Strana 2

 

Imadu i ,Seljačku Slogu“, a sada se
osniva i ,Gospodarska Sloga“. Imamo
i drugih organizacija. Vidite, kako je
danas selo okičeno. Sve je to okitila
naša omladina. Jeste li čuli gospodine
kako se je orilo selom , Živila Hrvat-
ska“, Nemamo mi niti jednu kuću,
osim stranaca, koji su u zadnje vrije-
me došli na prazna zemljišta, a da ne
bi bila hrvatska“.

Eto, tako mi je govorio taj seljak.
Dobar i pošten čovjek. Uvjeren, da je
omladina toga hrvatskog sela u istinu
hrvatska omladina, te da su ti mladi
Hrvati u istinu dobri Hrvati, koji žele
svojoj domovini Hrvatskoj steću. Šta
bi ti mladi ljudi rekli, kada bi im
netko predbacio da nisu dobri Hrvati?
Potukli bi se radi Hrvatske. Ustaju sa
poklikom ,Živila Hrvatska“ a s tim
istim poklikom idu i spavati,

A jesu li ti mladi Hrvati i te mla-
de Hrvatice, koji su kao muževi i žene
danas u brakovima ,bez djece“ u istinu
dobri Hrvati i dobre Hrvatice, ukoliko
mogu imati djecu, a ne će da imaju?
Nisu ! Daleko je od njih osjećaj lju-
bavi za teško ispaćenu domovinu Hr-
vatsku. Daleko je od njihovog srca
ljubav za hrvatski narod.

Ti su mladi ljudi nesvijesno u
službi najvećeg neprijatelja hrvat-
skog naroda, ti su ljudi nesvijesno
najveće izdajice Hrvatske i hrvat-
skog naroda.

Što je to , Hrvatska ?“ Gdje je onaj
temelj, na kojem je izgragjena ona
veličanstvena zgrada, koju mi naziv-
ljemo: ,Lijepa naša domovina“ ? Na-
rod je to hrvatski i zemlja je to Hr-
vatska. Narod i zemlja zajedno čine
Hrvatsku.

Oduzmemo ii toj zemlji narod,
nestaje Hrvatske. Zapamtimo to
dobro.

U ono lijepo hrvatsko selo sa
školom sa osam učiteljskih sila ušu-
ljao se već stranac. Sinovi drugog tu-
gjeg naroda ušli su već u to naše
hrvatsko selo.

Svaki naš mladi par bez djece
predstavlja jedna nova vrata, kroz
koja će u, to naše hrvatsko selo
unići novi par, stranac i stranki-
nja, sa mnogo djece, Napuniti će
se opet ona stara i lijepa hrvatska
škola sa mnogo djece! Opet će
u toj školi biti zaposleno osam
učiteljskih sila, ali to neće biti
učitelji za hrvatsku djecu! Tu će
doći stranci... u zemlju... bez
naroda.

Svaki mladi Hrvat i svaka mlada
Hrvatica, kada stupaju u brak, ako
su zdravi, i ako mogu imati dje-
cu, a neće, izdajice su na tlu hr-
vatske zemlje. Oni su izdajice
vlastitog naroda! Ovakovi nema-
ju prava danas vikati ,Živila Hr-
vatska“, jer rade sve. da ta Hr-
vatska ,ne živi!“

Nema Hrvatske bez mnogo; djece!
Nema Hrvatske bez milijona mladih
Hrvata i mladih Hrvatica ! Neka to do-
bro zapamte oni, koji se danas raz-
bacivaju poklicima , Živila Hrvatska“!
Za hrvatsku treba raditi, za Hrvatsku
treba se mučiti i znojiti, toj Hrvatskoj,
za koju mi svi želimo da živi, treba
dati Hrvate i Hrvatice! Onda će ta
Hrvatska živjeti, a tek onda mi mo-
žemo i smijemo zavikati ne samo ,Ži-
vila Hrvatska“, nego i ,Još Hrvatska
nije propala dok mi živimo!“

