; ar

I

  

i
i
1
|

 

 

Strana 2

 

Pastirski pohod

Kuna. U petak, dne 15. ov. mi.
prispio je preko Stona M. u kunovsku
luku Crkvice preuzv. biskup dr J. Ca-
rević u pratnji svog tajnika Don K.
Capursa i preč. DonIvo Kinkela, umi-

rovljenog — župnika _ Janjine, da
obavi drugu = kanonsku _ vizitaciju
ove prostrane župe. Sve kuće u

u Crkvicama okitiše se tapetima, a na
pristaništu se skupio lijepi broj naroda
na čelu s župnikom vIč. Don M. K.
Milić i gg. crkovinarima, koji dočeka
svog pastira klicanjem i cvijećem. Za-
ustavivši se jedan sat u gostoljubivoj
kući gosp. Medovića (rogjaka pok. Ce-
lestina) preuzvišeni se sa pratnjom uputi
ma živom strmim serpentinama put
Kune, gdje stigne oko 5'/, s. po podne.
Na Brijegu“ povrh Kune odakle puca
divan pogled na neretvanski kanal do-
čeka ga veliko mnoštvo naroda s crk-
venim i naroćnim barjacima. Bila su
na okupu i školska djeca s učiteljstvom
iz Kune, Pijavičina, Potomja i Osko-
rušna. Općinu je zastupao načelnik g.
Violić iz Potomlja i prisjednik g. A.
Škurla. Mala Ksenija Lukač predade
preuzvišenom kitu cvijeća uz dobrodoš-
licu, a zatim ga pozdravi lijepim govo-
rom i kitom cvijeća glavarica Djevo-
jačkog društva gjica Katica Bobanović
Vidno ganut sidačnim dočekom preuz-
višeni veselo zahvaljivaše. Mužari st
odjekivali nad nepreglednim vinogra-
dima i brežuljcima, a iz grla vatrene
omladine pod hrvatskim barjakom za-
ori se oduševljena pjesma rogoljubna.
Povorka pogje kroz cijelo mjesto. Svi
prozori okićeni tapetima, a latice cvijeća
pljuštile su poput kiše. Ovaj prolaz
preuzv. Biskupa kroz Kumu bio je
uprav triumfalan. Pred vratima Matice
dočeka ga župnik vič. Milići pozdravi
ga kao Božjeg poslanika, te kao od-
ličnog sina hrvatskog naroda i širitelja
socijalne pravde. Pomolivši se pred ol-
tarom preuzvišeni se na tako srdačnom
dočeku zahvali govorom, koji je svima
ugodio. Sutradan je preuzv. Biskup
pregledao crkvu Maticu i pohodio os-
novnu školu u Kuni, a poslije podae
posjetio je više uglednih obitelji svuda
oduševljeno primljen i pogošćen pelje-
škim specialitetima. U nedjelju, dne 17
ov. mj. preuzvišeni je u crkvi Matici
pjevao pontifikalnu sv. Misu uz asis-
tenciju preč. Kinkele, preč. dekana dn
Nika K. Milić i mp. O. gvardijana P.
Dodića, te preč. Capursa i vIč, O. I.
Jakominića, preko koje je održao pri-
godnu homiliju spomenuvši uz vjerske
i naše hrvatske i socijalno kršćanske
ideale. Na koru je pjevao Pučku Misu
mjesni muški zbor, a u orgulje svirao
g. Ivo Paković. Nakon sv. Mise pre-
uzvišeni je podijelio sv. Krizmu, a bi-
lo je 160 krizmanika(ca). Poslije podne
istog dana preuzv. je s velikom pro-
cesijom pohodio groblje sv. Spasa,

 

na zgodnom položaju blizu
mora prodaje se kompleks
zemljišta i kuća. Za infor-
macije obratiti se

