ReČSsČSnmmmmmmaam=a=>aemmm

 

 

 

Strana 2

,NARODNA SVIJEST“ 29 Kolovoza 1936

Broj 84

 

 

Tea) hrvatske opjnčke looličke  Dubroogčki akademičari i omladinski kongres % 96 zra din, sir dua

omladine u Janjini

Izmegju mnogobrojnih tečajeva hrv.
selj. kat. omladine održanih sa velikim
uspjehom u raznim župama zagrebačke
nadbiskupije, zaprema vidno mjesto i
naš omladinski tečaj u Janjini održan
15 i 16 ov. mjeseca.

Tečaj je otvorio pred lijepim bro-
jem omladine — bilo ih je 80 na te-
čaju — O. Bonifacije dr. Perović sa
prigodnim govorom i blagoslovom.
Izmegju ostalog je rekao da naš prvi
korak mora biti upravljen euharistij-
skom Isusu kao svom uzoru, To oso:
bito vrijedi danas kada se u naša sela
imaš hrvatski narod uvlači komunizam
i mnoga moralna zla. Tvoja je dužnost
omladino, — rekao je Padre — da svo-
jim apostolskim žarom privedeš svoj na-
rod k Bogu.

U subotu na Veliku Gospu slušali
smo sv. Misu preko koje smo pristu-

pili zajedničkoj sv. Pričesti. Sv. Misu .

je služio velečasni dekan Don Niko
Kalafatović-Milić koji nam je iza evan-
gjelja rekao par pobudnih i zanosnih
riječi. Kasnije smo u povorci krenuli
put Sresera gdje smo ispod maslina
slušali programatsko predavanje O. B.
dr. Perovića koji nas je čisto oduševio
svojom jasnoćom i postavljanjem iz-
razitih načela SKOM društvima.

Po podne istoga dana poslije za-
jednjčkog objeda i kupanja ua Gospi-
nom otočiću, održao nam je zanimivo
gospodarsko predavanje gosp. inž. Luka
Krstinić. Sa mnogo pomnje pratili smo
vještog predavača što se najbolje vidi
iz toga što su mnogi od nas pravili
bilješke i zanimali se za pojedine stvari.
Iza predavanja gosp. inž. Luke Krsti-
nića bilo nam je pročitano pismo g.
Iva Lendiće, rodom je iz Janjine a sada
se već oporavlja od svoje duge bolesti,
tako da se mi nadamo, da će nas ove
jeseni zdrav moći pohoditi, prije nego
zauzme svoje mjesto u centrali kat.
Akcije u Zagrebu. Iza pročitanog pis-
ma za koje se može reći da je pošlo
od srca k srcu, krenuli smo pjevajući
u povorci u Janjinu. Pred župnim
dvorom oduševljeno nam je progovorio
nekoliko riječi akademičar g. Stanko
Puratić. Povorka se razišla kličući dr.
V. Mačeku, sv. Ocu Papi, nadbiskupu
koadjutoru dr A. Stepincu, našem bis:
kupu dr Josipu Caieviću i drugim.

Sutradan (16 — VIll) u nedjelju
iza zajedničke sv. Mise krenuli smo u
Drače da prisustvujemo crkvenom i
narodnom slavlju. U Draču smo do-
čekali Preuzvišenog biskupa Carevića
koji je dolazio s motorom iz Sresera
Dočekala ga je i hrvatska glazba iz
Metkovića i nekih 5.000 ljudi koji, su
doh je glazba veselo svirala, klicali
dr. Vi. Mačeku, Preuzv. biskupu Care-
viću, a osobito je divno bilo čuti po-
klike iz grla nekoliko hiljada ljudi:
»Živio sv. Otac Papa !“, i, Žiwio Krist
Kralj !“. Preuzv. je biskup pred novom
crkviom sv. Roka zadužbinom g. Joze
Kelefatovića, pozdravio vel, Don Iva
Kinkelu, časni energični starac. Iza
blagoslova kapele i sv. Mise blagoslo-
vio nam je Preuzvišeni biskup naš.h
3 novih SKOM barjaka : Janjine, Kune,
Crne Gore, Žuljane i Trstenika. Iza
blagoslova barjaka govorio je sakup-
ljenom narodu akademičar iz Dubrov-
nika g. Mihović, Obara se na kapita-
lizam i komuzizam, dok je ongovorio
češće su se čuli povici: Dolje kapita-
lizam, dolje komunizam. Sakupljeni je
narod sa svom pažnjom saslušao mla-
dog govornika. Poslije g. Mihovića
govorio je još gosp. Dr. Niko Bijelo-
vučić — narodni zastupnik, Na koncu

Odazivajući se pozivu Hrvatske akademske nacionalističke lige
u Zagrebu izjavljujemo posvemašnje suglasje sa njenim držanjem u
pogledu omladinskoga mirovnoga kongresa.

