iti tdi i

 

 

Strana 2

 

MISIJA SEATONA WATSON

Kako smo već javili u prošlom
broju ugledni engleski publicista i pro-
fesor londonskog universiteta g. Seaton
Watson nakon što je bio kod Dr. Ma-
čeka i Dr. Trumbića iz Zagreba je
otputovao u Beograd, gdje se je sas-
tao sa ministrom pretsjednikom Dr.
Stojadinovićem i ministrom Dr. Ko-
rošcem kao i sa drugim političarima.
Nakon toga se je g. Watson ponovno
povratio u Zagreb i tom je prilikom
došao u kontakt sa vodećim ličnosti-
ma hrvatske politike. Posjetio je dne-
va 8 ov. mj. pretsjednika Dr. Vlatka
Mačeka i s njime ostao u razgovoru
puna 2 sata, zatim je otišao kod Dr.
A. Trumbića s kojim je takogjer duže
vremena konferirao, Nakon toga g.
Watson je primio jednog od prvaka
bivše H. S. S. odvjetnika dr. Andresa.
Uz to je g. Watson bio u Sloveniji u
audijenciji kod Ni. Kr. Vis. Kneza Na-
mjesnika Pavla. Zatim je taj ugledni
engleski pubicista posjetio Hrvatskog
Metropolitu i zagrebačkog Nadbiskupa
Mns. dr. Autuna Bauera, a dne 9.X,

dra Ivana Pernara u njegovom privat-
nom stanu, te je ostao u razgovoru
oko jedan sat, Dr. Pernar je izjavio
samo to, da je konferirao sa g. Sea-
tonom Watsonom o svim našim poli-
tičkim problemima,

Za vrijeme ovog zadnjeg boravka
u Zagrebu ugledni je engleski publi-
cista Seaton Watson primio novinare
i dao im kraću izjavu, u kojoj je iz-
nio svoje mišljenje o riješenju hrvat-
skog pitanja i o sporazumu, Ona je u
svojoj izjavi rekao izmegju ostaloga:
Možete kazati, da je učinjen vidan na-
predak za srpsku — hrvatsku slogu i
napredak, Ja vjerujem u taj sporazum.
Opazio sam na raznim stranama mno-
go više dobre volje. Na pitanje novi-
nara, da li bi on želio da dogje do
sporazuma, odgovorio je g. Watson:
»lsto kao što želim sunce mjesto ove
nesnosne kiše“,

G. Watson je u subotu otputovao
u Prag, da bude primljen od pretsjed-
nika Čehoslovačke republike Dr. Be-
neša i pretsjednika vlade Dr. Hodže.

 

uTemps'' o rješenju
hrvatskog pitanja

Pariški ,Temps“ seu svom broju
od 6 o. mj. bavi zadnjim govorom
dra Stojadinovića. Megju ostalim citira
njegove izjave o atmosferi uzajamnog
povjerenja između JRZ i Hrvata te ih
ovako komentira :

»Prema izvjesnim znacima može
se očekivati da će kroz dosta kratko
vrijeme doči do vrlo povoljnog rješe-
nja hrvatskog pitanja. Ako se svi
znaci preciziraju, dr. Stojadinović će
ostvariti djelo največe važnosti. Zna-
čajni su općinski izbori obavljeni 27
rujna u Moravskoj banovini u Srcu
stare Srbije. U 85 posto općina JRZ
dobila je ogromnu većinu. Kroz koji
tjedan, ostale će banovine takogjer ob-
noviti svoja općinska  pretstavništva.
Sva su predvigjanja jednodušna u to-
me, da će dr. Stojadinović postići isti
uspjeh. U tim okolnostima pretsjednik
vlade imat če sav auktoritet da pro
duži i dovrši svoje djelo narodnog
izmirenja.“

 

 

Naučnika za trgovinu ili obrt tra-
žite putem Podružnice ,Hrvatski Ra-
diša“ u Dubrovniku.

Ministar Letica o
hrvatskoj zastavi

Na svom  agitacionom  puto-
vanju po Lici održco je prošle sed-
mica ministar financija Dušan Letica
sastanak JRZ u Gospiću. U svom
govoru rekao je među ostalim :

,Braća Hrvati = u _ pojedinim
krajevima drage nam _ domovine
stavljaju na _ svoje grudi u _iz-
vjesnim prilikama hrvatske trobojke.
Kada su te trobojke ovako spoljno
istaknute kao izraz ličnog zadovoljstva,
kao - manifestacija ličnog - uzdizanja
slavne prošlosti braće Hrvata, zašto
da se ma s koje strane čine zamjerke
tome ?

