g TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

ar. 36.

DUBROVNIK, 9 Rujna 1936.

gir“ <. Čekovnog računa našeg lista

O cs 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
REdništvO i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Crveni pakao nad Evropom

Crvena avet nad Španjolskom.

Španjolska revolucija u svoj svo-
joj strahoti i grozoti ne prestaje. Pod
udarcima bjesomučne mižnje crvenih,
na sve što je kršćansko, ruše se i dalje
stoljetne crkve, veliki samostani, kato-
lički zavodi, a ne prestaje se sa ubij-
stvima biskupa i svećenika, redovnika
i redovnica.

Evo našim čitateljima nekoliko
vjerodostojnih svjedočanstava o gro-
zotama španjolske revolucije.

»Slovenec“ od 12 ov. mj. douosi
razgovor sa slovenkom Marijom N.,
koja živi u Barceloni i ima svoje ro-
gjake u Zagrebu, u kojem onu prika-
zuje početak revolucije i divljaštva
marksističkog mahnitanja u Barceloni.
Megju ostalim pripovijeda i ovo:

»Naroda se uhvatila nekakva po-
divljalost, koju nikako me bih pripisala
Barceloncima, koje poznam iz mirnih
vremena. Po dogovoru, tako nam se
je barem činilo, svaki su se dan skup-
ljale grupe ljudi, počele su vikati, pri-
jetiti se, tuliti, zavijati, kao da imaju
živčani napadaj — uputili se prema
kakvoj kući, koja je bila za čas opljač-
kana i zapaljena. Sama sam vidjela
takav prizor, Vlasnika i meku ženu,
koja je vjerojatno bila njegova majka,
dovukli su po podu držeći ju za ruke,
kroz vrata na cestu, gdje su počeli po
njima skakati i divlje plesati, dok nisu
bili kup razmrcvarencg mesa. Navodno
$u ,Skrivali ustaše“. Takogjer sam
vlastitim očima vidjela, kako su doveli
u povorci opkoljene od tisuća zvijeri
koje su tulile, megju kojima su se nei-
više isticale ženske, nekoliko svučenih
žena i počeli s njima orgije, koje nije
moguće opisati. Ko zna, iko su bile?
Govorili su da su časne sestre iz ne-
kog samostana, koji je bio porušen.
li smo takogjer gledati samostan
Karmeličanki, nekoć velika gragjevina,
izmegju četiriju ulica. Iz njega se je
još pušilo. Bio je skup razvalina. Pred
crkvenim ulazom su pak bile postav-
lene mumije (kosturi) karmelićanki,
koje su zvjerske grupe đonesle iz grob-
nice. 42 su bile, brojila sam ih. Stare
mumije, jedna dapače iz 1436 godine.
Gragjani su išli tamo, kao ma kakav
zanimljivi komad. Policija se nije mje-
šala. Tek četvrti dan dala ih je poko-
pati“.

»Osservatore Romano“ donosi
izvještaj očevidca o umorstvu biskupa
i 40 redovnika u Barbastru, starom
gradu pod Pirinejima. Tamošnji za-
povjednik vojske nije se odlučio u
prve dane revolucije. Kasnije je pristao
uz vladu u Madridu i stavio svoje sile
na raspoloženje crvenima. U gradu je
komunistički komitet držao svu vlast
di rukama, ali ipak nije bio tako krvo-
ločan, da bi ubijao svećenike. U to
e došli nalozi iz Madrida, da se ima
tle svećenstvo zajedno sa biskupom
pobiti, ,Tako smo zatvoreni u tamnicu.
Tu smo se jedan drugom ispovijedali
\ičitali djela mučenika, Dana 2 kolo-
\oza bili su strijeljani poglavari našega
 tamostana i još druga dva redovnika-

   
 

svećenika, koji su bili u zatvoru u
posebnim prostorijama. Dana 9 kolo-
voza stiijeljan je biskup sa nekoliko
redovnika. Dana 13 kolovoza strijeljali
su komunisti 20 naših studenata koji
su se pripravljali za svete redove. Još
je ostalo 20 studenata, megju njima i
jedan inladi svećenik, koji je posvećen
prije nekoliko dana“. Ti su bili poubi-
jani u jutro 14 kolovoza, Megju mu-
čenicima malazio se i jegan kapetan
gragjanske garde. I on je vikao, kad
su ih vozili ulicama ma stratište, sa
ostalima: Živio Krist Kralj!

Zapovjednik parobroda društva
,Oceania“, ,Vis“_ g. Milivoj Bukorović,
koji je u početku revolucije bio u Bar-
celoni i Valenciji, pripovijeda o progo-
nima svećenstva u Barceloni ovo do-
pisniku beogradske ,Politike“ :

»Komunisti su oružjem zauzeli
preko stotinu crkava i manastira, ko-
liko ih ima u samoj Barceloni. Ostala
je poštegjena samo jedna jedina crkva
Sacra Famiglia“. Sve ostale crkve i
manastiri porušeni su ili zapaljeni. Po
mnogim manastirima ctvoreni su gro-
bovi i kosti mrtvaca pobacane su na
ulicu. Vladini pristaše, za vrijeme po-
bune bili su najviše ogcrčeni prema
svećenicima.

