POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Br. 11.

DUBROVNIK, 18 Ožujak 1936.

Broj Cekovnog računa našeg lista

E“ jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

 

_Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din, mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Antun FIč — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

BLAGDAN RADA

Malo je država ili maroda u svi-
jetu. koje ne tare velika briga zbog
pomanjkanja zaposlenosti onih, koji
su rada željni i potrebni. Sav eko-
nomski mnazadak, što ga bilježe, oso-
bito posljednjih godina, državna ma-
rodna gospodarstva ima se u prvom
redu pripisati dnevnom povećanju broja
neuposlenih radnih sila,

»U znoju svog lica jesti ćeš kruh“
čuo je prvi čovjek iz usta, istočnim
grijehom uvrijegjenog, Stvoritelja. Taj
je znoj baština Adamovih potomaka,
jer bez rada teško je, da ne rečemo
nemoguće, priskrbiti sebi sretstva za
uzdržavanje. | kao što je ptici priro-
gjena sklonost da leti, tako i čovjek
ima prirodno nagnuće i dužnost da radi.

Ova je istina tako potvrgjena his-
torijom čovječanstva, da se samo po
sebi nameće pojedincima i zajednici
ono što je Sv. Pavao više puta zapi-
sao i kao kaznu za nerad jasno ozna-
čio: ,Ko ne radi taj neka i ne jede“.
Nemoguće je naime zamisliti da može
čovjek, koji je zdrav i za rad sposo-
ban, tražiti da žive na račun drugoga,
koji radom i znojem ispunja najveći
dio svojega života.

Nezdrave pojave u društvu uzro-
kovale su često u historiji, a posebno
danas, da ima doista onih, koji se
izuzimlju od dužnosti, što je ima čitavo
ljudsko društvo i žive ma račun rada
drugih. Prirodna je stoga posljedica,
da čim je veći broj onih koji se izu-
zimlju od dužnosti rada, tim teže so-
cijalno - ekonomske prilike nastaju za
one koji rade. Dosljedno oni mora da
uvećavaju svoj rad, a sa sve manjom
koristi od uloženog truda i napora.

U ovoj činjenici moramo tražiti
uzrok onom iskorištavanju, što ga vrši
nad radničkim masama tek mali broj
kapitalističkih gospodara. Ako ispita-
mo, kako su se mogla naći ogromna
bogatstva u rukama mekolicine ljudi»
moramo kazati da se je u najvećoj
većini slučajeva moglo to dogoditi is-
korištavanjem radne snage onih, koji
su u njihovim poduzećima radili. Ni
danas se radnu snagu ne plaća onako,
kako bi ona uistinu prema poslu za-
služila i ne vodi se dovoljno računa o
broju članova obitelji, koje radnik po
prirodnom pravu mora da uzdrži, Otu-
da onaj jaz izmegju radnika i poslo-
davaca.

A ipak bi trebalo, da se malo vi-
še ima obzira prema načelima pravde
i kršćanske ljubavi. Pošteni rad treba
da se pošteno i prizna te ako rad po-
jačava prihode preduzeća, onda je kr-
šćanska ljubav ona, koji poslodavaocu
diktira, da od svojih dobitaka učini
udionicima i one radnike, bez kojih
dobitka ne bi bilo.

No, da bi barem bilo posla, čuje
se danomice uzdisati mnoge i mnoge
za rad sposobne i željne ljude. Da,
rada niti uposlenosti nema, ne samo
kod nas, nego ni u ostalim krajevima
Evrope i svijeta. A zašto? Zato, jer
su tome krive nezdrave socijalne pri-
like u svijetu, što ih je u prvoti redu
izazvao kapitalizam.

Bazirajući se na načelima libera-
lizma o slobodnoj konkureaciji doveo
je on do natprodukcije potrepština,
nakon što je bezdušno ubio mali obrt.
S druge je strane uslijed slabog pla-
ćanja radne snage radnik tako osiro-
mašio, da je došao u stanje nemo-
gućnosti kupovanja proizvoda. Prirodno
je stoga, da se je moralo ograničiti
produkciju, dakle i zaposlenost i tako
doživljujemo da svijet gleda milijone
oceva obitelji gdje zabrinuti šetaju bes-
posleni i milijone žena i djece, koji
trpe skrajnju oskudicu.

