+

 

IA AA ANN AAN ODN SDA
Strana 2 ZDRAVA 9)

fujetski Konates katoličkih Eeperantista

Katolički Esperantisti održavaju
svoj ovogodišnji (XVIII.) svjetski kon-
gres od 48 kolovoza u Brnu (Čeho-
slovačka). Kako Čehoslovačka ove go-
dine slavi 1050 godišnjicu Sv. Braće
Ćirila i Metoda, to je megjunarodna
Liga Katoličkih Esperantista zaključila
da se ovogodišnji svjetski Kongres
Katoličkih Esperantista održi u Čeho-
hoslovačkoj i to u Brnu. ,Liga Kato-
ličkih Esperantista u Čehoslovačkoj“
izdaje u tu svrhu posebne kongresne
brojeve svog glasila koji u riječi i
lijepim slikama prikazuje znamenitosti
i ljepote Čehoslovačke i zgodno služe
za propagandu ovog kongresa širom
cijelog katoličkog svijeta.

Iz prvog kongresnog broja koji
je ukrašen s 11 lijepih slika, sazuaje-
mo da se je već do sada za učestvo-
vanje na ovom kongresu prijavio velik
broj učesnika iz raznih zemalja, a ta-
kogjer i cjelokupna Uprava Megjuna-
rodne Lige Katoličkih Esperantista na
čelu sa predsjednikom Ni. Pr Dr. Ant.
Eltschkner-om, pom. biskupom u Pragu.
Svakog kongresnog dana prije prelaza
ma dnevni red biće zajednička Sv.
Misa i propovijed na Esperantu.

U vezi s ovim kongresom uprili-
čuje se , Megjunarodna Izložba Espe-
rantista“ koja će prikazati sva polja
ljudske djelatnosti na kojima se već
upotrebljuje Esperanto.

Do sada predložena su temata za
XVIII. Kat. Esperantski Kongres u Brnu:

Katolički Apostolat na moru“ po
predlogu rev. vikara C. A. Ouvendijk
u Amsterdamu.

.O Esperantu u službi megjuna-
rodne Kat. Akcije“ po predlogu Odbora
Lige Kat. Esperantista u Č.S R.

»Izdanje Sv. Pisma na Esperantu
u jefiilnom izdanju džepnog formata
kako bi selako moglo slati u pismima
u zemlje u kojima se progoni naša Sv.
Vjera kako i u nekatoličke zemlje“ po

gu ji L. Dandole, Praha.
povali bi kat. Esperan-
e slali Esperantistima
nlje. Sv. Pismo preveo
preč. O. Bianchini.)
ice Brno (Direk-
no je pristao
nekoliko preda-
songresu održati.
da se prenesu
ti predsjednik
Kai. Esperantista.
ovor i preuz.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

) dr
Informilo de Ligo de katolikaj
istoj en la Čehoslovakujo“. U
eo da izlazi novi ilustro-
e pod gorajim naslovom
prigod ovog kongresa. Donosi sve
potankosti o kogresu. Pokroviteljstvo
nad kongresom preuzela je općina grada
Brna.
Pobliže informacije o kongresu
daje ,Loka Kongresa Komitato de Nia
XVIII,“ Brno, V jircharics 8 (Čehoslo-
vačka.)
na zgodnom položaju blizu
mora prodaje se kompleks
zemljišta i kuća. Za infor-
macije obratiti se
Konrad Haller

DUBROVNIK
Boškovićeva ul. 8 - tel«f, 17

 
  
 
 

 

 

vani č

 

 

 

Jedna atrakcija
našeg turizma.

Sezona se je turizma već i for-
malno kod nas pojavila ljetnim voznim
redom naših brzih parobroda, te no-
vim preuregjenjem hotelijerskog života
i češćim posjetima stranih turista koji
u čarobnim ljepotama naših krajeva
žele da oslade prve blagodati obnov-
ljene prirode. Da je turizam kod nas
— pogotovo u doba savremene pri-
vredne krize — najvažnija grana in-
dustrije, a za mnoge i jedino vrelo
zarade, suvišno je o tome trošiti riječi;
ali je vrijedno i potrebito da se sve-
strano pretresu i prouče sva moguća
srestva njegova podizanja i širenja.
Samo što odlučujući faktori treba da
idu na ruku osobama koje se zalažu
i žrivuju oko čuvanja i uzdržavanja
svih naših prirodnih atrakcija, jer je
to opće dobro koje nosi opću korist.

