8 r. 43.

 

TAKSA PLAĆENA U GOTOVU
DUBROVNIK, 28 Listopada 1936.

UR" i. Cekovnog računa našeg lista

NN" es: 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIII

Narodna Svijest

 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boljševizam

Sve borbe, nedaće i razne pertur-
bacije što ih proživljuje savremeno
društvo proizlaze iz idejne borbe, koja
|se vodi izmegju boljševizma i kršćan-
stva. Da čovjek ima pravu orijentaciju
ovoj uprav gigantskoj borbi potreb-
no je znati gdje leži razlog zbog ko-
jega se boljševizam i kršćansivo is-
ključuju.

Mnogi su mišljenja da je pitanje
privatnog vlasništva ono glavno polje,
|gdje se kršćanstvo razmimoilazi od
socijalizma, odnosno boljševizma. Ali
lome nije tako. Istina je doduše, da i
ovo pitanje pretstavlja jednu jaku raz-
liku, u koliko marksizam niječe ili pot-
puno (boljševizam) ili djelomično (so-
cijalizam) pravo posjedovanja privatne
svojine što je u očitoj protivnosti sa
zakonom prirode, koje kršćanstvo za-
stupa i brani, Ali ipak granica, gdje
se boljševizam udaljuje od kršćanstva
jest pitanje pojmovanja čovjeka, nje-
gove. svrhe i svrhe svijeta uopće,

Po kršćanskom naučavanju čovjek
je obdaren socijalnom maravi, postav-
ljen je na ovu zemlju, da živi u druš-

 

| Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

i kršćanstvo

tvu i pod vlasti, koja je uregjena od
Boga; da odgaja i razvija što savrše-
nije svoje sposobnosti u hvalu i slavu
svojega Stvoritelja; da savjesno vrši
dužnosti svog obrta ili drugoga stališa
te tako steče vremenitu i vječnu sreću.
Socijalizam pak ovog uzvišenog cilja
pojedinca i društva ili uopće ne po-
znaje ili ga potpuno prezire i misli da
je čovjek i ljudsko društvo ustanov-
ljeno samo za udobnost,

Ovakovo pojmovanje čovjeka i
svijeta proizlazi iz sasvim krivog ma-
terijalističnog svjetovnog nazora, koji
osim materije, tvari ne priznaje ništa
drugo. Tako ni čovjek nema duha ni
duševnih potreba, jer nema ni svrhe
koja bi nadilazila sferu naravnog ma-
terijalistički poimanog reda.

Glavni razlog oprečnosti izmegju
boljševizma i kršćanstva leži baš u
tome, što se oni razlikuju u načinu
naziranja ma svijet. Prema tome nije
gospodarski ili politički problem ono
polje gdje se boljševizam razilazi sa
kršćanstvom pak je stoga glavni razlog

svake
Pojedini broj Din. 1.50

Srijede

borbe ovih dvaju svjetova čisto vjersko-
moralne naravi,

Nemože se dakako poreći, da
gospodarstvo i politika nijesu takogjer
polja gdje su nazori kršćanstva jedni,
a boljševizma drugi. Boljševizam misli
da je gospodarski momenat onaj pre-
sudni faktor u životu i radu. Gospo-
darski interes pretstavlja za boljševizam
normu i regulativ morala. U političkom
pak smislu postavlja načelo, da je čo-
vjek, odnosno narod izvor prava aukto-
riteta i vlasti. To opet nijesu drugo
nego posljedice, kojima je uzrok jedan
naime pogrešni materijalistički nazor
o svijetu.

U vidu ovih misli treda pratiti i
tumačiti onu ogorčenu borbu, koju
vodi marksistički boljševizam proti
kršćanstvu, odnosno katoličkoj crkvi,
a koja je poprimila majdrastičnije for-
me najprije u Rusiji, zatim u Meksiku
a danas pak u &panjolskoj. To je bor-
ba dvaju svjetovnih nazora materija-
lizma, koji negiranjem duše i vrhuna-
ravnog reda degradira čovjeka do ži-
votinje i kršćanstva, koje ga zbog du-
še. i vrhunaravne svrhe uzdiže na do-
stojanstvo slike Božje i baštinika vječne
sreće, — ib

 

k
|
i
I

  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
 
 
 

»L' Osservatore Romano“ donosi
[nove podatke o progonima svećenstva
u Španjolskoj. Vatikanski list iznosi
(samo strogo provjerene vijesti. Ovoga
(puta on donosi vijesti o progonima
svjetovnog klera.

