F TAKSA PLACENA U GOTOVU
Sr. 40.

DUBROVNIK, 7 Listopada 1936.

Broj Cekovnog računa našeg lista

s jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno : za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

 

Izlazi svake Srijede
Pojedini broj Din. 1.50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Vicko Lisičar — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne vraćaju.

 

 

A MM lcacceo

Velika Skupština
b. &trvatske “Beljačke “Stranke
u Dubrovniku

Slijedeću nedjelju, dne 11 listopada, održava se napokon
Velika Skupština br. H. S. S. u Dubrovniku za cijeli dubrovački
izborni kotar.

Budući je skupština od 30 kolovoza bila samo djelomično

održana, radi nekih nepredviejenih tehničkih zapreka, to je

narod tražio od vodstva b. #H. S. S. da se sazove druga Velika
Skupština u cijelom svom opsegu. Vodstvo stranke odazvalo se
ie želji naroda, te dozvolilo da se održi .toli željna i potrebna
Skupština.

Glas o održanju Velike Skupštine u Dubrovniku veselo je
odjeknuo po cijelom dubrovačkom kotaru i narod se je stao pri-
javljivati sa svih strana. Bude li samo pogodno vrijeme može se
računati na preko dvadeset hiljada naroda, koji će dohrliti
u Dubrovnik, a oko dvađeset narodnih zastupnika prisustvovat
će Skupštini na čelu sa prof. Jelašićem, zamjenikom Dra Mačeka
i našim narodnim zastupnikom prof. Mišetićem, a bit će posjetnika
iiz daljnih krajeva Dalmacije.

Mi pozdravljamo ovaj narodni Zbor. On će svakomu poka-
zati nepatvorene osjećaje našeg grada i njegove bliže i daljnje
okoline. Narod će progovoriti i tu narodnu riječ svak ima da
primi s poštovanjem. Ona je mjerodavna za svakoga.

Svim hrvatskim posjetiocima Velike Narodne Skupštine kli-
čemo :

Dobro nam dOošli I
Živio Dr Wlatko Mlaček I
Živjela J€&vatska I

Hrvatska delegacija žensk.
društava u Dubrovniku

Kongres internacijonalnog save-
za žena, što se još održaje u našem
gradu ostat će, uvjereni smo, naro-
čito zapažen u historiji ženskog po-
kreta u opće, a napose treba ga mar-
kirati kod nas.

Sretna je bila namisao, da se
ovaj kongres održi u Dubrovniku,
zato smo mu sa svoje strane iska-
zali doličnu pažnju u prošlomu broju,
ma da postoje razlozi načelne nara-
vi, zbog kojih pridržavamo sebi pra-
vo da o njima povedemo riječ. Za
danas ističemo samo to, da se rije-
šavanje ženskog pitanja ne može us-
pješno voditi bez naročitog obzira na
ona načela i odredbe, što ih ispovi-
jeda pozitivni kršćanski moral, koji,
budući božanskog i nepromjenljivog
porijekla, ima u sebi ključ za isprav-
no riješenje svakog socijalnog prob-
lema, pa tako i ženskog. Treba lo-
jalno priznati, da se Internacijonalni
ženski savez nalazi na dosta pozitiv-
nom stanovištu u odnošaju prema
religiji uopće, ali to je još tako bli-
jedo i daleko od onoga, što bi imalo
i trebalo da bude.

Nego i druga je okolnost od ve-
like važnosti u vezi s ovim kongre-
som. Tko neće da bude slijep kod
zdravih očiju i gluh kod normalnog
uha, zna i vidi, da je Dubrovnik grad,
koji se s punim pravom može pono-
siti, da je kruna hrvatskih gradova.
Prema tome sasvim je jasno, da su
prigodom ovog internacijonalnog kon-
gresa morale doći do doličnog izra-
žaja i one, koje vode ženski pokret
u hrvatskom narodu. Zato su i došle
u naš grad, svečano i oduševljeno
dočekane od gragjanstva, pretstavni-
ce društava Hrvatske Zene“ iz
hrvatskih gradova. Ali, na zgražanje
cjelokupne javnosti, koja objektivno
misli, našim se hrvatskim ženama nije