Danas se u Valenciji i Barceloni
ne može vidjeti ni jedan svećenik. Oni
koji nisu uspjeli da pobjegnu, pobijeni
su. Kakva mržnja vlada prema sve-
ćenstvu u Španiji kod današnjih vladi-
nih pristaša, najbolje će nam pokazati
ovaj slučaj, koji se za vrijeme pobune
desio u Barceloni. Jedan šezdesetgo-
dišnji gospodin prolazio je pristaniš-
tem pored parobroda ,Vis“, Odjednom
dva policajca na odstojanju od neko-
liko koračaja, upravili su svoje puške
prema njemu. Sav zaprepašten, ovaj
starac drhćući podigao je ruke u vis,
a zatim obazrivo počeo da izvlači iz
džepa svoju legitimaciju. Kad su ovi
policajci kasnije upitani zbog čega su
zaustavili ovog čovjeka, izjavili su, da im
je on mnogo sličan po svojoj spoljašnosti
na svećenika i da su pomislili, u prvi
mah, da je preobučen u običnog gra-
gjanina htio da pobjegne brodom. Po
svemu dobiva se utisak, da danas čo-
vjek u Španiji, ako hoće da raskrsti
sa životem, dovoljno je da se odjene
u svećeničke haljine i smrt će ga br-
zo snaći“,

Što se dogagja u Sovjetskoj Rusiji?

Prošli smo već put javili o veli-
kom precesu, koji se održao u Moskvi
protiv najistaknutijih komunista, koji
su skupa s Lenjinom bili prvaci i vo-
gje ruske revolucije. Pod velom miste-
iijozne tajanstvenosti — a i ne može
biti drukčije u zemlji najkruće tiranije
— održao se proces, o kome je teško
dobiti pravu sliku, a čiji je rezulat 16
strijeljanih. Ali se stvar na tome nije
zaustavila. Vijesti iz Rusije govore o
novom hapšenju u masama, Na zapre-
paštenje marksista i komunista čitave
Evrope u Rusiji se hapse svi komu-
nisti sa desnice i ljevice, koji nijesu
slijepi poklonici današnjeg diktatora

Staljina. Izgleda da se je protiv da-
našnjeg sovjetskog režima stvorio vrlo
razgranjeni komplot iz komunističkih
ljevičara pristaša Trockoga, koji smat-
raju da je Staljin skrenuo s čisto ko-
munističkog pravca, kao i raznih des-
ničara, koji ne odobravaju ekonomsku
politiku Staljina. Iznenagjenja u bilo
kojem pravcu u Rusiji nijesu isključena.

I tako nastaje za onu zapadnu
Evropu, koja skreće u marksističke vo-
de, novo razočaranje, da je komunis-
tička praksa u Rusiji uspjela stvoriti
novi svijet — obećani raj na zemlji.

Kako je kod nas?

Kominterna radi na svu paru.
Studentska omladina jako je zaražena
komunizmom. Univerziteti, osobito ne-
ki, liferuju nam preko ljetne sezone
veliki broj crvenih emisara, koji vrše
svoju razornu akciju, osobito po našim
primorskim ljetovalištima. Naša omla-
dina, još nedovoljno izgragjena u svo-
jim pogledima ma svijet i život, a za-
hvaćena teškom ekonomskom krizom,
pada na lijepak crvenoj internacijonali.
Političari i novinstvo, koje zagovara t.
zv. pučku frontu unaša pogotovo haos
u narodne redove i pripravlja najbolje
teren komunizmu. Tu se osobito ističe
beogradska ,Politika“ sa svojim uvod-
ničarom g. Balugdžićem. Ne zaostaju
pak ni zagrebačke ,Novosti“.

Karakteristična je u tom pogledu
evolucija našeg liberalnog gragjanstva
i inteligencije. Odgojeni bez nekog iz-
razitog gledanja na svijet u kulturnim
i socijalnim pitanjima ne mogu se sna-
ći danas u vremenima novih i teških
previranja. Zaražene mržnjom na t, zv,
klerikalizam (bolje na katoličku Crkvu
i njenu djelatnost) nosi ih struja da-
našnjice sve više na lijevo, a da sli-
jepci me vide da će sutra tamo biti
pregaženi i uništeni.

Eto to je slika naših prilika koje
bivaju iz dana u dan sve teže. U bli-
zini smo strahovitog vrtloga svjetskih
dogagjaja, koji će teško minuti, a da
i nas, u većoj ili manjoj mjeri, ne za-
hvati.

Što nam je činiti ?