Hrvatska trobojka simbol je napora
što suih u prošlosti braća Hrvati činili
u kulturnom i socijalno-ekonomskom
političkom napretku. lma svoje znače-
nje osnovano u slobodi duha. Ovako i
u ovom duhuako rade i Srbi i Slovenci
i svaki sa svojim emblemima svoje
lijepe prošlosti, ne treba da se čine
zamjerke.

Ove tri naše trobojnice kao em-
blemi naše prošlosti ukrašeni su istim
lijepim bojama, a u istim bojama
kombinovana je i naša mlada jugo-
slavenska trikolora“.

 

Borba za vjeru

Otac Filip Maroto, koji je iz Špa-
nije prispio u London, pripovijedao je
svojoj okolini, kako izgleda stanje u
Španiji.

Veli, da u čitavoj zemlji u koliko
nije od komunista zaposjednuta vlada
neopisivo vjersko oduševljenje. Svi no-
se sličice Srca Isusova, pa i sam ge-
neral Queppo de Llano. U samoj Se-
villi podijeljeno je vojnicima u jednom
jedinom danu 10.000 škapulara Pre-
svetoga Srca, koje su vojnici nosili na
prsima ili na kapi.

U crkvama, kasarnama, pa i na
ulici ispovijeda se bez prestanka. Vi-
djeli su se prizori, da je vojnik šetao
sa svećenikom ispod drvoreda i saslu-
šavao ga, a onda bi majednom stali i
vojnik bi klečeći primio odrešenje na
sred ulice.

U Saragosi u glasovitoj Gospinoj
crkvi de la Pilar neprestano dan i noć
dolaze i odlaze procesije osobito od

slobodu

onog dana, kada je komunistički aero-
plan označen nacijonalističkim bojama
da ga ne poznadu, bacio 4 bombe od
50 kg težine na crkvu, od kojih nijedna
nije eksplodirala, što se smatra
čudom.

Na ulicama se mjesto prije uobi-
čajenih psovaka i kletava čuju poklici
Kristu Kralju. Na znak pozdrava Gos-
pina, mole se javno na ulici vojnici i
časnici. Svećenicima ljube ruke pro-
laznici javno pred svijetom i svi im
skidaju šešir i iskazuju čast.

Vjerska je obnova prostrujala kroz
sav narod, javlja se herojizam kao u
početku kršćanstva. Svi primaju oružje
čak i mladići od 16 godina protiv
strašnog i gadnog neprijatelja, goreg
od nekadašnjih saracena i turaka. A
koji ostaju kod kuće, svi se mole za
pobjedu kršćanskog oružja. Sad je svi-
ma jasno, da samo katolička Španija
znači slobodnu Španiju.

NARODNA SVIJEST“ 14 Listopada 1936

 

Broj 41.

 

Odakle komunistima pare?

Zaa se, iz Rusije. Ali odakle rus-
kim komunistima pare? E, to je jed-
ma bolna i sramotna priča. Gospoda
komesari prodaju u inozemstvo rekvi-
rirano seljačko žito, dok narod gla-
duje. A sad prodavaju u Americi svete
ikone.

Poznato je, da je Amerikanac Mel-
lon kupio iz muzeja Eremitage mado-
nu D' Alba od Reffaela i druge sku-
pocjene umjetničke slike, Tako su pro-
dane slike i u Parizu, a sada su iz raz-
rušenih crkava skupili komunisti 600
prekrasnih ikona i namjeravaju da ih
prodadu u Americi za 3 milijuna dolara.

I tako će siromašni i mukotrpni
narod, koji je i onako opljačkan do
kože od ,usrećitelja proletarijata“ ko-
načno ostati i bez svojeg najvećeg
blaga i svoje najmilije djedovske baš-
tine, bez svojih ikona, da kojekakvi
Jagode i drugi krvnici naroda imaju
novaca za stil: opitaolji?

Še katoličkih dk
u Kanadi

Savez katoličkih radnika u Kanadi
donio je prošlih dana na svom godiš-
njem kongresu slijedeće zaključke, te
ih uputio federalnoj vladi zahtijevajući
od nje: 1) da vlada pokrene istragu
protiv Rusije kao članice Društva Na-
roda upravo sa gledišta članstva ovoga
Društva; 2) da iza toga kako se do-
kaže da Rusija širi komunizam pomoću
trgovačkih izmjena dobara po čitavom
svijetu bude brisana iz članstva Društva
Naroda; 3) da, u vidu sankcija, zemlje
članice Društva Naroda prekinu sve
tEpiteo ee sa Do Rusi] iii