omogućilo da se koriste niti s onim,
što sama pravila internacijonalne or-
ganizacije žena to predvigjaju i doz-
voljavaju. Hrvatske gospogje nijesu,
istina, učlanjene u Jugoslavenskom
ženskom savezu zbog naročitih pri-
lika i razloga, koji su više manje
svakome poznati, pak su prema tome
znale, da ne mogu imati prava gla-
sovanja. Ali znale su, kao što i svak
znade, da su imale pravo doći i su-
djelovati u raspravama i iznijeti svo-
ja gledišta na problem ženskog po-
kreta kod nas. I to im se je onemo-
gućilo, što svakako treba osuditi. Da
su Hrvatske gospogje bile nepoželj-
ne od nekih pretstavnica ostalih žen-
skih organizacija u Jugoslaviji i ne-
kih iz inozemstva vidi se i po nekim
činjenicama i prizorima, koji s

ovih dana mogli zapaziti, a koji ba-
caju loše svijetlo na ona lica, koja
su se zaletila i zaboravila valjda mje-
sto i sredinu u kojoj se nalaze.

Ali pretstavnice ,Hrvatske žene“
nijesu promašile cilj svog dolaska u
Dubrovnik. Baš protivno. One su iz-
vršile. misiju, koja im je bila namije-
njena, makar ne bez ličnih velikih
žrtava. To dubrovačka, a uvjereni
smo i sva hrvatska javnost zna cije-
niti i poštovati. Tome je dokazom
ona pažnja i susretljivost, s kojom ih
je pratilo gragjanstvo Dubrovnika i
seljaci iz okolice. Dolazak i boravak

pretstavnica ,Hrvatske žene“ ostat _

će u trajnoj i neizbrisivoj uspomeni
svih svijesnih Hrvata grada Dubrov-
nika i njegove okolice.

Kako smo već u zadnjem broju
javili doputovala je u prošlu srijedu
delegacija hrvatskih ženskih društava
pod vodstvom ggje dr. Smrekar. De-
legaciju sačinjavalo je 14 žena, 10 iz
Zagreba i 4 iz Splita.

Doček

U Gružu ih je dočekao narodni
zastupnik prof. Mišetić sa pretstavni-
cima organizacije b. H. S. S. Tu su
ggji Smrekar predana dva buketa, pa
su se zajedno uputili u Dubrovnik.
Na Pilama ih je dočekalo silno mnoš-
tvo svijeta sa Gundulićevom glazbom
i pjevačkim društvom , Gundulić,“ koje
im je pri iskrcaju iz auta odmah ot-
pjevalo , Hrvatski pjevački pozdrav.“
Zatim se je formirala velika povorka
predvogjena sa narodnim barjakom,
te je uz poklike: , Živjelo društvo
Hrvatska Žena“, Živio Maček, Živjela

pretsjednica dr. Smrekar i ostalo prošla
preko Straduna do Gundulićeve po-
ljane, gdje je zastupnik prof. Mišetić
pozdravio delegatkinje hrvatskih žen-
skih društava. U svom je govoru
prof. Mišetić istaknuo, da su one u
Dubrovniku ne gosti, nego domaćice
i da se tu kao takve osjećaju.

Njemu se zahvalila gospođa dr.
Zdenka Smrekar i u svom govoru
istaknula, da cijeni rad Megjunarod-
nog kongresa, a da je delegacija
hrvatskih žena došla kao prestavnik
jednog kulturnog naroda.

Razgovor u gradskoj Kafani

Poslije toga gospogja dr. Smre-
kar se je sastala u gradskoj kafani
sa generalnom sekretaricom imterna-
cijonalnog ženskog saveza Miss
Annie Kristić. Nakon pola sata tem-
peramentnog razgovora, u kom su
one tretirale pitanje, da li hrvatska

delegacija može sudjelovati na kon-
gresu, Miss Kristić je na upit novinara,
da li će pretstavnice hrvatskih žen-
skih društava moći sudjelovati na
kongresu i kao domaćice pozdraviti
strane delegatkinje, odgovorila, da
samo one ženske organizacije, koje