ka

PE e. O:
ba

|
4

 

 

Strana 2

 

su začlanjene u Megjunarodnom Sa-
vezu mogu da sudjeluju kongresu.
Pošto u pitanju sudjelovanja pretstav-
nica hryatskih žena nije to slučaj, to
one neće moći uzeti učešća na kon-
gresu. Miss Kristić je naglasila da
kod toga ne igra nikakvu ulogu, niti
ima tu političkih momenata, a istakla
je da ona inače cijeni ggju dr. Smre-
kar, ali da joj se neće moći izaći u
susret.

Malo poslije toga isti su novina-
ri zamolili gospogju dr. Smrekar, da i
ona o ovom pitanju kaže svoje mišlje-
nje, te se je najpripravnije odazvala
i megju ostaloga rekla: ,Cilj hrvat-
ske delegacije ženskih društava jest
da sudjeluje na megjunarodnom žen-
skom kongresu, jer se on održava na
našem teritoriju. I kad Hrvatice ne bi
došle, to bi značilo ili da za ovaj
kongres nemaju interesa ili da nisu
dosta nacijonalno svjesne te da pre-
puštaju svoj dom drugome, A pošto
to nije tako, mi smo došle i želimo,
da kao domaćice pozdravimo i pri-
mimo goste.“

Na mišljenje generalne sekreta-
rice internacijonalnog ženskog kon-
gresa gospogja je Dr Smrekar pri-
mjetila: ,Pravo naroda je vječno i
živo i to moralno i nepisano pravo

je jače od svih pisanih zakona, ali
ako priregjivači kongresa priregjuju
kongres na hrvatskom teritoriju, a
nas ne pozivaju onda je to njihov
propust. Uostalom i prema statutima
Internacijonalnog ženskog saveza Hr-
vaticama je dana i pravna mogućnost
da sudjeluju na kongresu, ako za to
pokažu priregjivači dobru volju. Jer
se u jednom paragrafu statuta kaže:
Pravo sudjelovanja mogu imati i žene
onih zemalja u kojima narodni žen-
ski savez nije još organiziran, ili se
još nije priključio megjunarodnom
savezu. ,Mi smo se pismom obratile
sekretarijatu  Internacijonalnog  žen-
skog saveza u kojem smo najavile
svoj dolazak na kongres. Pismo smo
potpisali ggja Marija Radić i ja. U
pismu smo istakle želju, da pozdravi-
mo goste i zaželimo im plodan rad i
da im kažemo da mi nismo članice
Jugoslovenskog ženskog saveza iz
naročitih razloga. Ali iza nas stoje
hrvatske ženske organizacije, u koji-
ma ima 50 hiljada organizovanih
žena ne računajući seljačke žene,
koje će kad se organizuju brojiti
100.000 članica. — Sutra u 9 sati
poći ću po odgovor u sekretarijat
Internacionalnog ženskog saveza.“

Odgovor sekretarijata I, Ž. S.

Sutradan je sekretarijat Interna-
cionalnog ženskog saveza saopćio
delegaciji hrvatskih ženskih društava,
da se ne mogu pripustiti kongresu,
a u koliko bi hrvatska delegacija bila
prepuštena rečeno je da ministar g.
Gjura Janković ne bi mogao govoriti
na kongresu u ime kr. Vlade. (Ali je

to odlučno porekao g. ministar Jan-
ković). Hrvatska je delegacija nato
rezervirala sebi pravo da preda kon-
gresu jednu rezoluciju. Tokom juče-
rašnjeg dana hrvatske delegatkinje
došle su u kontakt sa pretstavnicama
mnogih stranih delegacija.

Protestni miting

Megjutim je hrvatska delegacija
održala u četvrtak večer protestni
miting pred biranom mnogobrojnom
publikom. Sastanak je otvorio narodni
zastupnik prof. Mišetić, a zatim je
predao riječ ggji Zdenki Smrekar.
Ona je održala dulji govor. Prvo je
prikazala svrhu dolaska delegacije
hrvatskih ženskih društava na me-
gjunarodni kongres žena. Zatim je

kritizirala postupak po kojem hrvat-
skim ženama nije dozvoljeno učest-
vovanje u radu kongresa.

Poslije govora ona je pročitala
rezoluciju, koja će biti prevedena na
engleski, njemački i francuski jezik i
upućena svim delegatkinjama interna-
cijonalnog ženskog saveza na kon-
gresu u Dubrovniku.

Tekst rezolucije

Delegacija hrvatskih žena došla
je u Dubrovnik kao pretstavnik orga-
nizacija žena hrvatskog naroda. Hr-
vatska delegacija najavila je svoj do-
laza tajništvu internacijonalnog žen-
skog saveza priopćivši svoju želju da
sudjeluje u radu kongresa, i to da
najprije pozdravi glavnu skupštinu
Internacijonalnog ženskog saveza na
svom, hrvatskom teritoriju, a zatim
da sudjeluje na kongresu, sa poseb-
nim referatom, naročito u onom di-
jelu koji će raspravljati o seljačkoj
ženi.

