,
dobit ćemo sliku strašne i žalosne po-
vijesti, Moje je duboko uvjerenje da
u hrvatskom narodnom životu i u nje-
govoj budućnosti treba da uzmu od-
lučnog utjecaja ma narodni život samo
ljudi, koji su prožeti vjerom u Boga.

U naša hrvatska sela, megju naše
hrvatske radnike i megju našu škol-
sku mladež, dakle intelektualnu omla-
dinu, dolaze u ovim teškim i sudbo-
nosnim danima razni lažni proroci, bor-
beniji i crveniji nego ikada, a stvarno
bi ti isti bili, kada bi za to došao čas,
bjeliji i reakcionarniji nego ikoji bje-
logardijac. Tim mutikašama, i tim cr-
vendačima dat će hrvatski seljak rad-
nik i hrvatska intelektualna mladež lek-
ciju, da će ih proći volja da u mutnom
love. Hrvatski narod treba da čupa ko-
rov za vremena. Ovi lažni proroci pred-
stavljaju filokseru u našem narodu, no
hrvatski je marod ovaj otrov u svom
začetku progledao.

Bivši plaćenici sunarodnjaka Karla
Marksa, koji su se godine 1918. sta-
vili na čelo hrvatskim radnicima, a kas-
nije ostali najvjerniji štitonoše dikta-
ture, govorili su, da je zemlja kao zrak
i voda, da je zemlja svačija i ničija.
Hrvatski seljački narod progovorio je
tada na usta Stjepana Radića, da zem-
lja nije kao zrak i voda, da zemlja nije
svačija i ničija, nego da je zemlja o-
noga, koji je radi i obragjuje, a to je
seljak. Hrvatski seljački narod progo-
vorio je na usta Stjepana Radića časno
i jasno, da hrvatski seljački narod, kao
uopće cjelokupni hrvatski marod ne će
komunizma. Seljaštvo hoće da raspo-
laže sa svojom mukom i znojem, a ne
da ono, što gospodari, daje bilo u a-
provizacije, bilo u komun

Komunizam ruši 4ilo' (vla
štvo, komunizam ne

   
   
 

M

asi.

so ove br&v mi saznajemo, da ta razlika u prora-

ka, komunizam ne poznaje seljačkog
doma, komunizam nema domovine, on
je internacionalan, Hrvatski seljački na-
rod znade i vidi da ptičice imadu svo-
ja gnijezda, miševi svoje rupe, pa i
vuk i medvjed prave sebi brlog. Zar
hrvatski seljački marod nema pravo na
svoj dom i na svoju domovinu ? Hr-
vatski narod dovikuje plaćenicima cr-
vene Moskve: ,Seljaku zemlja, radniku
tvornica !“ U komuni ne može seljaštvo
nikada postići svoj cilj, jer bi komuna
stvorila mnogo više gospođe, no što
je danas imade.

Hrvatski narod znade danas dobro
da svaki pojedini komunistički ispad
u hrvatskim zemljama jest zločinački
ispad, kojemu je svrha da hrvatski na-
rod pred svijetom prikaže avangardom
boljševičke Rusije.

Danas je potrebno da cijeli hrvat-
ski marod bude kao stisnuta šaka, i
da tako stisnut ostane kao jedna duša,
jer će samo na taj način moći oživo-
tvoriti svoje ideale.

Ima danas pojedinaca, koji svašta
pišu, šuškaju, šapću i mute, da treba
novi duh i novih ljudi. Pišu i slažu
boljševističke programe itd. Iza tog
novog duha i tih novih ljudi kriju se
boljševički i komunistički papci.

Hrvatski seljački narod treba da
bude na oprezu pred raznim pojavama,
koje nijesu u skladu sa njegovim du-
hom i njegovim tradicijama. Ali mi se
i ne bojimo tih pojava. S geslom ,Vjera
u Boga i seljačka sloga“ i uz sarad-
nju svih — kažem i naglašujem —
svih narodnih slojeva mi ćemo ostvariti
naše hrvatske ideale“.

Pred proračunom

Stojimo pred donošenjem novog
općinskog proračuna za godinu 1936—
1937., pak smatramo uputaim, da iz
ljubavi prama našem gradu učinimo
nekoliko opasaka o kojim bi trebalo
voditi računa pri sastavu proračuna.
To činimo, premda sumnjamo, da će
se uzeti u obzir ove naše opaske i
premda od proračuna, koji će se do-
nijeti pred vijeće i proračunske rasprave
ništa ne očekujemo. Proračun koji će
se donijeti, odredit će djelatnost općine
za proračunsku godinu 1936—1937.
t. ji. do 31 ožujka 1937., pak je ra-
zumljivo, da gragjani moraju imati
interesa za gospodarstvo i djelovanje
općine, koje se proračunom sada tačno
odregjuje do navedenog datuma. Ne
učinili se opet ništa ni u ovom pro-
računu, tada se ništa više ne može
učinit odnosno započeti sve do slije-
dećeg proračuna, koji će stupiti na
snagu tek 1 travnja 1937. g.