Konrad Haller

DUBROVNIK
Boškovićeva ul. 8 - telef, 17

gdje je održao ganutljivu propovijed i
podijelio sv. odriješenje. Zatim se pro-
cesija svrati u svetište Gospe Delorite
na svibanjsku pobožnost. Pohvalnu
propovijed u čast B. D. Marije održao
je sam preuzv. Biskup i zatim podi-
jelio blagoslov sa sv. Otajstvom. U
ponedjeljak jutrom  preuzv.
posietio je Općinsko Upraviteljstvo, a
zatim općinskog tajnika g. Anta Čolić.
Poslije podne je bio pregled Župnog
Ureda. U utorak jutro svečano ispra-
ćen preuzv. Biskup je preko sela Os-
korušna proslijedio za župu Vručicu,
U Oskorušnu je takogjer bio srdačan
doček. U crkvi sv. Kate preuzv. održi
prigodni pobudni govor te podijeli sv.
odriješenje i blagoslov. Pohodi tako-
gjer mjesnu školu a bi pogošćen od
ugl. katoličke obitelji gosp. Šundrice.
Veseo nad tako uspjelim pohodom u
Kuni i praćen živim željama vjernog
pučanstva proslijedi za Vručicu. Pri-
godom svog boravka na Kuni preuzvi-
šeni je darovao lijepu svotu novaca za
popravak dvorane ,Omladinskog Klu-
ba“ na Kuni te je takogjer otrao mno-
gu suzu sirotinjsku, što je još više
utvrdilo njegovu obljubljenost i popu-
larnost kod ponosnih Pelješćana. Dao
Bog, da ovaj nezaboravni pohod našeg
milog Pastira urodi stostrukim plodom
za sve nas!

Onima koji trebaju naočale
pružaju se sve pogodnosti: naj-
bolja kvaliteta stakala, special-
no-moderni okviri i solidne ci-
jene kod Josipa Krilića, vis-a-vis
Male Braće, Moderni zlatni na-
kiti. Satovi najboljih marki. Staro
zlato kupuje i zamjenjuje.

Glasovire, orgulje, harmoniume,
violine i tambure popravlja i
i imenira najsavjesnije

af Bartunčk Antun

U

pm
CIJENE UMJERENE !

Pokućstvo

i sve u struku spadajuće

udesitelj orgulja i glasovira

Dubrovnik — Prijeki 11.

 

kao Linoleum, Tepihe za
hodnike, sobe, okvire i slike

veliki izbor, uz vrlo

umjerene cijene kod

U | M.SEŽ 130

DUBROVNIK
Ezu=u==um"EEeeaeeIRNIEIImINREIIHNJMENŽJZMIENEIM
Kušajte uvjerit će te se da je
u istimu najbolji i najukus-
niji, dobro pečeni kruh,
razno sitno luksuzno pecivo kod

Parne pekarne iz Gruža
zato jer izragjiva ma higi-
gijenski najmoderniji način

Preporuča se
PARNA PEKARNA

BALDO CRNJAK

Trgovina mješovite robe kod
Tržnice DUBROVNIK 2
EAR LO A RR. DE EE

Gospodarska štedionica

Središniica: SPLIT

Podružnice: DUBROVNIK i MAKARSKA

Najveći dalmatinski novčani zavod na zadružnom polju.
Nove uloške na štednju ukamaćuje najpovoljnije te ih u svako doba iamuje u cjelosti.

Otvara tekuće račune. — Daje kratkoročne zaji
ra t 1 e. 1 čČ jmove. Lombardira sve
Kupuje i prodaje vrijednosne papire, devize i valute uz dnevne tečajeve. — Obavlja naj-

kulantnije sve bankovne poslove. — Odlične izravne veze u zemlji i inozemstvu.

,NARODNA SVIJEST“ 28 Svibnja 1936

Biskup.

ržavne papire. —

 

 

Priopćeno
Ugl.
Uredništvu ,Narodne Svijesti“
Dubrovnik,

Najuljudnije Vas molim, da izvo-
lite u narednom broju Vašeg cij. lista
štampati o mojem trošku slijedeću

