TAKSA PLAĆENA U GOTOVU

Br. 38.

DUBROVNIK, 23 Rujna 1936.

DE" s Čekovnog računa našeg lista

NE es 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIH

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske (Tiskare:

Izlazi

 

Onrez na taktiku komunista.

Mržnja — to je jedno od odluč-
nih svojstava kumunizma, u njegovom
radu. Mržnja na sve i svakoga, koji
ueće da mu slijepo služi. Najžešća
mržnja na buržoaziju i buržujski po-
redek. Pogotovo pak mržnja na najo-
pasnije svoje protivnike: na Vjeru, Cr-
kvu, svećenstvo, biskupe, papu. Što je
ta mržnja kadra učiniti, to je strašno.
I kad o tom ne bi očevidci svjedočili,
ne bi mogli to vjerovati. Strahote, što
su ih iz mržnje prama Vjeri izvršili
komunisti u Rusiji, Meksiku i u Špa-
njolskoj povijest čovječanstva ne pam-
ti, Krvoločno nbijanje nedužne djece,
redovnica i svećeničkih kandidata, pa
zlostavljanje iskopanih iz grobova lje-
šina redovničkih, sadističko mrcvare-
nje svećenika i redovnika pa i najne-
vinijih i slabih i starih € barbarsko pa-
ljenje crkava i samostana, pa bilo to
umjetnički spomenici najveće vrijed-
nosti ili zaslužna kulturna žarišta u
svim granama znanosti, ili požrtvovne
karitativne istitucije za blaženje bijede
i nevolje, očiti su dokazi, da je ko-
munizam vogjen u svom radu mrž-
njom do bjesnila.

Ali tu mržnju ne pokazuju komu-
nisti tek onda kad dogju ma vlast,
Oni se njom odlikuju gdjegod ih ima.
Pa da se u kakvom mjestu nagje i
jedan komunista, on je pun mržnje
na Boga, Vjeru, Crkvu, svećenstvo,
biskupe i papu. To im je kao u pro-
gramu, bez te mržnje oni ne moga ni
riječi progovoriti tako reći: ni nogom
ni rukom maknuti. A to je i razum-
ljivo.

Komuniste znadu, da dok narod
stoji čvrsto uz Vjeru i Boga, uz Crk-
vu, uz svećenstvo, biskupe i papu, da
neće tako lako prodrijeti svojim ide-
jama u marod. S toga valja narod oci-
jepiti od Crkve, Vjere i svećenstva pa
će ga se onda lako zavesti u komu-

nizam. A kako ćeš narod ocijepiti od
Vjere, Crkve i svećenstva? Najlakše
tako da mu omraziš svećenstvo, bis-
kupe i papu! Stoga ocrnjuj, kleveći,
blati svećenstvo, biskupe i papu, iz-
mišljaj proti njima svašta, podmeći im
najgore opačine, najveća zlodjela, pri-
kaživaj ih svuda najodurnijim zločin-
cima. Tako će ih narod zamrziti i na-
pustiti, a tada će se narod lako dati
navući na tanak led i pasti u kumu-
nističku stupicu. To je bila taktika i
iramasona, ali je komunisti u zadnje
vrijeme na posebni mačin dotjeraše i
usavršiše, Kad im uspije omraziti na-
rodu svećenstvo, kad dogju oni na
vlast, onda će lako moći ubijati sve-
ćenstvo bez ikakvog otpora naroda.

Što dakle moramo činiti? Na op-
rez! Narod treba upoznati s tom straš-
nom komunističkom taktikom. Svećen-
stvo i biskupi u svakom narodu imaju
nad sobom dvostruku vlast: crkovnu
i državnu. Obe vlasti paze na njih i
zovu ih ma odgovornost za svako ne-
djelo, koje im se dokaže. Ako se pak
kojem svećeniku ili biskupu što teška
predbacuje, a njedma ga vlast ne zove
na odgovornost, znak je, da je ono,
što im se predbacuje, podla: podvala
i crna kleveta i tko to dalje govori i
raznosi crni je kleveinik — najbolji
pomoćnik bijesnih komunista — izda-
jica Vjere, Crkve i svoga naroda.

