AEŽEHO+ e RA

TM

ČEREEENNCI IJ JIOEOE vs

udi

s

 

 

 

 

Strana 2

cijama uz vrlo jeftine cijene, ali kako
radnici u Gružu malo paze na kvali-
tet već na kvantitet, to oni iz tih raz-
loga tu i ne zalaze. Oni za ručak ku-
pe kilogram ili više hljeba k tome još
malo špeka ili slično i time su zado-
voljni; bolje ne traže, U Pučkoi Ku-
hinji može da se dobije kuhano meso,
bakalar, gulaš i t. d., ali kako se je već
vidjelo radnici za to ne mare, a mno-
gi od njih to ne bi uzeli ni onda, pa
sve kada bi im Pučka Kuhinja to da-
vala i uz cijenu još nižu od današnje,
iz razloga što oni to smatraju gošpod-
skom a ne seljačkom hranom, te pre-
ma tome za njih je odmah takova
hrana skupa i ako je u stvari više
nega jeftina. Radnicima treba omogu-
čiti da oni tu dobiju razna sočiva,
puru i slično uz cijenu jednog dinara
od porcije, ali prije nego se isposluje
jača potpora to je sigurno nemoguće.

Do riješenja ovog pitanja i dalje
moramo dozvoljavati da one desetine
tisuća turista koji godišnje progju Gru-
žom, susreću i gledaju gruške radnike,
gdje onako do  skrajnosti zamazani
idu cestom i jedu svoj ručak. Suvišno
je i spominjati da ovakova slika ne
propagira naš turizam.

Iz zdravstvenih a takogjer iz mno-
gih drugih razloga nadležne vlasti kao
i uprava radničke institucije i svi oni
koji direktne koristi imaju od turizma,
morali bi nastojat da se pitauje ishra-
ne siromašnogi radničkog svijeta što
prije riješi i tako uklone one štete
koje se nanose interesima našeg na-
roda i Države, a nadasve Dubrovniku.

(Slijedi)

 

 

. .

Pisma iz naroda.

ŠIPANSKA LUKA. Svetkovina
sv. Stjepana. Dan sv. Stjepana pokro-
vitelja ove župe proslavljen je ovdje-i
ove godine svečanim načinom. Na po-
ziv crkovinarstva svečanosti je prisus-
tvovalo više svećenika. Nekoliko dana
prije slavljenje zvona nmavjestilo je na-
šemu puku dan velikog našeg zaštit-
nika. Iz jutra taj dan počele su se go-
voriti sv, Mise. a veliki broj naroda
pristupio je na svete Sakramente. Ve-
liku svetu Misu u 10 sati otslužio je
u trojci mjesni župnik vić. Dn Antun
Makjanić, Preko Mise je isti održao
prigodnu propovijed o sv. Stjepanu.
Po Misi je slijedio svečani blagoslov
sa Presvetim te cjelivanje  svečevih
moći. Poslije podne u 3 sata došlo
nam je u posjet iz Stona Hrvatsko
Društvo ,Napredak“ sa svojom glaz-
bom pod ravnanjem g. Frana Egehera,
Izletnike je dočekalo ma obali naše
društvo , Starčević“ sa svojim barjakom,
a pozdravio ih je i nazvao im dobro-
došlica društveni presjednik gosp. To-
mo Murati. Glazba je zatim pozdra-
vila naše društvo i općinu, te u sve-
čanoj povorki otišla pozdraviti hram
našeg zaštitnika sv. Stjepana, a po
tom u povorki obišla kroz mjesto svi-
rajući. Nakon zakuske koju je društvo
»Starčević“ pripravilo glazbarima, glaz-
ba je koncertirala do noći, Poslije ve-
čere glazba, je opet koncertirala, dok
je bio ples pred Općinom do pola
noći. Tačno u 12 sati glazba je poz-
dravivši naše društvo i Općinu, uz
oduševljene poklike i govore, otišla u
povorki, otpraćena sa barjakom druš-
tva Starčević, do obale svirajući, te
motornom lagjom otputovalo u Ston.

