i = TAKSA PLACENA U GOTOVU

Br. 45.

0 Broj "Cekovnog računa našeg lista

DUBROVNIK, 11 Studenoga 1936. ET jest 4153 Podružnice Sarajevo.

God. XVIH

 

Narodna Svijest

 

Cijena je listu 5 Din. mjesečno: za inozemstvo 10 Din. mjesečno
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU
Uredništvo i Uprava kod Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

Izlazi

 

svake Srijede
_ Pojedini broj Din. 1 50

 

Vlasnik — izdavač — Urednik: Vicko Lisičar — Dubrovnik
Tisak Dubrov. Hrvat Tiskare (zast. Gj. Ružier) Dubrovnik 2,

Rukopisi se ne vraćaju.

 

HRVATSKO _
SELJAŠTVO

Na zborovanju izaslanika Hrvat-
ske katoličke seljačke omladine SKO-
M-a u nedjelju dne 25. listopada na
blagdan Krista Kralja izrekao je
preuzv. g. nadbiskup koadjutor dr.
Alojzije Stepinac važan govor, iz ko-
jega donosimo važnije stavke.

»Neki dan dopala mi je u ruke
knjiga ,Selo govori“. Pokretači hoće
da se bore za čovječnost. Lijepa stvar
i pohvalna stvar, Ali da upitamo te
razne liberalce i komuniste, kakvo je
rodoslovlje njihova čovjeka, dobili bi-
smo od mnogoga odgovor, da čovjek
potječe od životinje. Koje onda čudo,
ako se takva ,čovječnost“ izrodi ko-
načno u bestijalnost, kako svjedoči Ru-
sija, Meksiko, Španija.

Čovječnost Crkve potječe od Boga,
za koga svjedoči Sv. Pismo, da je On
stvorio prvoga čovjeka. I njezino po-
štivanje seljačkoga staleža potječe od
|Boga, koji je već prvoga čovjeka upu-
tio na omaj posao, koji je sličan da-
(našnjemu vašemu zanimanju: ,Et po-
\suit eum in paradiso voluptatis ut o-
(peraretur et custodiret illum“ (Gen.
2, 15) — ,l postavio ga je u raj od
traskošja, da ga radi i čuva“, Ako dak-
le postoji ikakvo plemstvo od najdav-
nijih vremena do danas, onda je to
ono plemstvo, koje hrvatski pjesnik
Arnold naziva plemstvom pluga.

To je plemstvo oplemenjivano i
utvrgjivano kreposnim životom. A gdje
se kod seljaka uvriježio grijeh i zloća,
iamo je bilo okrnjeno ili sasvim uniš-
leno i plemićko dostojanstvo seljaka.
Kao glasna opomena za sva vremena
viče primjer Kaina. Onoga Kaina, koji
je poslije grijeha prestao da bude ra-
lar, t. j. vlasnik stalnoga doma i obra-
\gjivač domaće grude, pa je postao po-
lucalo i skitnica.

Nitko nije ljepše proslavio i opi-
sao ljepotu obragjivanja zemlje nego li

Sin Božji, Spasitelj Isus Krist.

Plodove ruku ratarevih pšenicu i
\ino odredio je on za nekrvnu žrtvu

Ulica Kraljice Marije

  

s odjevni problem, zato se u svakoj prigodi
obratite na Trgovačku Kuću

REKORD (mini: Dubrovnik

sv. Misu, u kojoj Oa svaki dan silazi
na naše oltare. S njivom usporedio. je
Isus Krist i kraljevstvo svoje. Što više
kad hoće da istakne djelatnost svoga
nebeskoga Oca kaže na jednom mjes-
tu ,Pater meus agricola est!“ , Otac je
moj ratar!“ (Iv, 15, 1).

Poštivanje dakle seljačkoga stale-
ža naučila je Crkva od Boga.

Ako je pak sam Bog tako cijenio
vaš stalež, nije li i vaša sveta dužnost,
da prije svega čuvate sami kod sebe
čast toga staleža i da ga nikada ne
oskvrnete grijehom i opačinama. Ko-
liko imade, koji su plemstvo  svo-
ga seljačkog staleža  oskvrnuli već
i koji ga oskvrnjuju svakodnevno naj-
ružnijim opačinama, kao pijanstvom,
psovkom, bludom, ubijanjem djece u
utrobi majčinoj, svagjama itd. I oni će
prije ili kasnije doživiti sudbinu Kaina
prema onoj Sv. Pisma: ,Domus impio-
rum delebitur“, kuća bezbožnika bit
će razorena“ (Prov. 14, 11).

