TAKSA PLAĆENA U GO1TOVU

Br. 20.

DUBROVNIK, 20 Svibnja 1936.

“<. Čekovnog računa našeg lista

HE" es 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Vicko Lisičar — Dubrovnik
Tisak Dubrov, Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne povraćaju.

 

Grkva pobijegjuje

Blagdan Spasova opominje nas
svake godine kako Crkva, zaručnica,
pobijegjuje poput zaručnika Isukrsta,
koji je svojim Uzašašćem dovršio i
pobjedonosno okrunio djelo Otkup-
ljenja ljudskog roda.

Koliko puta u historiji dizao se
je divlji krik proti Crkvi! Raspni je,
raspni, čulo se je i čuje se sad u
ovoj, sad u onoj zemlji. Mnogo su je
puta nosili u grob s namjerom, da je
zauvijek pokopaju. Tako n. pr. Ne-
ron, Arije i Focije, Luter i Henrik
VIII, u novije vrijeme framasoni, a
danas k.tome i komunisti. Ali uzalud!

Modernisti su svom oštrinom i
lukavosti duha dokazivali da je Crkva
zastarjela i da je treba reformirati i
potpuno obnoviti, a papinske okruž-
nice su ih zauvijek onemogućile. Lu-
ter i Henrik VIII nastupili su proti
,Rkorupciji“ u Crkvi s tim da pokušaju
istrijebiti ,papizam“ iz Srednje Evrope,
ali im nije uspjelo. Voltaire je uistinu
razvikao Crkvu sa svom francuskom
duhovitosti kao ,zloglasnu“ ustanovu
i francuska je revolucija proglasila
razum“ novim božanstvom te izručila
Crkvu giljotini, a već nekoliko godina
kasnije uspostavio je Napoleon Crkvu
u prijašnjem sjaju.

I danas ih ima, koji najavljuju
Crkvi slom, ma da za to nema nika-
kova znaka. Jer se sve bolje i jasnije
kaže, da je katolicizam jedina prava
religija budućnosti. Protestantizam je
više sistem etike, modernizma i slo-
bodne diskusije nego li religija; pra-
voslavlje je pocijepano u razne naci-
jonalne crkve, islam se raspada pod
uplivom modernih ideja o demokraciji
i nacijonalnoj autonomnosti, brama-
nizam i budizam nastoje da se oko-
riste kršćanskim elementima da tako
malo ožive. Tkogod je pratio zadnje
internacijonalne euharistične kongrese
u Australiji, Chicagu, Buenos-Airesu,
Đublinu itd. zaista nije mogao dobiti
utiska, da je katolicizam u rasulu;
naprotiv, on se sve više osredotočuje
oko onog misterija, gdje sam Isukrst,
živ i realan stanuje u presv. Euha-
ristiji, tom pravom srcu Kat. Crkve.

Ni kod mas ne fali onih, koji s
jedne strane smatraju Crkvu dema-
goškom ustanovom, koja da huška
nezadovoljnike na otpor, a drugi opet,
marksisti i komunisti, hoće da je po-
kopaju zajedno s kapitalizmom, jer
da ga ona podržava. A Crkva osu-
gjuje jedno i drugo. Ona osugjuje
kapitalizam, koji, zabacujući svako
mačelo ljubavi, okrutno  iskorišćuje
radnike i seljake. Isto tako proglasuje
komunizam pokretom, koji pod mas-
kom borbe za: , zemaljski raj“, svojim
bezbožnim i razvratnim idejama baca
čovječanstvo u pravi kaos.

Iz usta Crkve izlaze riječi samog
Boga. Na njezinim rukama, kojima
blagoslivlja čovječanstvo: vidimo Isu-
krstove ruke, na križu probodene,
Kad oprašta Crkva grijehe spoznaje-
mo Isukrstov glas: ,Pogji i ne gri-
ješi više“. Kad govori svijetu u pa-
pinskim velikim okružnicama čujemo

3

Isukrstov glas: ,Dođite k meni svi,
koji ste umorni“. Kada gledamo, da
ragjaju tisućgodišnja prijestolja Kine,
Rusije, Austrije, Njemačke, da ginu
»kalifi“ i patrijarhe i poglavari pro-
testantskih crkava, tada razumijemo,
da se Crkva Katolička diže uvijek
na novi život i da je vječno mlada
i nesavladiva.