Četiri biskupa su već pali kao
živa bijesa crvenih, To su Msgr. Nieto
iz Siguenze, Msgr. Huise iz Leride,
Msgr. Borraso, pomoćni biskup iz Tar-
ragone i Msgr. Ascensiv iz Barbastra.
(Biskupa iz Siguenze uhvatiše vladine
čete, kojega vezaše o stup i živa spa-
liše na lomači. Očevidci tvrde, da je
lo bila strahovita smrt, jer smrt nije
dugo mogla nastupiti.) Još i danas u
uglovima ulica, na rubu šuma, uz mor-
ske obale mogu se vidjeti lješine ubi-
enih svećenika, kojima nije iskazana
ui ta počast, da budu barem sahra-
njeni. Neki su strahovito iskomadani,
meki obješeni na stabla. Više svećeni-
ka je polagano pečeno na vatri, a
drugi su prije smaknuća strahovito
|nučeni ili kidani na komade.
Sudbina tih siromašnih svećenika
slika užasa, ali ujedno i slika ob-
nove blještave slave mučeništva iz pr-
(tih stoljeća kršćanstva. To je novi
martirologij, Na stotine njih je palo.
[Umirući su opraštali svojim mučitelji-
(ma, molili za njih. Zadnji usklik im
e bio. Živio Krist Kralj!
|. U gradu Villafranca de Panades
bilo je 20 svećenika, od njih su samo
dvojica ili trojica izbjegli smrti. Ostali
u uhvaćeni, a zatim mučeni i ubijani
jod pobješnjelih marksista, koji su ih
(htjeli natjerati na hulenje.

U mjestu Olot uapšen je vIč, Far-
(0, mag. muzike, On je svučen' i pos-
lavljen na odijelo, koje je bilo mato-
pljeno benzinom i tako je živ spaljen.

VJERSTVA KOMUNISTA

VIč. Miralpeix bio je teško boles-
tan. Uza sve to je komunistički liječnik
tražio, da dogje pred Odbor. Dok su
ga vodili, na ulici su ispalili nekoliko
hitaca u njegove noge. Siromah se
srušio u vlastitoj krvi. Ubojice su mir-
no izvadili cigarete i tek kad su ih
popušili ubili su svećenika, koji je još
bio živ i u samrtnim mukama molio
oproštenje za svoje ubojice.

Jednome svećeniku biskupije Ge-
rona komunisti su pod nokte zabijali
željezne čavle. Više svećenika u mjestu
Reus je jednostavno ubijeno na ulici,
Drugi su bili strahovito mučeni. Nji-
hove kuće su bile opljačkane i spa-
ljene. U mjestu Podla de Segur bio
je župnik vIč. Tapies. On je bio ne-
obično popularan i voljen, čak i od
članova revolucijonarnog odbora. Ipak
je bio osugjen na smrt od jednoga
odbora iz udaljenijeg mjesta. Kad su
to saznali njegovi župljani požurili su
se, da bi ga spasili. Došli su baš u
času, kad su ga htjeli smaknuti. Sve-
ćenik je izmolio, da mu dozvole, da
umre u svećeničkom odijelu i sam je
tražio od svojih župljana, da se ne
bore radi njega, nego neka puste, da
umre kao mučenik. To je tako smuti-
lo članove revolucionarnog odbora, da
su promijenili svoju odluku, da ne bi
bili poniženi od veličine i jakosti vjere
ovog svećenika.

Ali mržnja nije uzmakla na dru-
gim mjestima. Žrtvom su pali i mno-
gi, koji su tek imali postati svećenici.
Mnogi seminarci, osobito u Tarragoni
ubijeni su u crkvi, Španjolska proživ-
ljuje vrijeme katakomba. Euharistiju
umirućim nose obični vjernici, a sv.
Misa se služi potajno“,

Značenje progona
Crkve u Spanjolskoj

Nakon što je ,L' Osservatore Ro-
mano“ iznio podatke o progonima
svećenstva u Španjolskoj, kako smo to
iznijeli u članku pod naslovom : ,Zvi-
jerstva komunista,“ nadodaje ovaj ko-
mentar: Socijalkomunistički listovi, koji
tvore u čitavom svijetu ,pučku frontu,
štampe, koja branišpanjolske komuniste,
ističući, da je to legalna vlada“ nastoje
opravdati zlodjela, nad kojima se zgraža
civilizirani svijet time, da se kler bori
u redovima ustaša i ako ih komunisti
ubijaju isto tako kao i sve ustaše.

