Br. 37.

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 16 Rujna 1936.

it tika

N- iea Čekovnog računa našeg lista

NO es 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVII

Narodna Svijest

 

Životno iskustvo svakog dana_pot-
vrgjuje činjenicu da je Katolička Akcija
slavno vladajućeg Pija XI, jedno od
majprovidencijalnijih djela = njegovog
pontifikata. Nema te zgode koju brižni
Otac ne iskoristi da ponovno naglasi
i preporuči što ustrajniji rad na polju
laičkog apostolata u K. A. Njegovo
očinsko srce rastapa se od milja kad
može konstatovati procvat i uspjeh
svog mezimčeta, a bol para njegovu
dušu, ako osjeti, da se bilo s koje
strane podmeću klipovi i sprječava slo-
bodan rad org. K. A. — Djelotvornost
i opravdanost K. A. osjeća se baš naj-
više u ugroženim krajevima. Paklene
korđe slave slavlje na mnogo mijesta
u svijetu i treba da se paklu supros-
tave čete organiziranih ljudi koji će
spremno žrtvovati sve zemaljsko, pak
i život; da osiguraju spas svoje duše
i duša svojih blužnjih. — Komunizam,
bilo da nastupa otvoreno, a još češće
pod lažnim krinkama, proždire sve no-
ve i nove žrtve radi neznanja i nes-
premnosti, Treba komunistima i po-
kvarenim zastupnicima materijalizma
suprostaviti cdvažne i odgojene ljude,
da ih raskrinkaju. Treba odgojiti o-
mladinu koja će, svijesna zabluda što
ih širi komunizam i njegovi raznoboj-
ni saveznici, na sav glas doviknuti svi-
jetu: ,Natreg Kristu i njegovom Evan-
gjelju ! Badava je tražiti društvene re-
forme ako se udaljujemo od Krista i
njegove Crkve! Ako je ljudsko društvo
bolesno, razlog je tome pomanjkanje
kršćanske ljubavi i susretljivosti. Ako
su danas ljudi u mnogočemu gori ne-
go prije dolaska kršćanstva, nije tome
kriva Kristova nauka, nego to što ti
judi gaze zapovijedi Božje! Ako je
nevršenje božjih zapovijedi razlog pro-
padanja ljudskog društva i kaosa u
Kome se nalazimo, onda je jedini put
spasenja i rješavanja svih socijalnih i
moralnih problema u povratku k izvo-
ru pravde i ljubavi — Kristu!“ To
je program organizacija K. A,, koje
žele i nastoje da svaki njihov član bu-
de pravi apostol ljubavi i pravde i tako
životom pokaže gdje je ključ riješe-
nja svih pitanja.

Tu odgovornu službu vrše u raz-
nim narodima razni tipovi organiza-
cija koji nastoje da svoj rad udese na
| način, kako bi svoj program usadili u
što šire slojeve naroda.

Crkva Kristova, u svojoj provi-
dencijalnoj misiji, za vršenje hijerar-
hijskog apostolata osnovala je više re-
dova, da oni svaki na svoj način ob-
| ragiuju ajivu Gospodnju, ali svima
je postavljena jedinstvena svrha: pri-
ući što više duša Bogu. Oni svoj rad
udešavaju da im se brazde ne ukrtaš-
| vaju.

 

   
 
 
  

Svaki je na svom mjestu vršeći
svoju dužnost i radeći na svoj način
24 spas duša. U jednom stroju nijesu
sva kolesa iste veličine i vrste, a ipak
svako je od njih potrebito, da bi stroj
| mogao u redu funkcionirati, — Sv.
Otac Papa više je puta naglasio da se
ne smije vezivati na tip organizacija

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake
Pojedini broj Din. 1.50

Srijede

KRISTOVI BORCI

K. A, Ne treba tražiti jedinstveni tip,
već ireba nastojati da se tipovi orga-
nizacija prilagogjvju prema sredini u
kojoj djeluju. Megju raznim tipovima
mora pako postojati koordinacija rada
t. j. odnosi megju vodstvima moraju
biti takovi, da rad u raznim tipovima
teče uporedo i da ćlanove svih org.
K, A, povezuje isti duh. Kako je u
dijecezi, in ultima linea, Biskup glava
K. A,, jesno je, da je to jedinstvo za-
garantovano, jer jedna glava odregjeje

raznim udovima razne funkcije za po-
stignuće istog cilja.