Dinar ostaje stabilan

Povodom raznih verzija, koje su
se čule u javnosti poslije izvršenja
devalvacije u zemljama zlatnog bloka,
a u vezi sa ekonomskim stanjem u
zemlji ministar je financija g. Dušan
Letica dao prošle nedjelje opširnu izjavu.
G. Letica je naglasio, da dinar poslije
devalvacije glavnih evropskih valuta,
ostaje stabilan, pa prema tomu on
neće biti devalviran. ,Stabilnost naše
valute — kazao je g. ministar Letica
— došla je u vrijeme, kad se stvarni
kurs dinara nije poklapao sa službenim
tečajem, pa smo mi, može se reći bili
preteče ove devalvacije uvodeći primu
od SUH

Vii lhs na ući valutu

Zagrebačka Burza dala je dana 7
ov. mi. saopćenje o situaciji nastaloj
na domaćim tržištima nakon uvogjenja
devalvacije u državama zlatne valute i
u nekim drugim državama, pa se u
saopćenju naglašava, da je logična

posljedica devalvacije valuta država:

zlatne podloge zajedno sa devalvacijom
još nekih država bila skok domaće
valute na stranim tržištima. Burza ističe
u svom saopćenju, da se osjeća skok
domaćih državnih papira na stranim
tržištima. Devalvacija je prema  saop-
ćenju utjecala na naše poljoprivredne
proizvode, a u prvom redu na pšenicu.
Posljednja dva dana primjećuje se od
strane inostranih kupaca traženja za
domaću pšenicu. Devalvacija je imala
uticaj na devizna tržišta, tako da su
ona oživjela. Promet je postao veći i
imade čvršću eneo

Plaoit “dabratvirui“ odlior
Milosrđe“

Razne vijesti

Kršćansko socijalni poslanici za
borbu proti boljševizma održali su
prošle sedmice vijećanja u Budimpešti,
Govornici su na ovim sastancima živo
dozivali u svijest opasnost boljševizma
i zahtjevali stvaranje čvrste kršćansko.
socijalne fronte.

Česka katolička liga protiv ko-
munističke propagande predala je
dne 6 ov. mj. vladi u Pragu memo-
randum, u kojem svraća pažnju vlade
na opasnosti komunističke penetracije,

Spomenik Papi Inocentu Xi,
otkriven je dneva 5 o. mj. na budim.
skom brežuljku, koji će se otsle zvati
imenom Inocenta XI. Papa je iz poro-
dice Odescalchi, koji se je rodio u
Conu 1611, a postao papom 1676. On
je bio glavni pokretač oslobogjenja
Ugarske od Turaka.

Vrijednost ljudskog života u
Rusiji, Godine 1935 izašao je sovjetski
zakon, po kome se i malodubna djeca
mogu kazniti smrću.

Priznanja komunista. Engleski
komunistički organ ,Daily Worker*
izdao je ua svoje sumišljenike proglas :
Drugovi, nastojmo se ugurati u vjer.
ske organizacije. Oni (t j. kat>lici) ni-
su kadri da nas promijene, ali mi mo-
žemo promijeniti njih“. Ovo je važno
za naše katoličke organizacije, da bu-
du na oprezu.

Hermann Wendel njemački pisac,
koji je dobro poznavao Jugoslaviju i
mnogo pisao o našim prilikama, umro
je u Parizu.

Kardinal Pacelli je otputovao
preko Napulja za Sjevernu Ameriku,
gdje će neko vrijeme ostati.

Njemačka sprema zakon o zabrani
Židovima da kupuju zemljišta u Nje-
mačkoj.

U Belgiji u benediktinskoj opatiji
Leophen zaregjen je ovih dana brat
laik Lon Čeng Ćiang, bivši kineski mi-
nistar pretsjednik. Bio je prije protes“
tant, ali nakon dubokog proučavanja
kat. vjere, stupi u krilo kat. Crkve.

Smrt uglednog politika. Dne 6
ov. mj. umro je u Miinchenu madžar-
ski ministarski pretsjednik Julije Gom-
bo; u dobi od 50 godina.

Rastjerane masonske lože. —
Poljska je vlada dala rasturiti sve ma-
sonske lože u zemlji. Sjedište slobo-
dozidarskih loža bilo je u Varšavi, U
čitavoj ih je državi bilo skoro 20. U
odluci, kojom se lože raspuštaju, kaže
se, da su one bile žarišta prevratuič«
kih misli i da su narušavale pravni i
društveni poredak. Nekoji su članovi
loža uapšeni.

To odlučuje. Megju katolicima
čitavog svijeta ima relativno najjaču
štampu Belgija, koja dnevno izdaje
995.000 primjeraka katoličkih novina.
Ovako mala država ima uza to i 310
katoličkih časopisa.

Pokućstvo

i sve u struku spadajuće |

kao Linoleum, Tepihe za

 

 

hodnike, sobe, okvire i slike
veliki izbor, uz vrlo

umjerene cijene kod

U

MSEŽIS

DUBROVNIK