Svi osjećamo, koliko kulturne vri-
iednosti stoje u ovo doba na kocki u
Evropi. Cijela stara kršćanska kultura.
Evrope u pogibli je de bude srušena
U borbi za očuvanje te kulture u hr-
vatskom narodu dična je zadaća na-
mijenjena i hrvatskom seljaštvu, na-
pose vama mladima.

Znam, što i kako misli najbolji i
najplemenitiji dio hrvatskoga sela, jer
nije tako davno, što me je Providnost
Božja od seljačkog pluga dovela na
ovaj teški i odgovorni položaj, da o-
rem duhovnu njivu goleme nadbisku-
pije. Zato ja s velikim nadama gledam
u vas kao u preporodni kvasac, koji
ima da potpunim kršćanskim duhom
prožme naše drago selo.

Pogjite dakle kućama svojim puni
ponosa i žara. Ne onoga ponosa, koji
prezire druge staleže, jer bi to bilo zlo,
kada se znade, da su svi staleži udo-
vi jednog narodnog tijela, nego puni
onoga ponosa, koji je sretan, da može
što više učiniti za slabije i neznatnije“.

IDEARAROINIRNIE
OO S z E es
Zea Nema sumnje o.
KES Ž ) %% %a
O da i Vas zanima ea
zat sve što u današnjim prilikama može da olakša NI

Ulica Kraljice Marije

Imademo stalno na skladištu najmodernije

engleske štoiove prvorazredne kvalitete
za muške kapute i odijela.

Ogroman izbor štofova za kostime, haljine, jesenske i zimske kapute.
h Krasne stalne boje i izvanredan kvalitet,
| Potpunoma nove fazone raznih vrsta, kišnih kabanica za dame i gos-
podu, kao Topical, Derby, Cloque, Miranda itd.

Cijene vrlo solidne počam od Din, 250.—
| Sva ostala manufakturna roba kao platna, garniture za ručavanje, zas-
tori, svileni popluni u najvećem izboru.

Razgledajte naše izloge i posjetite nas bez obaveze na kupnju.
Tražite posjet naših zastupnika!

Zanimljiva otkrića o potajnom
djelovanju francuskoga

uVelikoga

Pariški list , Gringoire“ (Paris VIIe,
20, Avenue Rapp) donosi u svojemu
broju od 2. prošloga Oktobra izvješće
o godišnjoj skupštini 1936. irancusko-
ga ,Velikoga Orienta“. Tu se, izmegju
ostaloga, čita ovo što slijedi (a što mi
donosimo u vijernom prijevodu): ,U
sjednici od 23. Septembra predložio je
framason Brenier skupštini, da se os-
nuje velik večernji dnevnik, Prijedlog
je bio oduševljeno saslušan i jedno-
glasno prihvaćen. Tako će se u Frar-
cuskoj pojaviti kroz najkraće vrijeme
velik isključivo. framasonski dnevnik.

Dne 24. Septembra provela je skup-
ština naknadne izbore za društveno
»Redovno vijeće“. Izmegju ostalih bio
je u to vijeće izabran i framason F€-
licien Court sa zadaćom, da kao oso-
ba povjerenja uspostavi prijateljstvo
izmegju španjolskoga i francuskoga
Velikoga Orienta“, — Pri koncu ove
sjednice bili su prihvaćeni neki čisto
komunistički zaključci, pri kojim je
sudjelovala i loža ,Le Phare soisson-
nais“, a njoj, kako je poznato, pripa-
da i Monnet, ministar poljoprivrede u
Blumovu kabinetu.

Najvažnija je pak sjednica bila 25.
Septembra, pri kojoj je presvijetli brat
Jattefeaux u svojemu govoru rekao po
prilici i ovo: ,Mi smo u Ženevi kod
delegata saveza maroda intervenirali
radi talijansko-abisinskog konilikta, te
smo postigli, da su bile prihvaćene
sankcije proti Mussoliniju. — Mi smo

ŽIVILA H

Prije nekoliko dana boravio sam
po poslu u jednom lijepom i velikom
hrvatskom selu u blizini Vinkovaca.
Krasni zdravi ljudi, muževi i žene, sve
Hrvati i Hrvatice. Održavali su taj dan
neku proslavu. Selo bilo okićeno za-
stavama, a kroz one četiri lijepe, ravne
i široke ulice orili su se od jutra do
večeri uzvici: ,Živila Hrvatska“, Ve-
selio sam se gledajući onaj zdravi naš
mladi naraštaj, naše mlade Hrvate i
mlade Hrvatice, gledajući u njima li-
jepu budućnost domovine, najbolje
jamstvo za tu budućnost!