Najjača grana omladinskog giba-
nja u K. A, kod nas zastupana je u
Križarstvu. Križarska organizacija nikla
je kod nas u najtežim danima u 1930
god., kad su jednim potezom general-
skog pera bile ukinute sve katoličke
organizacije. Mislili su neprijatelji Cr-
kve da je došao čas njihove pobjede,
ali se prevariše. Idealizam i borbenost
Orlova nijesu se mogli slomiti ni ba-
junetama i oni uz najteže žrtve stva-
raju novu crganizaciju koja je kroz
dugo vrema prolazila svoju Kalvariju.
Križarska organizacija dana je hrvats-
koj omladini u najtežim danima, ono
ona je djelila borbe i stradanja svog
naroda i stoga je prirasla srcu njego-
vih sinova. Kroz kratko vrijeme ta bot-
bena organizacija skupija je ogroman
broj članova koji su uz teška pregara-
nja ostali vijerni borci za Krista i do-
movinu. Danas, kad  Križarsivo po
semi put slavi svoj ,Križarki dan“,
njegova je bilansa više neg uiješljiva.
Križarstvo danas broji 479 društava sa
435 sekcija Malih Križara. Ukupan
broj Križara i Križarica premašuje
32.000. Zar to nije jaka vojska, koja
će na svaki mig svojih vojskovogja :
svećenika i Biskupa krenuti u boj za
Krista ? Njihovo oružje nije u nožu i
topu, u tanku i avijonu, već u čistom
srcu i velikoj ljubavi. Dok bude tako-
vih boraca ne treba se bojati za bu-
dućnost hrvatskog naroda, jer buduć-
nost je sigurna onima koji imaju čist
naraštaj. Križarstvo se je zavjerilo svom
narodu, da će mu uz pomoć Božju

 

odgojiti čist naraštaj. Ono to svoje
obećanje i ispunjava. Dao Bog da
svaki rodoljub uvidi kako uz druge
org. K. A. Križarstvo znači najbolju
garanciju za bolju i sretniju bupućnost.
M+ na današnji dan želimo Križa-
rima blagoslov i što uspješniji rad.
Neka budu svijesni da ih čekaju još
mnoge poteškoće, ali neka ne klonv.
Oni se bore za Krista, a On ih neće
napustiti, Ustreba li neka spremno žr-
tvaju i svoje živote za spas duša po-
put njihove braće u Meksiku i Španiji.
Nek ostanu vjerni svojoj lošinci &uha-
ristija — Apostolat — Žrtva. Takav
križarski rod ispuniće nade koje u
njega postavljaju narod i Crkva. Po
takvom rođu opravdaćemo svoj dični
naziv Antemurale Christianitatis.

 

— Momiizon je inča
patološka ludost

Ovih je dana održao njemački
ministar Gobels veliki govor o temi
»Boliševizam u teoriji i praksi.“ Izja-
vio je naročito : Boljševizam je zloči-
mačka i patološka ludost, koju, kako je
dokazano, vode Židovi, koji su je i
izmislili, Cilj Židova jest, da unište ci-
vilizovaue evropske narode i da us-
postave megjunarodno gospodstvo Ži-
dova... Neruske komunističke stranke
nijesu drugo nego sovjetska legija stra-
naca na području tih zemalja. S nji-
hovom pomoću organizira boljševizam
svoju megjunarodnu zavjeru. Pitanje
boljševizma istodobno je pitanje dalj-
nje egzistencije Evrope. Treba zauzeti
stanovište za  boljševizam ili protiv
njega, preuzimajući svu odgovornost
za sve posljedice, koje donosi takovo
stanovište,

 

Novi vozni red na željeznicama
stupio je na snagu 15. V. Prema tom
novom voznom redu vlakovi dolaze u
Gruž 505, 9:25, 19:39, 23:40 a odlaze
iz Gruža 6:15, 12. 19:40 22:15. Brzi
je vlak što dolazi 9 25, a odlazi 19:40

 

VRIJEME JE DA SE OPSKRBITE ! !!
Štofovima za odijela i kapute.

Skrećemo Vam pažnju na naš ogromni izbor orig. engleskih štofova za
dame i gospodu. Cijene vrlo solidne počam od Din. 90.— na više,

Originalne engleske

kabanice ,,Topical“.

Express Rebbler & Co Ltd London, postavljene i impregnirane tako da
su upotrebive po svakom vremenu bila kiša, bura ili zima.