Katolička je Crkva za sva vre-
mena, za sve narode, i za sve stale-
že. Poput Spasitelja, koji uzlazi na
nebo i ona se neprestano i sve više
diže, da je ljudi i čovječanstvo vidi,
nje se drži i od nje primi vrhunaravne
snage za vremeniti i glačni život.

Neke žalosne pojave

Proiesoru Dušanu Peroviču odgo-
vara proi X

2 U svojoj brošuri ustvrdio sam da
svi historičari svih naroda pripozna-
vaju historičnost Kristovu. Gosp. pro-
fesoru nije to pravo i navađa niz pi-
saca iz 18 i 19 v. koji su nijekali
historičnost Kristovu, što bi tobože
meni bilo nepoznato.

Kad rekoh ,historičari“, svaki in-
telektualac razumi pod tom riječi uva-
žene objektivne, kritične i svjetske
historičare prvoga reda poput Thiers,
Thiery, Pastor, Ranke, Gregorovius,
Hurter, Hergenrčther, A. Weiss i dr.
koji se nijesu specijalno bavili histo-
ričnosti Kristovom, jer je za te svjet-
ske historičare pitanje  historičnosti
Kristove historička činjenica izvan
svake diskusije.

Moja dakle tvrdnja ne isključuje
da nijesu pojedini pisci  nekritični,
neobjektivni, diletanti u pov. znanosti,
čije se pisanje osniva na bujnoj mašti,
pričama, samovoljnim tvrdnjama, ne-
znanstvenim pretpostavkama, prisilnim
tumačenjem riječi i činjenica uz po-
manjkanje logičnog zaključivanja, za-
nijekali ili u sumnju stavili histo-
ričnost Kristovu:

Takove pisce, ako još nastupi
prozirna tendencija, sektarstvo i ne-
prijateljsko raspoloženje prema krš-
ćanstvu, povjesna znanost ne uzima

ozbiljno, jer ne spadaju ni u treći red
historičara. Takovih je bilo i uvijek
će biti, ali historička znanost prelazi
preko njih jer kaljaju i sramote hist.
znanost, koja mora da bude objek-
tivna, kritična, istinita bez tendencije.
Zato navedeni niz tobožnjih histori-
čara ili pisaca od gosp. profesora,
koje je on vjerno prenio iz stanovite
knjige, nikomu ne mogu imponirati.
Za sve te navedene pisce vrijede ri-
ječi samih dvaju racijonalista H. Wei-
nel i J. Weiss-a, koje su oni izrekli
o Drewsu, koji također bijaše zani-
jekao historičkog Krista u djelu ,Die
christhusmythe: ,To je prosti diletant,
koji nije znao dublje proniknuti u ovo
pitanje bez kriterija, te nije vrijedno
da se ozbiljni učenjak na nj osvrne“.

Gosp. profesor primjetio je da
niti je Bajazitov brat Džem bio za-
robljen od kršćanske vojske niti je
Bajazit sv. koplje poslao Papi kao
otkup za brata.

Otkad je red Ivanovaca početkom
140g v. oteo gusarima otok Rod,
postade njima taj otok drugom gla-
sovitijom domovinom. Obogativši se
dobrima ukinutog templarskog reda,
u posjedu jake flote i vojske, koju
su pobirali kod osam naroda (Zun-
gen) i utvrdivši jako otok pružili su
Ivanovci svojom ustrajnom i smjelom
srčanošću u borbi proti Turcima dra-
gocijene službe Zapadu. Pobjedonosno
god. 1479. pod velikim meštrom d'
Aubusson bijahu odbili strašni napa-
daj Muhameda II, Džemova oca. Kad
Džemu nije uspjela vojna proti bratu
sultanu Bajazitu, pobježe u Egipat, a
zatim prebjegne na Rod, gdje ga je
kršćanska vojska zarobila.

Veliki meštar cijeneći da je Džem
masni zalogaj, koji bi mogao donijeti
redu velike povlastice, a mir kršćan-
stvu, posla ga u Francusku. — I u
istinu veliki meštar isposlova od sul-
tana Bajazita mir i 45 hiljada dukata
nagrade što će mu zarobljena brata
držati pod paskom. Papa je pak nas-
tojao dobiti od Ivanovaca Džema u
svoje ruke. Nakon dugog natezanja
uspije Papi Inocenciju otkupiti Džema

«vila tiskana ,;&mprime“
Qilarocaine i Crepe de Chine na cvjetove /
Sgatt, Georgette, Ilarquisette itd.