Školska im je zgrada velika i li-
jepa. Začudio sam se, kada sam vidio,
da imadu tako veliku školu, pa sam
zapitao jednog starijeg seljaka, kako
to, da im je škola tako velika. Za čas
mi je sve bilo jasno. — .Gospodine,
ta je škola iz starih vremena. Ja sam
nju polazio pred desetak i desetak
godina. Bilo je u njoj osam učitelja,
sada ih ima samo tri, a do skora će
treći otići, jer su i dvojica dosta. Od
godine do godine u našem selu sve
manje djece, sve manje učenika, pa je
ta naša velika i lijepa škola postala
prevelika. — Školske sobe zijevaju od
praznine“, — Slušajte, prijatelju, —

Orijenta“

postigli, da se je francuski parlamenat
izrazom grandijoznog povjerenja pra-
ma nama izjasnio u naš prilog, kad
je jedan desničarski zastupnik zahtije-
vao, da se u Francuskoj zabrane taj-
na družtva. — Napokon mi smo bili
oni, koji smo na molbu španjolskoga
»Velikoga Orijenta“ potakli redovno
vijeće francuskoga ,Velikoga Orijen-

ta“_ da skloni francusku vladu na
potpomaganje španjolske republike,
Oružje, koje je onamo  prispjelo,

prispjelo je na naš poticaj*. — U
tom  časn“ (nastavlja spomenuti list
,Gringoire“) ,podigao se je bivši
senator Brenier i protestirao je proti
izjavama Jattefeaux-a povikavšti: ,Ne-
sretniče, sve što Vi ovdje govorite, sa-
znat će se u javnosti, Šutite u ime
naše sigornosti!“ — ,Odmah je za-
tim“ (slijedi list ,Gringoire“) ,nastala
grobna tišina. Braća se zagledaše je-
dan u drugoga, te je svaki nastojao
da prodre u misli svojega susjeda Bre-
nier nešto zamrmlja, pak poviče: ,Ni-
kada, nikada, nije francuska vlada sla-
la španjolskoj vladi ni oružje ni mu-
niciju!“ — ,Uzrujan do skrajnosti“
(zaključuje list ,Gringoire“) ,zamoli on
zatim pretsjednika da zaključi sjedni-
cu, što se i dogodi po zaključku re-
dovnog vijeća“. — Ovomu je članku
pariškog lista suvišan svaki komentar;
samo jedno pitanje neka nam bude
dozvoljeno: Hoće li i dalje strana i
naša domaća židovska i framasonska
štampa tvrditi, da su framasonske lo-
že nedužna dobrotvorna udruženja?

RVATSKA

recite mi, — kako to, da imađete tako
malo djece? — ,Eh, gospodine, pa
to vam je jasno!
Mladji svijet, naši sinovi i naše
kćeri žene se, pa ne će da imaju
djecu, jer su im djeca jedna bri-
ga, koja im nije potrebita.
Djeca im smetaju veselju i zabavi
a oni se žele što dulje zabavljati. Šta
ćete, kad su mladi“, ,Pa dobro — ve-
lim ja njemu — kad je tako, a šta je
sa njihovim gospodarstvom, kad takav
par umre. Tko dolazi na njihovu zem-
lju ?* — ,To me pitate gospodine ?
Ako imadu roda, rod, ako ne milom
i sporazumom a ono preko suda, par-
nicom, a ako neimaju roda, onda do-
lazi na takovu zemlju stranac. Imamo
već 25 numera u selu sa strancima !*
Na to se odlučim, da zapitam tog mog
najnovijeg prijatelja, da li su ti mladi
ljudi Hrvati ? Šav začugjen nad tako-
vim pitanjem odgovori mi, kao sasvim
razumljivo: ,Kako me možete io pi-
tati? Pa maravski, da su Hrvati. Šta
mogu drugo biti? Hrvati su im nji-
hovi očevi i majke, pa ne mogu ni
biti drugo nego Hrvati. I te kakovi su
oni Hrvati ! — Osnovali su si baš prije
kratkog vremena ,Hrvatsku čitaonicu“.