Hrvatska delegacija bila je do-
čekana i primljena u Dubrovniku od
cijelog gragjanstva iskreno i zanosno
i u tome se manifestirala puna hrvat-
ska norodna svijest. Uprkos tome što
mi Hrvatice imademo u Dubrovniku
puno pravo da jedino mi nastupamo
kao domaćice u svojoj vlastitoj kući,
morale smo doživjeti tu strašnu ne-
pravdu, da nam se onemogućava na-
stup na koji smo se spremile na te-
melju ovlaštenja hrvatskog naroda.

Mi, hrvatske žene, nismo po svo-
jim društvima začlanjene u  Jugosla-
venskom ženskom savezu, a ne mo-
žemo to ni biti, na. osnovu postoje-
ćih prilika, jer smo stekle dugogodiš-
nje iskustvo da Jugoslavenski ženski
savez nikada nije shvatio naše hrvat-
ske interese.

Mi pretstavnice ženskih organi-
zacija Hrvatica ne priznajemo, prema
tome, pravo Jugoslavenskom žens-
kom savezu da nastupa u naše ime.
Zato smo se prijavile izravno Inter-
nacijonalnom ženskom savezu, sma-
trajući po paragrafu koji govori o
članstvu na glavnim skupštinama tač-
ka b) da možemo nastupiti kao na-
rodna delegacija, pošto još do sada
nismo mogle organizirati svoj zase-
ban hrvatski ženski savez. Taj para-
graf glasi:

,Pravo sudjelovanja na raspra-
vama bez prava glasa imaju zastu-
nice onih zemalja, gdje još ne pos-
toji potpuno organizirani ženski savez,
ili gdje se još nije priključio Interna-
cijonalnom savezu“.

Zato: 1) Prosvjedujemo protiv
postupka kongresa koji nas je spri-
ječio u vršenju naših narodnih prava.

2) Apeliramo na delegatkinje svih
kulturnih zemalja, kojima je istinski
stalo do slobode i ravnopravnosti svih
naroda, da svim srejstvima podupru
opravdanu borbu Hrvatske delegacije,
da nam se dade dostojna zadovolj-
ština za tešku povredu nanesenu nam
na našem vlastitom teritoriju.

Učesnici mitinga su rezoluciju pri-
mili jednoglasno, uz burno odobra-
vanje.

,NARODNA SVIJEST“ 7 Listopada 1936

 

 

Poslije toga govorila je g.gja
Anka Roje iz Splita, tajnica hrvatske
žene iz Zagreba g.gja Hoch, te g.gja
Vidali u ime zadruge Hrvatsko srce.

Na koncu se g.gja dr. Smrekar
vrlo toplim riječima zahvalila dubro-
vačkom gragjanstvu na dočeku, a
hrvatskom narodu na potpori koju je
pokazao ovom zgodom. Poslije toga

Odličan gest gradonačelnika

Međutim je gradonačelnik gosp.
Bracanović urekao za subotu prijem
u Sponzi pozvavši sve članice Megju-
narodnog Ženskog Saveza i Hrvatske
Delegacije. Ali to nije bilo po volji pret-
stavnicima Saveva, pak su poslale
sekretaricu gg. Annie Kristić i Ata-
nacković k gradonačelniku g. Braca-
noviću da ga nagovore, ne bi li odu-
stao od poziva Hrvatskoj delegaciji.
Ali naravno g. Bracanović to najod-
lučnije odbije, na što one zatražiše
da članice Hrv. Del. ne budu imale
nikakve značke niti da ne smiju ništa
govoriti na banketu. In _ credibile

Odlazak

U nedjelju u 830 s. otputovala
je delegacija hrvatskih žena paro-
brodom , Zagreb“ put Splita. Kao što
je građanstvo priredilo srdačen do-
ček hrv. delegatkiniama to je ispra-
ćaj bio još srdačniji. Brojni auti
te posebni tramvaji sa Gundulićevom
Glazbom i pjev. Zborom uputili su
se u Gruž. Na obali sakupilo se je
je veliko mnoštvo svijeta, koje je
aklamiralo hrv. delegatkinje kad su
obdarene cvijećem pošle na parobrod.
Pred parobrodom Gundulićeva glazba
otsvirala je nekoliko (koračnica, a
pjev. zbor iotpjevao je nekoliko pje-
sama. Uz burne aklamacije održala
je gđa Dr Smrekar iz parobroda
kratki govor u kojem je istaknula
kako su hrvatske 'đelegatkinje našle
zatvorena vrata ženskog kongresa,
što se održava na hrvatskom tlu, ali