Na oprez dok je ma vrijeme! Ne-
mojmo da padnemo na lijepak ovoj
najnovijoj gjavolskoj taktici kominter-
ne, koja je do sada uzalud jurišala
na naš hrvatski katolički narod, jer su
se svi njeni bijesni juriši razbili o ne-
probojni zid jedinstva maroda sa svo-
jim svećenstvom. Čuvajmo to jedin-
stvo pod svaku cijenu i žrtvu — i naš
će se hrvatski narod sačuvati od sva-
koga zla, pa i paklene mržnje komu-
nizma.

 

Komunisti i seljaci.

Odmah iza svršetka boljševičke
revolucije, u jesen 1917. godine, naj-
veća briga židovsko - boljševičkih vlas-
todržaca bila je: kako će riješiti
pitanje seljaštva. Onda još zivi Lenjin,
vogja židovsko - boljševičke krvožedne
revolucije znao je, da su snažni seljaci
samostalni ljudi, najveća zapreka stva-
ranju komunističke ropske države, jer
tko je naučio biti samostalan, tomu se
ne će robovati.

I bio je samo jedan način, da se
to — po komunističku državu — ži-
votno pitanje riješi: u korjenu uništiti
i zatući zdravu seljačku snagu. To je
postao upravo program komunističke
stranke, koja je po njem izvršila ma

samostalne ruske seljake (,kulake“)

lakav napadaj, koji dosada u povijesti
nije zabilježen.

Samostalne seljake, koji sn imali
svoj posjed, lišili su židovsko-komu-
nistički apostoli jednostavno tog_posje-
da, potjerali su ih iz kuća i kućišta.
"Mi kamo s njima ? Odmah ih poslati
nisu mogli, Ali našli su drugi izlaz.

Trpali su ih u živinske vagone i vozili
daleko kroz beskonačne ruske pokraji-
ne. Ono, što nije putem izginulo od
gladi, žegje i studeni, došlo je u ,logore
za prisilni rad.“ Takovi logori, napu-
njeni milijunima ljudi, postali su mje-
to, s kojeg se putuje u smrt. Ali prije
smiti valjalo je dati još posljednje kapi
krvi i znoja za ostvarenje programa
,socijalističke države.“ (,Mlada Hrvat-
ska“ broj 1.).

 

PREPORUČAMO VAM dobro
poznatu dubrovačku draguljarsku
radnju Josipa Krilić, koja pruža
danas u Dubrovniku najveći izbor
raznog najmodernijeg zlatnog na-
kita, specijalno za darove prigo-
dom krizme, vjenčanja i krštenja.
Cijene su posve solidne i bez-
konkurentne.

Stručna izradba satova, graviranje
i posebni potički atelje.

Za robu daje specijalnu garanciju.
Interesentima, kumama i kumovima
za krizmu skrećemo naročitu paž-
nju na ovu solidnu firmu.

svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Vicko Lisičar — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2.

Rukopisi se ne vraćaju.

GOVOR PAPE PIJA XI.

Preprošlog ponedjeljnika dneva 14
ov. mi. primio je sv. Otac Papa Pijo
IX. u velikoj dvorani Castel Gandolfa
preko 300 španjolskih izbjeglica, megju
kojima je bio zastupan kler i lajikat.
Prisutne je Papi pretstavio državni taj-
nik kardinal Dr Pacelli, a pozdravni
govor održao jedan španjolski sveće-
nik, koji je u svom govorn prikazao
strahota, što se dogagjaju u $paniji i
istakao kako me samo prisutni Špa-
njolci nego i čitavo čovječanstvo željno
očekuje riječi svog vrhovnog natpastira
svog Oca Pija XI. u današnjim teškim
prilikama. Zatim je Njegova Svetost
održala govor, koji je trajao skoro je-
dan sat, a prenošen je bio putem ra-
dia. Sveti je Oiac Papa počeo tihim i
drhtavim glasom svoj govor, u kome
je najprije zahvalio na ovim sinovskim
izrazima ljubavi. Prisutnost ovih izbje-
glica najočitije dokazuje, kako je u
Spaniji stanje, koje uznemiruje čitav
dobromisleći svijet, a pogotovo uzne-
miruje samog sv. Oca. I izbjeglice i
golem dio španjclskoga naroda pod-
nijeli su mnogo muka, podnijeli su
pravi martirij, martirij, koji svakoga
mora potači na štovanje, ljubav i pri-
znanje. Mučenici za kršćansku stvar u
Španiji su prava kruna i pravo  vese-
lje za svetoga Oca. Vi ste — nastav-
lja Papa — predragi sinovi, bili svje-
doci upravo apokaliptičkoga uništenja,
u kome je uništeno djelo, koje su vije-
jekovi izgragjivali, a sada, kroz kratko
vrijeme, ta djela propadaju radi rata.
Svaki je rat nehuman, i svaki rat nosi
zlo i nesreću, ali pogotovo rat izme-
gju rogjene braće, rat, u kome se do-
ista kolju rogjena braća i sin ubija
oca, obitelj se dijeli ma dvoje. To je
najveća nesreća, što može uopće za-
teći koji narod.