Pomanjkanje načela pravde i kr-
šćanske ljubavi glavni je uzrok opće
bijede. Stoga je od presudne važnosti
po socijalne interese, da zavladaju na-
čela koja su upravljala životom Naza-
retske Obitelji, gdje je sv. Josip bio
hranioc i glavar.

Da se društvene prilike svedu u
pravu kolotečinu potrebno je, da svaki
pojedinac shvati rad u smislu objav-
ljenih istina t, j. dužnosti, koja veže
svakoga bez razlike, te nitko osim
slabih i iznemoglih, ne traži, da netko
drugi radi, a on uživa plodove toga
rada. Nadalje imućniji t. j. oni koji
imaju preko onoga što im treba, mo-
raju se držati u svom životu odredaba
pravde, priznavajući i davajući svako-
me, pa i najnižem radniku svoje, kao
i načelima kršćanske ljubavi, koja, kad
vidi bližnjega u nevolji, pruža mu po-
moć i ne dozvoljava da strada.

Ali ovako shvaćena načela rada i
socijalnog postupanja ne može da bude
bez dubokog religijoznog života, iz
kojega crpe načela pravde i ljubavi
svoju životnu snagu. Stoga je i veliki
sv. Benedikt, osnivač socijalnog bene-
diktinskog reda dao kao temeljno pra-
vilo ono zlatno načelo: Ora et labora,
t. j. Moli i radi. Da, religijozni život
osnovan na' vjeri u Providnost, koja
sve upravlja, molitva, spojena sa neu-
mornim radom osigutaće pojedincima
i društvu uvjete opstanka i namirenje
svih, duševnih i tjelesnih potreba.

Revizija školskih učbenika

U svom ekspozeu, koji je Ministar
unutrašnjih djela g. dr. Korošec dao
pred skupštinom prigodom budžetske
debate, naglasio je, da se opaža i kod
nas pojačana akcija komunista.

Mi znamo da su komunisti svoje
oči uprli napose na omladinu, koja je
u školama. Metode i sredstva za pre-
dobivanje omladine za komuzizam su
raznolike. Služe se direkinom propa-
gandom komunizma putem  &rošura,
novina i knjiga: predavanjima i iz-
rabljuju svaku zgodu u školama, da
ruše auktoritet nastavnika i slabe dis-
ciplinu ; šire megju tu omladinu lite-
raturu seksualne ravnopravnosti. Zeh-
tijevaju da se vjeronauk u školama
ukine (tu upozoravamo i na neke profe-
sore, koji su to isto zahtijevali na
profesorskim kongresima).

Obzirom na ovu akcijn komunista
u školama — potrebno je uočiti sve
one elemente, koji pogoduju uspjehu
te komunističke akcije. Tu su u prvom
redu mnogi neobjektivni, i nekritički
učbenici osobito ofii iz povjesti, pri-
rodopisa i filozofije,

U njima se u neistinitom, neobje-
ktivnom svijetlu prikazuje historija,
zastupaju se neke davno već odbačene
hipoteze i gradi se na njima kao sigur-
nim, dokazanim rezultatima znanosti.
Meaterijalistička filozefija — osnovnica
komunizma — propagira se u mnogim
učbenicima.

Netreba upozoravati koliko takvi
učbenici pomažu akciji komunizma, a
još i uz žalosnu posljedicu za sav in-
telektualni i moralni razvoj mladeži.

Pri namjeravanoj reviziji učbe-
nika treba dakle paziti i ma iznesene
činjenice. Učbenik mora sa naučne
strane biti solidan, kritičan a sa mo-
ralno-odgojne takav, da pomaže stvarati
jake karaktere. To je daleko važnije
kod učbenika nego izjednačenje pra-
vopisa ili kakvi drugi komercijalni ili
gospodarski interesi. Naš je zahtjev:
naučna i odgojna revizija učbenika.