Kad bii dozvolili, da ovo nije laž,
— a laž jest — tada bi ipak imali
pravo pitati, zar se neprijatelji u ratu,
pa makar to bio i ,gragjanski“ ...
muče, živi pale, kidaju na komade,
ostavljaju nesahranjeni ? Dosta je reći

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Vicko Lisičar — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne vraćaju.

samo to; da svatko uvidi, da su neki
drugi, koji su nagnali boljševičke zvi-
jeri, da se bace na svoje žrtve i da
ih ne samo ubijaju, nego i da uživaju
u njihovom mučenju.

To je barbarska, paklena mržnja
protiv Krista, Njegove vjere i Njegovih
svećenika. Politička mržnja je svuda
našla oduška u jednostavnom strijeljanju.
Samo crkvene stvari i crkvene osobe
imale su privilegij, da budu podvrgnute
istima mučenjima, kojima su kršćani
bili podvrgnuti od rimskih progona,
dok obična djela tako zvane pobune
ni tada nisu bila kažnjavana neljudskim
mučenjem. Povijest se opetuje. Izvrša-
vaju se proročanstva Spasiteljeva da će
Njegovi sljedbenici biti mučeni i pro-
gonjeni.

Jedino na taj način se može tu-
mačiti, kako je došlo do toga, da bo-
lesnik bude izvučen iz kreveta, mučen
i ubijen, i ako baš radi svoje bolesti
nije mogao sudjelovati u bilo kakvom
buntovnom činu. Slično je i sa sveće-
nikom, kojemu nije nitko mogao pri-
govoriti bilo što i koji je bio oslobogjen
od samoga revolucionar. odbora, Radi
istoga razloga su ubijani nedorasli se-
minarci, koji nikako nisu mogli biti
zamijenjeni sa kadetima iz Alcazara.
Zašto se brani donošenje sakramenata
bolesnicima ? Zašto je služenje Mise
buntovni čin? Zar su se slike i kipovi
pobunili ? Zar one moraju biti rušene
i paljene ?

Zar nije poučanu tome pogledu i
primjer siromašne djevojke, koja nije
nikako mogla biti zamijenjena sa ka-
kovim Francovim ustašama, i koju ne
pitaju : da li je uz pobunjenike, nego
je kao revnu članicu Katoličke Akcije,
pitaju kako može vjerovati u Boga,
koji se ne može braniti, dakle opetu-
jući istu onu porugu, koja je na Golgoti
dobačena u lice samome Spasitelju.

Prvi blagotvorni plod žrtve ovih
junačkih mučenika vjere sastoji se u
tome, što su oni svojom vlastitom
krvlju ispisali najuvjerljiviji dementi
tordnje, da je Crkva žrtva svojih po-
litičkih intriga. Oni su dokazali, da
je ona ne žrtva politike, nego žrtva
svoje neslomive vjere.

Eto i radi toga apologetskog.zna-
čenja njihova mučeništva, čitav kršćan-
ski svijet se divi i zahvaljuje žrtvama
progona u Španjolskoj.

= aaa ala
o
s 3. z Qr, >
23 s — Nema sumnje a 4%
o ke . . e o
Te da i Vas zanima = %%
NU sve što u današnjim prilikama može da olakša MA e
9 di blem, zat koj prigodi a
O odjevni problem, zato se u svakoj prigodi

obratite na Trgovačku Kuću

REKORD" niniii Dubrovnik

Ulica Kraljice Marije

Ulica Kraljice Mariie

Imademo stalno na skladištu najmodernije

engleske štofove prvorazredne kvalitete
za muške kapute i odijela.

Ogroman izbor štofova za kostime, haljine, jesenske i zimske kapute.
Krasne stalne boje i izvanredan kvalitet.

Potpunoma nove fazone raznih vrsta, kišnih kabanica za dame i gos-

podu, kao Topical, Derby, Cloque, Miranda itd.

Cijene vrlo solidne počam od Din. 250.—

Sva ostala manufakturna roba kao platna, garniture za ručavanje, zas-
tori, svileni popluni u najvećem izboru.

Razgledajte naše izloge i posjetite nas bez obaveze na kupnju.
Tražite posjet naših zastupnika!