Uspiela akcija

Hrvatska delegacija nije se za-
dovoljila samo protestnim mitingom
i razaslatom rezolucijom svim  dele-
gatkinjama Megjunarodnog Ženskog
Saveza, nego su one bile kroz sve

-one dane svog boravka u Dubrov-

niku razvile veoma jaku borbenu ak-
ciju. Članice hrvat. delegacije osobno
su posjetile mnoge strane delegacije,
koje su ih nekim osobitim poštova-
njem primale, te ih očitim interesom
slušale pogotovo onda, dok su raz-
jasnivale cilj njihova dolaska u Du-
brovnik i razlog zbog kojeg nijesu
ženska hrvatska društva postala čla-

Broj 40

otpjevana je ,Lijepa naša“, pa su se
učesnici mitinga mirno razišli.

Kad su delegatkinje hrvatskih
ženskih društava prolazile ulicama
bile su burno pozdravljene od okup-
ljenog mnoštva naroda.

Ovaj protesni miting izazvao je
naročito interesovanje megju delegat-
kinjama, učesnicima kongresa.

dicut. Ovdje su one kao gosti htjele
diktirati domaćinu pozivatelju da činu
ne po svojoj nego po njihovoj |
volji! Radi tih nesuglasica gradona- |
čelnik g. Bracanović ukine banket, a
svu epulentnu lukulsku hranu odre-
di, da se porazdijeli siromasima Pučke
Kukinje, Domus Christi, Dječjem Za: |
kloništu, tamničarima i onima sramež-
ljivim siromasima koji svagdano do-
laze po hranu kod OO. Dominikanaca,
Franjevaca i u Sjemenište. | tako
prijem od strane Općine u subotu
večer nije bio.

su se zato još više otvorila hrvatska
srca Dubrovnika, koja su ih tako li-
jepo primila. Zahvaljuje na svemu s
izjavom kako će o svemužl,biti obav-
ješten vođa naroda Dr Maček. Sa
željom da Bog i sv. Vlaho štite hr-
vatski Dubrovnik [gđa Dr Smrekar
završila je svoj govor.

Kad se parobrod stao otpuštati [
od obale nastelo je veselo pozdrav-
ljanje i mahanje rubcima, što je po- |
trajalo sve dok parobrod nije zamak-
nuo s vida.

Na ovaj način hrvatske delegat. |
kinje iako nijesu prisustvovale kor |
gresu žena u Dubrovniku ipak je|
njihov dolazak u Dubrovnik bio od
najveće važnosti. Njihov dolazak u|
Dubrovnik postignuo je svoju svrhu.
One su ponijele iz Dubrovnika naj i
ljepše utiske, a još ljepše ostavile, [

nice Jugoslavenskog ženskog saveza.

I tako su hrvatske žene vrlo uspješ.[
no prikazale cijelo svoje pitanje i|
ujedno izručile napisane rezolucije |
megju ostalim i holandskoj, švedskoj,
poljskoj, talijanskoj, magjarskoj, aus-|
trijskoj i bugarskoj delegaciji. Iz stal |
nog pak izvora doznajemo, da su se.
neke članice od tih informiranih de-|
legacija javno izrazile posve dobro |
o hrvatskim ženama, uzimale ih U
zaštitu i žalile što možda zbog nera.
zumijevanja nije bila primljena Hrvat
ska delegacija na megjunarodni kot: |
gres.

 

 

 

"Jedna svijetla činjenica

Kako smo u zadnjem broju spo-
menuli imala je i naša sugragjanka
ggja. Zlatka Sessa, počasna pretsjed-
nica mjesne ,Narodne Ženske Za-
druge“  presijedati prošle nedjelje
predavanju o seoskoj ženi u Bondi-
nom kazalištu. Ali toga nije bilo, jer

je gospogja Sessa dala ostavku kao
delegatkinja J. Ž, S. na kongresu.
Razlozi radi kojih je ta ugledna
uvažena javna radnica dala ostavki f
značajni su, iako ona ne želi o njima
govoriti. Svakako je u vezi sa postup-
kom prema hrvatskoj delegaciji.

I seljak je osudio

Na prvi dan kongresa bili su
dovedeni konavoski seljaci, da svojom
krasnom narodnom nošnjom naprave
špalir delegatima i gostima u kaza-
lištu. Naši su se Konavljani rado oda-
zvali uvijek misleć, da će Hrvatska
Delegacija tu učestvovati, kao doma-

ćin, te pozdraviti nadošle goste —h
članice I. Ž. S. Ali kad su doznali
za postupak prama našoj hrvatskoj
delegaciji, te da nijesu naše žene
niti puštene kongresu indignacijom
su demonstrativno izašli i otišli kući