 

 

 

&Doskora će nas posjetiti Jiki a BRiki

ss. Mema sumnie
M
E o
s = = ina
o da i las zanima :

sve što u današnjim prilikama može da olakša odjevni
problem. Zato se u svakoj prigodi obratite na
TRGOVAČKU KUĆU

REKORD“ rinna Dubrovnik

Ulica KRALJICE MARIJE

Ulica KRALJICE MARIJE

Stigao nam je ogroman izbor svih vrsti najmodernijih što-
fova za proljeće za dame i gospodu.

Najnovije fazone raznih kišnih kabanica za dame i gospodu,
gotovi proljetni kaputi i sva ostala manufakturna roba u

velikom izboru.

Razglcanito naše izloge i posjetite nas bez obaveze na kupnju.
Tražite posjet naših zastupnika.

 

Pregled  voniskih — dogogigia

Hitlerov korak, uslijed kojega su
njemačke čete zaposjednule na 7 o.
mj. neutralnu zonu u području Rajne
uveo je pravu zabunu u megjunarodnu
politiku Evrope. Francuska, o kojoj se
ovdje u prvom redu radi, lecnula se
je i zatražila sastanak predstavnika
država, koje su potpisale lokarnski spo-
razum. Lokarnski su pakt sklopile za-
pravo Njemačka i Francuska. To je
Briand-ova tvorevina, koju je u ime
Njemačke prihvatio Stresemann. En-
gleska i Italija igrale su ulogu komova,
koji su se obavezali, da ća nastupiti i
pružiti pomoć Francuskoj ili Njemač-
koj za slučaj, da bude prekršen ovaj
sporazum.

Atmosfera, u kojoj je potpisan lc-
karnski pakt bila je onda ružičasta, ba-
rem za Francusku tako te je izgledalo,
da je snjim zauvijek skinuta s dnev-
nog reda pogibelj novih zapletaja. Ali
prilike su dokazale da je u stvari druk-
čije i sada se velike sile nalaze pred
riješavanjem ovog najnovijeg megju-
narodnog problema.

Prema odredbama lokarnskog spo-
razuma bila bi dužaost Engleske i
Italije, da pruže punu pomoć Fran-
cuskoj, koja veli, da je Njemačka ne-
legalno upala u Poranjsko područje.
Italija, kako je razumljivo, stvarno nije
u stanju da se posveti ovom pitanju,
kad ima sama pune ruke posla s abe-
sinskim problemom. A opet, da li u
Italiji ima raspoloženja dolaziti u po-
moć Francuskoj, koja se je takogjer
pridružila akciji primjenjivanja sank-
cija ? S druge strane ni Engleska nije
tako oduševljena da izvrši dužnost
kuma i garanta lokarnskog sporazuma.
Engleski su pravnici našli izlaz tim što
vele, da bi zauzimanje Poranjske moglo
biti pogibeljno za Francusku jedino,
ako bi je Njemačka tako utvrdila, da
bi postojao ozbiljan strah. A da li je
to tako, kažu, treba da se istom usta-
novi. Pored toga znamo i to, da u
Eugleskoj postoji jaka struja, koja je
mišljenja, da stanje koje je stvoreno
ulaskom njem. četa u meutralnu zonu,
treba smatrati bazom za stvaranje nove
situacije u Evropi, te se već govori o
potrebi saziva nove mirovne konferen-
cije.

Savjet Društva Naroda zasjeda u
Londonu, mjesto u Ženevi, a to stoga
što je Engleska to tražila navodeći kao
razlog ozbiljnost situacije, koja ne do-
zvoljava da njezin  prestavnik bude
daleko od svoje vlade. Po dosadašnjim
rezultatima može se zaključiti, da će
teško doći do jednog sporazumnog gle-
dišta. Eden je izjavio, da će Engleska
u svakom slučaju nastupiti u obranu
mira. Flandin-u je vrhovno načelo:
spasiti Društvo Naroda, a Belgija, sma-
trajući se ugroženom od Njemačke,
traži pomoć. To što Engleska nagla-
suje da će braniti mir u stvari znači
neko Njemačkoj veoma blisko gledanje
na situaciju, koje je već usvojilo Hit-
lerove predloge za mir. —

Pretsjednik ,Saveza Bezbožnika“
u Rusiji Jaroslavski izdao je nedavno
okružnicu svim organizacijama, u ko-

tronom a
zaisto

pe

UizedasA ruta zi
= PA EIC

m