Da ne duljimo, danas ćemo se
pozabaviti samo sa jednim biserom
naše najbliže okolice, a to je prekrasna
Špilja Karle“ u Gružu. Ko je imao
prilike da je promotri, priznat će za-
jedno s nama da je to u svojoj vrsti
prvorazredna prirodna krasota. A da
se ona posjeti, ne treba poduzimati
izlete niti trošiti u prevozna srestva,
jer se ona nalazi kod samog . prista-
ništa putničkih parobroda u Gružu,
dva minuta hoda sa glavne kolne ceste.
Njezin vlasnik, g. Antun Kordić, nije
mario ni truda ni troška da uredi pri-
stup u one podzemne hodnike i da
unutrašnji mrak osvijetli električnim
žaruljama; a i poslije toga neprestano
je izložen stalnim troškovima izdrža-
vanja. Svojom ljubeznom susretljivošću
pričekuje on svakoga posjetitelja, te
mu uz minimalnu novčanu otštetu lično
kazuje i tumači sve raznovrsne detalje
unutrašnjosti. Po. sudu ,kompetentnih
stručnjaka ono je i u znanstvenom po-
gledu vrijedno mjesto proučavanja iu
turističkom smislu vrlo privlačiva za-
nimljivost. Svaki je i domaći i strani
posjetitelj uvijek odanle odnio najljepše
utiske, o kojim se najlaskavije izrazio.

Nego, reklo bi se da oni koji su
u prvom redu pozvani da poput osta-
lih pomažu i ovu vrlo uspješnu turis-
tičku atrakciju, nemaju volje za to.
Vlasnik je spomenute špilje opterećen
jakim porezima i nametima koji mu
ne samo pozoblju cijelu skromnu op-
ćinsku pripomoć, nego mu još k tomu
nameću i privatne novčane žrtve. Po-
traje li ovo ovako, on će biti prisiljen
da se riješi trajnog deficita konačnim
zatvaranjem špilje što bi bez sumnje
vrlo štetno djelovalo po napredak tu-
rizma. Jasno je da se u ovom slučaju
pri odmjerivanju poreza ne bi imalo
stajati na stanovištu taksiranja privat-
nog obrta, nego na sasvim ispravnoj
činjenici da se tu radi o važnom sret
stvu podizanja turizma, tog izdašnog
vrela opće zarade, gdje bi trebalo u
korist općeg dobra ili potpuno ukinuti
poreze ili ih barem svesti na minimum.

"Spilja Karle“ u Gružu zaslužuje
osobitu pažaju svih onih koji svojom
susretljivošću mogu da pomognu nje-
zinoj popularnosti; a to su uz raši-
renu reklamu turističkih ustanova u
prvom redu Općina i Porezne Vlasti :
prva što jačim stalnim novčanim dopri-
nosima, a druga rasterećenjem vlas-
nika od previsokih nameta. Nadamo
se da će kod mjerodavnih faktora ova
razložita akcija u korist našeg turizma
naići na ispravno razumijevanje, što će
mu ne samo ukloniti neizbježivu štetu,
nego i podići dobar glas i napredak.

 

PERZIJSKI

 

Prostirači za pod Ćilimi (Tapiti)
AFGANISTANSKI
NA PRODAJU

Reflektanti neka se obrate na g. Mirka Mišković - Duhrovnik

(za adresu upitati u Parfumeriji BONGI)

TURKESTANSKI

 

 

AAN VLA SES NA SENN ANNO :
Broj 14-15

Pisma iz naroda.

Ston. Osuda radi bogohulstva.
Pred mjesnim sreskim sudom održana
je rasprava protiv Miroslava Marčića,
učitelja u Dolima radi ometanja vjer-
skog obreda i huljenja na Boga. Prošle
naime godine na dan Velike Gospe,
kad je župnik podizao Svetotajstvo
učitelj se Marčić približio prozoru i
opsovao svima Boga austrijskoga, što
je u narodu izazvalo veliko komeša-
nje. Optuženi je na sudu to priznao,
jer da je bio revoltiran plemenskom
zastavom koju su nosili u procesiji i
što su školska djeca imala u zapučku
plemenske zastave. Osugjen je na glo-
bu od 1.000 Din. ili 10 dana zatvora
uslovno ua godinu dana te da plati
eraru trošak postupka.