More krasnih raznobojnih šarenih svila. Najnoviji deseni

u svim bojama i najrazličitijim šarama.
Cijene vrlo solidne počam od Din. 45 na više!
Za iste cijene dajemo na 6 mjesečnu otplatu !

Razgledajte naše izloge! Posjetite nas bez obaveze na kupnju !
Tražite posjet naših zastupnika.

TRGOVAČKA KUĆA

Podružnica

, REKORD“ ua Dubrovnik

Ulica Kraljice: Marije

 

od vlasti velikog meštra i imat ga
u svojoj vlasti, a zato Papa imenova
velikog meštra d' Aubussona kardi-
nalom.

Pošto je Bajazit volio, da mu
brat bude u vlasti Papinoj negoli u
vlasti Ivanovaca uz godišnjih 45 hi.
ljada dukata nagrade što će Papa
Džema izdržavati, držati u svojoj vlasti
posla on Papi Inocenciju sv. koplje
za otkupljenje svoga brata od vlasti
Ivanovaca. Džem umre u zatvoru, (ne
otrovan). Vidi Thuasne. Paris 1892 i
Pastor ,Geschichte der Pšpste [Il 1901,

Iz ovog jasno slijedi da je krš-
ćanska vojska Džema zarobila kad
je prebjegao na Rod i da je Inocencij
VIII dobio od Bajazita sv. koplje, kad
mu je uspjelo otkupiti Džema od
vlasti Ivanovaca, kako je Bajazit že-
lio. Slijedi.

 

Najopasniji neprija-
telj čovječanstva.

Državni suverenitet ne odregjuje
ekonomski i socijalni život podanika,
Diktatura kapitala vodi i upravlja držav-
nim suverenitetom. I dok je politička
vlast ograničena svojim pravima i za-
konime, kapitalistička diktatura ne poz-
naje zakona osim vlastite koristi i ko-
modnosti a na štetu dakako gragjana.
Država je, prema mišljenja komunisti
aparat, kojim se diktatura kapitala služi,
da pod izlikom legalnosti opljačka drža-
vljane. Ova je diktatura — nastavljaju
marksiste — tako ustaljena i učvršćena,
da ništa ne koriste razne stranike i so-
cijalne institucije, koje rade na pobolj-
šanju prilika. Stoga nema drugog pita
— zaključuju — nego srušiti mođernu
državu, kakova danas postoji u Evropi
i svijetu. Do toga će dovesti samo
jedna svjetska revolucija.

Svjetska revolucija može se pro-
vesti samo ako se u svim državama
svijeta razvije akcija, koja će izazvati
prevrat u svakoj pojedinoj državi. Da
se do toga dogje potreban je prema
najnovijem planu Ill. Internacijonale
zajednički front. Taj zajednički front
sačinjavaju u prvom redu marksističke
stranke. Ali jer ove nijesu u svim dr-
žavama dozvoljene postoji druga tak-
tika. Treba raditi na tome, da se ras-
prše svi konservativni elementi, koji
su za postojeće socijalno uregjenje.
Tradicije valja srušiti, jer one priječe
plasiranje novih ideja i nazora. Pod
geslom brige za poboljšanje prilika,
valja tražiti veze sa svim lokalnim, re-
gionalnim i nacijonalnim organizacija-
ma, makar one bile raznih smjerova i
direktiva. Osnivaju se odbori u kojima
su zastupane razne organizacije, koji
imaju svrhu da konačno  dogju
do formiranja. pravih  boljševističkih
ćelija. Ove su ćelije nužne stanice za
provagjanje svjetske revolucije.

Najnovija taktika boljševičkog mar-
ksizma: veoma je opasna baš zato što
je. vrlo lukava, Nastupa tako, da raz-
vija barjak borbe za mir, a proti fa-
šizmu, u kojem vidi svog osobitog
neprijatelja. Sretno hoće da iskoristi
protivnost;, koja u pojedinim državama
vlada proti auktoritativnim, fašističkim