Iz ,Mlade Hrvatske“ Dr, Trapp

U velikom izboru možete naći najmodernije svile, štofe,;
pelice i ostali modni pribor. — Hod poznate trgovine

HRVATSKO
PITANJE

Ministar g. Gjuro Janković održao
je prošlog petka na banketu u Trebi-
nju značajan politički govor, u kojemu
je megju ostalim istakao, da u našem
političkom životu već dugi niz godina
zjapi jedna velika politička rupa, koja
se ne može još zatrpati, a to je hrvat-
tko pitanje. ,Po svim znakovima tu
će rupu zatrpati današnja vlada g.
dra Milana Stojadinovića, koja će
preorati neplodno polje dosadašnje
jugoslavenske konsolidacije, i to po-
lje zasaditi cvijećem bratske sloge
i ljubavi“.

I ministar unutrašnjih djela g.
dr. Korošec dao je prošle subote, kad
je bio u Zagrebu, novinarima ovu po-
litičku izjavu: Osobito sam veseo i
zadovoljan, da sam opet jedanput vi-
dio lijepi Zagreb, koji se usprkos teš-
kog gospodarskog stanja tako lijepo
razvija. Znam da bi vi radije znali
kako je sa hrvatskim pitanjem. Ja ni-
sam sentimentalac, Ja jasno gledam.
Hrvati me jedanput manje vole, jedan-
put više ili da to negativno kažem:
jednom me više, drugi put manje mr-
ze. Ja nisam mjesec koji gleda na zem-
lju sada mrko sada prijazno. Ja sam
uvijek volio i visoko štovao hrvatski
narod i ja nemam vruće Želje nego
da završim svoju poliličku karijeru
time, da budu svi Hrvati sretni i
zadovoljni u ovoj našoj državi pa
i sa mnom“.

S. TUŠKAN nasli.
Josip UIlenšik

al. Cingrijina

 

Redakcija pravilnika

predvigjenih uredbom o likvidaciji zem-
ljoradničkih dugova

U Beogradu je prošloga mjeseca
održana sjednica ministara pravde, fi-
nansija, poljoprivrede i trgovine na ko-
joj je donesena redakcija pravilnika
koji su predvigjeni Uredbom o likvida-
ciji zemljoradničkih dugova. Na izradi
pravilnika ragjeno je vrlo žurno po-
sljednje iri nedjelje, jer je Uredbom
predvigjeno da pravilnici moraju biti
gotovi do 1 movembra. Ti pravilnici
predvigjaju postupak u raznim  sluča-
jevima pri likvidaciji zemljoradničkih
dugova, način procjenjivanja imovine
zadruga, zemljoradnika. Zatim je izra-
gjen pravilnik o odvajanju 50 hektara,
odnosno 100 hektara zemlje, ako je u
pitanju zajednica kod onih zaduženih
zemljoradnika čiji je imetak veći od
50 odnosno 100 hektara. Osim toga
na osnovu pravilnika odregjen je rok
do koga mogu zemljoradnici da plate
prvu ratu za otplatu preostalog duga.

Gaklenih i porculanskih servisa

u najvećem izboru kao
i svih potrepština od
željeza. Posjetite bogato

opskrbljen dućan u An-
tuninskoj ulici i ne ćete
se pokajati. Cijene u-
mjere bez konkurencije.
Poslužba solidna.

MIRKO M. ZEC

,NARODNA SVIJEST“ 11 Studenoga 1936

 

 

 

Deset miliona

 

ŠTO JEDNA DOBRA KREMA

ZNAČI ZA VAŠU KOŽU OPA-

ŽATE : TEKAR_KOD KUĆNIH

POSLOVA, A NIVEA KREMA
JE TAKO JEFTINA!

Jugoslav. P., Beiersdorf & Co d_s, o. j. Maribor

ljudi

 

u koncentracionim logorima

Poznato je da u Sovjetskoj Uniji
postoje veliki logori za one ljude koji
su  neprijatelski raspoloženi prema
sovjetskom režimu. Poznato je isto tako
da se svi veliki radovi u SSSR izvršuju
pomoću ovih ljudi i da ne postoje ni
najteži prinudni radovi kojih su oni
oslobogjeni. Čak su i žene prinugjene
da rade iste radove iisti broj sati kao
i muški, Ovakvih logora ima za sada
u Sovjetskoj Uniji 15. U njima se na-
laze oko 10 milijona ljudi.