"Originalni engleski trenchcoati (ili ,,Derby“
Kišne kabanice za dame i gospodu

Ove godine imademo posvema nove savršene modele a cijene još
povoljnije počam od Din. 200.— na više, Ogroman izbor dječjih pe-
lerina u svim bojama sa kapuljačom.

Sva ostala manufakturna roba u najvećem izboru!

Kod nas kupujete najpovoljnije za gotovo i ma dugoročnu otplatu

TRGOVAČKA KUĆA

REKORD niiiu Dubrovnik

Ulica Kraljice Marije

Ulica Kraljice Marije

Tražite posjet naših zastupnika.

 

Vlasnik — izdavač — Urednik :
Tisak Dubrov, Hrvat Tiskare (zast, Gj. Ružier) Dubrovnik 2.

Vicko Lisičar — Dubrovnik

Rukopisi se ne vraćaju.

lada u Madridu ne postoji“.

Značajne zjave velikog španolskog knji-
ževnika i učenjaka Miguela De Unamuno
o položaju u Španjolskoj.

Poznato je, da je glasovili špa-
njolski pisac i filozof Miguel De Una-
muno otvoreno pristao uz ustaše. Od.
govor boljševika iz Madrida bio je, da
su mu poništili doktorat i svrgauli ga
sa položaja sveučilišta u Salamanki.
Unamuna se to malo tiče, jer je Sala-
manka u rukama ustaša, a vlada u
Burgosu ga je za uzvrat imenovala do-
životnim rektorom sveučilišta,

Ovih dana je Unamuno primio su-
radnika velikog pariskog dnevnika ,Le
Matin“, kojemu je izmegju ostaloga
izjavio:

— U inozemstvu još nisu shvatili
značenje ovoga gragjanskog rata, naj-
strašnijega, što ga pozna Španjolska,
rata u kojemu se dogagjaju strahovite
stvari, iz kojega će Španjolska izaći
iskrvavljena, uništena i na smrt izmu-
čena. Još mnogi ne shvaćaju, da je
Španjolska zaražena lugjačkom epide-
mijom, koju zaoštruje zločinačka vlada
i da iu nema drugoga lijeka, do že-
ljezo i vatra. Neki vjeruju, da se vodi
borba ideja. Sada tu više nema ni jed-
ne ideje, koja bi vodila marksiste u
ovom ratu. To je sada jedna razula-
rena pošast, koju treba pod svaku
cijenu pobijediti. Sugeriraju posredo-
vanje, primirje, izmjenu zarobljenika i
obustavu smrtnih kazni. Ne može biti
primirja sa tom pošasti.

Ne radi se tu o obrani principa
ili o sačuvanju nekih socijalnih teko-
vina. Tu se radi o poplavi rušenja i
umorstava, pljačke i zločinstava svih
vrsta. Španjolski komunisti nisu nika-
da imali shvaćanja za konstrukitivnu
politiku. Anarhisti nisu nikada na ta-
kovo nešto ni pomišljali. To su ljudi,
koji su podlegli nekom bijesuom de-
liriju. Možda se tu radi o krizi očaja.
Veliki dio katoličke Španjolske više ne
vjeruje. Obeščašćivanje crkava, njihovo
rušenje i palenje, otkidanje glava ras-
pelima, iskapanje mrtvih kostiju, sve
su to možda čini očaja.

Ali mora biti i nešto drugo, neki
drugi patološki temelj ovoga obezum-
ljenja. Ne vjerujem, da je krivac alko-
holizam. jer španjolski narod nije na-
rod pijenica. Mislim na neki drugi iz-
vor klonuća i umnog opterećenja.

Govori se o vladi u Madridu. Ali
u Madridu više nema vlade. Postoje
samo naoružane bande, koje čine sva
moguća. zlodjela. Viast je u rukama

 

PREPORUČAMO VAM dobro
poznatu dubrovačku draguljarsku
radnju Josipa Krilić, koja pruža
danas u Dubrovniku najveći izbor
raznog najmodernijeg zlatnog na-
kita, specijalno za darove prigo-
dom krizme, vjenčanja i krštenja.
Cijene su posve solidne i bez-
konkurentne.

Stručna izradba satova, graviranje
i posebni potički atelje.

Za robu daje specijalnu garanciju.
Interesentima, kumama i kumovima
za krizmu skrećemo naročitu paž-
nju na ovu solidnu firmu.