U ime hrvatskih sveučilištaraca Dubrovnika i dubrovačkoga
kotara osuđujemo i ograđujemo se od rada t. zv. ,pripremnog od-
bora“, koji je sastavljen od nehrvatskih i marksističkih društava i
organizacija. Žalimo istodobno, da su u ovaj nehrvatski sklop naknad-
no pristupila i 2—3 hrvatska omladinska društva, jer smo uvjereni,
da im tu ne može biti mjesta. Nadamo se zato, da će ovi što prije
istupiti iz ,pripremnog odbora“ i , jugoslavenske nacionalne repre-
zentacije“. Očekujemo dalje, da će i oni poći putem svijesnoga hr-
vatskoga radništva, koje preko Hrvatskoga radničkoga saveza izjav-
ljuje ,da nema nikakve veze sa organiziranjem ,ženevske omladi-
ne“, niti sa ljudima, koji to kušaju organizirati“.

T. zv. Društvo Naroda i razne ženevske akcije mi ne smatramo
nikakvim oreanima međunarodnoga mira i pravičnosti, već samo
sredstvom kojemu je zadaća podržavati postojeće stanje. Zato hrvat-
ska omladina nema što da traži u Ženevi. Svijesna je situacije, te
neće nasjednuti komunističkim i pučko-frontaškim zasjedama. Nećemo
podupirati Litvinovljevu politiku protiv naprednih i nacionalističkih
sila današnje Evrope. Mi nijesmo protiv mira i daleko smo od sva-
koga militarizma, ali tražimo mir, koji će uslijediti nakon učinjene
pravde i postignute slobode, a ne mir, koji se nekima nameće kao
kazna i jaram. Mir ne smije služiti za održavanje zla.

Radi svega toga — a polazeći s osnovnog gledišta, da je hr-
vatski narod izgrađeni i svijesni individualitet, a potom i subjekt, a
ne samo objekt, te privjesak ili dio nečega ,širega“ — oduzimlje-

mo svako pravo ,jug. nacionalnoj reprezentaciji“ i ,pripremnom od-
boru“, da nas zastupa na ovom kongresu ili bilo gdje drugo, a Hr-
vatskoj akademskoj nacionalističkoj ligi dajemo puno ovlaštenje, da
u ovom pogledu dalje zastupa naše mišljenje i naše interese.

U DUBROVNIKU, sredinom kolovoza 1936.

Baranović Duje, stud. iur. — Baranović Anka, stud. phil. — Barbir Ljutomir, stud.
tehn. — Beliotti Ivanko, stud. med, — Bojauovski Ivo, cand. phil. — Bracanović Car-
men, cand. phil. — Bracanović Darijo, cand. iur. — Bracanović Dolores, stud. phil. —
Ćurćija Stijepo, cand. vet. med. — Domančić Zlaian, stud. med. — Dončić Špiro, stud.
agr. — Dulčić ivo, stud: iur. — Duper Antun, stud. iur. — Fabris Antun, cand. iur. —
Greguš Josip, stud. rer. com. — Grgurević Antun, cand. vet. med. — Grgurević Eugen,
stud. agr. — Katić Herman, cand. iur. — Kelez Maja, cand. phil. — Kuučević Josip,
cand. iur. — Kusijanović Pedrito, stud. phil. — Kiihu Katica, stud. pharm. — Juračić
Ivo, stud. rer. com. — Lorger Rudolf, stud. iur. — Ljuba Antun, stud. iur, — Markoč
Ksenija, cand. phil. — Matić Verka, slud. phil. — Maršić Ante, cand. iur. — Maršić
Marija, stud. rer com. — Mihović Antun, stud. iur, — Mišetić Niko, cand. tehn. —
Mortigjija Tias, abs. phil. — Mulan Budimir, stud. iur. — Nadramija Pasko, stud.
rer. com. — Njirić Nikola, stud. tehn. — Osvaldini Hugo. cand. rer. com. — Plazonić
Ante, stud. iur. — Savin Pero, stud. vet. med. — Stulli Mato, stud. med. — Weollitz
Ljubo, stud. rer. com. — Zanini Antun, cand. phil. — Dobroević Stijepo, stud. rer.
com. — Rebetz Bruno, stud. tehn, — Šarić Viktor, stud. tehn.

Potpisivanje se nastavlja, pa su izjavu potpisala u zadnji čas još dva akademičara.

Omladinski mirovni kongres je, kako možemo vidjeti iz izjave
dubrovačkih hrvatskih sveučilištaraca, spretno aranžirana protuhr-
vatska i marksistička akcija s prozirnim tendencijama. Za kongres
se zauzimaju marksisti svih boja, Židovi, beogradska štampa, beo-
gradski marksistički sindikati, Davidovićevi i Vilderovi ,Demokrati“,
Kramerovo ljubljansko , Jutro“, sarajevska Jeftićeva , Jugoslavenska
Pošta“, a nasjeli su i neki naši naivnjaci, ali, izgleda, da će se ipak
na vrijeme osvijestiti. Razumljivo je, da je svijesna hrvatska omla-
dina energično ustala protiv ovoga ,,mirovnog““ kongresa i upozorila
poštenu javnost na te makinacije. Hrv. akad. nacionalistička liga u
Zagrebu, Hrvatski radnički savez, nezavisna naša štampa, sarajevska
privredna omladina, sveučilištarci Splita, Sarajeva, Mostara, Broda,
Ljubuškoga i drugi — izjasnili sn se proti ove protuhrvatske akcije.
Sada sn im se pridružili i hrvatski nacionalistički akademičari našega
grada i okolice. Uredništvo.
EHEJ RER IZZIE RSA ZAP EARL