Svakoga je ova proslava lijepo
razveselila, te se je narod našao uprav
iznenagjen. Stonjanima najljepše za-
hvaljujemo na njihovoj bratskoj lju-
bavi i požrtvovnosti. Ovoj je svečano-
sti prisustvovalo takogjer i mnogo na-
roda iz naše okolice, a takogjer i stra-
maca iz daljih mjesta. P, Š.

KORČULA. Preuzv. splitski bis-
kup Msgr. Dr. Ko. Ki. Bonefačić kroz
vrijeme svog boravka na Badiji poho-
dio je sva mjesta našeg otoka. U četvr-
tak 13 o. mj. podjelio je sakramenat
sv. krizme u crkvi na Badiji trinaesto-
rici krizmanika. U Petak 14. o. mj.
otputovao je za Krk.

Moreška. Ova viteška igra ove se
godine po četvrti put igrala u Nedje-
lju 16 o. mj. i to radi stranaca i broj-
nih izletnika.

Priprave za dolazak engleškog
kralia. Ni. Vel. Edwarda VIII po svoj
će prilici da pohodi i naš grad i oko-
licu. U tu svrhu priredit će lov na
čaglje i ribolov te će mu se predati spo-
menica ;Korčule pod Evglezima“ na
početku prošlog vijeka. Eaglezi su za
kratko vrijeme svoje vlade sagradili
tvrgjavu poviše grada te jednu polu-
okruglu plokatu, što je sve još do da-
nas dobro sačuvano.

7 Marija Jeričević, kćerka g. Joza
Jeričević preminula je u cvijetu mla-
dosti u srijedu večer 5. o. mj. U Pe-
tak u jutro bio joj je krasan sprovod.
S pokojnicom se je dirljivo oprostila
g.ca Tinka I. Tedeski. Pokojnici rajska
slava, a ucviljenim i naše žalovanje.

SA OTOKA KORČULE. Vjenčani
U Žrnovu vjenčao se je u Nedjelju 2.
o. mj. učitelj Ivo Kapor sa g.com Ka-
ticom Biliš, učiteljicom. Veselim  mla-
dencima najljepše čestitke.

Blagda Gospe od Snijega sveča-
no je proslavljen u Pupnatu. Mnoštvo
svijeta došlo iz okolnih mjesta, a iz
Žrnova i Crkveni pjevački zbor i Tam-
buraško društvo pod vodstvom svog
župika mp. Don Iva Gregov. U jutro
su vjernici u velikom broju stupali na
sv. sakramente. Preko ophoda pjevao
je razne nabožne pjesme zbor iz Žr-
nova, a preko svečane Mise omladin-
ski zbor iz Pupnata. Prigodnu propo-
vijed držao je mp. Don Adalbert. Tum-
bas, župnik Čare. Poslije podne Tam-
buraško društvo i Pjev. Crkv, Zbor iz
Žrnova održao je lijepi koncerat, preko
koga pjevao je nekoliko komada ško-
lovani pjevač-invalid Antun Botica Pin-
ko iz Račišća, a mp. Da Ivo Gregov
održao je uvodni govor o značenju
pjesme kod Hrvata, Cijela je sveča-
nost prošla u veselom raspoloženju
naroda, Cijelo mjesto je bilo svečano
iskićeno narodnim barjecima i slavo-
lucima.