Jedan je samo faktor, s kojim ko-
munizam najviše računa i koji mu se
je jedini kadar konačno suprostaviti.
To je kršćanstvo, Crkva. Ali to krš-
ćansivo treba da potpuno obuhvati sta-
liše, da ih udruži u boine redove, i da
iz njih stvori što više svijesnih, izgra-
gjenih i junačkih boraca. To je zadaća
providencijalne Katoličke Akcije, koju
današnji Papa toliko maglašava i na-
regjuje kao krvavu potrebu današnjice.

Nemojmo stoga stati postrance ili
se svagjati, dok krov već gori nad
glavama naših susjeda, a sutra vjero-

jatno i mad našom, Svim silama na
rad za Katoličku Akciju pod vodstvom

svojih biskupa,
Katolička Riječ“.

Novi vozni red na željeznicama
stupio je na snagu 15. V. Prema tom
novom voznom redu vlakovi dolaze u
Gruž 8:05, 9:25, 19:39, 23:40 a odlaze
iz Gruža 6:15, 12. 19-40 22:15. Brzi
je vlak što dolazi 9:25, a odlazi 19:40

Vlasnik — izdavač — Urednik :
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Vicko Lisičar — Dubrovnik

Rukopisi se ne vraćaju.

tako je u boljševičkoj Rusiji ?
Hiljade Sovjetskih radnika čeka
od maja i juna, da im se isplati nji-
hove nadnice. 55 (pedesetpet) miliona
rubalja radničkih nagrada izdato je u
druge svrhe. Dok se sovjetski vlasto-
dršci sa čuvenom drskošću miješaju u
unutrašnje stvari Španjolske, bune šire
slojeve na ustanak i pokolj i za pot-
poru španjolskih komunističkih paliku-
ća, bijedne zarade sovjetskih radnika
još za polovinu skraćuju, mora zvanična
moskovska Pravda od 9. prošlog mje-
seca augusta 1936 — br. 218, da pri-
zna kako ,hiljade i hiljade“ radnika
u Sovjetskoj Rusiji već mjesecima nije
primilo nagradu. Sa pritvorenim ne-
zadovoljstvom utvrgjuje list činjenicu,
da šumarski trustovi — platne fondove
radništva i činovništva ,za sve moguće
ciljeve izdaju i zločinački rasipaju.“
Kako izlazi iz slijedećih podataka Pravde
radi se o mnogo miliona rubalja na-
grade: ,Mnogim hiljadama gorosijeća
ne isplaćuju se nadnice. Okljevanja i
i zakašnjenja u isplati nagrada ušla
su u narodni komesarijat za drvarsku
industriju već u hroničnu naviku...
Mnogobrojnim radnicima sada u mje-
secu augustu nijesu još isplaćene čak
ni nagrade za mjesec jun, a što više
ni za maj. Zaostaci u plaćanju šumar-
skih trustova radnicima dostižu dva-
naestine miliona rubalja. Glavna upra-
va trusta Sjevernog šumarstva u zao-
statku je sa radničkim isplatama za
19,644.000 rubalja, glavna uprava Is-
točnog šumarskog trusta sa 23,865.000
rubalja, glavna uprava Sibirskog šu-
marskog trusta sa 8,941.000 rubalja a
glavna uprava Južnog šumarskog trušta
sa 5.988.000 rubalja. Tako iznose zao-
staci u plaćanju samo kod ova četiri
od ukupnih 1I trustova narodnog ko-
mesarijata za drvarsku industriju pre-
ko 55 miliona rubalja t. j. preko pola
milijarde dinara. Ovi zaostaci ni «u
kom slučaju ne opadaju, već nepre-
kidno rastu“. Kako list u svojim daljim
tvrgjenjima  podvlači, dovelo je ovo
bezobzirno ophogjenje sa radništvom
do ,mevjerovatnih priliva radne sna-
Doslovno se veli: , Disciplina
megju radništvom je znatno opala.
Pojave kao zadočnjenja, potpuni izo-
stanak sa rada kao i neispunjavanje
radnih određaba na dneunom su redu.
Posljedice ovoga su slijedeće: Program
prerade drveta ne može se izvesti,
otpremanje splavovima je u prekidu,
fabrike za preradu drveta su prisiljene

da ograniče rad, a ritam grožsvognje
€ vrlo osjetna Roemećea.,

u
ge“.

PREPORUČAMO VAM dobro
poznatu dubrovačku draguljarsku
radnju Josipa Krili6, koja pruža
danas u Dubrovniku najveći izbor
raznog najmodernijeg zlatnog na-
kita, specijalno za darove prigo-
dom krizme, vjenčanja i krštenja.
Cijene su posve solidne i bez-
konkurentne.

Stručna izradba satova,
i posebni potički ateljč.
Za robu daje specijalnu garanciju.
Interesentima, kumama i kumovima
za krizmu skrećemo naročitu paž-
nju na ovu solidnu firmu.

graviranje