je glazba otsvirala himnu:  ,Lijepa
naša“ poslije čega se narod razišao, a

 

mi smo omladinci krenuli na objed.
Po objedu je bio rastanak sa raznim
SKOM društvima i završetak našeg
tečaja. Meni će pak ostati u vječaoj
uspomeni ovaj tečaj koji me je odu-
ševio u radu: ,Za Boga, hrvatski
narod i društvenu pravdu!“ — Neka
žive i cvatu SKOM društva u dubro-
vačkoj biskupiji! Živio SKOM! —
Rožat, Ivo Lečić, tečajac
Naš list zapada
samo 5 Din. mjesečiuo

 

 

 

stupio je na snagu 15. V. Prema tom
novom voznom redu vlakovi dolaze u
Grvž 5 05, 9:25, 1939. 2340 a odlaze
iz Gruža 6:15, 12. 1940 22:15. Brzi
je vlak što dolazi 9 25, a odlazi 19:40

POZOR!
PRISPJELE

kod Firme: J. RONCHI Dubrovnik

Zadnji put smo potpunim pravom
prigovorili i žigosali, što su se neke
osobe usudili nametnuti, kao ptica ku-
kavica jaje u tugjem gnijezdu, razne
nošnje iz daljnjih krajeva, a da naših
nije bilo nego 2:3 primjerka. Ovaj naš
protesi naišao je na odobrenje svih
ozbiljnih greglana. Ali budimo iskreni
pak se zepitajmo, bi li se bilo ovo
zapostavljenje dogodilo, da je bilo
budnosti i malo više volje od naše
strane ?! Nek nam ovaj nemili siučaj
bude opomenom, da buđemo oprezni
u buduće. Tješimo se, da se je visoki
naš gost Ni. Vel. Kralj. Eiward ipak
dovoljno upoznao sa narodnim našim
karakterom. Samo ćemo istaknuti jednu
činjenicu, koju nije nitko spomenuo,
bar u koliko je nama pozuato. Čitalo
se je po raznim novinama, da je Kralju
Edwardu skrenuta pažaja na turističku
izložba, kad je već bio prošao mimo nje i
nalazio se u gradskojluci, da otputuje na

'svojujshtu. U bitnosti bilojeovako: Malo

prije polaza Kraljeva nalazila se je na
toj izložbi gospogja ratnog ministra
Cooper u društvu gospogje Zlatke Ses-
sa. Gospogja Zlatka uhvati lijepu pri-
godu, te reče gospogji Cnoper, da bi
bila Ženska Zadruga sretna, kad bi
njezinu izl ižbu pohodilo Njegovo Ve-

ličaustvo. Gospogia Cooper quato ne.

budi lijena admah  otide to kazati
Kralju, kojl se na njezin zagovor isti
čas povrati iz luke i tako posjeti iz-
ložene lijepe narodne radove i kostime
što je izložila Narodaa Ženska Zadruga
sa Cavtatskom Udrugom. Gospogja
Sessa, koja dobro govori engleski, za-
mcli Kralja da primi jedan dar, te mu
pokloni jednu garnituru za čaj u ko-
navoskom vezu, a pritom rastumači
u tančine konavosku nošnju Kralju,
koji je pozorno i zanimanjem slušao.
Naposljetku zamoli gospogja Sessa
Visokog posjeticca, da se potpiše u
knj gu potpisa Ž-nske Zadruge, na što
se je on najpripravnije odazvao i na jed-
noi se prazaoi strani potpisao : E (ward
R I. 18 — Vill_ 36. A sutrad.n se je
na drugoj stranici dotične spomenknji-
ge potpisao i ratni ministar sa svojom
ospogjom : Disna Cooper Doff Cooper
19. VII. 1936. Zaista lijepa prigoda,
a još ljepši gest gospogje Zlatke, na
čemu joj najljepša hvala i od našt
strane !

AVN

I ako je bila sva nada izgubljena
ipak g. Dr Mirko Mladinov u svome
Sanatorijumu poduzeo je na našoj
majci starici od 74 god. jednu tešku
trbušnu operaciju, tumor na debelom
crijevu, koja je sasvim uspjela, te se
starica već ozdravljena danas šeće po
kući, Pri operaciji asistirao je asistent
Dr Kostića u Beogradu prijatelj naše
familije Dr Ivo Mlinarić, koji se je sa
Dr Mlađinovom svojski zauzeo da

operacija u svakom pogleđu uspije. Ja
i moji ostajemo do smrti zahvalni, jer
da njih nije bilo, naša ljubljena majka
danas bi mrtva u grobu ležala.
Split, 20. augusta 1936.
Za iamilju Gjanović
kap. Nikola Gjanović

      

 

: FTI. ni a 1 i
*# Mastiona
Kem. Čistiona
S Snižene cilene ' i
[ov ERE 1