Prošlogodišnji proračuni nijesu
bili ni financijalno-tehnički dobro sa-
stavljeni. Oni nijesu bili realni, a real-
nost mora da bude glavna odlika spo-
sobnosti sastavljanja proračuna. Po sa-
mom mišljenju sadržanom u upustvima
ministarstva financija za sastav prora-
čuna, smatra se, da je proračun u fi-
nancijsko - tehničkom pogledu slabo
sastavljen i nerealan, ako razlika iz-
megju predvigjenog i izvršenog pro-
računa bude veća od 10%. Megjutim

 

M

 

čunima prošlih godina uvijek je veća
od 10%, dapače, da je negda dosegla
do 40%, Razlika izmegju predvigjenih
i ostvarenih ukupnih prihoda izgleda
da iznosi oko 40%, dok razlika izme-
megju predvigjenih i izvršenih gragje-
vinskih radova iznosi 70%, U ovo
zadnjih par godina osim radnja uzdr-
žavanja nije se provela gotovo niti
jedna predvigjena nova gradnja ni na-
bavka, premda ih je nekoliko bilo
preventirano u raznim prošlim prora-
čunima. Pri sastavu proračuna prihoda
mora se uzeti za podlogu prihode,
koji su stvarno ostvareni u proračunu
za g. 1934—1935., te prihode po pro-
računu, koji je još ma snazi, a do časa
sastava proračuna. Mora se uz to imati
u vidu, da su imovinske. i financijske
prilike gragjana takove, te se može
očekivati i daljnje podbacivanje prihoda
jer su fiskalna. opterećenja visoka.

Pri sastavu proračuna treba u ne-
kim njegovim djelovima provesti više
računa o potrebitoj štednji. To osobito
vrijedi za personalne izdatke proračuna,
koji su posljednjih šest godina silno
narasli i ne stoje u nikakvom razmjeru
sa materijalnim rashodima. Opće je i
jednodušno mišljenje gragianstva, da
u pogledu ličnih izdataka treba pro-
vesti znatnije personalne reforme i da
treba te izdatke znatno sniziti. Sam g.
Ministar financija u svojim upustvima
općenito za sve općine traži, da se
ovakovi izdaci snize barem za 10%, a
mi smatramo, da za našu općinu pos-
totak sniženja treba da bude znatno
veći. Da se bude na čistu koliki pos-
tak iznose lični izdaci, to treba iz pro-
računa izlučiti sve ono što se odnosi
na privredna poduzeća općine (gradsku
centralu i vodovodnu stanicu) kod ko-
jih, osobito centrale, po prirodi su
stvari materijalni izdaci zastupani znat-
nim iznosima. Isto tako treba pri izra-
čunavanju tog postotka odbiti one
stavke rashoda, koji su silom raznih
zakona nametnuti općinarima a da za
njihove isplate nije trebalo povećati
broj činovnika i mamještenika. Tada
ćemo tačno moći obračunati postotak
tih ličnih izdataka čiste općinske admi-
nistracije. Mi znamo, da danas prama
upustvima Ministra financija imamo
jedinstven proračun, t. j. nemamo više
posebnih proračuna za gradska priv-
redna poduzeća i to je razlog da će
prividno lični izdaci iznositi oko 20 /o
ukupnog skupnog proračuna, dok su
u stvarnosti pri tačnom obračunavanju
znatno viši.

U pogledu pak materijalnih ras-
hoda moramo da naglasimo, da u na-
šem gradu postoji veliki broj komu-
malnih problema, od kojih neki traže
neodloživo riješenje. Ako se želi, da
naš grad bude ono što bi morao biti,
tada treba učiniti sve ono, što se dade
učiniti, obzirom na financijalno stanje
općine, za sada bez većih materijalnih
izdataka.

Općinska klaonica na Pločama
je jedna sramota za naš grad. Hiljade
i hiljade stranaca prolaze uz klaonicu,
napose oni, koji dolaze turističkim pa-
robrodima, te ulazeći u grad, kao svoju
prvu sliku našeg grada, vide obješenu
marvu i osjećaju mirise naše klaonice,

&

 

\
I