BRGAT. Slavlje mladomisnika.
U nedjelju 9 augusta došao je da na
Brgatu otsluži svečanu misu mladomis-
nik vel. O. Stanislav Stanić, da počasti
uspomenu svoje pokojne majke, koja
je bila rodom iz Brgata. Brgaćani, uvi-
jek odvažni u ispovijedanju svojih vjer-
skih osjećaja i svijesni časti gledajući
svoga mještanina (po majci) na oltaru,
učinili su sve moguće da proslava bude
najsvečanija. I doista mogu se ponositi
radi svečanog, iskrenog dočeka, uz
pjevanje pjesme ,Ljubimo Te naša
diko“, pucajavu mužara i zvonjenje
zvona, pa mnogobrojnog posjeta u
crkvu i svečanog otpraćaja. Na crkve-
nim vratima okićenim zelenilom drče-
kala je mladomisnika djevojčica Asa-
nović Kate da ga zanosno pozdravi
pjesmom prigodaicom i obdari kras-
nom kitom cvijeća. Zatim ga je oslovio
zauzetni dušobrižnik preč, Da Karlo
Capurso i uveo u crkvu pjevajući sve-
čani ,Benedictus“. Na koru je dotjera-
no izveo misu Aagelorum Zbor sv.
Ane sastavljen od mjesnih pjevača, a
na ofertoriumu je preč. Dn. Karlo sa
svojim zvonkim glasom zanosno ot-
pjevao , Juravit“. Iza Esangjelja održao
je prigodni govor mp. O. Markolin
Koego. Na koncu Mise mladomisnik
je podijelio svečani blagoslov sa Pre-
svetim, a zatim pošao na groblje da
se pomoli za pokojnu rodbinu. Meka
je na čast rodbini i svima kojl su se
zauzeli da je ova manifestacija vjerskih
i mjesnih solidarnih osjećaja tako div-
no uspjela!

,NARODNA SVIJEST“ 19 Kolovoza 1936

 

 

Broj 33

Rezervirano

U nizu raznih priredaba i zabava
održana je prošle nedjelje jedna pri-
redba na kojoj su otskočile narodne
nošnje. I dok smo vidjeli bezbroj noš-
nja (28) iz Macedonije, Srbije, Šuma-
dije itd., tek smo mogli da zapazimo
neznatan broj (1 2-3) nošnja iz dub-
rovačke okolice, Dalmacije, Slavonije,
Slovenije, Bosne, Hrvatske itd.

Neznamo tko nam je ovo ovako
lijepo servirao. Svakako moramo naj-
oštrije osuditi i svom energijom pro-
testvovati proti ovome zapostavljanju
e da se u buduće bezodvlačno nešto
slična ne ponovi.

Što rade naše dubrovačke usta-
nove koje imaju za cilj propagiranje i
čuvanje dubrovačkih svetinja ?! Mislimo
i tvrdimo da je nama prva dužnost
pokazati strancu bogatu zlatom izve-
zenu nošnju Konavljanina i Konavoke,
Župke i Župljanina itd., pa tek onda
one iz Šamadije, Crne Gore itd., a i
prije ovih nošnje Zagorca, Slavonca,
Posavca i ostale iz hrvatskih krajeva.

Gdje su pak one divne hrvatske
narodne nošaje koje su na ovogodiš-
njoj XI Olimpijadi u Berlinu  zadivile
cio svijet, a djevojke i mladići obu-
ćene u njima, svojom divnom igrom
dobili prvu nagradu ?

Zašto se nije obuklo 10—15 Ko- /
navljana, Župaka, Župljana, Konavoka,
da raprezentuju grad čije oni blago
predstavljaju, a ne da se naše nošnje
pred drugim gube u morske dubine,

Tko je ovo sve dozvolio neznamo,
ali opet naglašujemo da se ovakovo
zanemarivanje ili hotimično izbjegava-
nje naše dubrovačke nošnje ne može
dozvoliti

Ako se već hoće
prikazati nošnje čitave države onda
opet moramo prednost imati mi, a tek
onda svi ostali.

U mnogim dosadašnjim
stvarima sinovi Dubrovnika imali su
odlučnu riječ, pa vjerujemo da će imati
i u ovoj akciji,

Apeliramo stoga na sve pozvane
faktore, i društva, kao čuvare Sve-
tinja dubrovačkih starina, da u svakoj
prigodi sličnih priredaba otvore dobro
oči i paze na svaku akciju, jer Dub-

“rovnik nazvan ,krunom hrvatskih gra-

dova“ ima pravo da svu nošnju iz
svoje okolice skupa sa hrvatskom na-
rodnom nošnjom najprije reprezentira,
a tek onda sve ostale. Jedino ovako
oni će služit na dobro svojeg grada
sv. Vleha i domovine Hrvatske.  8p.

aaa aaa RIO 8 8ROJVU OR RIA.