Izjavu

Ovim izjavljujem da u natpisu
šlampanom u listu ,Narodaa Svijest“
dd. Dubrovnik 31. 1. 1936 u dvobroju
4 i 5 od g. XVIII na strani 3, a u
stupcima pod 1, 2, 3 i 4 pod naslo-
vom ,Tradicije nijesu rdja“ netačno
prikazano, da je g. Lopižić M. Blažo
prof, realne gimnazije u Dubrovniku
u svom predavanju održanom u sjed-
nici Doma i škole dne 26. I. 1936 a
govoreći o uzrocima nepovjerenja djaka
prema nastavniku kazao, da se tradi-
cije uopće hvataju našega razuma po-
put rdje, koja se hvata gvožgja i iz-
jeda ga, da se moramo oiresti raznih
političkih i vjerskih tradicija te da je
ove posljednje t. j. vjerske tradicije
nazvao još smiješnijim. Naprotiv izjav-
ljujem, da se je g. profesor Lopižić u
svom gorespomenutom predavanju is-
ključivo bavio pitanjem pedagoških
rdjavih tradicija i predrasuda kao i
stvaranja što boljih odnosa izmegju
profesora i djaka, zatim pak da su
uslijed gornjeg netačnog prikaza o sa-
držaju predavanja g. prof. Lopižića
bile ovome nanešene uvrede u natpisu
sadržane,

Antun Fić. [Bi odgovorni urednik.
SENSE Narodne Svijesti“'

* Za članke pod ovom rubrikom ured-
ništvo ne odgovara.

ni

Teleion br. 219 Telefon br. 219
Vrši prevoz vlastitim kolima
svakovrsne robe. Za selidbe,

(prevoz pokućstva) ima vješte
ljude 4)

 

Razne vijesti.

80. rogjendan Sv. Oca Pape. Na
31. o. mj. ulazi Sv. Otac Papa Pijo XI,
u 80. godinu života. Pijo XI. nalazi se
ujedno u 14. godini svojeg pontifikata.
Na dan 31 Maja izaćiće posebni broj
vatikanskog glasila ,L'Osservatore Ro
mano“ posvećen Sv. Ocu. Dužnost jt
svih katolika da se pomole Bogu za
dug život velikoga Pape Pija XI. kat
i da zahvale Providnosti, što je u ova
teška vremena dao svojoj crkvi take
mudra i vješta kormilara, koji je oso-
bito Katoličkom Akcijom pokazao naj
savremeniji način širenja  Kraljestvi
Božjega na zemlji. Sv. Ocu Papi Pij
XI zdravlje, dug život i pobjeda.

Zbor Duhovne Mladeži Zagre
bačke svečano je proslavio od 21-24
o. mj. svoju stogodišnjicu. Kroz ovi
100 godina ovo je društvo zaslužilo |
Crkvu i hrvatski marod brojnim pub
likacijama na religioznom, beletristič
kom i glazbenom polju. Čestitamo n
ovom jubileju pridružuje se i naš lis
želeći zaslužnom Zboru još lijepši pro
cvat.

Mrtvi ostaci Pavla Stoosa sve
ćenika illrca preneseni su.10 ov. m
iz Koprivnice gdje je nazad 14 godin
preminuo ovaj budilac narodne svi
jesti u Zagreb, te svečano pokopat
pod arkadama na Mirogoju uz drug
ilirce. Sahrani su sudjelovali sva hi
vatska društva i mnoštvo naroda, |
je održano više značajnih govora.

Lijep izgled. Poznati francus
maršal Franse d' Epere prošlih je dan
bio u Beogradu i odmah se je rasp
tao, gdje bi u nedjelju mogao sluša
sv. Misu, da tako udovolji svojoj krši
dužnosti. Prisustvovao je sv. Misi
crkvi BI. Dj. Marije.

Nikola Tesla i njegova djeli
Str. 44. Cijena Din. 5. Pola ćirilico!
pola latinicom. Izdalo društvo za pi
dizanje instituta i odbor za proslav
80 godišnjice Nikole Tesle u Beogt:
du. Proslava se obavlja od 27—30 (
mj. Na proslavu dolazi veliki broj di
legata stranih naučnih ustanova. U svii
školama držat će se predavanja o ovo!
našem velikom pronalazaču na elektri

ehničkom polju.
Naš list zapada
samo 5 Din. mjesečno

 

 

Prostirači za pod Ćilimi (Tapiti)

PERZIJSKI

AFGANISTANSKI

TURKESTANSKI

NA PRODAJU

Reflektanti neka se obrate na g. Mirka Mišković - Dubrovnik
| (za adresu upitati u Parfumeriji BONGI)

m.