Stravča (Konavli). Naša škola
već toliko godina ostala je bez druge
učiteljske sile. Veliki broj djece iz
Dube, Stravče, Brotnica i Šlježaka po-
vjerea je jednoj samoj učiteljici, koja
uz najbolju volju i naporni rad ne
može da odoli tolikom poslu. Trebalo
bi svakako da se postavi ponovno i
drugi učitelj kako je to i prije bilo
kad je broj djece bio manji. Jer radi
svega ovoga naša djeca slabo mogu
da napreduju u školi. Stavljamo na
srce nadležnima ovo pitanje naših uda-
ljenih i zapuštenih sela.

Gradnja kolnog puta do željez-
ničke stanice vojski DO već toliko go-
dina čeka da se jednom dovrši i da
naša zapušiena sela dobiju bar komad
kolnog puta. Jedan komad je već go-
tov oko 2 km., a trebalo bi još do-
vršiti samo nekoliko kilometara. Ra-
nije nam se obećavalo da će se taj
put dovršiti iz fonda za pripomoć pu-
čanstva, a ovdje je marod u pravoj
nevolji jer daleko od grada pak ništa
ne-može.da unovči, .Trebalo..bi dati
zarade ovom siromašnom narodu, koji
je voljan da i sam nešto doprinese u
nadnicama za dovršetak spomente kol-
ne ceste.

 

spomenika
grobnica it. d. itd
iznajbolje vrsti korčulanskog
kamena iz vlastitih kame-
noloma dobijete kod:

Božo Fabris i Drug

Wrnik = Korčula

 

 

 

JAVNE ZAHVALE.

Ovim putem zahvaljujem svima
onima, koji ispratiše mog dobrog i
nezaboravnog supruga

Josipa Bošković

Hvala i onima koji su me tješili
ma bilo na koji način. Nek je od Bo-
ga plata franjevačkim trećorecima,
glazbarima i pjevaćima ,Gundulića“,
koji ispuniše želju mog dubrog supru-
ga. Osobita hvala ugl. obiteiji Bazilja
Car na njihovom iskrenom zauzimanju
u najtežim časovima mog života.

Dubrovnik 6 IV 1936.

Jele ud. Bošković
ERVIN

Smatramo se dužaima, da se i
ovim putem zahvalimo sviina. koji su
nam prigodom smrti našeg dobrog oca

Nikole Svilarića

izrazili svoje saučešće usmeno ili pis.
meno, poklonili vijenac i otpratili mi-
log pokojnika do vječnog počivališia,

Osjećamo se osobito dubokom har-
nošću do smrti obvezani spram P. o.
Obitelji gosp. Mata Ivaniševića, koja
nam je neizrecivom dobrotom i nese-
bičnom požrtvovnošću iskazala mnogo
sućuti i pomoći, ne samo u posljed-
njim teškim momentima, nego kroz či
tave zadnje dvije godine pokojnikova
bolovanja.

Još jednom svima hvala i od Boga

plata!

Ožaloščene:
Anita i Meri Svilarić, za sebe i braću.

Nestećom koja nas je zadesila
gubitkom našeg milog sina i brata“

Antuna Simatovića

smatramo dužnošću da zahvalimo svi-
ma onima, koji su nam bilo na koji
način u našoj nesreći, iskazali svoju
sućut. Osobita hvala Dru Mariju Krm-
potiću, primariusu bolnice, Dru Mi
ljenku Tudoriću i Dru Ivu Nikšiću,
koji su očinskom ljubavlju uložili sve
sile da pokojnika otrgnu smrti, te čas-
nim sestrama koje su svojom požr-
tvovnošću njegovale milog pokojnika.
Svima od srca iskrena hvala, a
pred Bogom plata.
Ožalošćena
Obitelj Simatović. (11

gu

ju

Tužnim srcem javljamo svojti, prijateljima i znancima žalosnu
vijest, da je naš jedini i mili brat, djever i stric

Iva (dohn) Peručić pk. Ivana

nakon duge i teške bolesti preminuo u Americi u 62 godini
života. Pokojnik je rodom iz Vrnika kraj Korčule a doselio je

amo pred 40 godina. U rodnom mjestu bit će zadušnice za po-
koj njegove duše. Bog mu bio milostiv!

Quincy, Mass. U. S. A.

19. marta 1936.

Autun Peručić pok. Iva, brat
Rita Peručić rogi. Fabris, nevjesta
Gacke, John i Magrit Peručić, nepučad

za se i za sve svoje.
VRIJEDI KAO DIREKTNA OBAVIJEST