ORAŠAC. — Na 30 prošlog mje-
seca odijelila se od nas g.gjica Eliza
Skrivanić, poštan. čin. u miru, i otpu-
tovala u svoje rodao mjesto Korčulu.
G.gjica Skrivanić doselila je u Orašac
26.VI 1894 godine kao poštan. činov-
nica te je tu službu vršila sve do umi-
rovljenja 1925 godine. Svojom česti-
tošću, uslužnošću, finim  postupanjem
i radom ne samo za vrijeme službo-
vanja nego za sve 42 godine boravka
u Orašcu stekla je opće poštovanje te
nema ni jednog Orašćanina koji je
nebi osobito cijenio i poštovao. Kao
dugogodišnja glavarica Društva Srca
Isusova neumorno je radila ne žaleći
vremena ni materijalnih žrtava te je
mnogo pridonijela urešenju naše crkve
matice. Narod osobito žali njen od-
lazak, lako je ona Htjela otputovati
neopaženo u 6.30 sati izjutra, ipak ju
je srdačao otpratio uz pucanje mužara
velik broj Orašana sa župnikom i na-
stavnicima, Rastanak je bio dirljiv, a
prisutni su klicali dragoj g.gjici Elizi
želeći, da je Bog poživi dugo godina
da se u svom rodnom mjestu nauživa
zaslužene mirovine. Orašanin

 

 

 

 

 

Prvorazredni zavod za poduku
i odgoj naših kćeri

DJEVOJAČKI PEHNSIONAT
ADA“, ZAGREB

odobreno po Ministarstvu prosvjete broj
24317/34, prima prijave za iduću škol-
sku godinu. U zavodu je škola stranih
jezika, tečajevi za opću naobrazbu i
kućanstvo. Primaju se i učenice sred-
njih, stručnih i gragjanskih škola, Tra-
žite informacije i prospekte od Uprave
pensionata , Lada“, Zagreb, Medulićeva
ul. 22, tel, 97.63,

GRADSKE VIJESTI

Imendan hrvatskog narodnog
zastupnika za kotar Dubrovački g.
Roka prof. Mišetića proslavljen je tiho
i dostojanstveno dne 16 ov. mj. Mno-
gobrojni pristaše H. S. S. pohodili su
ga u njegovom stanu, tie mu izrazili
svoje osobne čestitke. Ovim čestitkama
pridružuje se i naše Uredništvo želeći
mu dug život na sreću i spas Hrvat-
ske nam domovine.

Proglas hrvat. nar. zast, Roka
prof. Mišetića prigodom dolaska Nj.
Vel. Edwarda VIIl kralja Engleske
izišao je prošle nedjelje u formatu
95x63 cm sa hrvatskom trobojnicom.
Tekst proglasa neobično se dopao na-
rodu. Proglas je već stigao na sve
moguće strane, a publiciran je i u
raznim novinama. Brojni stranci i no-
vinari zatražili su da im se pokloni
jedan primjerak, Megjutim kao i uv-
jek tako i u ovoj prigodi nesimpati-
zeri hrv. selj. pokreta, htjeli bi da pri-
kažu drugo lice ovog proglasa nego
što jest. Tako je prošlih dana nekoliko
engleza zamolilo jednog tumača i vo-
dića stranaca grada sv. Vlaha da im
prevede na engleski sadržaj proglasa.
On je to rado učinio, ali je mnogo
toga prikazao u protivnom svijetlu.
Ipak ovi englezi slučajno su se o t0-
me prepričali s drugim englezima i s
njima došli u kontradikciju, Finale je
bio ponovno čitanje po novom preva-
gjaću i istinit prevod. Ono je iskrivlje-
no tumačenje na njih učinilo vrlo loš
ulisak. Čudimo se ovakovom postupku
i neznamo komu sve ovo ide u prilog ?!!

Grad je prepun stranaca. Svi
hoteli, pensioni i privatni stanovi su
puni u tolikoj mjeri, da se pojedini
stranci silom prilika zadovoljavaju spa-
vanjem u hotelskim banjama.