Tri ovakva logora nalaze se na
Daljnem Istoku, naime: ,Sevlogor“ u

Jakucku. ,Daljlogor“ u Habarovsku i
,Bamlogor“ u Tvodobnom.

Najveći logor na Daljnjem Istoku
je u Svobodnom gdje se nalazi do 400
hiljada zatočenika. Većina njih radi na
usirijskom i zabajkalskim željeznicama,

Za posljednjih 6 mjeseci u rajonu
Daljnjeg Istoka svakodnevno stiže po
nekoliko vagona sa izgnanicima iz
Moskve i Petrograda. Svaki od ovih
vozova ima najmanje 50—60 vagona.
Osim toga u posljednje vrijeme u rajon
Daljnjeg Istoka stiglo je nekoliko vo- |
zova sa seljacima poslatim iz Ukrajine,

 

Kandidacije
u dubrovačkom kotaru

Akcija za sastav kandidatskih lista
b. H. S. S. u dubrovačkom kotaru go-
tovo je završena. Osim u općin, Lopud
gdje se još radi ma sitnijim detaljima
u drugima je posao već završen. Tako
su dosada sastavljene liste: u Orašcu
gdje je nosioc g, Miho Buć; u Slano-
mu gdje je nosioc Nikola Stijepić, se-
ljak iz Banića ; na Mljetu gdje je nosioc
g. Frano Benković. seljak iz Babina-
polja, a na Šipanu, gdje je nosioc liste
g. Vinko glavić, Na poluotoku Pelješcu

u Orebićima, gdje je nosioc liste g.
Šime kap. Kosović; u Kuni, gdje je
nosioc liste g. Antun Bibica Gašparov;
u Janjini, gdje je nosioc liste g. Mato
Zvonimir Mratović, a u Konavlima je
nosioc liste Vlaho Bogišić bivši pri-
sjednik Oblasnog Odbora, Ovih će se
dana sastati odbor kotarske organiza-
cije, koji će liste potvrditi i đati malog,
da se predadu Sudovima na odabrenje
u smislu zakona. 5

 

PREPORUČAMO VAM dobro
poznatu dubrovačku draguljarsku
radnju Josipa Krilić, koja pruža
danas u Dubrovniku najveći izbor
raznog najmodernijeg zlatnog na-
kita, specijalno za darove prigo-
dom krizme, vjenčanja i krštenja.
Cijene su posve solidne i bez-
konkurentne.

Stručna izradba satova, graviranje
i posebni optički atelja.

Za robu daje specijalnu garanciju.
Interesentima, kumama i kumovima
za krizmu skrećemo naročitu paž-
nju na ovu solidnu firmu.

voz

Kuničić + Dori

Spediterska radnja
Dubrovnik 2

Telefon br. 219 Telefon br. 219
Vrši prevoz vlastitim kolimi
svakovrsne robe. Za selidbe,
(prevoz pokućstva) ima vješte
ljude. i

 

Naučnika za trgovinu ili obrt tra-
žite putem Podružnice ,Hrvatski Ra
diša“ u Dubrovniku.

i

 

Gospodarska štedionica

Središnjica: SPLIT.

Podružnice: DUBROVNIK i MAKARSKA

Najveći dalmatinski novčani zavod na zadružnom polju.
Nove uloške na štednju ukamaćuje najpovoljnije te ih u svako doba isplaćuje u cjelosti.

Otvara tekuće račune. — Daje kratkoročne zajmove. Lombardira sve

ržavne papire. —

Kupuje i prodaje vrijednosne papire, devize i valute uz dnevne tečajeve. — Obavlja naj«
kulantnije sve bankovne poslove. — Odlične izravne veze u zemlji i inozemstvu.