Ovaj bratski ratizazvan je dobrim dije-
lom subverzivnom agitacijom onih ele-
menata, koji prijete bratskim pokoljem
čitavom svijetu. Dokle vodi takva agi-
tacija i takve ideje, najbolje dokazuju
prilike i pustošenja u Španiji. I rad i
teorija tih elemenata dovode do uniš-
tenja svake civilizacije i svake kulture,

jer bore protiv onoga, što je pravi
osnov svakoj kulturi, — svetost indi-
vidualne slobode.

Rad tih subverzivnih elemenata
postao je skrajnje opasan i Evropi i
čitavom svijetu. Evropa je dovedena 4
stanje, da bira: ili barbarstvo, unište-
nje kulture i civilizacije ili povratak
kršćanskoj nauci, jer jedino kršćanska
nauka može zapriječiti propast naše
kulture i našega pokoljenja. Subver-
zivni elementi posve dobro znadu, da
je jedino kršćanstvo kadro stupiti s
njima u borbu, pa su zato i najzakle-
tiji neprijatelji kršćanske nauke i ka-
toličke Crkve.

Njih smeta kršćanska nauka o obite-
lji, o svetim pravima individua, o braku.
Kakva je suprotivština izmegju jedne
i druge nauke, izmegju jednog i dru-
gog svijeta, ne treba — kako je dav-
no rekao Manzoni — dozivati pred
oči bilo koji primjer, dovoljno se sje-
titi samo božanske mauke i božans-
koga osnivača Crkve.

Svijet se upravo natječe, kako bi
što više uništio moralne temelje, na
kojima može egsistirati. Kao da se na-
tječu, ljudi sve upotrebljavaju, da za-
priječe blagotvorno djelovanje Crkve,
da zapriječe primjeuu Kristovih načela
u privatnomu i javnomu životu, a po-
sebno se posvećuje pažnja širenju ne-
morala, jer nemoralnost je najbolji te-
melj za najrazličitije subverzivne po-
krete i ideje. Pored nemoralnosti, ima
još mnoštvo zapreka za primjenu krš-
ćanskoga nauka, ali bi svi morali shva-
titi, da je skrajnji čas, da puste Kristo-
voj nauci, da slobodno odgaja i ople-
menjuje ljude.

Pored ovih misli, koje donosimo
prema radiju samo u izvatku, Papa je
na kraju ponovno i opširnije govorio
o Španiji, žaleći njezinu sudbinu i že-
leći, da Bog dade, da što prije u njoj
zavlada mir, bratska ljubav i sloga,
da bi Španija mogla ponovno biti na
onoj visini, na kojoj je bila. Podjelju-
je blagoslov čitavom španjolskom na-
rodu, a posebno svima onima, koji su
se žrtvovali za Božju stvar.

VRIJEME JE DA SE OPSKRBITE ! !!
Štofovima za odijela i kapute.

Skrećemo Vam pažnju na naš ogromni izbor orig. engleskih štofova za
dame i gospodu. Cijene vrlo solidne počam od Din. 90.— na više.

Originalne engleske

kabanice ,,Topical“.

Express Rubbler & Co Ltd London, postavljene i impregnirane tako da
su upotrebive po svakom vremenu bila kiša, bura ili zima.

Originalni engleski trenchcoati (izlle ,,Derby“

Kišne kabanice za dame i gospodu.

Ove godine imađemo posvema nove savršene modele a cijene još
povoljnije počam od Din. 200. — na više. Ogroman izbor dječjih pe-
lerina u svim bojama sa kapuljačom.

tua ostala manufakturna toba u najvećem izboru!

Kod nas kupujete najpovoljnije za gotovo i na dugoročnu otplatu

TRGOVAČKA KUĆA

REKORD ' wtiia Dubrovnik

Ulica Kraljice Marije

Ulica Kraljice Marije

Tražite posjet naših zastupnika.